Jolasa power pointa

Description
1. JOLASAREN KONTZEPTUA ETA FUNTZIOAK 2. JOLASAREN DEFINIZIOA: <ul><li>Jolasa jolastearen ekintza eta ondo pasatzea helburu.…

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. JOLASAREN KONTZEPTUA ETA FUNTZIOAK
 • 2. JOLASAREN DEFINIZIOA: <ul><li>Jolasa jolastearen ekintza eta ondo pasatzea helburu. </li></ul><ul><li>Urteetan zehar emandako definizioak: </li></ul><ul><ul><li>Russel (1970) “Plazer sortzaile jarduera da, balio bere baitan dago, eta ez beretik kanpo” </li></ul></ul><ul><ul><li>Huizinga (1938 ) “Borondatezko ekintza da, aurrez ezarritako denbora eta lekuaren arteko esparruan ematen dena. Askatasunez onartu, baina itsu-itsuan jarraitu eta helburu diren arau batzuk ere betetzen dira. Gainera, honetan alaitasuna eta tentsioa batera daude, baita ohiko bizitzan ez garena izatearen kontzientzia ere” </li></ul></ul>
 • 3. JOLASAREN DEFINIZIOA II <ul><ul><li>Miranda (1989) “Jolasa borondatezko ekintza da eta tentsioaz egiten da. Gizartean baloratua, energi fisikoa nahiz psikikoa bideratzeko balio. Inkontzientea atera eta nortasuna baieztatzeko tresna” </li></ul></ul><ul><ul><li>Vicente Navarro (1993) “Jolasa aisialdirako ekintza naturala da eta gizarte baten kulturaren parte-hartzen duena” </li></ul></ul>
 • 4. JOLASAREN DEFINIZIOA III <ul><ul><li>Blanchard , K , Cheska , A (1986) “Jolasa biologiarekin zein kulturarekin zerikusia duen portaera da” </li></ul></ul><ul><ul><li>Zapata “Umeen jolasa adierazkortasunaren bidea da, ezagupenaren tresna, sozializazioaren alderdia, afektibitatearen erreguladorea eta konpensatzailea, mugimenduzko egituren garapenaren tresna baliagarria; beste modu batean esanda, pertsonalitatea baieztatzeko, antolatzeko eta garatzeko modurik aproposena” </li></ul></ul>
 • 5. ONDORIOZTATUTAKO EZAUGARRIA <ul><li>Borondatezkoa eta bat-bateko ekintza, ikasteko beharrik gabekoa. </li></ul><ul><li>Jolasteko helburua jolastea bera da. </li></ul><ul><li>Ekintza atsegingarria eta oso motibagarria. </li></ul><ul><li>Ekintza arautua, baina denon adostasunarekin aldakorra. </li></ul><ul><li>Ekintza komunikatiboa, sorrarazten dituen harremanengatik. </li></ul>
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks