Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра китайської, корейської та японської філології - PDF

Description
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра китайської, корейської та японської філології ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 21 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра китайської, корейської та японської філології ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Протокол 9 від 23 квітня 2012 р. Директор Інституту філології проф. Семенюк Г.Ф. Обговорено і затверджено на засіданні кафедри китайської, корейської та японської філології 28 березня 2012 р. Протокол 9 Укладач: к. філол.н., асист. Демчук Т.В. КИЇВ-2012 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВТРАЛІЇ (КИТАЙСЬКА МОВА) ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступник до аспірантури з обраної наукової спеціальності повинен володіти знаннями та вміннями, передбаченими програмами курсів та спецкурсів, що читалися протягом навчального періоду (ОКР бакалавр та ОКР магістр ). Перевірка рівня теоретичних знань із обраної наукової спеціальності здійснюється на основі вимог програм таких курсів: Теоретична граматика китайської мови, Лексикологія китайської мови, Стилістика китайської мови, Теоретична фонетика китайської мови, Історія китайської мови. Перевірка рівня знань прикладного характеру із обраної наукової спеціальності здійснюється на основі вимог програм таких курсів: Практичний курс китайської мови, Практика перекладу з китайської мови. Джерельною базою є підручники, навчальні посібники, наукові статті та монографії вітчизняних і зарубіжних учених, в яких висвітлено відповідні теоретичні питання або проблеми прикладного характеру. Виклад матеріалу здійснюється українською мовою. Форма проведення іспиту письмова. Екзаменаційний білет містить такі завдання: 1. Теоретичне питання. 2. Читання та письмовий переклад зі словником, а також лінгвостилістична інтерпретація уривку з неадаптованого художнього, публіцистичного або наукового китайського тексту (обсяг близько 700 ієрогліфів). 3. Реферування китайською художнього, публіцистичного або наукового українського тексту (обсяг близько 500 ієрогліфів). Критерії оцінки знань 1. Виклад теоретичного питання. Відмінно аргументований виклад лінгвістичної теми з посиланням на наукові джерела та з наведенням відповідних мовних прикладів. Дозволяються 1-2 термінологічні помилки. Добре аргументований виклад запропонованої лінгвістичної теми з посиланням на наукові джерела. Дозволяються 3-4 термінологічні помилки. Задовільно недостатньо компетентний та мало аргументований виклад лінгвістичної теми. Дозволяється наявність 5-8 термінологічних помилок. Незадовільно виклад запропонованої лінгвістичної теми не відповідає усталеним у мовознавстві концепціям. Термінологічна та концептуальна некомпетентність. 2. Читання. 2 Відмінно читання чітке та відповідає фонетичним правилам відтворення звуків та тонів у сучасній китайській мові. Дозволяються 2-3 помилки. Добре читання з незначними порушеннями фонетичних правил сучасної китайської мови. Дозволяється наявність 4-6 помилок. Задовільно читання із значним порушенням правил вимови та тонізації, які загалом не впливають на сприйняття текстового матеріалу. Дозволяється 7-8 помилок. Незадовільно читання з порушенням фонетичних правил, що призводить до повного нерозуміння текстового матеріалу. Переклад. Відмінно змістовний та стилістично коректний переклад пропонованого текстового матеріалу літературною українською мовою. Дозволяються 1-2 стилістичні невідповідності. Добре змістовний та стилістично коректний переклад пропонованого текстового матеріалу літературною українською мовою. Дозволяються 3-4 стилістичні помилки. Задовільно переклад неповністю коректний, зі стилістичними невідповідностями. Дозволяється наявність 2-3 смислових та 5-6 стилістичних помилок. Незадовільно переклад, який не відповідає смислу та стилістиці тексту. 3.Реферування. Відмінно чіткий та коректний реферативний виклад китайською мовою основного змісту пропонованого українського тексту. Дозволяються 1-2 неточності. Добре коректний реферативний виклад китайською мовою основного змісту пропонованого українського тексту з певними неточностями. Дозволяється наявність 3-5 помилок. Задовільно реферативний виклад китайською мовою основного змісту пропонованого українського тексту з наявністю 5-6 неточностей у ключових моментах. Незадовільно некоректний виклад китайською мовою основного змісту пропонованого українського тексту. Вимоги до реферату Вступники до аспірантури пишуть реферат, у якому висвітлюють сутність проблематики в обраній для дослідження галузі мовознавства та демонструють рівень володіння лінгвістичною термінологією. Джерелами інформації слугують наукові статті та монографії, написані китайською, українською, російською, англійською та іншими мовами, а також оригінальні твори китайської літератури, періодики тощо. Виклад матеріалу в рефераті здійснюється українською мовою. ФОНЕТИКА КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 1. Фонетична та фонологічна системи мови. 3 2. Будова апарату мовлення. 3. Звуки мови: фізіологічний (анатомо-фізіологічний), акустичний і функціональний (фонологічний) аспекти. 4. Основні параметри звуку: довжина, висота, чистота, тембр, сила. 5. Історія фонетико-фонологічних досліджень у Китаї. 6. Характеристика складу у сучасній китайській мові. 7. Тон у китайській мові. 8. Система тонів у сучасній китайській мові. 9. Мелодійний малюнок тонів сучасної китайської мови. 10. Втрата тону в потоці мовлення. 11. Зміна тону в потоці мовлення. 12. Транскрибування китайської лексики: історія питання. 13. Китайський фонетичний алфавіт на латинській основі (КФА) 拼音字母. 14. Традиційна російська транскрипція (ТРТ). 15. Транскрибування китайської лексики українською мовою. 16. Голосні звуки сучасної китайської мови. 17. Особливі голосні звуки сучасної китайської мови. 18. Класифікація голосних китайської мови по горизонталі. 19. Класифікація голосних китайської мови по вертикалі. 20. Сонорні приголосні звуки сучасної китайської мови. 21. Шумні зімкнені приголосні китайської мови. 22. Шумні щілинні приголосні китайської мови. 23. Аспірати китайської мови. 24. Непридихові приголосні китайської мови. 25. Фіналі-дифтонги у сучасній китайській мові. 26. Фіналі-трифтонги у сучасній китайській мові. 27. Назалізовані фіналі у сучасній китайській мові. 28. Явище еризації у сучасній китайській мові. 29. Синтаксична структура речення та інтонація. 30. Мелодика речення у сучасній китайській мові. ГРАМАТИКА КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 1. Дослідження граматики в Китаї до 1898 року. 2. Граматика 马氏文通 в історії китайського мовознавства. 3. Дослідження граматики китайської мови російськими (радянськими) лінгвістами. 4. Дослідження граматики китайської мови західноєвропейськими фахівцями. 5. Основні поняття граматичної науки. 6. Граматична система китайської мови. 7. Частини мови. Вчення про частини мови у сучасній синології. 8. Критерії класифікації граматичних класів слів у китайській мові. 9. Загальні тенденції та дискусійні питання диференціації частин мови у синологічній практиці. 4 10. Іменники сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, способи словотвору, класифікація. 11. Дієслова сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, способи словотвору, класифікація. 12. Прикметники сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, способи словотвору, класифікація. 13. Прислівники сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, способи словотвору, класифікація. 14. Числівники сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, способи словотвору, класифікація. 15. Рахівні слова сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, способи словотвору, класифікація. 16. Займенники сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, класифікація. 17. Вигуки та звуконаслідування сучасної китайської мови: граматичні, синтаксичні та морфологічні особливості, класифікація. 18. Прийменники сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, класифікація. 19. Сполучники сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, класифікація. 20. Службові слова сучасної китайської мови: граматичні та синтаксичні особливості, класифікація. СИНТАКСИС КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 1. Словосполучення та речення як одиниці синтаксису. 2. Речення активного та пасивного стану. 3. Типи речень за ознакою комунікативної мети: стверджувальні / заперечні або питальні / непитальні (розповідні, спонукальні та оптативні); за емоційним забарвленням: окличні / неокличні. Види питальний речень. 4. Типи речень за структурною ознакою: прості й складні. 5. Будова простого речення у сучасній китайській мові. 6. Способи вираження підмета у сучасній китайській мові. Група підмета. 7. Способи вираження присудка у сучасній китайській мові. Види присудка. Комплемент ступеню, результату, напрямку, можливості, часу та кількості як член групи присудка. 8. Способи вираження додатку у сучасній китайській мові. Види додатку. 9. Способи вираження означення у сучасній китайській мові. 10. Способи вираження обставини у сучасній китайській мові. Види обставини. 11. Однорідні члени речення. 12. Класифікація речень за типом присудка. 13. Складне речення сучасної китайської мови. 14. Складносурядні речення сучасної китайської мови. 15. Складнопідрядні речення сучасної китайської мови. 16. Знаки пунктуації сучасної китайської мови. 5 ЛЕКСИКОЛОГІЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 1. Основні етапи розвитку китайського мовознавства. 2. Характерні риси китайської лінгвістичної традиції. 3. Предмет та завдання лексикології. 4. Основні характеристики слова у китайській мові. Слово і морфема. Складне слово та словосполучення. 5. Тенденції розвитку китайської лексики. 6. Способи словотвору у сучасній китайській мові: словоскладання, напівафіксація, афіксація, редуплікація, морфемна контракція, транспозиція. 7. Словоскладання як основний спосіб словотвору у сучасній китайській мові. Атрибутивна, копулятивна, дієслівно-об єктна, результативна та суб єктно-предикативна моделі. 8. Семасіологічна характеристика слова. Лексичне значення слова. Основні типи лексичних значень. Шляхи семантичного розвитку. Види вторинних значень. 9. Моносемія та полісемія. 10. Синонімія. Джерела синонімії. Класифікації синонімів. Синонімічні ряди: домінанта та особливості структури. 11. Антонімія. Джерела антонімії. Класифікація антонімів. 12. Омонімія. Джерела омонімії. Класифікації омонімів (за походженням та за кількістю складів). Енантіосемія. 13. Омонімія та полісемія. 14. Класифікація словникового складу китайської мови за походженням. Питома та запозичена лексика. 15. Класифікація словникового складу китайської мови за вживанням. Терміни, професіоналізми, жаргонізми, арготизми. 16. Класифікація словникового складу китайської мови за давністю існування. Архаїзми, історизми, неологізми. 17. Фразеологія. Структурно-семантична та функціонально-стилістична класифікації фразеологізмів. Фразеологічна синонімія. ЛЕКСИКОГРАФІЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 1. Лексикографія як розділ мовознавства. 2. Класифікації словників у теорії лексикографії. 3. Основні системи
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks