Katalóg rajčín. Tomatoes catalogue - PDF

Description
Katalóg rajčín Tomatoes catalogue O našom skleníku About our greenhouse Najmodernejší skleník pre pestovanie rajčín na území Českej a Slovenskej republiky sme postavili pri obci Kameničany v panenskej

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 33 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Katalóg rajčín Tomatoes catalogue O našom skleníku About our greenhouse Najmodernejší skleník pre pestovanie rajčín na území Českej a Slovenskej republiky sme postavili pri obci Kameničany v panenskej prírode v tesnej blízkosti CHKO Biele Karpaty a česko-slovenskej štátnej hranice. Generálnym dodávateľom celej stavby na kľúč bola popredná česká technologická spoločnosť NWT a.s. The most modern greenhouse for growing tomatoes in the Czech and Slovak Republics was built near the village of Kameničany which is situated in unspoilt countryside close to the White Carpathians and the Czech-Slovak border. The entire turnkey project was carried out by the leading Czech technological company, NWT. 2 Hranáčik Mini oválne extra sladké rajčiny voľné Baby plum extra sweet tomatoes loose Udelené ocenenie Značka kvality SK GOLD g Priemerná hmotnosť plodu Average fruit weight 9 Brix Obsah cukru Sugar content Predajné balenie Sales package Téglik s viečkom 250 g PET shaker with lid 250 g Papierová vanička 300 g Paper tray 300 g Drevená debnička 3 kg Wooden crate 3 kg Balenie v kartóne Packages per box Rozmery kartónu Box dimensions 400 x 300 x 150 mm 600 x 400 x 70 mm 400 x 300 x 90 mm 3 O našich produktoch About our products Našou prioritou je excelentná chuť. Zbierame iba čerstvé a prirodzene dozreté rajčiny, ktoré sa dostanú do regálov behom niekoľkých hodín. Pestujeme preto iba prémiové odrody rajčín. Nechceme byť v žiadnom prípade producentom, pre ktorého je jediným kritériom iba množstvo. Produkcia z nášho skleníka je vďaka použitiu pestovateľských svetiel k dispozícii po celý rok. The first priority is excellent taste. We collect only fresh and naturally ripe tomatoes which reach the shop shelves within a few hours. We grow only premium varieties of tomatoes. Our focus is on quality over quantity. Grow-lights are used to maintain the production throughout the year. 4 Medulienka Mini cherry extra sladké na vetvičke Mini extra sweet cherry on the vine g Priemerná hmotnosť plodu Average fruit weight Udelené ocenenie Značka kvality SK GOLD 8,5 Brix Obsah cukru Sugar content Predajné balenie Sales package Papierová vanička 200 g Paper tray 200 g Papierová vanička 300 g Paper tray 300 g Drevená debnička 3 kg Wooden crate 3 kg Balenie v kartóne Packages per box Rozmery kartónu Box dimensions 600 x 400 x 70 mm 600 x 400 x 70 mm 400 x 300 x 90 mm 5 O našich zamestnancoch About our staff Dávame prácu miestnym ľuďom zo Slovenska. Naši kľúčoví zamestnanci absolvovali niekoľkomesačné teoretické a praktické školenie priamo v Holandsku u najlepších lektorov a pestovateľov v odbore. Pri pestovaní rajčín pracujeme s poprednými holandskými poradcami, ktorí pravidelne navštevujú náš skleník a radia nám ako sa ďalej trvalo zlepšovať. We employ local people from Slovakia. Our key employees complete several months of theoretical and practical training in the Netherlands with the best trainers and growers. We cooperate with leading Dutch advisers who regularly visit our greenhouse and help us improve our work continuously. 6 Čerinka Cherry extra sladké na vetvičke Extra sweet cherry on the vine g Priemerná hmotnosť plodu Average fruit weight 8 Brix Obsah cukru Sugar content Predajné balenie Sales package Papierová vanička 250 g Paper tray 250 g Papierová vanička 400 g Paper tray 400 g Drevená debnička 3 kg Wooden crate 3 kg Balenie v kartóne Packages per box Rozmery kartónu Box dimensions 600 x 400 x 70 mm 600 x 400 x 70 mm 400 x 300 x 90 mm 7 NWT a životné prostredie NWT and the environment Využívame energiu z obnoviteľných zdrojov. Zdrojom tepla a elektriny pre náš skleník je moderná poľnohospodárska bioplynová stanica. Minimalizujeme emisie z dopravy, pretože pestujeme rajčiny pre zákazníkov v Českej a Slovenskej republike. Proti škodcom používame biologickú ochranu. Zhromažďujeme všetku dažďovú vodu i prebytočnú vodu zo závlahy a znovu ju používame pre zavlažovanie rastlín. We use energy from renewable sources. A modern agricultural biogas plant is the source of heat and electricity for our greenhouse. We minimize emissions from transportation because we grow tomatoes for customers in the Czech and Slovak Republics. To protect the plants, we use biological pest management. We collect rainwater and drain water from irrigation and re-use it to irrigate the plants. 8 Šéfkuchár Oválne rajčiny voľné Plum tomatoes loose Z týchto rajčín šťava nevytečie The amount of juice that squirts out of the very firm flesh is tiny Môžete krájať na skutočne tenké plátky Can be sliced very thinly Ideálne na grilovanie, pečenie, varenie, šaláty a sendviče Ideal for grilling, baking, cooking, salads and sandwiches Udelené ocenenie Značka kvality SK GOLD Predajné balenie Sales package Papierová vanička 500 g Paper tray 500 g Drevená debnička 3 kg Wooden crate 3 kg g Priemerná hmotnosť plodu Average fruit weight Balenie v kartóne Packages per box Rozmery kartónu Box dimensions x 400 x 70 mm 400 x 300 x 90 mm 5 Brix Obsah cukru Sugar content 9 O skupine NWT About NWT group Viac ako 20 rokov prinášame našim zákazníkom New World Technologies. Sme skupinou technologických firiem s centrálou v Zlíne a pobočkami na Slovensku a vo Veľkej Británii. Zamestnávame viac ako 300 ľudí v odboroch IT, telekomunikácie, obnoviteľné zdroje energie a biotechnológie. NWT has been bringing New World Technologies to our customers for over 20 years. We are a group of technological companies with headquarters in Zlin in the Czech Republic and branch offices in Slovakia and in the UK. We employ more than 300 people in the fields of IT, telecommunications, renewable energy and biotechnology. 10 Kontakt Contact Producent / Producer: NWT Greenhouse s.r.o Kameničany 200 Slovakia Za excelentnú chuť a kvalitu osobne ručím Jarek Večeřa, vedúci farmy * * I personally guarantee for excellent taste and quality. Jarek Večeřa, grower 08/2015 farma Kameničany je hrdým členom družstva The farma Kameničany is a proud member of the cooperative
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks