Kalyteri Zoi.pdf

Description
© sanja gjenero Μεγάλος δωρητής Υποστηρικτής www.kalyterizoi.gr 50+1 δράσεις για μία Καλύτερη Ζωή Νέα χρονιά, νέο σταυροδρόμι, νέες αποφάσεις και επι- λογές: Θα ενστερνιστείς κι εσύ την πεποίθηση πολλών ότι τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο, αφού «όσο και να προσπαθεί ο καθένας οι πράξεις μας για κάτι καλύτε- ρο θα παραμένουν σταγόνες στον ωκεανό» ή μήπως θα κάνεις στροφή στην άλλη κατεύθυνση; Βάλε μπρος μ

Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 55

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  www.kalyterizoi.gr    ©  s  a  n   j  a  g   j  e  n  e  r  o ΥποστηρικτήςΜεγάλος δωρητής  www.kalyterizoi.gr Νέα χρονιά, νέο σταυροδρόμι, νέες αποφάσεις και επι -  λογές: Θα ενστερνιστείς κι εσύ την πεποίθηση πολλών ότι τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο, αφού «όσο και  να προσπαθεί ο καθένας οι πράξεις μας για κάτι καλύτε - ρο θα παραμένουν σταγόνες στον ωκεανό» ή μήπως θα κάνεις στροφή στην άλλη κατεύθυνση; Βάλε μπρος μία αποφασιστική επανεκκίνηση και θέσε μικρούς πλην ανα - ζωογονητικούς προσωπικούς στόχους μέσα από πράξεις, ακόμα και αν συχνά φαίνονται μικρές ή «ασήμαντες». Το μόνο που έχεις να κάνεις για αρχή είναι να ανοίξεις τον οδηγό «50+1 δράσεις για μία Καλύτερη Ζωή»για μία ευχάριστη διαδρομή γνώσης και εύχρηστων πρακτικών καθημερινότητας. Κάθε εποχή και κάθε μήνα μία ομά - δα από καίρια επιλεγμένες δράσεις θα σε εφοδιάζουν με «πράσινες» ιδέες. Μάθε, δράσε, φέρε σε πέρας τις δρά - σεις και έλα να δώσουμε αέρα φρεσκάδας στη ζωή μας.  Ακόμα και αν δεν το αντιληφθείς άμεσα, οι πράξεις σου και οι επιλογές σου θα φροντίσουν και τον πλανήτη, «το σπίτι μας». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα του οίκου μας. «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά» δε λένε άλλωστε;Καλή χρονιά, καλή αρχή, καλές δράσεις! 50+1 δράσεις για µία Καλύτερη Ζωή  www.kalyterizoi.gr «Ξεφύλλισε» τον οδηγό που ετοιμάσαμε με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ερεύνησε απλές διατροφικές πρακτικές με μεγάλα οφέλη. Θα μάθεις πόσο σωστά τρέφεσαι, ποιες τρεις βασικές παράμετροι επηρεάζουν την επιλογή της τροφής μας και πως η μεσογειακή διατροφή ευνοεί την υγεία μας και το περιβάλλον. Ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή κατάστασή σου, δες τι προτείνεται για το εβδομαδιαίο καλάθι διατροφής σου και κάνε ένα μικρό πείραμα: Σύγκρινε τα ψώνια της εβδομάδας με όλα όσα συ -  νιστά ο οδηγός. Την επόμενη εβδομάδα προσπά  - θησε να προσθέσεις στο καλάθι σου περισσότε - ρες από τις προτάσεις του οδηγού. Δώσε έμφαση σε τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Τι θα κερδίσεις Συνειδητοποιώντας ότι «είμαστε ό,τι τρώμε» απολαμ - βάνουμε την τροφή μας, μαθαίνουμε μυστικά γύρω από ένα ισορροπημένο μενού και πετυχαίνουμε πιο ποιοτι - κά και υγιεινά γεύματα! Επιπλέον, ψωνίζοντας τοπικά και εποχικά τρόφιμα και ακολουθώντας τη μεσογειακή διατροφή, θα δεις ότι το καλάθι των αγορών σου θα εί -  ναι πλέον υγιεινό και οικονομικό! Ατοµικός οδηγός για καλύτερη διατροφή! Οι γιορτές συνεπάγονται συνήθως μεγάλη κα - τανάλωση φαγητού και παρεκκλίσεις στο δι - ατροφικό μενού μας. Ωστόσο, ένας από τους στόχους που μπορείς να βάλεις για τη νέα χρο -  νιά είναι να τρέφεσαι καλύτερα και ισορροπη - μένα! Ξεκίνα σήμερα κιόλας και βάλε στοίχη - μα ότι έως το τέλος της χρονιάς θα παίζεις την υγιεινή διατροφή στα δάχτυλά σου! ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    ©   A  n   d  r  e  a   B  o  n  e   t   t   i   /   W   W   F   Ε   λ   λ   ά  ς © Μάριος ΒΟΝΤΑΣ / WWF Ελλάς  www.kalyterizoi.gr    ©   A  n   d  r  e  a   B  o  n  e   t   t   i   /   W   W   F   Ε   λ   λ   ά  ς Τι µπορείς να κάνεις για µία καλύτερη ζωή ã Ανακάλυψε 7 αποτελεσματικούς τρόπους  για να κρατή - σεις την υγρασία και το κρύο εκτός σπιτιού.ã Εφάρμοσε όσους περισσότερους μπορείς και παρατή - ρησε αν υπάρχει βελτίωση της κατάστασης. Ο χειμώνας θέλει θαλπωρή και ζεστασία!   Τι κερδίζεις Μέσα από μικρές κινήσεις και ανέξοδες πρακτικές, που είναι φιλικές στο περιβάλλον, θα έχεις μεγάλα αποτελέ - σματα και θα πετύχεις εξοικονόμηση ζέστης και χρημά - των κατά τους κρύους μήνες. Δεν είναι τόσο δύσκολο να  νικήσουμε το κρύο και την υγρασία! Εξοικονοµώ θερµότητα κατ’ οίκον Ιανουάριος και το κρύο συνεχίζεται. Η προ - σπάθεια να κρατήσουμε το σπίτι μας ζεστό συχνά απαιτεί πόρους που ίσως δεν διαθέ - τουμε, όμως μπορούμε να φερθούμε έξυπνα! Δες αποτελεσματικά μέτρα για τη μόνωση του σπιτιού σου και εξοικονόμησε χρήματα τους κρύους μήνες. Τον χειμώνα πολλοί αγά - πησαν, το κρύο ουδείς! ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks