Класифікація тварин. Кишковопорожнинні. Кільчасті черви - PDF

Description
Самостійна робота варіант I Класифікація тварин. Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Яка із систематичних груп НЕ використовується для класифікації тварин? а рід в порядок Б тип Г клас. Яка із зазначених

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 213 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Самостійна робота варіант I Класифікація тварин. Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Яка із систематичних груп НЕ використовується для класифікації тварин? а рід в порядок Б тип Г клас. Яка із зазначених тварин НЕ має жалких клітин? а палоло в гідра Б коренерот Г актинія. Де в тілі гідри розташовуються шкірно-м язові клітини? а в ентодермі в мезодермі Б ектодермі Г мезоглеї. Який з представників кільчастих червів належить до малощетинкових? а нереїс в палоло Б медична п явка Г дощовий черв як 5. 5 Речовина, що виробляється п явками для запобігання зсіданню крові, це: а гемоглобін в вітамін Б хітин Г гірудин 6. 6 Установіть відповідність між позначеннями на малюнку та структурними частинами тіла гідри: а ентодерма Б ектодерма в підошва Г кишкова порожнина кожного стовпчика. Укажіть ознаки, які характеризують зовнішню та внутрішню будову дощового черв яка: Як називається потовщення в передній частині тіла? Які структури беруть участь у пересуванні? Яка із систем органів відсутня? мішок вусики дихальна поясок щетинки кровоносна щетинка кінцівки травна Самостійна робота варіант II Класифікація тварин. Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Яка із систематичних груп НЕ використовується для класифікації тварин? а відділ в клас Б вид Г ряд. Тіло якої тварини НЕ є двошаровим і НЕ складається з ектодерми та ентодерми? а гідра в аурелія Б п явка Г коренерот. Де в тілі гідри розташовуються травні клітини? а у мезоглеї в ектодермі Б мезодермі Г ентодермі. Який з представників кільчастих червів належить до багатощетинкових? а дощовий черв як в трубочник Б нереїс Г медична п явка 5. 5 Де в організмі п явки міститься речовина, що запобігає зсіданню крові? а на поверхні тіла в у слині Б у кишечнику Г у крові 6. 6 Установіть відповідність між позначеннями на малюнку та структурними частинами тіла медузи: а рот Б ентодерма в ектодерма Г кишкова порожнина кожного стовпчика. Укажіть ознаки, які характеризують зовнішню та внутрішню будову дощового черв яка: Як називаються Яка із систем елементи будови тіла органів з являється Дощові черви черв яка? вперше? кільця дихальна гермафродити фрагменти травна роздільностатеві сегменти кровоносна не здатні розмножуватися 5 Самостійна робота Варіант I Ракоподібні, павукоподібні та комахи. Який відділ відсутній у тілі членистоногих? А черевце В груди Б хвіст Г голова. Яка речовина надає міцності зовнішньому скелету? А муреїн В целюлоза Б крохмаль Г хітин. Скільки пар ходильних ніг має річковий рак? А Б В 5 Г 0. Структури, що НЕ притаманні павукоподібним, це: А вусики В педипальпи Б хеліцери Г павутинні залози 5. 5 Який тип ротового апарату характерний для жуків? А лижучий В гризучий Б сисний Г колючо-сисний 6. 6 Установіть відповідність між тваринами, зображеними на малюнку, та відповідними групами: А твердокрилі В напівтвердокрилі Б перетинчастокрилі Г лускокрилі кожного стовпчика. Укажіть ознаки, характерні для членистоногих: На скільки відділів почленоване тіло павукоподібних? Яка з тварин належить до ракоподібних? їздець яйце тарантул личинка мокриця лялечка Яка стадія відсутня при неповному перетворенні на комах? 6 Самостійна робота Варіант II Ракоподібні, павукоподібні та комахи. Який відділ наявний у тілі членистоногих? А черевце В хвіст Б шия Г поперек. За допомогою якої структури утворюється зовнішній скелет? А кісток В кутикули Б черевця Г жирового тіла. Скільки пар ходильних ніг має іксодовий кліщ? А Б В 5 Г 8. Яка структура НЕ притаманна ракоподібним. А черевні ніжки В хвостовий плавець Б вусики Г педипальпи 5. 5 Який тип ротового апарату характерний для мух? А гризучий В сисний Б лижучий Г колючо-сисний 6. 6 Установіть відповідність між тваринами, зображеними на малюнку, та відповідними групами: А перетинчастокрилі В двокрилі Б прямокрилі Г твердокрилі кожного стовпчика. Укажіть ознаки, характерні для членистоногих: На скільки відділів почленоване тіло ракоподібних? Яка з тварин належить до павукоподібних? Який тип розвитку властивий комахам? свербун повне перетворення щитень неповне перетворення бражник обидва типи 7 Самостійна робота Варіант I Молюски. Паразитичні безхребетні тварини. Орган, яким виноградний слимак відокремлює частини листків і стебел, коли живиться, це: А присоска В тертка Б щелепи Г мантія. Який із шарів мушлі молюсків є рогоподібним? А внутрішній В зовнішній Б середній Г жоден із шарів. За допомогою чого відбувається безперервний рух води в тілі беззубки? А тертки В щупальців Б сифонів Г щелеп. Структура, яка властива лише головоногим молюскам, це: А голова В вивідний сифон Б мантія Г чорнильний мішок 5. 5 Якого із червів називають озброєним? А свинячий ціп як В ехінокок Б бичачий ціп як Г печінковий сисун 6. 6 Установіть відповідність між паразитами та їхніми проміжними хазяями: А свиня В велика рогата худоба Б циклоп Г людина кожного стовпчика. Оберіть серед представників указаних таксонів тих, які є паразитичними: Черви Павукоподібні Комахи нереїс каракурт бджола п явка коростяний свербун воша дощовий черв як сріблянка тарган 8
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks