Jenny White-Müslüman Milliyetçiliği ve Yeni Türkler (iletişim, 2013)

Description
Jenny White-Müslüman Milliyetçiliği ve Yeni Türkler (iletişim, 2013)

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Neuroscience

Publish on:

Views: 3 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  JENNYWHITE Mtisltiman Milliyetqiligive Yeni Ttirk-ler Muslim Nationalism and he New Turhs CEVlRENLER Fud GnllLpLnor Cothlm Tattan -{l17 il€lisim  IqINDEdTER rEsEK(tR ... -.. .... sGlRls.. ... ....... rilsr-AM E MILLET.. -. -, .. -, ... ... +lKoRKU CrrMrruRllETl. .-. .. , .. deMlsyoNERr_lK\.T AfORTtSU.. . -. .. .. .. .. ..125MELEZLIKYA'{K - -, ., ... ... .... t5tClNstrTT tT MlLr.ET Pe<zli im.ih ... ... .2o5TERGIELER w ToPLULUKMdi sa{fr xr:. .. . .. . . 239 SoNsOz ... . . .. .. .. 247  iirk olmak ne anlama geliyor? Milli oznellik hangikogullarda lusuyor? Tnrkhik hakkrndaki soylem-ler nas hayata geeiriliyor? Bu sorulardan ola qr-k'trr MnslitmanMilliyeteilili e Ymi Tnrhler, Tnrki-ye'nin oplunrsal, ultlirel ve siyasal apHna liskinkapsamh ir tablo sunuyor. T{Lrkiye arihinde slam ve millet kav-ramlanmn ligkisini ele alanJenny white. Trirkiye'nin toplunsalve siyasal utuplagmasrnm kseni olan korkunun iki anahtar sim-gesi olarak niteledigi misyonerligi ve bagortrislinii nceliyor. Trirkkimliginin yeniden nreflmesinde smrrlann ve saflrgrn ohln1l de-gerlendirirken, dnsman anmlanna kargrLknifusu aln lagtrr-ma eabasrmn, rmrlann hlali korkusunu ve tabulan nasrl canltruuugunu gosteriyor.Milletin toplumsal cinsiyet yomimi one elkaran White, milli kim-ligin iki mecazl dedi$ asker ve asker annesi uzednden elkeklik vemillet arasrndaki a$Iantrl.r le ahyor. Turk toplumsal e siyasalyaqamrmn kiii doSasrnl art\rrken, Mrisluman milliyeteilik kavra-mrm Tirrkiye'nin bagka ulkelerle ligkisi bailamrnda rdeliyor veArap Bahan'ndan onm Trirkiye'nin bil model olarak sunulmasrmn sebeplerini orguluyor.Jenny white'm Gezi Parkr olaylarrm yorumladrgr Trirkee basklyadzel bohmle grincel geliFmeleri e kapsa)an Mnslnmar MilliJet:iligi leYeni Ttithler, -fnrk kimliginin ve slam'rn gegirdi$ degiqimeiliqkin onemli bir eahsma. -{l17 iletisim illill[lil
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks