Juridice.ro-Întrebare Preliminară Cu Privire La NoțIunea de Contrapartidă UPDATE Concluzii AG (1)

Description
contrapartida

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Mihaela Mazilu-Babel  Întrebare preliminară cu privire la no ț iunea decontrapartidă. UPDATE: concluzii AG  juridice.ro /488710/intrebare-preliminara-cu-privire-la-notiunea-de-contrapartida.html 09 martie 2018:  Avocatul general propune Cur  ț ii următoarea solu ț ie:„1)  În împrejurări   precum cele din ac ț iunea principală , în care osocietate administrează un site internet de licita ț ii «penny» ș i deasemenea vinde bunuri direct printr  ‑ un magazin online, emiterea decredite  de către societatea respectivă în beneficiul utilizatorilor  înregistra ț i, precum cele din cauza principală, credite care permitutilizatorilor să depună oferte la licita ț iile organizate de societatearespectivă, dar care nu pot fi schimbate direct în bunuri, nu poate ficonsiderată o opera ț iune prealabilă de tipul celei identificate lapunctul 24 din Hotărârea din 16 decembrie 2010, MacDonald Resorts (C ‑ 270/09,EU:C:2010:780), care, ca atare, nu ar intra în domeniul de aplicare al articolului 2alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemulcomun al taxei pe valoarea adăugată. Aceasta trebuie să fie considerată o prestare deservicii cu titlu oneros , în sensul literei (c) a acestei dispozi ț ii, contrapartida fiind sumaplătită de utilizatori pentru emiterea de credite . Emiterea de credite în schimbul sumeirespective trebuie să fie de asemenea considerată o prestare de servicii cu titlu oneros  în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112 dacă utilizatorul seretrage sau pierde o licita ț ie ș i procedează la achizi ț ionarea de bunuri de la societate,situa ț ie în care valoarea creditelor utilizate pentru depunerea de oferte este dedusă dinpre ț ul bunurilor respective.2) Suma plătită pentru emiterea de credite precum cele din cauza principală nu poatefi considerată o plată în avans  făcută înainte ca bunurile să fie livrate, în sensul articolului65 din Directiva 2006/112. În cazul în care utilizatorul câ ș tigă licita ț ia, contrapartida pentrulivrarea bunurilor adjudecate cuprinde numai pre ț ul de adjudecare, plus cheltuielile detransport ș i de manipulare. Valoarea creditelor utilizate pentru a depune oferte la licita ț iarespectivă nu reprezintă o parte a contrapartidei pentru livrarea bunurilor adjudecate. Încazul în care utilizatorul se retrage sau pierde o licita ț ie ș i procedează la achizi ț ionarea debunuri de la societate, situa ț ie în care valoarea creditelor respective se deduce din pre ț ulacelor bunuri, contrapartida acestei livrări de bunuri este reprezentată de pre ț ul respectiv,plus cheltuielile de transport ș i de manipulare, din care se scade valoarea creditelor utilizate la licita ț ie.  În acest caz, valoarea creditelor utilizate pentru depunerea deoferte la licita ț ie trebuie considerată o reducere de pre ț  în sensul articolului 79 litera (b)din Directiva 2006/112.3)  În cazul în care instan ț ele unui stat membru ale căror decizii sunt supuse unei căide atac în temeiul legisla ț iei na ț ionale cunosc existen ț a unei interpretări a Directivei2006/112 de către instan ț  ele sau autorită ț  ile fiscale ale unui alt stat membru care este diferită  de ale lor, pot sesiza Curtea  în temeiul articolului 267 TFUE.” (s.n. – M.M.-B.) 1/3  :: concluzii AG*** 17 ianuarie 2017:  Judecătorul britanic se întreabă, printre altele, cu privire la no ț iunea decontrapartidă (C-544/16 Marcandi) Situa ț ia de fapt: 1. fiscalitate, taxă pe valoare adăugată2. necesitatea de a afla dacă acordarea de credite pentru utilizatori de către Madbid în schimbul unei sume de bani este :2.1. o „opera ț iune prealabilă”  care nu intră sub inciden ț a unui articol din directiva TVAprecum a fost interpretat de către CJUE2.2. sau o prestare de servicii  efectuată de Madbid în sensul unui articol din directivaTVA, ș i care constă în acordarea unui drept de a participa la licita ț ii online;3. dacă avem o prestare de servicii, atunci necesitatea de a afla dacă  în situa ț ia de faptde pe rolul instan ț ei na ț ionale  se poate considera că este vorba despre o prestare deservicii efectuată „cu titlu oneros” , respectiv plata pentru aceasta ( ș i anume suma debani primită de Madbid de la un utilizator în schimbul unor credite);4. necesitatea de a afla dacă răspunsul ar fi diferit atunci când plata pentru credite serve ș te de asemenea ca un drept al utilizatorului de a achizi ț iona bunuri de aceea ș ivaloare  în situa ț ia în care utilizatorul nu câ ș tigă licita ț ia ;5. necesitatea de a afla care sunt principiile care s-ar aplica atunci când ar trebui să seanalizeze situa ț iile în care s-ar putea concluziona că Madbid efectuează o prestare deservicii cu titlu oneros6. necesitatea de a afla care ar putea fi considerată a fi contrapartida ob ț inută de Madbid înschimbul livrării de bunuri pe care le asigură utilizatorilor 7. necesitatea de a afla dacă suma de bani plătită de un utilizator societă ț ii Madbid pentrucredite este o „plată […] făcută” pentru o livrare de bunuri astfel încât TVA-ul devine„exigibil” la încasarea plă ț ii, ș i prin urmare plata primită de Madbid de la utilizator reprezintăcontrapartida pentru livrarea de bunuri;8. necesitatea de a afla dacă valoarea creditelor utilizate  la depunerea de oferte lalicita ț ii în cazul în care utilizatorul cumpără bunuri cu ajutorul op ț iunilor „Buy Now”[Cumpără acum] sau „Earned Discount” [Reducerea ob ț inută], ș i, în cazul în care nu estedeclarat câ ș tigătorul licita ț iei, reprezintă :8.1. o „ reducere de pre ț ” astfel încât contrapartida pentru livrarea de bunuri efectuată deMadbid include doar suma de bani plătită efectiv societă ț ii Madbid de către utilizator înmomentul achizi ț ionării bunurilor; sau8.2 parte din contrapartidă pentru livrarea de bunuri , astfel încât contrapartida pentrulivrarea de bunuri efectuată de Madbid include atât suma de bani plătită Madbid de cătreutilizator în momentul achizi ț ionării bunurilor, cât ș i suma de bani plătită de utilizator pentrucreditele utilizate la depunerea unor oferte necâ ș tigătoare la licita ț ii;9.  ipoteza în care un utilizator î  ș i exercită dreptul de a cumpăra bunuri dupăcâ ș tigarea unei licita ț ii online , ș i necesitatea de a afla dacă contrapartida pentrulivrarea bunurilor respective  este:9.1. doar pre ț ul câ ș tigător al licita ț iei stabilit (inclusiv cheltuielile de transport ș i manipulare)9.2. sau valoarea creditelor pe care câ ș tigătorul le-a utilizat pentru a depune oferta la 2/3  licita ț ia respectivă este de asemenea inclusă în contrapartida pentru livrarea bunurilor respective de către Madbid utilizatorului 10. două state membre tratează o opera ț iune în mod diferit în scopuri de TVA 11. necesitatea de a afla în ce măsură instan ț ele unuia dintre statele membre în cauză ar trebui să ț ină seama, la interpretarea dispozi ț iilor relevante ale dreptului Uniunii ș i aledreptului na ț ional, de oportunitatea evitării:11.1. dublei impuneri a opera ț iunii; ș i/sau11.2. neimpunerea opera ț iunii 12. necesitatea de a afla în ce fel afectează principiul neutralită ț ii fiscale răspunsul ce ar trebuit conferit la astfel de întrebări. Dispozi ț ii incidente: 1. articolele 2 alineatul (1), 24, 62, 63, 65 ș i 73 din Directiva 2006/112/CE privind sistemulcomun al taxei pe valoarea adăugată2. Hotărârea din 16 decembrie 2010, C-270/09, EU:C:2010:780, paragr. 23-42.dr. Mihaela Mazilu-Babel 3/3
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks