kee 2

Description
keee

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Stru č na radionica ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST I KVALITETA ELEKTRI Č NE ENERGIJE –PRIMJENA PROPISA Zagreb, 19. studenog 2008. Elektromagnetska kompatibilnost i kvaliteta elektri č ne energije –primjena propisa Mjerenja kvalitete napona, iskustva i prijedlozi nadopune regulative Mate Lasi ć , dipl. ing.KON Č AR –Institut za elektrotehniku d.d.  Stru č na radionica ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST I KVALITETA ELEKTRI Č NE ENERGIJE –PRIMJENA PROPISA Zagreb, 19. studenog 2008. Mjerenja kvalitete napona - iznos frekvencije napona-iznos napona u kvazistacionarnom stanju -iznos naponskih harmonika -iznos treperenja napona (fliker)-iznos nesimetri č nosti napona-iznosi napona signaliziranja-iznosi propada napona i prenapona MJERENJA KVALITETE NAPONA, ISKUSTVA I PRIJEDLOZI NADOPUNE REGULATIVE Mate Lasi ć , dipl. ing. -KON Č AR –Institut za elektrotehniku d.d.  Stru č na radionica ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST I KVALITETA ELEKTRI Č NE ENERGIJE –PRIMJENA PROPISA Zagreb, 19. studenog 2008. Elektrolu č ne pe ć iNaponski me đ uharmoniciEVP, loše simetriranje optere ć enja na NN, zavarivanjeNesimetrijaElektrolu č ne pe ć i, pokretanje motora velikih snaga, valjaoni č ka postrojenja, vjetroagregatiFlikerTV-ure đ aji, fluo rasvjeta, ra č unala, uredska oprema, klima ure đ aji, EVP, elektrolu č ne pe ć i, vjetroagregatiNaponski harmonici UzrokPosljedica MJERENJA KVALITETE NAPONA, ISKUSTVA I PRIJEDLOZI NADOPUNE REGULATIVE Mate Lasi ć , dipl. ing. -KON Č AR –Institut za elektrotehniku d.d.  Stru č na radionica ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST I KVALITETA ELEKTRI Č NE ENERGIJE –PRIMJENA PROPISA Zagreb, 19. studenog 2008. Mjerenja kvalitete napona - više razli č itih korisnika mreže priklju č enih u jedno č vorište iste naponske razine imaju istu kvalitetu napona-kvaliteta napona u tom č vorištu je odraz trenutnog stanja tokova snaga te zbirnog utjecaja negativnog povratnog djelovanja opreme svakog korisnika mreže u tom č vorištu- za odre đ ivanje razine kvalitete napona dovoljno je provesti mjerenja samo na jednom mjestu (OMM) - za odre đ ivanje utjecaja negativnog povratnog djelovanja opreme korisnika mreže potrebno je mjeriti i iznos struje (optere ć enja)-  č esto je potrebno provesti mjerenja u više to č aka istodobno da bi se mogla izvršiti cjelovita analiza stanja kvalitete napona MJERENJA KVALITETE NAPONA, ISKUSTVA I PRIJEDLOZI NADOPUNE REGULATIVE Mate Lasi ć , dipl. ing. -KON Č AR –Institut za elektrotehniku d.d.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks