แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) - PDF

Description
แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 27 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 1 การบ งช ความร 1.1 แต งต งคณะกรรมการ และคณะท างาน จ ดการความร 1.2 ประช มระดมความ ค ดเห นของ คณะท างานตามข อ 1.1 เพ อตรวจสอบ องค ความร ด าน ส ขภาพ ม.ย. คณะท างาน จ ดการความร ด านพ ฒนา หล กส ตร ส ขภาพ 1 คณะ ม.ย. รายงานหร อ ทะเบ ยนองค ความร เร อง ส ขภาพ ม บ คลากร จากส วน ราชการท เก ยวข อง เป น คณะท างาน ห วหน าส วน ราชการ และผ แทน จากส วน ราชการท เก ยวข อง 1 ช ด คณะ ท างาน ตามข อ 1.1 ว ทยาล ย ระนอง คณะ ท างาน 2 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 2 การสร างและแสวงหาความร 2.1 รณรงค ส งเสร มให บ คลากรในหน วยงาน ท เก ยวข อง เข ามาม ส วนร วมในการเป น KM เพ อสร าง และแสวงหาองค ความร ด านส ขภาพ ม.ย. ร อยละของ ผ ทรงค ณว ฒ ท เก ยวข องร วม เป น KM ด านส ขภาพ 100 % ผ ทรงค ณ ว ฒ ท เก ยวข อง ก บการ พ ฒนา หล กส ตร ส ขภาพ 2.2 ประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อให KM ด านส ขภาพ สามารถสร างและ แสวงหาองค ความร ด านส ขภาพ ก.ค. ม การรายงาน ผลการ งาน ประเช ง ปฏ บ ต การ พ ฒนาเทคน ค คร ผ สอน ระยะส น ท กโครงการ ใน ป งบประมา ณ 2549 KM ด าน ส ขภาพ - ว ทยาล ย ช มระนอง - สนง.สา ธารณ ส ขจ. ระนอง 3 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 3 การจ ดความร ให เป นระบบ 3.1 จ ดความร ด าน ก.ค. ฐานข อม ล 1 ฐานข อม ล KM ส ขภาพให เป น ส.ค. ผ ทรงค ณว ฒ ด าน ระบบด วยการ มอบหมายให ม ผ ร บผ ดชอบเฉพาะใน ทางด าน ส ขภาพ ส ขภาพ - ว ทยาล ย ระนอง -สนง. การรวบรวมองค สาธารณส ข จ.ระนอง ความร 4 การประมวลและกล นกรองความร 4.1 ประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อการประมวลและ กล นกรององค ความร ด านส ขภาพ ก.ค. ส.ค. รายงานการ ประมวลและ กล นกรององค ความร ด าน ส ขภาพ รายงานผล การจ ดการ ความร เร อง ส ขภาพ 1 หล กส ตร KM ด าน ปร ชญา เศรษฐก จ พอเพ ยง - ส าน กงาน จ งหว ด 4 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 5 การเข าถ งความร 5.1 การจ ดหล กส ตร ฝ กอบรมเร องส ขภาพ ของกล มอสม. จ งหว ดระนอง ก.ค. ส.ค ร อยละของ อสม.จ งหว ด ระนอง ท เข า ร วมฝ กอบรม % อสม.ท ผ าน การร บ สม คร ค ดเล อก ของสนง. สาธารณส ข จ.ระนอง - ว ทยาล ย ระนอง - ส าน กงาน สาธารณส ข จ.ระนอง 5.2 การว ดผลการเข าถ ง องค ความร ด าน ส ขภาพ ส.ค.- ก.ย จ านวนคร งใน การว ดผลการ เข าถ งองค ความร ด าน ส ขภาพ อย างน อย 1 คร ง / เด อน อสม. จ งหว ด ระนอง ท เข าร วม ฝ กอบรม - ส าน กงาน จ งหว ด 6 การแบ งป นและแลกเปล ยนความร 6.1 จ ดท าส อเผยแพร องค ความร ด านส ขภาพ เช น -แผ นพ บ - โปสเตอร ก.ค. ส.ค ร อยละของ บ คลากรท เก ยวข องท ได ร บส อ เผยแพร องค % บ คลากรท เก ยวข อง ก บส ขภาพ - ว ทยาล ย ระนอง 5 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต - เวบไซต - ป ายประชาส มพ นธ - จ ดประช ม ความร ด าน ส ขภาพ - ส าน กงาน สาธารณส ข จ.ระนอง ผ ทบทวน : นางสาวปฐมพร อ ไรพ นธ ห วหน ากล มนโยบายและแผน ผ อน ม ต : นางพรช ต ศร บ ญจ ต ผ อ านวยการว ทยาล ยระนอง ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ กรอบท ศทางการจ ดการความร ว ทยาล ยระนอง ป งบประมาณ 2553 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระด บว ทยาล ยระนอง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการว ทยาล ย (รายต วช ว ด) รอบ 12 เด อน ต วช ว ดท 16 ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของ ว ทยาล ย ผ ก าก บด แลต วช ว ด : นางพรช ต ศร บ ญจ ต โทรศ พท : ผ จ ดเก บข อม ล : นางสาวปฐมพร อ ไรพ นธ โทรศ พท : ค าอธ บาย กระบวนการในการบร หารจ ดการความร ในองค กร ประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดระบบจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ลเพ อสร างเป นความร และการแลกเปล ยนความร ท งภายในและ ภายนอกองค กร การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในองค กร การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการความร ในองค กรให ด ย งข น ระบบการจ ดการความร ในองค กร หมายถ ง การท ส วนราชการม ร ปแบบท ช ดเจนของการรวบรวม ฐานความร ท ม อย ในองค กร ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นองค ความร และม การ ถ ายทอดและแบ งป นความร อย างเป นระบบ เพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งความร พ ฒนาตนเองให เป นผ ร ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และพ ฒนาส วนราชการเข าส ร ปแบบขององค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) ท ย งย น โดยท ความร ม 2 ประเภท ค อ 1. ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เป นความร ท ได จากประสบการณ พรสวรรค หร อ ส ญชาตญาณของแต ละบ คคลในการท าความเข าใจในส งต าง ๆ เป นความร ท ไม สามารถถ ายทอดออกมาเป นค าพ ด หร อลายล กษณ อ กษรได โดยง าย เช น ท กษะในการท างาน งานฝ ม อ หร อการค ดเช งว เคราะห 2. ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เป นความร ท สามารถรวบรวมถ ายทอดได โดยผ านว ธ ต าง ๆ เช น การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร ทฤษฎ ค ม อต าง ๆ ข อม ลผลการงาน : ระด บคะแนน เกณฑ การให คะแนน 1 คณะท างานฯ ทบทวนผลการงาน และก าหนดท ศทางการจ ดการความร เพ อพ ฒนา องค กรตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 2 ส ารวจองค ความร ท ม อย ท งในและนอกองค กร 3 จ ดท าแผนการจ ดการความร ในประเด นกระบวนการสร างค ณค าและ/หร อกระบวนการ สน บสน นการปฏ บ ต งานตามภารก จของว ทยาล ย 1 เร อง พร อมระบ ต วช ว ดและ เป าหมายของแต ละก จกรรม ตลอดจนระบ ระยะเวลา และผ ร บผ ดชอบ และน าแผนการ จ ดการความร ด งกล าวไปส การปฏ บ ต ให บรรล ผลส าเร จ 4 งานตามแผนการจ ดการความร ของว ทยาล ยและสร ปรายงานผลการ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ น าองค ความร ท แลกเปล ยนเร ยนร จ ดเก บเป นระบบโดยน าข นเว บไซด ของว ทยาล ยเพ อ การเร ยนร และเผยแพร ต อไป รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระด บว ทยาล ยระนอง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการว ทยาล ย (รายต วช ว ด) รอบ 12 เด อน ต วช ว ดท 16 ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของ ว ทยาล ย ผลการงาน ป งบประมาณ พ.ศ. ต วช ว ด ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร /พ นธก จของส าน กบร หารงานว ทยาล ยหร อว ทยาล ย เกณฑ การให คะแนน : ระด บ 1 ระด บ 2 ระด บ 3 ระด บ 4 ระด บ การค านวณคะแนนจากผลการงาน : ต วช ว ด/ข อม ลพ นฐานประกอบต วช ว ด ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร /พ นธก จของส าน ก บร หารงานว ทยาล ยหร อว ทยาล ย น าหน ก ผลการ ค าคะแนน ค าคะแนน (ร อยละ) งาน ท ได ถ วงน าหน ก ค าช แจงการปฏ บ ต งาน/มาตรการท ได การ : 1.ว ทยาล ยระนองได จ ดท าแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย ในย ทธศาสตร ท 3 การส งเสร มการม ส วนร วมของ ซ งตอบสนองในกลย ทธ ท 1 สร างพ นธม ตร เคร อข ายให ความร วมม อจ ดการศ กษาให ครอบคล มพ นท ท กต าบล และกลย ทธ ท 2 สร างความร วมม อในการ จ ดการศ กษาก บองค การในท องถ นท งภาคร ฐและเอกชน 2. การการจ ดการความร เน นการส งเสร มการม ส วนร วมของก บองค กรภาคร ฐค อ การพ ฒนาหล กส ตรส ขภาพ โดยว ทยาล ยระนองร วมก บส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดระนองใน การจ ดหล กส ตรเพ อพ ฒนาศ กยภาพของอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน(อสม.) จ านวน 45 คน 3. ข นตอนการงานในการจ ดการความร ด งน 3.1 แต งต งคณะท างานพ ฒนาหล กส ตร 3.2 ส ารวจองค ความร ท ม อย ในองค กรโดยการค ดเล อกและร บสม ครผ ท ม ความร และความเช ยวชาญ ในงานด านสาธารณส ขและเร องอ นๆท เก ยวข องโดยค ดเล อกจากผ ทรงค ณว ฒ ของว ทยาล ยระนองและ ร บสม ครจากบ คลากรของส า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks