หล กเกณฑ การค านวณราคากลาง ของงานก อสร างอาคาร และ หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การชดเชยค างานก อสร าง ตามส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) - PDF

Description
หล กเกณฑ การค านวณราคากลาง ของงานก อสร างอาคาร และ หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การชดเชยค างานก อสร าง ตามส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) ส าหร บโรงเร ยนส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มออกแบบและก

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 21 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กเกณฑ การค านวณราคากลาง ของงานก อสร างอาคาร และ หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การชดเชยค างานก อสร าง ตามส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) ส าหร บโรงเร ยนส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มออกแบบและก อสร าง ส าน กอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ค ม อฉบ บน เป นค ม อส าหร บการค านวณราคางานก อสร างอาคารเร ยน อาคารประกอบ ตลอดจนงานปร บปร ง-ซ อมแซม อาคารสถานท ของโรงเร ยน โดยได ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และแนวปฏ บ ต เพ อให การด าเน นการเป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบปฏ บ ต ของทางราชการ กล มออกแบบและก อสร าง ส าน กอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 3 พฤศจ กายน 2549 สารบ ญ เร อง หน า ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป ความหมายของการประมาณราคา 1 การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างโดยท วไป 1 การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างของทางราชการ 4 การค านวณราคากลางของงานก อสร างอาคาร 5 ว ธ ค านวณหาปร มาณงานและว สด ก อสร างของงานอาคาร การประมาณราคางานโครงสร างและงานสถาป ตยกรรม 6 หล กเกณฑ การค ดปร มาณว สด มวลรวมส วนประกอบอาคารประเภทต าง ๆ หล กเกณฑ การเผ อและหาปร มาณว สด มวลรวมต อหน วยของงานประเภทต าง ๆ 12 การประมาณราคางานระบบส ขาภ บาล 17 สถ ต แรงงานก อสร างอาคารบางประเภท 20 ตาราง Factor F งานก อสร างอาคาร 22 ภาคผนวก 23 ต วอย างและแบบฟอร มตารางท ใช ในการประมาณราคา หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต การชดเชยค างานก อสร างตามส ญญา แบบปร บราคาได (ค า K) เง อนไข หล กเกณฑ ประเภทงานก อสร าง ส ตรและว ธ การค านวณท ใช ส ญญาแบบปร บราคาได 33 ด ชน ราคาท ใช ค านวณตามส ตรท ใช ก บส ญญาแบบปร บราคาได จ ดท าข นโดยกระทรวงพาณ ชย 37 แนวทางปฏ บ ต และข อว น จฉ ย 39 รายละเอ ยดข นตอนการตรวจสอบและอน ม ต ค า K 44 หน งส อค าส งท 337/2546 เร องมอบอ านาจเก ยวก บการพ จารณา แก ไขป ญหาการชดเชยค างานก อสร าง ตามส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) 46 หน งส อจากส าน กงบประมาณ ท นร 0407/ว 100 เร องการปฏ บ ต ตามมต คณะร ฐมนตร เร องการแก ไขป ญหาการชดเชยค างานก อสร าง 47 ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป ความหมายของการประมาณราคา การประมาณราคา ม ความหมายในต วเองอย แล วค อ ราคาท ตรงหร ออาจไม ตรงก บราคา ของค าก อสร างจร ง เป นเพ ยงราคาโดยประมาณ หร อใกล เค ยงก บความเป นจร ง เพราะเม อก อสร างเสร จแล ว ก จะปรากฏว าราคาค าก อสร างน นไม ตรงก บราคาท ได ประมาณการไว ท งน ข นอย ก บเหต ผลหลายประการค อ - ปร มาณว สด ตามท ได ประมาณการไว โดยท ได เผ อการเส ยหายแล วน น อาจตรงหร อไม ตรงก บท ใช ในการก อสร างจร ง - ราคาว สด ตามท ได ประมาณการไว อาจตรงหร อไม ตรงก บท ซ อมาใช ในการก อสร าง - ค าแรงงานก อสร างตามท ได ประมาณการไว อาจตรงหร อไม ตรงก บท ว าจ างก อสร างจร ง - ค าใช จ ายต าง ๆ ตามท ได ประมาณการไว อาจตรงหร อไม ตรงก บท ใช จ ายในการก อสร างจร ง ฯลฯ การประมาณราคา หร อเร ยกอ กอย างหน งว า การค ดราคา น นเป นการค านวณหา 1. ปร มาณว สด หร อเน องาน 2. ราคาว สด 3. ราคาค าแรงงาน 4. ค าใช จ ายอ น ๆ (ค าด าเน นการ ก าไร ภาษ และอ น ๆ) ราคาค าก อสร าง ค อ วงเง นรวมยอดของ ค าว สด ค าแรงงาน และค าใช จ ายในการด าเน นงานก อสร าง การประมาณราคา หากได กระท าโดยน กประมาณราคาท ม ความช านาญแล ว ราคาค าก อสร างท ได จากการประมาณราคาก บราคาค าก อสร างจร ง เม อก อสร างแล วเสร จไม ควรผ ดหร อแตกต างมากน ก ควรอย ในเกณฑ ส ง-ต า ไม เก น 10 % (โดยประมาณ) การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างโดยท วไป การประมาณราคาค าก อสร างและส งปล กสร างโดยท วไป จ ดท าได 2 ว ธ ค อ 1. ว ธ ประมาณราคาโดยละเอ ยด 2. ว ธ ประมาณราคาโดยส งเขป 1. ว ธ ประมาณราคาโดยละเอ ยด ใช ประมาณราคางานท ก อสร างจร ง เพ อเป นราคาปานกลางหร อราคากลางในการจ ดหาผ ท าการ ก อสร าง กระท าโดยการค านวณหาปร มาณงานและว สด ก อสร าง แล วน าไปประมาณการหาค าว สด แรงงาน ตลอดจนค าใช จ ายต าง ๆ ท เก ยวก บก จการก อสร าง รวมยอดเป นค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างท งหมด ผลท ได จากการประมาณราคาโดยละเอ ยดน จะใกล เค ยงก บความเป นจร งมากท ส ด ท าได 2 ว ธ ค อ 1.1 ว ธ การประมาณราคาจากปร มาณว สด ก อสร างและแรงงานต อหน วย เป นว ธ ประมาณราคา โดยการถอดแบบค านวณปร มาณงานว สด และแรงงานก อสร างออกมาเป น หน วย ๆ ของงานแต ละประเภทงาน แล วค ณด วยราคาค าว สด มวลรวมและค าแรงงานต อหน วย รวมยอดเป น ค าว สด และค าแรงงานท งหมด แล วน าไปประมาณการหาค าอ านวยการและด าเน นงาน ค าก าไรและค าภาษ อากร ค าก อสร าง ค อ วงเง นรวมยอดของค าว สด ค าแรงงาน ค าอ านวยการด าเน นงาน ค าก าไร และภาษ อากร 1.2 ว ธ ประมาณราคาจากปร มาณว สด ก อสร างท งหมด เป นว ธ ประมาณราคา โดยการถอดแบบค านวณหาปร มาณว สด ก อสร าง ออกมาตามชน ดของ ว สด แล วค ณด วยราคาต อหน วยของว สด แต ละชน ด แล วรวมยอดเป นราคาค าว สด ท งหมด แต ว ธ น ไม สามารถ ก าหนดค าแรงต อหน วยได ต องก าหนดค าแรงงานเป นร อยละ (%) ของค าว สด ท งหมด แล วรวมค าว สด และ ค าแรงงานท งหมด น าไปประมาณการหาค าอ านวยการและด าเน นงาน ค าก าไรและค าภาษ อากร ค าก อสร าง ค อ วงเง นรวมยอดของ ค าว สด ค าแรงงาน ค าอ านวยการด าเน นงาน ค าก าไร และภาษ หมายเหต ในทางปฏ บ ต จร งน น น ยมใช ว ธ ประมาณราคา จากปร มาณงานว สด ก อสร างและแรงงานต อหน วย เพ อให ทราบวงเง นค าก อสร าง น าไปใช ย นซองประกวดราคาหร อเสนอราคาในการจ ดหาผ ท าการก อสร าง เม อได ร บให เป นผ ด าเน นการก อสร างแล ว จ งน าไปประมาณการหาปร มาณว สด ก อสร างแต ละชน ด ท จะต อง ใช ท งหมด เพ อจะได ส งซ อว สด มาใช ในการก อสร างต อไป ว ธ การประมาณราคาจากปร มาณว สด ก อสร างท งหมด น ยมใช ก บงานก อสร างท เป นงานขนาดเล ก ไม ม ความละเอ ยดปราณ ตน กหร อเพ อต องการหาจ านวนว สด ท น ามาใช ในการก อสร าง 2. ว ธ ประมาณราคาโดยส งเขป ใช ส าหร บผ ออกแบบ (สถาปน ก, ว ศวกร หร อนายช างโยธา) เพ อให ร ว าแบบท ออกมาน น จะก อสร าง ได ตามวงเง นงบประมาณท ม อย หร อไม หร อใช ส าหร บตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอ ยด ท ได ประมาณ ราคาไปแล วว าจะผ ดพลาดหร อไม ท าได 2 ว ธ ค อ 2.1 ว ธ ประมาณราคาจากปร มาตร ประมาณการโดยหาปร มาตรของอาคารท งหมด แล วค ณด วยราคาค าก อสร างต อหน วยของ ปร มาตร ซ งได มาจากผลการประมาณราคาโดยละเอ ยดของงานประเภทเด ยวก นท ได เคยประมาณการไว แล ว ว ธ น น ยมใช อาคารโล ง ๆ ท ม รายละเอ ยดของส วนประกอบอาคารไม มากน ก เช น อาคารโรงาน, ถ งเก บน า ฯลฯ เป นต น 2.2 ว ธ ประมาณราคาจากพ นท หร อเน อท ประมาณการโดยหาปร มาตรพ นท หร อเน อท ใช สอยของอาคารท งหมด แล วค ณด วยราคา ค าก อสร างต อหน วยพ นท หร อเน อท ซ งได มาจากผลการประมาณราคาโดยละเอ ยดของงานประเภทเด ยวก น ท ได เคยท าการประมาณราคาไว แล ว ว ธ น น ยมใช ก บอาคารโดยท วไป แต ต องท าความเข าใจว ธ การค านวณหาพ นท หร อเน อท ใช สอย อาคารให ถ กต องตรงก นจ งจะได ผลท ใกล เค ยงก น การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างของทางราชการ การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างของทางราชการ เพ อใช ในการพ จารณาจ ดหา ผ ท าการก อสร าง และเพ อการอ นในส วนท เก ยวก บการท จะสน บสน นให งานก อสร างน น ๆ แล วเสร จไปด วยด เป นประโยชน แก ทางราชการน น กระท าได โดยว ธ การถอดแบบค านวณราคากลางหร อว ธ ประมาณราคา โดยละเอ ยด ว ธ การถอดแบบค านวณราคากลาง หร อว ธ ประมาณราคาโดยละเอ ยดน น ม ข นตอนในการปฏ บ ต ด งต อไปน 1. ประมาณการหาปร มาณงานและว สด ก อสร าง โดยการถอดแบบเพ อให ได ปร มาณงานและว สด ก อสร างท จะต องใช ในการก อสร างงาน ตามแบบแปลนและรายการก อสร างของงานน น ๆ หน วยงานของ ปร มาณงานและว สด ก อสร างตามชน ดของงาน และว สด ก อสร างน น ๆ 2. ประมาณการหาราคาว สด ก อสร าง 3. ประมาณการหาค าแรงงานก อสร าง 4. ประมาณการหาค าใช จ ายต าง ๆ ในการก อสร าง ซ งได แก 4.1 ค าอ านวยการและด าเน นงาน 4.2 ค าประก นภ ยและค าความเส ยหายอ น ๆ 4.3 ค าดอกเบ ย 4.4 ค าก าไร 4.5 ค าภาษ อากร ค าก อสร างท งหมด ค อ วงเง นยอดรวมของค าว สด และค าแรงงาน + ค าอ านวยการและ ด าเน นงาน + ค าประก นภ ยและความเส ยหายอ น ๆ + ค าดอกเบ ย + ค าก าไร + ค าภาษ อากร (ค า Factor F) การประมาณราคาค าก อสร าง และส งปล กสร างของทางราชการด งกล าว ข างต น โดยเฉพาะอย างย ง ต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบและข อบ งค บของทางราชการ ค อ ก. ปฏ บ ต ตามมต คณะร ฐมนตร ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา ข. ปฏ บ ต ตามค าส งกระทรวง, ทบวง, กรมฯ ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา ค. ปฏ บ ต ตามมาตรฐานงานก อสร าง ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา ง. ปฏ บ ต ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด ฯ ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา จ. ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ของคณะกรรมการราคากลางท ก าหนดไว การค านวณราคากลางของงานก อสร างอาคาร การค านวณราคากลาง ม กระบวนการด าเน นการตามข นตอนด งน 1. การถอดแบบ เป นข นตอนในการแยกงานก อสร างท งโครงการออกเป นปร มาณเน องานของ งานย อยต าง ๆ ลงในแบบฟอร มส าหร บการประมาณราคาซ งก าหนดให ใช เป นมาตรฐานเด ยวก น และการค ด ปร มาณเน องานของผ ถอดแบบอาจค ดได ไม เท าก น เช น การเผ อเปอร เซ นต เส ยหายต างก น ด งน นเพ อให ผ ถอดแบบท งหลาย สามารถค ดปร มาณเน องานได โดยม มาตรฐานใกล เค ยงก น จ งก าหนดให ผ ถอดแบบ ใช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks