แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน PDF

Description
แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 14 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) จะท าให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เราน าความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) 21/12/54 ความร น นท าให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ท าให องค กรด ข นหร อไม 7. การเร ยนร (Learning) 2 แนวทางการจ ดท าแผน KM ของส วนราชการ พ นธก จ/ว ส ยท ศน (Work process) (ขอบเขต KM) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ กระบวนงาน KM Focus Areas ความร ท ส าค ญต อองค กร ความร เก ยวก บล กค า ความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได เส ยต างๆ ประสบการณ ความร ท องค กรส งสม ความร เก ยวก บกระบวนการ ความร เก ยวก บผล ตภ ณฑ และบร การ ความร ท ม อย ในบ คลากร ฯ ล ฯ ป ญหา 21/12/54 (เป าหมาย KM) (แผนการจ ดการความร ) Desired State of KM Focus Areas KM Action Plans ( 6-step model) Change Management Process 3 21/12/54 ประเด นส าค ญ 1.องค กรจะต องมองภาพรวมของป จจ ยแวดล อมภายในองค กร ท จะส งผลกระทบต อกระบวนการจ ดการความร (KM Process) ของ องค กร โดยการน ากระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงมา เช อมโยง เพ อจะผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลงเสร มสร าง สภาพแวดล อม ท จะท าให กระบวนการจ ดการความร ม ช ว ตหม นต อไปได อย างต อเน อง และท าให การจ ดการความร ขององค กรม ประส ทธ ผล โดยจ ดท าเป นแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) และน าไปส การปฏ บ ต ให เก ดข นจร งๆ 2.องค กรต องม การก าหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) ท องค กรต องการเล อกท า เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ตามแผนบร หารราชการแผ นด น 4 ประเด นส าค ญ 3.การก าหนดขอบเขต KM และเป าหมาย KM เพ อต องการ จ ดการความร ท จ าเป นต องม ในกระบวนงาน (Work Process) เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ท องค กรได จ ดท าข น 4.องค กรต องม การประเม นตนเองเร องการจ ดการความร (KM Assessment Tool : KMAT) หร อว ธ การประเม นตนเองแบบใดก ได เพ อทราบถ งจ ดอ อน - จ ดแข ง / โอกาส-อ ปสรรค ท จะเป นป จจ ย ส าค ญต องปร บปร ง-ร กษาไว / พ ฒนาให การจ ดการความร บรรล ผลตาม เป าหมาย KM 21/12/54 5 ประเด นส าค ญ 5.องค กรต องน าผลล พธ ของการประเม นตนเอง เพ อจะน ามา ก าหนดหาว ธ การส ความส าเร จ ไว ในแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) โดยอาจจะเป นแผนการจ ดการความร ระยะส นหร อเป น แผนระยะยาว 6. องค กรต องม การก าหนดโครงสร างท มงาน KM เพ อมา ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร ให การจ ดการความร บรรล ผลตามเป าหมาย KM 21/12/54 6 ประเด นส าค ญ 7.เม อองค กรได ด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร แล ว ผ บร หารท กระด บจะต องร วมผล กด นให เก ดการบ รณาการ กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ให ย ดถ อปฏ บ ต อย ในกระบวนงาน (Work Process) ของข าราชการ รวมถ งบ รณาการกระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ให เก ดข นในการปฏ บ ต ราชการของ องค กรในขอบเขต KM และเป าหมาย KM ในเร องอ นๆ ต อไป 21/12/54 7 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ /12/54 8 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 ก าหนดองค ความร ท จ าเป นสามารถตอบร บประเด นย ทธศาสตร จ ดท าแผนการจ ดการความร แต งต งผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร และท มงานการจ ดการ ความร ของหน วยงาน ก าหนดองค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร โดยน าข อม ลท ระบ ไว ในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการป พ.ศ.2554 มาด าเน นการ และเป น องค ความร ท หามาจากความต องการของบ คลากรท งภายในและภายนอก องค กร เล อกองค ความร ท จ าเป นอย างน อย 3 องค ความร จาก 2 ประเด น ย ทธศาสตร ท แตกต างก น (ต องไม ซ าก บความร ท เคยเล อกมาท าแผน KM แล ว) ทบทวนเพ มเต มความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการให มากข น หร อ ครบถ วน สมบ รณ ข น ระบ เหต ผล และจ าเป นในการต ดส นใจเล อกองค ความร น น 21/12/54 9 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 จ ดท าแผนการจ ดการความร (ต อ) ระบ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลาด าเน นการ ต วช ว ด ค า เป าหมาย กล มเป าหมายในแต ละก จกรรม และผ ร บผ ดชอบในแต ละ ก จกรรม เล อกต วช ว ดผลการจ ดการความร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร พ จารณา เล อกต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการท ม น ยส าค ญ 1 ต วช ว ด ก าหนดต วช ว ดในแต ละก จกรรมหล กเพ อประเม นผลการด าเน นการเท ยบ ก บค าเป าหมายสามารถเล อกต วช ว ดตามค าร บรองได เอง ท งน ควรเป น ต วช ว ดท เหมาะสม ตรงตามเป าประสงค ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ และผ บร หารส งส ดด านการจ ดการ ความร ทบทวนความถ กต อง เหมาะสมและลงนามร บรองภายใน 31 ม.ค จ ดท าและปฏ บ ต ตามแผนการจ ดการความร 21/12/54 10 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 จ ดท าแผนการจ ดการความร (ต อ) จ ดท าและปฏ บ ต ตามแผนการจ ดการความร ระบ ก จกรรมการจ ดการความร ตามข นตอนการจ ดการความร (Knowledge Management Process : KMP) 7 ข นตอน ระบ ก จกรรมการบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management Process : CMP) 6 องค ประกอบ บ รณาการ KMP และ CMP หร ออ าง อ ง CMP ก บข นตอนของ KMP ในหมายเหต การจ ดก จกรรมยกย องชมเชยต องเป นร ปธรรม โดยเพ มเป นก จกรรม ย อยหล งก จกรรมท 7 เพ อผล กด น KM ให เป นร ปธรรม ด าเน นการตามแผน KM ท ง 7 ข นตอน และต ดตามผล จากต วช ว ดท ก าหนด 21/12/54 11 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 จ ดท าแผนการจ ดการความร (ต อ) ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร ท กก จกรรมท ง 3 แผน ม การต ดตามผลและความก าวหน า ต องด าเน นการ ครอบคล มกล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90 ท ก ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร แต ละข นตอน เก บหล กฐานของการด าเน นงานท ง 7 ข นตอนของ KMP และ 6 ประกอบของ CMP ส าหร บการตรวจประเม น ว ดผลการด าเน นการ โดยพ จารณาจากร อยละเฉล ยถ วง น าหน กความส าเร จความส าเร จจากผลส มฤทธ ของการ ด าเน นก จกรรมท ด าเน นการได ส าเร จ ครบถ วนท กก จกรรม ตามแผน KM ท ง 3 องค ความร ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร ต องต ดตาม ความก าวหน าของการด าเน นก จกรรมตามแผน KM ท ง 3 21/12/54 12 แผน ไม น อยกว า 2 คร ง/ป ภายในไตรมาส 3 และ 4 ต วอย างการบ รณาการ 7. การเร ยนร (Learning) 4.การเร ยนร (Learning) 5.การว ดผล (Measurements) 6.การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) 3.กระบวนการ และเคร องม อ (Process & Tools) 5. การเข าถ งความร ( Knowledge Access) 2.การส อสาร (Communication) 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) 1.การเตร ยมการและ เป าหมาย (Desired State) 2. การสร างและแสวงหา ปร บเปล ยนพฤต กรรม ความร (Transition and Behavior (Knowledge Creation Management) and Acquisition) 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge 4. การประมวลและกล นกรองความร Organization) (Knowledge Codification and Refinement) Template แผน KM แบบฟอร ม 1 : องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร แบบฟอร ม 2 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) 21/12/54 24 Workshop ค ดเล อกองค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร 21/12/54 27 ป จจ ยในการพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตาม ประเด นย ทธศาสตร สอดคล องก บพ นธก จ (สอดคล องก บท กพ นธก จ / สอดคล องก บบางพ นธก จ) สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร (สอดคล องก บท กประเด นย ทธศาสตร / สอดคล องก บบางประเด นย ทธศาสตร ) สอดคล องก บความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย (สอดคล องก บความ ต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ยภายใน-ภายนอกองค กรท กกล ม / บางกล ม) สอดคล องก บกระบวนการและข อก าหนดของกระบวนการ (สอดคล องก บ กระบวนการและข อก าหนดของกระบวนการท กกระบวนการ / บาง กระบวนการ) ไม ซ าก บความร ท เคยเล อกมาท าแผน KM แล ว (ไม ซ า / ซ าก บความร ท เคย เล อกมาท าแผน KM แล ว ) 21/12/54 28 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร องค ความร A B C D E รวม 21/12/54 29 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บพ นธก จ (A) 21/12/54 30 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร (B) 21/12/54 31 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ยภายใน-ภายนอกองค กร ( C ) 21/12/54 32 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บกระบวนการ และข อก าหนดของกระบวนการ (D) 21/12/54 33 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร เคยถ กเล อกมาท าแผน KM / ไม เคยถ กเล อกมาท าแผน KM แล ว (E) 21/12/54 34 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร องค ความร A B C D E รวม หมายเหต 21/12/54 : องค ความร ท เคยด าเน นการจ ดท าแผน KM มาแล ว (ม ช อง E) ไม สามารถเล อกมาจ ดท าแผน KM ป 2554 ได (แต สามารถจ ดท า 35 แผน KM ในอนาคตได ) ขอบค ณคร บ ค าถาม และค าแนะน า 21/12/54 36
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks