Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June สมถว ล เชส งเน น* 1 และ พจน ย เสง ยมจ ตต ** 2 - PDF

Description
Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June การพ ฒนาช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 The Development of Instructional Packages

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 9 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June การพ ฒนาช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 The Development of Instructional Packages on the Topic of Agriculture for Home Subject Group of Career and Technology for Prathom Suksa VI Students สมถว ล เชส งเน น* 1 และ พจน ย เสง ยมจ ตต ** 2 1 รร.อน บาลอ บลราชธาน ต.ในเม อง อ.เม อง จ.อ บลราชธาน คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ต.ในเม อง อ.เม อง จ.อ บลราชธาน บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ (1) พ ฒนาช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระ การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ก อนและหล งเร ยนโดยใช ช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน (3) ศ กษาความพ งพอใจในการใช ช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถม ศ กษาป ท 6 กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/7 ท ก ำล งศ กษาในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนอน บาลอ บลราชธาน จ ำนวน 45 คน ได มาโดยการส มแบบหลายข นตอน เคร องม อท ใช ในการว จ ย ได แก ช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 จ ำนวน 12 ช ด แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนจ ำนวน 40 ข อ ซ งม ค าความยากง ายต งแต อ ำนาจจ ำแนกต งแต และ ค าความเช อม นเท าก บ.93 และแบบว ดความพ งพอใจของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อการเร ยนโดยใช ช ดการสอนเร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สถ ตท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค า t ผลการว จ ยพบว า 1. ช ดการสอนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เร อง งานเกษตรค บ าน ช นประถมศ กษาป ท 6 ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาให น กเร ยนม ความร และท กษะเก ยวก บงานเกษตร ค บ านและช ดการสอนม ประส ทธ ภาพเท าก บ 83.82/ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท เร ยนโดยใช ช ดการสอนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เร อง งานเกษตรค บ าน ช นประถมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งเร ยนส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยส ำค ญทางสถ ต ท ระด บ น กเร ยนม ความพ งพอใจต อช ดการสอนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เร อง งานเกษตรค บ าน ช นประถมศ กษาป ท 6 อย ในระด บมากท ส ด ค ำส ำค ญ: ช ดการสอน งานเกษตรค บ าน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาท 6 Abstract The purposes of this research were to develop instructional packages on the topic of agriculture for home subject group of career and technology for Prathom Suksa 6 students based on the standardized criteria of 80/80, to compare the students learning achievement before and after using the packages, and to study the students satisfaction on using the packages. The sample used in the study was of 45 Prathom Suksa 6 students in the second semester, academic year 2012 of Anubanubanubonnratchatani School, 136 วารสารบ ณฑ ตว ทยาล ย พ ชญทรรศน 9(1): ม.ค.-ม.ย under the jurisdiction of Ubon Ratchatani Educational Service Area Office 1, gained by a multistage random sampling. A one group pretest posttest design was used for the study. The instruments included 12 instructional packages, the learning achievement test of multiple choices with 40 items. The difficulty indices of the test ranged from.35.77, the discrimination indices ranged from and the reliability value was.93. The questionnaire for students satisfaction on using the packages was also employed. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research findings were as follows: 1. The developed packages aimed to improve cognitive knowledge and practical skills on agricul ture for home and were efficient since the criteria were found at 83.82/83.05 which exceeded the criteria of 80/ The students achievement after using the packages was significantly higher than that before using the packages at the.01 level of significance. 3. The students satisfaction on using the packages was at the highest level. Keywords: Instructional Package, Agriculture for Home, Career and Technology Subject Group, Prathom Suksa 6 (Grade 6) บทน ำ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เป นสาระท ม งพ ฒนาผ เร ยนแบบองค รวม เน นการน ำเอา เทคโนโลย จากภ ม ป ญญาพ นบ าน ภ ม ป ญญาไทย และ เทคโนโลย สากลมาใช และประย กต ใช ในการด ำรงช ว ต ในครอบคร วและส งคมและงานเพ อการประกอบอาช พ ซ ง เม อผ เร ยนได ร บการฝ กฝนตามกระบวนการเร ยนร ของกล ม สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย แล ว ผ เร ยน จะได ร บการปล กฝ งและพ ฒนาให ม ค ณภาพ และ ศ ลธรรม การเร ยนร จากการท ำงานและการแก ป ญหาของกล มสาระ การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ งเป นการเร ยนร ท เก ดจากการบ รณการความร ความสามารถ ท กษะ และ ความด ท หลอมรวมก นจนก อให เก ดเป นค ณล กษณะของ ผ เร ยนตามมาตรฐานการเร ยนร ตามต วช ว ดท ก ำหนด (กระทรวงศ กษาธ การ 2551: 33) ป จจ บ นได ม การน ำ เทคโนโลย ต างๆ เข ามาม ส วนเสร มหร อสน บสน นการเร ยน การสอนอย างกว างขวาง ช ดการสอน ค อเทคโนโลย ทางการศ กษาอ ก ร ปแบบหน งท ให ผ เร ยนศ กษาเน อหาและปฏ บ ต ก จกรรมด วย ตนเองตามความสามารถเป นรายบ คคล เพ อให บรรล จ ด ประสงค ท ก ำหนดไว โดยใช ส อและก จกรรมหลายชน ด ประกอบก นตามความเหมาะสม เพ อฝ กให น กเร ยนม ความร บผ ดชอบในการเร ยนของตนเอง ม ระเบ ยบว น ย ม ความซ อส ตย คร เป นผ ให ค ำแนะน ำช วยเหล อ ม การน ำ หล กการทางจ ตว ทยามาใช ประกอบในการเร ยน เพ อส งเสร ม ให ผ เร ยนได ร บความส ำเร จในการจ ดการเร ยนการสอนกล ม สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เพ อจะให บรรล เป าหมายท ต งไว จะต องจ ดกระบวนการเร ยนการสอน ใหม โดยม นว ตกรรมช ดการสอน มาเป นต วกลางในการ จ ดการเร ยนการสอน เพราะการสร างส อ หร อน ำนว ตกรรม ช ดการสอนเข ามาใช ในการเร ยนการสอน จะช วยให น กเร ยน ได พ ฒนาท กษะด านการอ านค ดว เคราะห การปฏ บ ต งาน และได ร บประสบการณ ใหม ๆ ท จะน ำไปส การเร ยนร ท ด ข น การจ ดการเร ยนการสอนงานเกษตรซ งเป นเน อหาสาระหน ง ในกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ท โรงเร ยนประถมศ กษาส วนใหญ เล อกสอนและผ ว จ ย เล อกมาศ กษา เพราะงานเกษตรเป นห วใจส ำค ญของ การพ ฒนาชนบท น กเร ยนสามารถน ำความร จากงานเกษตร ไปเป นพ นฐานในการประกอบอาช พ ส งเสร มฐานะความเป น อย ให ด ข น ตามแนวพระราชด ำร เกษตรพอเพ ยงของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ม จ ตส ำน กในการใช พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อม ในการท ำงานเพ อการด ำรงช ว ต และครอบคร ว แต จากผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET ป การศ กษา 2553 และป การศ กษา 2554 ของ น กเร ยนท เร ยนในสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษา ป ท 6 โรงเร ยนอน บาลอ บลราชธาน ป การศ กษา 2553 และป การศ กษา 2554 พบว าระด บ คะแนนผลส มฤทธ ทางการเร ยนในภาพรวมย งต ำกว าเป า หมายท สถานศ กษาก ำหนดไว ค อ ร อยละ 65 ซ งคะแนน Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June เฉล ยท ได จาก ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ป การศ กษา 2553 ค อ และ ในป การศ กษา 2554 ตามล ำด บ (สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต 2554: 8) จากผลของคะแนนการทดสอบระด บชาต ข นพ น ฐาน ด งน นการพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอน เพ อแก ป ญหาผลส มฤทธ ทางการเร ยนต ำของน กเร ยน จ งเป นเร องจ ำเป นต องแก ไขอย างย ง สถานศ กษาควรให ความส ำค ญต อการพ ฒนาร ปแบบการสอนโดยม นว ตกรรม ต างๆ มาใช พ ฒนาการเร ยนการสอน และเปร ยบเท ยบผล ส มฤทธ ของน กเร ยนจะม การพ ฒนาข นหร อไม ซ งถ อเป น บทบาทหน าท ของคร ผ สอนโดยตรง จากป ญหาผลการเร ยนในว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 พบว า ระด บคะแนนผล ส มฤทธ ทางการเร ยนในภาพรวมย งต ำกว าเป าหมายท สถาน ศ กษาก ำหนดไว จากผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน จากป ญหาความส ำค ญด งกล าว ผ ว จ ยจ งม ความสนใจอย าง ย งท จะแก ป ญหา และพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ในกล ม สาระการงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 มาตรฐานท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง งานเกษตรค บ าน ช นประถมศ กษาป ท 6 โดยการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการ สอนโดยใช ช ดการสอน เพ อให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานส ำค ญ ในการเร ยนร ช วยกระต นความสนใจของผ เร ยน ช วยสร าง ความเข าใจให ช ดเจน เก ดการเร ยนร ได เร วข น และเป นความ ร ท คงทน เป นค ม อในการสอนท ด ของคร ผ สอน และเป น เอกสารส ำหร บการค นคว าของน กเร ยน โดยจ ดกระบวนการ เร ยนการสอนอย างเป นกระบวนการท เป ดโอกาสให ผ เร ยน ได พ ฒนาสมรรถนะส ำค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน และน ำไปส การพ ฒนาผ เร ยนให เป นคนด ม ป ญญา ม ความส ข ม ศ กยภาพในการศ กษาต อและประกอบ อาช พต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อพ ฒนาช ดการสอนเร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ส ำหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 2. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดย ใช ช ดการสอนเร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระ การงาน อาช พและเทคโนโลย ก อนเร ยนและหล งเร ยน ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 3. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร ด วยช ดการสอน เร อง งานเกษตรค บ าน กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ส ำหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ว ธ ด ำเน นการว จ ย ประชากร ประชากรในการศ กษาคร งน ท ำการศ กษาก บ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนประถมศ กษาขนาดใหญ พ เศษ เคร อข ายเม อง 1 อ ำเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน ส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ บลราชธาน เขต 1 จ ำนวน 3 โรงเร ยน ได แก โรงเร ยนอน บาลอ บลราชธาน จ ำนวน 9 ห องเร ยน จ ำนวนน กเร ยน 420 คน โรงเร ยนอ บลว ทยาคม จ ำนวน 8 ห องเร ยน จ ำนวนน กเร ยน 380 คน โรงเร ยน ม ลน ธ ว ดศร อ บลร ตนศาสดาราม จ ำนวน 8 ห องเร ยน จ ำนวน น กเร ยน 350 คน รวม 1,150 คน กล มต วอย าง กล มต วอย างในการศ กษาคร งน ได แก น กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6/7 โรงเร ยนอน บาลอ บลราชธาน ส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ บลราชธาน เขต 1 ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 จ ำนวน 45 คน ได มาโดยการส มต วอย างแบบหลายข นตอน (Multistage Random Sampling) โดยแบ งประชากรท งหมดออกเป น ช นหร อกล มก อน แล วจ งส มกล มต วอย าง ส ำหร บเป นห อง ทดลองหาประส ทธ ภาพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks