КАТАЛОГ НА ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ ( ) - PDF

Description
ВОВЕД Каталог на делата на македонските композитори ( ) претставува список на творештвото на македонските композитори создадено од осамостојувањето на Р. Македонија, од 1991 до 2011 година. Оваа

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 160 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ВОВЕД Каталог на делата на македонските композитори ( ) претставува список на творештвото на македонските композитори создадено од осамостојувањето на Р. Македонија, од 1991 до 2011 година. Оваа листа содржи информации кои се однесуваат на композиторскиот опус преку насловот на делото, годината на создавање, времетраењето и изведувачкиот состав. За добивање целосна слика за мотивацијата и презентацијата на музичкото дело, опфатени се и податоци затоа дали е создадено по нарачка и од кого, дали е изведено (прва изведба, место на изведба и изведувач) и дали е снимено (концертно и/или студиски). Овој комплексен феномен - создавање на музичко дело - е проследен низ период од две децении со што овозможува да се согледаат многу важни параметри за состојбите на уметничкото создавање и неговото значење за развојот и континуитетот на македонската музичка историја. Иницијативата за формирањето ваков вид база на податоци, која ќе го опфати уметничкото музичко творештво, потекна од истражувањето при изработката на магистерскиот труд Влијанието на економските фактори врз продукцијата на македонските композитори година под менторство на проф. д-р Димитрије Бужаровски. Имено, оваа материја е надополнета со делата и од новите генерации на дипломирани македонски композитори. Претставени по азбучен редослед се композиторите: Аврамовски Ристо ( ), Андовска Дарија (1979), Андреевска Јана (1967), Бранѓолица Љубомир (1932), Бужаровски Димитрије (1952), Велковска- Трајановска Валентина (1976), Гавриловски Гоце (1978), Глишиќ Живојин (1954), Данајлоска Евдокија (1973), Зографски Томислав ( ), Ивановски Благоја ( ), Илиевска Елизабета (1982), Кавај Слаѓана.(1967), Коларовски Гоце ( ), Коџабашија Јане (1942), Коџабашија Никола (1970) Лековски Александар ( ), Љумани Фатос (1983), Манчев Томе (1950), Начевски Горан (1978), Николески Димче ( ), Николовски Вања-Ѓумар (1968), Николовски Властимир ( ), Николовски Михаjло ( ), Ортаков Драгослав.( ), Петровски Сони (1977), Светиев Борис (1980), Симуновска Симона (1986), Спасов Мирослав (1964), Стојков Стојан (1941), Стојковски Драган (1979), Таири Вулнет (1982), Темков Дамјан (1981),Тошевски Стојче ( ), Трандафиловски Михаило (1974), Цанев Благој (1937), Шахов Панде (1973), Штерјев Михајло (1985). Податоците се собрани главно преку личните контакти со композиторите кои искрено ни ги посветија времето и желбата да соработуваат во деталното и егзактно пополнување на податоците. За некои дела користевме податоци од постојната музиколошка литература, архивите на СОКОМ, ЗАМП, МАНУ, потоа програмите од фестивалот ДММ, програмите на МФ, МОБ, дипломски и магистерски трудови на ФМУ/Скопје и др. Оваа база сама по себе означува значаен и уникатен документ кој со обработената материја не претендира на сеопфатност туку настојува да предизвика интерес за продукцијата и репродукцијата на творештвото на македонските композитори. КАТАЛОГ НА ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ ( ) СОДРЖИНА страна 1. Аврамовски Ристo 1 2. Андовска Дарија 4 3. Андреевска Јанa 6 4. Бранѓолица Љубомир 7 5. Бужаровски Димитрије Велковска-Трајановска Валентина Гавриловски Гоце Глишиќ Живојин Данајлоска Евдокија Зографски Томислав Ивановски Благоја Илиевска Елизабета Кавај Слаѓана Коларовски Гоце Коџабашија Јане Коџабашија Никола Лековски Александар Љумани Фатос Манчев Томе Начевски Горан Николески Димче Николовски Вања - Ѓумар Николовски Властимир Николовски Михајло Oртаков Драгослав Петровски Сони Светиев Борис Симуновска Симона Спасов Мирослав Стојков Стојан Стојковски Драган Таири Вулнет Темков Дамјан Тошевски Стојче Трандафиловски Михаило Цанев Благој Шахов Панде Штерјев Михајло 75 проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска проф. м-р Валентина Велковска Трајановска КАТАЛОГ НА ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ ( ) Издавач: СОЈУЗ НА КОМПОЗИТОРИ НА МАКЕДОНИЈА СОКОМ За издавачот: доц. м-р Сони Петровски CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски , Скопје (497.7)(075.8) ЛЕШКОВА-Зеленковска, Стефанија Каталог на делата на македонските композитори : / Стефанија Лешкова-Зеленковска, Валентина Велковска-Трајановска. - Скопје : Сојуз на композиторите на Македонија, стр. : илустр. ; 24 см. - (Едиција Македонска музика = Edition Macedonian music) ISBN Велковска-Трајановска, Валентина [автор]. - I. Зеленковска, Стефанија Лешкова- види Лешкова-Зеленковска, Стефанија. - II. Трајановска, Валентина Велковска- види Велковска-Трајановска, Валентина а) Композитори - Творештво Македонија - Каталози COBISS.MK-ID
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks