แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา PDF

Description
แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 35 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ของส วนราชการ เพ อให ส วนราชการน นเป นองค กรแห งการเร ยนร น ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต หน าท อย างถ กต อง รวดเร วเหมาะสมก บสภาวะป จจ บ น ท าให เก ดประโยชน ต อประชาชนองค กรและประเทศชาต กองก จการน กศ กษา เป นหน วยงานท ม ภารก จในการพ ฒนาเสร มสร างบ คล กภาพ สมรรถภาพ ในด านต างๆ ให ก บน กศ กษา พร อมท งให บร การน กศ กษาและประชาชน โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อพ ฒนาน กศ กษาท งในด านร างกาย สต ป ญญา อารมณ ส งคม ค ณธรรม จร ยธรรม ให สอดคล องตามเป าหมายท มหาว ทยาล ยกาหนด 2. เพ อให น กศ กษาเป นบ ณฑ ตท พ งประสงค ม ความร ค ค ณธรรม เป นคนด ตามท มหาว ทยาล ย กาหนด โดยการบ หารจ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อพ ฒนาการบ หารด านก จการน กศ กษาและบ คลากรให ม ค ณภาพ ม มาตรฐาน และพ ฒนา อย างย งย น 4. เพ อเป นศ นย ข อม ลสารสนเทศด านก จการน กศ กษาในการวางแผน และประกอบการต ดส นใจแก ผ บร หารผ เก ยวข องตลอดจนผ สนใจท วไป ด งน น เพ อให การปฏ บ ต ตามภารก จของกองก จการน กศ กษาให เป นไปตามว ตถ ประสงค จ งม ความ จ าเป นในการพ ฒนาความร ของบ คลากร โดยอาศ ยการจ ดการความร (Knowledge Management : ) ซ ง กองก จการน กศ กษาได ด าเน นการมาอย างต อเน อง เพ อรวบรวมความร ท ม ค ณค า และด าเน นต อการปฏ บ ต งานท ง ความร ท อย ในร ปของเอกสารค ม อการปฏ บ ต งาน และความร ท อย ในต วบ คคลมาประมวลกล นกรองจ ดเป นระเบ ยบให บ คลากรได เห นโดยสะดวกรวดเร วผ านทางเว บไซต ของกองก จการน กศ กษา บ คลากรสามารถน าองค ความร ไปพ ฒนา งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ซ งจะนาไปส การเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization: LO) ต อไป ว ตถ ประสงค การจ ดทาแผนการจ ดการความร 1. เพ อเป นแนวทางในการจ ดการความร ของกองก จการน กศ กษาในป การศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากรและส งเสร มให บ คลากรม ส วนร วมการพ ฒนาส งเสร มให เก ดองค ความร ใหม ๆ และนามาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดก บองค กร 3. เพ อรวบรวมความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ซ งกระจ ดกระจายอย ก บบ คลากรของ หน วยงานภายใน น ามารวบรวมเพ อให ง ายต อการศ กษาค นคว า โดยใช เทคโนโลย สม ยใหม จ ดเก บ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการจ ดการความร กองก จการน กศ กษาได ดาเน นการจ ดการความร ท ด าเน นต อการปฏ บ ต งานของบ คลากรด าน ก จการน กศ กษาได สาเร จ 2. บ คลากร กองก จการน กศ กษาม ว ฒนธรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ซ งจะน าไปส การพ ฒนา เป นองค ความร และร วมม อก นปฏ บ ต งานให สาเร จตามภารก จขององค กร 3. บ คลากร ได ร บความร จากการแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น เก ดพ ฒนาความร ใหม ๆ และ นาไปใช ได ประโยชน ส งส ดก บองค กร ป จจ ยนาไปส ความสาเร จ (Key Success Factor) 1. ผ บร หารท กระด บทางด านก จการน กศ กษา ต องเห นความส าค ญของการจ ดการความร ให การสน บสน นอย างจร งจ งต อเน อง และเป นแบบแห งการแบ งป นเร ยนร 2. บ คลากรของกองก จการน กศ กษา เห นค ณค าแห งการแลกเปล ยนเร ยนร จะน าไปส การ ปฏ บ ต งานได ส าเร จมากย งข น ปร บเปล ยนท ศนคต ให เก ดการพ ฒนาตนเอง และแลกเปล ยน เร ยนร ร วมก บผ อ น 3. ท มงานข บเคล อนการจ ดการความร หร อคณะกรรมการจ ดการความร ท เป นผ แทนจาก หน วยงานภายในของกองก จการน กศ กษาต องช วยก นให ความสะดวก กระต นให เก ดความ เข าใจต อการจ ดการความร และน าความร ประสบการณ ของแต ละคนมาแบ งป นเร ยนร ร วมก นภายในองค กร 4. ระบบเทคโนโลย การส อสารท สามารถให บ คลากรชององค กรได ให ถ งความร ได อย างสะดวก และรวดเร ว และว ธ การจ ดเก บความร เป นระบบง ายต อการค นหา ข นตอนการจ ดการความร ของกองก จการน กศ กษา 1. แต งต งคณะกรรมการจ ดการความร ( Team) ของกองก จการน กศ กษา 2. ทบทวนความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต งานของกองก จการน กศ กษา 3. ค ดเล อกองค ความร ท ได มาดาเน นการจ ดการความร ประจาป การศ กษา จ ดทาแผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา 5. ดาเน นการจ ดการความร ตามแผนปฏ บ ต การจ ดการความร กองก จการน กศ กษา 6. ต ดตาม และประเม นผลการดาเน นงานตามแผนการจ ดการความร กองก จการน กศ ก 7. รายงานผลการดาเน นการจ ดการความร -3- ขอบเขตของการจ ดการความร ( Focus Areas) ของกองก จการน กศ กษา ขอบเขตการจ ดการความร ( Focus Area) ของก จการน กศ กษา เพ อใช เป นกรอบก าหนดความร ท ด าเน นต อการปฏ บ ต งาน ซ งก าหนดให สอดคล องก บปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของกองก จการ น กศ กษา ด งน ปร ชญา คนพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย ก จการน กศ กษาพ ฒนาคน ว ส ยท ศน (Vission) ม งม นพ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค และบร การด วยค ณภาพอย างย งย น พ นธก จ (Mission) 1. ส งเสร มก จกรรม เพ อพ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะหน าท ท พ งประสงค 2. ให บร การและสว สด การแก น กศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 3. จ ดระบบบร การจ ดการกองก จการน กศ กษา 4. ส งเสร มพ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพ ม ความร ความสามารถ ย ทธศาสตร กองก จการน กศ กษา 1. จ ดระบบการบร หารจ ดการโดยย ดหล กธรรมาภ บาล 2. การพ ฒนาน กศ กษา 3. ทาน บาร งส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม กระบวนงาน (Work Process) 1. กล มงานก จกรรมน กศ กษา 2. กล มงานว น ยและพ ฒนาน กศ กษา 3. กล มงานแนะแนวการศ กษาและอาช พ 4. กล มงานบร หารและพ ฒนาค ณภาพ 5. กล มงานบร การส ขภาพ 6. กล มงานสว สด การน กศ กษา 7. กล มงานศ นย บร การน กศ กษา 8. กล มงานก จการน กศ กษา สจพ.ปราจ นบ ร -4- จากปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของกองก จการน กศ กษา จ งได ก าหนดขอบเขตการ จ ดการความร () เพ อให สอดคล องและสน บสน นภารก จของกองก จการน กศ กษาไว 2 ขอบเขตด งน 1.ขอบเขตการพ ฒนาระบบปฏ บ ต งาน ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และพ ฒนาการ ให บร การ ซ งเป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด 2.การส งเสร มพ ฒนาน กศ กษาและการจ ดสว สด การ เพ อให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค เคร องม อสน บสน นการจ ดการความร เพ อให การน าความร ไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ดและเหมาะสมก บการจ ดการความร ในด านต างๆ ตามขอบเขตการจ ดการความร ( Focus Area) เก ดความหลากหลาย และแพร หลายสามารถท าองค ความร ไปส การพ ฒนาได แท จร ง คณะกรรมการจ ดการความร กองก จการน กศ กษา จ งเห นว าควรท าเคร องม อท หลากหลายมา ดาเน นการตามความเหมาะสม ด งน ช มชนน กปฏ บ ต Community of Practice เคร องม อ/ก จกรรม ล กษณะกระบวนการเร ยนร -ให เก ดการรวมกล มศ กษาเร ยนร และปฏ บ ต ร วมก น -กล มศ กษาเร ยนร จะม การวางแผน ปร กษาหาร อ ด าเน น การศ กษาเร ยนร ร วมก น -กล มศ กษาเร ยนร จะสามารถว เคราะห แก ไข ประเม นผลจนเก ด ความสาเร จร วมก น การเล าเร อง/บอกเล าบทเร ยน Story Telling/Lesson Learned การเสวนา Dialogue การส มมนา Seminar พ เล ยง Mentoring -เป นเคร องม อให เก ดการเร ยนร ในการถ ายทอดแลกเปล ยน ประสบการณ ในห วข อเพ อศ กษาท ม ล กษณะคล ายคล งก น -กล มผ ศ กษาเร ยนร ผล ดก นเล าเร องเพ อน าผลจากประสบการณ ของแต ละคนมาประย กต ใช เพ อเป นข อระว งในการปฏ บ ต งาน -ให เก ดการพ ดค ยก นอย างอ สระ ร บฟ งและซ กถามเสนอความเห น -กล มผ ศ กษาเร ยนร จะนาความค ดเห น ม มมองจากการเสวนาก น ไปปร บใช ในการปฏ บ ต งาน -เป นเคร องม อน าผลงาน การทดลอง การว จ ย ว ธ ปร บปร งงาน นาเสนอในกล มส มมนา -กล มผ ศ กษาเร ยนร ได ร บความร จากการน าเสนอผลงาน การ ทดลอง การว จ ย การปร บปร งงาน หร อข อเสนอแนะต างๆ ไป ดาเน นการ -ให เก ดกระบวนการเร ยนร เฉพาะตามว ตถ ประสงค ของการเร ยนร ทาให เก ดการเร ยนร ตามบทบาทจร งท ได ร บ -กล มผ ศ กษาเร ยนร ได ร บประสบการณ ตรงตลอดถ งคาช แนะแนว ทางการปฏ บ ต งาน ซ งไม ใช การอบรมส งสอน หร อควบค มการ ทางาน -5- กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process: P) กองก จการน กศ กษา โดยคณะกรรมการจ ดการความร เพ อพ ฒนาการจ ดการความร ในองค กร สามารถให บ คลากรได น าความร ไปพ ฒนาตนเองได ด าเน นการประช ม และพ จารณาการจ ดท า กองก จการ น กศ กษา โดยใช กระบวนการจ ดการความร 7 ข นตอน มาประกอบใช การจ ดทา ด งน 1.การบ งช ความร เป นการพ จารณาว าองค กรม ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร เป าหมายค ออะไร และ เพ อให บรรล เป าหมาย เราจาเป นต องใช ความร อะไร ขณะน เราม ความร อะไรบ างอย ในร ปแบบใดและอย ท ใคร 2.การสร างและแสวงหาความร เป นการรวบรวม/สก ดความร ท งความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) จากเอกสาร หร อความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) ท อย ในต วบ คคล จากภายในองค กรและ/หร อ ภายนอกองค กร โดยอาศ ยเคร องม อ/ว ธ การต างๆ ในการสร างและแสวงหาความร ท เหมาะสม เช น การรวบรวมกฎ ระเบ ยบ ค ม อ มาตรฐานการปฏ บ ต งาน การถอดความร จากต วบ คคล เช น การประช มระดมสมอง การส มภาษณ ผ เช ยวชาญ การถอดบทเร ยนหล งการปฏ บ ต งาน เป นต น 3.การจ ดความร ให เป นระบบ เป นการวางโครงสร างความร เพ อเตร ยมพร อมส าหร บการเก บความร อย างเป นระบบในอนาคต 4.การประมวลและกล นกรองความร เป นการปร บปร งร ปแบบเอกสารให เป นมาตรฐาน ปร บปร ง เน อหาให สมบ รณ จากการประช มพ จารณาร วมก น หร อตรวจสอบโดยผ เช ยวชาญในองค ความร น น 5.การเข าถ งความร เป นการท าให ผ ใช ความร เข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก เช น ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ (IT) Web board บอร ดประชาส มพ นธ เป นต น 6.การแบ งป นแลกเปล ยนความร ม เคร องม อหลากหลาย ประเภทถ กสร างข นมาเพ อน าไปใช ในการ ถ ายทอดและแลกเปล ยนความร ซ งอาจแบ งเป น 2 กล มใหญ ๆ ค อ -กรณ ท เป นความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) อาศ ยเคร องม อท ช วยในการ เข าถ ง ความร ม กเป นแบบทางเด ยว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks