KATALOGU I PROVIMIT I N F O R M A T I K Ë

Description
KATALOGU I PROVIMIT I N F O R M A T I K Ë

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 16 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  KATALOGU I PROVIMIT INFORMATIKË PROVIMI I MATURËS NË GJIMNAZ VITI SHKOLLOR 2010/2011  Katalogun e provimit e përgatitën:Dr. Bilana Stamatoviq, Fakulteti për Sisteme të Informimit dhe Teknologji Mr. Goran Shukoviq, Fakulteti Matematiko-Natyror, Universiteti i Malit të Zi Nevenka Millosheviq-Vllaçiq, IP SHMP ”Danillo Kish”, Budvë Nermin Hasanoviq,  IP Gjimnazi”Milloje Dobrashinoviq”, B. Pole  Verica Ivanoviq, IP Qendra e Provimeve  Përktheu: Luigj Berisha  Përmbajtja 1. Hyrje ....................................................................................................................................4 2. Rregullat ..............................................................................................................................5 3. Qëllimet e përgjithshme të provimit..................................................................................6 4. Struktura e provimit ............................................................................................................7 5. Programi i provimit ...........................................................................................................8 6. Shembulli i testit me skemë për pikëzim......................................................................11 6.1 Shembulli i testit .................................................................................................11 6.2 Fleta për përgjigje .............................................................................................18 6.3 Pjesa praktike e provimit ....................................................................................19 6.4 Zgjidhja e testit ...................................................................................................24 6.5 Zgjidhjet e pjesës praktike të provimit..............................................................267. Literatura ………………………………………………………………………………………...28  4 1. HYRJE Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi futet në vitin shkollor 2010/2011 dhe paraqet kontrollimin ekstern të standardizuar të të arriturave shkollore të nxënësve në fund të arsimit katërvjeçar në gjimnaz. Në bazë të Ligjit për gjimnazin, (“Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 64/02 e 28.11.2002, 49/07 e 10.08.2007 dhe 45/10 e 04.08.2010) sër utaMiimivor p  jepet në mënyrë eksterne (neni 38), kurse për përgatitjen e materialit të provimit dhe zbatimit të procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar Qendra e Provimeve.Kontrollohen njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë të cilat bazohen në pjesët kryesore të programit të lëndës të cilat duhet t’i kenë nxënësit në fund të shkollimit katërvjeçar në gjimnaz. Katalogu i provimit hollësisht e përshkruan provimin nga Informatika dhe para së gjithash u kushtohet nxënësve dhe mësimdhënësve.Në katalogun e provimit janë cekur qëllimet e përgjithshme të provimit, është përshkruar struktura e provimit, kurse me formën e qëllimeve të provimit saktësisht është thënë përmbajtja e lëndës e cila do t’i nënshtrohet provimit. Është ofruar edhe shembulli i testit me skemën e detajuar për vlerësim.  5 2. RREGULLAT Provimi i Informatikës përbëhet nga dy pjesë. Në pjesën e parë nxënësit zgjidhin testin. Pjesa e dytë e provimit paraqet punën praktike në kompjuter. Materiali i provimit do të paketohet në qese të veçanta dhe të sigurta (PVC), të cilat do të hapen para nxënësve menjëherë para llimit të provimit. Në provim nuk lejohet:  → prezantimi i rrejshëm → hapja e detyrave të provimit para kohës së lejuar  → pengimi i nxënësve të tjerë → përshkrimin nga nxënësi tjetër  → shfrytëzimi i mjeteve të palejuara → dëmtimi i shifrës në librezën e testimit → mosrespektimi i shenjës për përfundim të provimit Mjetet e lejuara:  lapsi i thjeshtë, goma dhe lapsi kimik/stilolapsi.Gjatë provimit nuk lejohet  përdorimi i llogaritësit elektronik, telefonave celularë, aparateve video- muzikore, esh disqeve, disketave, hard-disqeve eksterne dhe kompakt disqeve, përveç atyre që janë pjesë e materialit të provimit. Nuk lejohet qasje në rrjetin kompjuterik dhe në internet. Punimi i nxënësit duhet të jetë i shkruar me laps kimik/stilolaps. Pas provimit, testet do të paketohen dhe do të kthehen në Qendrën e Provimeve, ku do të organizohet vlerësimi i tyre.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks