КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА - PDF

Description
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ISSN ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ (1)30/013 Засновано 1998 року Теми наукових розробок відповідають актуальним проблемам розвитку

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 22 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ISSN ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ (1)30/013 Засновано 1998 року Теми наукових розробок відповідають актуальним проблемам розвитку військово-технічної науки, військової географії, військової економіки, військового перекладу, психології та інформаційної безпеки, навчання та виховання військовослужбовців і спрямовані на їх розв'язання. Загальний зміст вісника надає можливість зрозуміти основні напрямки творчих пошуків, проблеми розбудови Збройних Сил України, інтереси науково-педагогічних працівників, молодих учених, здобувачів і ад'юнктів. Темы научных разработок отвечают актуальным проблемам развития военно-технической науки, военной географии, военной экономики, военного перевода, психологии и информационной безопасности, обучению и воспитанию военнослужащих и направлены на их решение. Общее содержание вестника предоставляет возможность понять основные направления творческих поисков, проблемы развития Вооруженных Сил Украины, интересы научно-педагогических работников, молодых ученых, соискателей и адъюнктов. The topics of research are urged by and aimed at solving current problems of development of the military and technical science, military geography, military economics, military translation, psychology and informational security, raining and education of servicemen. The content of the Herald provides an opportunity to become aware of basic areas of creative research, the problem of construction of the Armed Forces of Ukraine, points of interest of scientists and teachers, young scholars, associate researchers and postgraduate students. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Адреса редколегії Затверджено Атестовано Зареєстровано Засновник та видавець В.В. Балабін, канд. філол. наук, проф. Л.Ф. Бурлачук, д-р психол. наук, проф.; В.В. Вишнівський, д-р техн. наук, доц.; І.В. Данилюк, д-р психол. наук, проф.; В.В. Зубарєв, д-р техн. наук, проф.; І.В. Замаруєва, д-р техн. наук, проф. (відповідальна за напрям: інформаційна безпека); А.Б. Коваленко, д-р психол. наук, проф.; Г.І. Купалова, д-р екон. наук, проф. (відповідальна за напрям: оборонна економіка); С.В. Лєнков, д-р техн. наук, проф. (відповідальний за напрям: техніка); Я.Б. Олійник, д-р екон. наук, проф.; О.Д. Сафін, д-р психол. наук, проф. (відповідальний за напрям: психологія); А.І. Сбітнєв, д-р техн. наук, проф.; В.В. Стасюк, д-р психол. наук, проф.; О.І. Сторубльов, канд. техн. наук, доц. (відповідальний секретар); В.Б. Толубко, д-р техн. наук, проф.; Л.П. Червінська, д-р екон. наук, проф.; О.І. Черняк, д-р екон. наук, проф.; Ю.М. Швалб, д-р психол. наук, проф.; А.В. Шегда, д-р екон. наук, проф.; О.О. Любіч, д-р екон. наук, ст. наук. співроб , Київ, вул. Ломоносова, 81, Військовий інститут; (38044) ; тел./факс (38044) ; Вченою радою Військового інституту року (протокол 6) Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України 1-05/6 від Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію КВ Р від Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр Київський університет Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК 1103 від Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т. Шевченка, 14, кімн. 43 (38044) , 39 3 ; факс Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр Київський університет , 013 ЗМІСТ ТЕХНІКА Вишнівський В.В., Долгушин В.П., Охрамович М.М., Лоза В.М. Оцінка характеристик вихідного сигналу кореляційних систем пеленгації джерел випромінювань при флюктуюючому спектрі сигналів... 5 Малюга А.В., Пампуха І.В., Осипа В.О., Солодєєва Л.В. Інформаційна технологія оцінювання якості освіти вищого військового навчального закладу... 8 Кузнецов І.Б., Буяло О.В., Пашков С.О., Шкуліпа П.А. Метрологічне забезпечення та його вплив на ефективність застосування озброєння і військової техніки в сучасних умовах... 1 ПСИХОЛОГІЯ Васильєв С.П., Андрущенко А.О. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції Балашова С.П., Зубовський Д.С. Використання психодіагностичних методик в збройних силах країн світу Кузьменко М.Д. Застосування Теорії латентної характеристики для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності... 1 Бaбелюк О.В. Пcихoлoгічні умoви вдocкoнaлювaння прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців cлужби зa кoнтрaктoм... 6 ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО Зарицька А.І., Турченко Ю.В. Труднощі аудіювання в умовах реальної комунікації... 7 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА Волошина Н.М., Дзюба М.Т. Вироблення у майбутніх офіцерів імунітету проти негативного інформаційно-психологічного впливу... 9 Жарков Я.М., Васильєв А.О. Наукові підходи щодо визначення суті розвідки з відкритих джерел Присяжнюк М.М., Бєлошевич Я.С. Інформаційна безпека України в сучасних умовах ПЕДАГОГІКА Черних Ю.О., Приходько Ю.І. Стан і проблеми сучасного етапу розвитку військової освіти Військове виховання шляхтича в XVІ столітті ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК (СИЛ) Шульгін В.В. Особливості реалізації військового законодавства України в умовах реформування кримінального судочинства держави... 48 СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКА Вишневский В.В., Долгушин В.П., Охрамович М.Н., Лоза В.Н. Оценка характеристик выходного сигнала корреляционных систем пеленгации источников излучений при флюктуирующем спектре сигналов... 5 Малюга А.В., Пампуха И.В., Осыпа В.А., Солодеева Л.В. Информационная технология оценивания качества образования высшего военного учебного заведения... 8 Кузнецов И.Б., Буяло А.В., Пашков С.А., Шкулипа П.А. Метрологическое обеспечение и его влияние на эффективность применения вооружения и военной техники в современных условиях... 1 ПСИХОЛОГИЯ Васильев С.П., Андрущенко А.О. Психологические особенности динамики ценностно-смысловых ориентаций курсантов высших военных учебных заведений в контексте развития их психической саморегуляции Балашова С.Ф., Зубовский Д.С. Использование психодиагностических методик в вооруженных силах стран мира Кузьменко М.Д. Применение Теории латентной характеристики для совершенствования алгоритма психологической диагностики профессиональной пригодности... 1 Бaбелюк О.В. Психологические условия усовершенствования профессионального самоопределения военнослужащих по контракту... 6 ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ) И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ Зарицкая А.И., Турченко Ю.В. Трудности аудирования в условиях реальной коммуникации... 7 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Волошина Н.М., Дзюба Н.Т. Выработка у будущих офицеров иммунитета против негативного информационно-психологического воздействия... 9 Жарков Я.Н., Васильев А.О. Научные подходы к определению сущности разведки из открытых источников Присяжнюк М.Н., Белошевич Я.С. Информационная безопасность Украины в современных условиях ПЕДАГОГИКА Черных Ю.О., Приходько Ю.И. Состояние и проблемы современного этапа развития военного образования Безбах В.Г., Мельник Д.П. Воинское воспитание шляхтича в XVІ веке ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК (СИЛ) Шульгин В.В. Особенности реализации военного законодательства Украины в условиях реформирования уголовного судопроизводства государства... 48 CONTENTS TECHNІCAL SCІENCES Vyshnіvskyі V.V., Dolgushyn V.P., Ohramovych M.M., Loza V.M. Outcomіng sіgnal evaluatіon of correlatіon emіtter locatіon system іn the course of fluctuatіng sіgnal spectrum... 5 Malіuga A.V., Pampukha І.V., Osypa V.O., Solodeeva L.V. Іnformatіon technology for evaluatіon of educatіon qualіty of hіgher mіlіtary educatіonal іnstіtutіons... 8 Kuznetsov І.B., Buіalo O.V., Pashkov S.O., Shkulіpa P.A. Measurement assurance and іts іnfluence on the apllіcatіon effіcіency of materіel іn modern tіme... 1 PSYCHOLOGY Vasylіev S.P., Andruschenko A.O. Psychologіcal peculіarіtіes of value sense orіentatіons dynamіcs of cadets of hіgher mіlіtary educatіonal іnstіtutіons іn the context of theіr psychіcal self-adjustment development Balashova S.P., Zubovskyі D.S. The apllіcatіon of psychognostіc methods іn the armed forces of countrіes all over the world Kuzmenko M.D. The applіcatіon of Theorіes of Latent Characterіstіcs to іmprove the algorіthm of psychologіcal dіagnostіcs of professіonal suіtabіlіty... 1 Babelіuk O.V. Psychologіcal condіtіons of self-determіnatіon іmprovement of servіcemen of mіlіtary servіce under contract... 6 LІNGUІSTІC SUPPORT OF TROOPS AND TRANSLATІON STUDІES Zarytska A.І., Turchenko Yu.V. Lіstennіng dіffіcultіes іn condіtіons of real communіcatіon... 7 ІNFORMATІON SECURІTY Voloshyna N.M., Dzіuba M.T. Development of іmmunіty among future offіcer from negatіve іnformatіon-psychologіcal іnfluence... 9 Zharkov Ja.M., Vasylіev A.O. Scіentіfіc approaches to defіnіtіon of the essence of bare source reconnaіssance Prіsіazhnіuk M.M., Beloshevіch J.S. Іnformatіon securіty of Ukraіne іn modern tіme PEDAGOGІCS Chernyh Ju.O., Pryhodko Ju.I. The state and problems of the modern tіme educatіon development Bezbah V.G., Melnyk D.P. Nobleman character traіnіng іn 16 th century LEGAL GROUNDWORK OF TROOPS (FORCES) ACTІVІTІES Shulgіn V.V. Peculіarіtіes of іmplementatіon of mіlіtary legіslatіon of Ukraіne under condіtіons of reformіng of state crіmіnal justіce... 48 ВИПУСК 1(30) ТЕХНІКА УДК В.В. Вишнівський, д-р техн. наук, доц., В.П. Долгушин, канд. техн. наук, доц., М.М. Охрамович, канд. техн. наук, В.М. Лоза, канд. техн. наук, КНУ імені Тараса Шевченка ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ВИХІДНОГО СИГНАЛУ КОРЕЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПЕЛЕНГАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПРИ ФЛЮКТУЮЮЧОМУ СПЕКТРІ СИГНАЛІВ Результати роботи орієнтовані на широкий клас аналізованих сигналів джерел випромінювання перш за все, з точки зору спектральних характеристик коливань, що пеленгуються. Показано, що наявність флюктуацій енергетичного спектру сигналу призводить до згладжування огинаючої вихідного сигналу корелятора, ступінь якого залежить від дисперсії флуктуацій, яке призводить до деякого зниження коефіцієнту придушення бокових пелюстків діаграми направленості. Ключові слова: радіотехнічний пристрій, діаграма направленості, флюктуація. Вступ та постановка завдання. У більшості досліджень з питань систем пасивної пеленгації джерел випромінювань спектральні характеристики прийнятих коливань приймаються вузькосмуговими, а форма спектра апроксимується прямокутною або гаусовою залежністю [1]. Такий підхід до аналізу звужує сферу застосування його результатів, а в ситуаціях складної зовнішньої обстановки призводить до некоректності оцінок і знижує їх достовірність. Основні положення дослідження. Як відомо, на борту сучасних аеродинамічних засобів застосовується велике число (більше 5) випромінюючих радіотехнічних пристроїв (РП) різноманітного призначення [], при цьому слід розглядати широкий діапазон часочастотних характеристик випромінюваних сигналів. Просторово-частотні характеристики сигналів випромінювання залежать як від цільового призначення кожного РП, так і від чинників нестабільностей, таких як: нелінійність амплітудно-частотних характеристик генераторів, нелінійна залежність коефіцієнта стоячої хвилі фідерних трактів від частоти і ряду інших. Дефекти спектрів випромінюваних сигналів, особливо щодо широкосмугових, виражаються в наявності нерівномірностей і в окремих випадках провалів. Спектр реальних коливань, випромінюваних РП, слід розглядати як сукупність регулярної з випадковою складових. Нестаціонарність і дефекти спектру джерел випромінювань, що пеленгуються, найбільш істотно впливають на характеристики пеленгаційних каналів з кореляційним алгоритмом обробки. Тому в роботі розглядаються радіотехнічні системи (канали) пеленгації, побудовані на основі двох антен (основної та допоміжної) і взаємокореляційною обробкою прийнятих сигналів. При виборі методу оцінки [3] використано положення статистичної теорії антен, зокрема результати, отримані в монографії [4]. Вибір методу статистичної оцінки вихідного сигналу системи обробки при нерегулярній (випадковій в загальному випадку) формі енергетичного спектру сигналу заснований на властивості дуальності перетворення двох пар характеристик, що мають різний фі
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks