КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА - PDF

Description
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ISSN ЕКОНОМІКА 129/2011 Засновано 1958 року Розглянуто проблемні питання розвитку статистичної методології, актуальні питання

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 27 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ISSN ЕКОНОМІКА 129/2011 Засновано 1958 року Розглянуто проблемні питання розвитку статистичної методології, актуальні питання статистичної науки та підготовки статистичних кадрів нової генерації; висвітлено результати статистичних досліджень соціально-демографічних процесів у східноєвропейських країнах; порушено проблеми інформаційного забезпечення аналізу макроекономічних процесів, а також сучасної бізнес-статистики. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів. Рассмотрены проблемные вопросы развития статистической методологии, актуальные вопросы статистической науки и подготовки статистических кадров новой генерации; поданы результаты статистических исследований социально-демографических процессов восточноевропейских стран; рассмотрены проблемы информационного обеспечения анализа макроэкономических процессов, а также современной бизнес-статистики. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов. The problem questions of the development of statistical methodology, actual questions of statistics and preparing statistical specialists of new generation are considered in the articles; the results of the statisticall researches of social-demographic processes in the countries of Eastern Europe are presented; the problems of informational ensuring of the macroeconomic process analysis and contemporary business-statistics are considered. For researchers, academic workers, postgraduate and undergraduate students. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Адреса редколегії Затверджено Атестовано Зареєстровано Засновник та видавець В.Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. HAH України А.І. Ігнатюк, д-р екон. наук, доц. (заст. відп. ред.); А.А. Чухно, д-р екон. наук, проф., акад. НАН України; Д.М. Черваньов, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. AПH України; П.С. Єщенко, д-р екон. наук, проф.; Г.І. Купалова, д-р екон. наук, проф.; Н.В. Ковтун, д-р екон. наук, проф.; І.О. Лютий, д-р екон. наук, проф.; І.І. Мазур, д-р екон. наук, доц.; В.О. Мандибура, д-р екон. наук, проф.; С.В. Науменкова, д-р екон. наук, проф.; А.О. Старостіна, д-р екон. наук, проф.; O.I. Черняк, д-р екон. наук, проф.; В.Г. Швець, д-р екон. наук, проф.; А.В. Шегда, д-р екон. наук, проф.; Р.В. Пікус, канд. екон. наук, доц.; О. І. Жилінська, канд. екон. наук, доц. (відп. секр.) 03022, Київ-22, вул. Васильківська, 90-а, економічний факультет (38044) Вченою радою економічного факультету (протокол 12) Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України 1-05/7 від Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ ПР від Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр Київський університет . Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК 1103 від Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43 (38044) , ; факс Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр Київський університет , 2011 ЗМІСТ Ковтун Н. Система подготовки специалистов статистиков в современных условиях...5 Герасименко С., Чуприна О., Чуприна О. Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення...8 Гладун О., Хвалинська В. Застосування у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних...11 Сидорова А. Внешнеэкономическая деятельность как фактор социально-экономического развития...14 Почеха Й. Нові напрями бізнес-статистики у фінансах та аудиті...17 Парадиш Я., Парадиш К. Оцінка розвитку популяції Західної Польщі в світлі другого демографічного переходу...21 Агабекова Н. Методология оценки продолжительности экономических периодов в жизнедеятельности человека...24 Гончар І., Качалай В. Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи...26 Лутчин Н. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект...29 Огай М. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні...32 Пальян З. Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив...35 Скачек Н. Статистичне забезпечення управління розвитком органічного виробництва...38 Чорний А. Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи...41 Васильченко І. Практична реалізація методу Монте Карло в оцінці вартості опціонів засобами статистичної програмної мови R...43 Горобець О. Статистичне моделювання показників відтворення населення Автономної Республіки Крим...46 Іваненко О. Методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок...49 Огреба С. Статистичне відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків...51 Шибіріна С. Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна...53 СОДЕРЖАНИЕ Ковтун Н. Система подготовки специалистов статистиков в современных условиях...5 Герасименко С., Чуприна О., Чуприна О. Многомерный статистический анализ тенденций экономического развития и уровня жизни населения...8 Гладун А., Хвалинская В. Использование в кластерном и дискриминантном анализе неколичественных переменных...11 Сидорова А. Внешнеэкономическая деятельность как фактор социально-экономического развития...14 Почеха Й. Новые направления бизнес-статистики в финансах и аудите...17 Парадиш Я., Парадиш К. Оценка развития населения в западной Польше в свете второго демографического перехода...21 Агабекова Н. Методология оценки продолжительности экономических периодов в жизнедеятельности человека...24 Гончар И., Качалай В. Проблемы неадекватности статистической оценки ИПЦ в контексте налоговой реформы...26 Лутчин Н. Статистическое изучение качества и устойчивости экономического роста: региональный аспект...29 Огай М. Методологические подходы к повышению надежности оценки индекса потребительских цен в Украине...32 Пальян З. Современный режим рождаемости в Украине: статистическая оценка состояния и перспективы...35 Скачек Н. Статистическое обеспечение управления развитием органического производства...38 Черный А. Моделирование латентных переменных: развитие, современное состояние и перспективы...41 Васильченко И. Практическая реализация метода Монте Карло в оценке стоимости опционов средствами статистического программного языка R...43 Горобец Е. Статистическое моделирование показателей воссоздания населения Автономной Республики Крым...46 Іваненко Е. Методическое обеспечение анализа эффективности активных операций кредитных союзов...49 Огреба С. Статистическое отображение объемов теневой экономики в системе национальных счетов...51 Шибирина С. Индексный анализ первичного рынка недвижимого имущества...53 CONTENTS Kovtun N. The system of preparation of statisticians in the modern conditions...5 Gerasimenko S., Chuprina O., Chuprina O. Multivariate statistical analysis of tendencies of the economic development and population's life level...8 Gladun A., Hvalinska V. Using not-quantitative variables in cluster and discriminant analysis...11 Sidorova A. External economic activity as factor of the social-economic development...14 Pociecha J. New directions of business statistics in finance and auditing...17 Paradysz J., Paradysz K. An assessment of population development in western Poland in the light of the 2nd demographic transition...21 Agabekova N. Methodology of the assessment of economic period's duration in the human's vital functions...24 Gonchar I., Kachalay V. Problems of inadequacy of statistical valuation of ICP in the context of the tax reform...26 Lutchin N. Statistical research of the quality and steadiness of the economic growth: regional aspect...29 Ogay M. Methodological approaches to the increase of reliability of the valuation of the consumer's prices' index...32 Palyan Z. Contemporary regime of fertility in Ukraine: statistical valuation of the conditions and perspectives...35 Skachek N. Statistical ensuring of management of the organic production's development...38 Cherniy A. Modeling of the cryptic variables: development, contemporary conditions and perspectives...41 Vasilchenko I. Practical realization of the Monte Carlo method in the assessment of the opcion's value by the resources of the statistical programming language R...43 Gorobec Е. Statistical modeling of the indexes of population's reconstruction in Autonomous Republic of Crimea...46 Ivanenko Е. Methodical ensuring of analysis of the effectiveness of credit union's active operations...49 Оgreba S. Statistical representation of the shadow economy's sizes in the system of national accounts...51 Shibirina S. Index analysis of primary real estate's market...53 ВИПУСК 129 УДК Н. Ковтун, д-р экон. наук, проф., Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАТИСТИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Статья посвящена проблемам подготовки специалистов статистиков в современных условиях, а также разработке концептуальных основ системы подготовки специалистов статистиков с учетом требований времени. Ключевые слова: статистика, статистик аналитик, система подготовки статистиков. Стаття присвячена проблемам підготовки фахівців статистиків в сучасних умовах, а також розробці концептуальних засад системи підготовки фахівців статистиків з урахуванням потреб часу. Ключові слова: статистика, статистик аналітик, система підготовки статистиків. The article is devoted to the problems of preparation of the statistical analysts in contemporary conditions. Also conceptual bases' development of the preparatory system of the statistical analysts taking into consideration the requirements of time is shown in the paper. Keywords: statistics, statistical analyst, preparatory system of the statistical analysts. Вадим Сергеевич Шефнер, русский советский поэт, прозаик о статистике говорил стихами [1]: Статистика, строгая муза, Ты реешь над каждой судьбой. Никто для тебя не обуза, Никто не обижен тобой . Многие известные люди прямо или косвенно обращались к определению сути статистики [2]. Так, Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт, прозаик, драматург, философ писал: Часто говорят, что цифры управляют миром; по крайней мере нет сомнения в том, что цифры показывают, как он управляется . Эндрю Ланг, английский писатель говорил: Статистика для политика все равно, что уличный фонарь для пьяного забулдыги: скорее опора, чем освещение . Станислав Ежи Лец, выдающийся польский сатирик, поэт, афорист XX века утверждал: Факт всегда остается голым, даже если он облачен по последней моде или Наши дни сочтены. Статистиками . Томас Карлейль, британский (шотландский) писатель, историк и философ говорил, что с помощью цифр доказать можно все что угодно . Илья Ильф и Евгений Петров в своих произведениях также обращались к теме статистики, говоря, что статистика знает все . Гюстав Флобер, французский романист: Статистика самая точная из всех неточных наук . Бенджамин Дизраэли, премьер-министр Великобритании говорил: В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто располагает лучшей информацией . Лоренс Питер, канадский и американский педагог и литератор так высказывался о характере статистики: Факты упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее . Кто из нас не знает знаменитого определения статистики. Его мы помним еще со времен учебы в высшем учебном заведении. С него начиналось наше погружение, говоря словами героя известного фильма, в сладостный, волшебный, поэтический мир сводок, цифр, отчетов, планов и смет . Статистика это наука, которая изучает закономерности формирования и изменения количественных отношений общественных явлений, рассматриваемых в непосредственной связи с их качественным содержанием [3, с.474]. Таким образом, статистку принято рассматривать как: науку; метод исследования; вид деятельности; совокупности данных; в математической статистике как термин, применяемый в качестве функции результатов наблюдений. Но, к сожалению, наиболее известна и распространена в обществе другая фраза: Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика, англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) высказывание, приписываемое премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, а известность оно получило благодаря Марку Твену после публикации Главы моей автобиографии в журнале North American Review 5 июля 1907 г. [4]. Разве об этом мечтал немецкий ученый Готфрид Ахенваль, который в 1746 году, предложив заменить название
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks