Karta Polaka: zmiany Карта поляка: зміни - PDF

Description
Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 7 (159) місць у системі за 4 хвилин 300 miejsc w systemie rozchodzi się w ciągu 4 minut сторінка 2 Удар був «ефективним»,

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 26 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 7 (159) місць у системі за 4 хвилин 300 miejsc w systemie rozchodzi się w ciągu 4 minut сторінка 2 Удар був «ефективним», тому про злочин мовчали Cios był «skuteczny», dlatego o zbrodni milczano сторінка 5 Karta Polaka: zmiany Карта поляка: зміни Дубно один із центрів антирадянського опору Dubno jednym z ośrodków antysowieckiego oporu 1 kwietnia Sejm RP jednogłośnie przyjął nowelizację Ustawy o Karcie Polaka. Nowelizacja jest skierowana do bardzo ważnej grupy Polaków mieszkających na terenach byłego Związku Sowieckiego. Do tych, którzy chcą przyjechać do Polski i osiedlić się w Polsce na stałe. 1 квітня Сейм РП одноголосно прийняв зміни до закону «Про Карту поляка». Поправки стосуються великої групи поляків, котрі проживають на території колишнього Радянського Союзу, зокрема й тих, хто хоче виїхати до Польщі на постійне проживання. Zgodnie z projektowanymi zmianami posiadacze Karty Polaka, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w tym pierwszym najtrudniejszym okresie adaptacji m.in. będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynajęcia mieszkania, dofinansowanie intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. «Zasiłek adaptacyjny» będzie wynosił ok. 6 tys. zł. Zakłada się także, że pomoc finansowa będzie przeznaczona także dla członków rodzin posiadaczy Karty, co zwiększy liczbę ubiegających się o nią osób. Program miałby ruszyć dopiero od 2017 r. Posiadacze Karty Polaka zostaną także zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa. Po wprowadzeniu nowelizacji ubiegający się o Kartę będą mogli załatwiać formalności nie tylko w polskich konsulatach, lecz również w urzędach wojewódzkich polskich miast. Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzo- Згідно із запровадженими змінами власники Карти поляка, котрі приїжджають до Польщі з наміром оселитися на постійно, безкоштовно отримають Карту постійного перебування, а через рік польське громадянство. Вони також можуть розраховувати на підтримку в перший, найважчий, період адаптації та просити про фінансову допомогу на оренду житла, інтенсивний курс вивчення польської мови чи професійні курси. «Адаптаційна допомога» становитиме приблизно 6 тис. злотих. Передбачається, що її надаватимуть і членам сімей власників карти, що збільшить кількість заяв на її отримання. Програму такої підтримки планують розпочати у 2017 р. Власників Карти поляка звільнять від консульського збору за подачу заяви про надання польського громадянства. Після того, як зміни увійдуть у життя, всі, хто хоче отримати карту, зможуть подати документи з цією метою не лише в польських консульствах, але й у воєводських управліннях у Польщі. Карта поляка це документ, який підтверджує приналежність до польського народу. Вона надається особам польського походження, що проживають в одній із 15 країн на схід від Польщі, які утворилися після розпаду СРСР nych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Karta, o którą można ubiegać się od kwietnia 2008 r., umożliwia m.in. refundację wizy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów, a także podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego. Do grudnia 2015 r. polskie urzędy konsularne przyjęły ok. 170 tys. wniosków o przyznanie Karty, a otrzymało ją ponad 160 tys. osób mieszkających na terenie b. Związku Radzieckiego. Najwięcej wniosków (ponad 76 tys.) złożono na Białorusi, na Ukrainie (blisko 70 tys.) oraz na Litwie (niecałe 6 tys.). Na podstawie: PAP/IAR і не визнають подвійного громадянства. Карта, яку видають із квітня 2008 р., дозволяє одержати безплатну візу, надає доступ до польських шкіл та внз, а також полегшує отримання стипендій, дозволяє працювати й вести економічну діяльність у Польщі. Карта поляка дійсна впродовж 10 років від моменту надання й може бути продовжена після подачі зацікавленою особою відповідної заяви. Особи, котрі подають документи на Карту поляка, мають продемонструвати свій зв язок із польськістю: показати володіння польською мовою хоча б на елементарному рівні, підтвердити, що один із батьків, дідусів та бабусь чи двоє прадідусів і прабабусь мають польську національність, або представити довідку від полонійної організації, що засвідчує діяльність на користь польської культури та мови. До грудня 2015 р. польські консульські установи прийняли приблизно 170 тис. заяв про надання карти, а отримали цей документ близько 160 тис. осіб, котрі проживають на території колишнього Радянського Союзу. Найбільше заяв (понад 76 тис.) було подано в Білорусі, Україні (приблизно 70 тис.), а також Литві (майже 6 тис.). За матеріалами: PAP/IAR сторінка 6 Звільнено від чагарників Uporządkowano z zarośli сторінка 7 Матриця нашого життя Matryca naszego życia сторінка 8 2 7 квітня 2016 Розмова Konsul Dorota Dmuchowska: «To nie jest konkurs wiedzy o Polsce» Консул Дорота Дмуховська: «Це не конкурс знань про Польщу» W zeszłym tygodniu została znowelizowana Ustawa o Karcie Polaka. Zmiany uzupełniają preferencje, które daje ten dokument jego posiadaczom. O dotychczasowym trybie wydawania Karty Polaka i problemach dotyczących tego procesu rozmawiamy z Panią Dorotą Dmuchowską Konsulem Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Минулого тижня в Польщі прийняли зміни до закону «Про Карту поляка». Вони доповнюють преференції, які цей документ надає його власникам. Про порядок видачі Карти поляка та проблеми, пов язані із цим процесом, ми розмовляли з Доротою Дмуховською консулом Генерального консульства РП у Луцьку. M. W.: Pani Konsul, czy rozmowę z osobą aplikującą o Kartę Polaka można nazwać egzaminem? Konsul Dorota Dmuchowska: To nie jest egzamin. To jest rozmowa przeprowadzana w języku polskim na temat tradycji polskich, czyli na tematy, o których mówi Ustawa o Karcie Polaka. To ona wyznacza pole zainteresowań, które trzeba poruszyć z osobą aplikującą o Kartę Polaka. Chodzi o to, aby sprawdzić znajomość języka polskiego, która powinna być, zgodnie z Ustawą, co najmniej na poziomie podstawowym oraz znajomość tradycji i zwyczajów polskich. Zawsze zaczynam rozmowę z prośby o przedstawienie się, powiedzenie paru słów o sobie i swej rodzinie, a następnie przechodzę do pytania: Jakie polskie tradycje Pan/Pani kultywuje? To jest początek naszej rozmowy. Dalej rozmowa rozwija się w zależności od tego, co dana osoba powie. Konsul zadaje dodatkowe pytania i wtedy wchodzimy głębiej w temat. Natomiast nie pytamy wprost o sprawy związane z wyznaniem. M. W.: Co się dzieje po rozmowie? D. D.: Rozmowa to początek procesu przyznawania Karty Polaka. Następnie konsul musi opracować dokumenty złożone przez osobę, aby Karta Polaka mogła być spersonalizowana. Dokumenty dołączone do wniosku są przez konsula weryfikowane pod względem formalnym i pod względem autentyczności, a ich kserokopie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Następnie konsul podejmuje decyzję, przygotowuje jej papierową wersję, w przypadku decyzji odmownej, podaje uzasadnienie odmowy. Wszystkie dane z wniosku o przyznanie Karty Polaka przetwarza się w dwóch konsularnych systemach elektronicznych. Dane te przesyłane są drogą elektroniczną do Polski, gdzie Karta jest produkowana. Po spersonalizowaniu Karty są przesyłane do konsulatów. Wszystkie wnioski o przyznanie Karty Polaka są archiwizowane i od początku działania Ustawy, czyli od 2008 r. znajdują się w Konsulacie. Przechowywane są one, zgodnie z Ustawą, przez okres 10 lat. W wersji elektronicznej znajdują się one w Centralnym Rejestrze Kart Polaka, do którego dostęp mają nie tylko konsulaty, ale także odpowiednie urzędy w Polsce. Dane osób, które wnioskują o Kartę Polaka są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Nie są one udostępniane podmiotom do tego nieuprawnionym. M. W.: Ile czasu konsul przeznacza na to, żeby opracować dane jednej osoby? D. D.: To są sprawy techniczne. Trudno zmierzyć to jednostkowo, dlatego, że wykonujemy czynności związane z pewną partią osób, np. po dyżurze konsularnym, kiedy przywozimy tych wniosków zdecydowanie więcej, opracowanie danych trwa dłużej, niż po rozmowach jednodniowych. Wszystko zależy też od tego, jakie jest aktualne obciążenie pracą w Konsulacie, ponieważ konsul ds. Karty Polaka i doraźnie pomagający mu konsulowie wykonują także inne czynności związane z działalnością Urzędu. M. W.: Jak długo człowiek czeka na Kartę Polaka? D. D.: Terminy te są różne i nie są uzależnione tylko i wyłącznie od pracy Konsulatu. Staramy się na bieżąco, jak najszybciej, opracowywać te wnioski i generalnie jest tak, że wnioski przyjęte w danym tygodniu, najpóźniej zostają wysłane do personalizacji na początku przyszłego tygodnia. Karty są personalizowane w Polsce i przesyłane do konsulatu specjalną pocztą kurierską. Trudno jest więc mówić o regularności tego procesu. W tej chwili czas oczekiwania na Kartę Polaka wynosi od 1 do 2 miesięcy. M. W.: Jedenastoletni syn rodziców z polskim pochodzeniem Kartę Polaka otrzymał, pełnoletniemu synowi tychże rodziców Karty nie przyznano. To znaczy że on już nie ma polskiego pochodzenia? D. D.: Nie, tego nie możemy w ten sposób interpretować. Dziecko, które otrzymało Kartę Polaka jako małoletni, po ukończeniu 18 roku życia ma dziewięć miesięcy na to, żeby przedłużyć ważność Karty. Ustawa mówi, że Karta Polaka jest ważna do 19 roku życia. Najpóźniej na trzy miesiące przed upływem tej daty posiadacz Karty Polaka musi złożyć wniosek o przedłużenie jej ważności. Wtedy to przedłużenie jest formalnością. Natomiast jeżeli nie zrobi tego w określonym terminie, to już nie jest to procedura przedłużenia ważności, tylko proces wydania nowej Karty. Czyli taka osoba aplikuje o Kartę Polaka tak, jakby wnioskowała po raz pierwszy. Czasami się zdarza tak, że ta młoda osoba, która miała już wcześniej Kartę jako dziecko, jako dorosła osoba nie może jej otrzymać, bo legitymuje się pochodzeniem tylko jednego pradziadka, a więc nie spełnia warunku zapisanego w Ustawie. W obecnym stanie prawnym nie ma innej możliwości rozwiązania sytuacji przedstawionej w pytaniu. M. W.: Dlaczego ostatnio tak trudno jest zapisać się na rozmowę z konsulem w sprawie Karty Polaka? D. D.: Wytłumaczyłabym to zwiększonym zainteresowaniem wśród osób, które chcą uzyskać Kartę Polaka, a także tym, że po powiększeniu okręgu konsularnego o obwód tarnopolski zwiększyła się liczba interesantów w sprawach wizowych, obywatelskich oraz Karty Polaka. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych i w miarę możliwości, oprócz stałych dni, w których konsul przyjmuje wnioskodawców w konsulacie, organizujemy dyżury konsularne poza Urzędem, a także udostępniamy dodatkowe limity w e-konsulacie. Zwiększyliśmy też liczbę osób, z którymi przeprowadzamy rozmowę to jest 15 osób dziennie. Rozmowy prowadzi jeden konsul. Doraźnie wnioski przyjmuje dwóch konsulów, w zależności od tego, jakie jest aktualnie obciążenie innymi czynnościami konsularnymi. M. W.: Czy teraz jest więcej chętnych osób niż pięć lat temu? D. D.: Dla porównania: w 2010 r. złożono 614 wniosków, a w zeszłym roku przyjęliśmy 1666 wniosków, czyli o tysiąc więcej. Tak naprawdę w 2015 r. przeprowadziliśmy ok. 2,5 tys. rozmów. Niektóre osoby wracają kilkakrotnie, niektóre przychodzą na konsultacje. M. W.: Przyłączenie obwodu tarnopolskiego do Łuckiego okręgu konsularnego znacznie zwiększyło ilość interesantów? D. D.: Tak, większość osób, które wnioskują o Kartę Polaka, pochodzi z tego obwodu. Po rozszerzeniu naszego okręgu konsularnego o obwód tarnopolski zdecydowanie wzrosła liczba wnioskujących. W 2011 r. zostało przyjętych 578 wniosków, 2013 r. było 850 przyjętych wniosków. Później nastąpił wzrost o 80 %. M. W.: Czy liczba konsulów przyjmujących aplikantów została ta sama, czy została zwiększona? D. D.: Zasadniczo za ten proces odpowiada jeden konsul. M. W.: Wiemy, że konsulowie wyjeżdżają do różnych miejscowości Łuckiego okręgu konsularnego dla ułatwienia złożenia wniosków na Kartę Polaka. D. D.: Przyjmujemy wnioskujących w konsulacie i organizujemy wyjazdy w teren. W drugą środę miesiąca są stałe dyżury konsularne w В. М.: Пані консул, чи можна назвати екзаменом розмову з особою, що подає документи на Карту поляка? Консул Дорота Дмуховська: Це не екзамен. Це розмова, що ведеться польською мовою та стосується польських традицій, тобто тем, які порушує закон «Про Карту поляка». Саме за допомогою такої бесіди визначається спектр питань, які потрібно обговорити з особою, що подає документи. Йдеться про те, щоб перевірити рівень знання польської мови, який згідно із законом повинен бути щонайменше базовим, та знання польських традицій і звичаїв. Я завжди на початку розмови прошу представитися, сказати кілька слів про себе та свою сім ю, а потім переходжу до запитання про те, яких польських традицій дотримується ця особа. Далі розмова розвивається залежно від того, що відповість мій співрозмовник. Я ставлю додаткові запитання, і тоді ми заглиблюємося в тему. Проте ми не питаємо про справи, пов язані з віросповіданням. В. М.: Що відбувається після розмови? Д. Д.: Розмова це початок процесу видачі Карти поляка. Потім консул повинен опрацювати подані особою документи, щоб Карту поляка можна було персоніфікувати. Консул верифікує документи, перевіряє їхню автентичність та підтверджує, що копії відповідають оригіналам. Потім він приймає рішення, складає його паперову версію, а у випадку відмови у видачі карти подає її обґрунтування. Всі дані, вміщені в поданні про видачу Карти поляка, ми обробляємо у двох консульських електронних системах. Їх електронним шляхом надсилають до Польщі, де й виробляють карту. Після проведення персоніфікації Карти поляка надсилають до консульств. Усі подання про видачу карти архівуються і, відколи закон набрав чинності, тобто з 2008 р., знаходяться в консульстві. Згідно із законом вони зберігаються протягом 10 років. В електронній версії вони знаходяться в Центральному реєстрі Карт поляка, доступ до якого мають не тільки консульства, але також відповідні установи в Польщі. Дані осіб, які роблять подання про видачу Карти поляка, захищено відповідно до закону «Про захист персональних даних». Суб єктам, які не мають певних повноважень, не надають доступу до цього реєстру. В. М.: Скільки часу консул потребує для того, щоб опрацювати дані однієї особи? Д. Д.: Це технічні справи. Важко виміряти якийсь одиничний випадок, тому що наша діяльність п
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks