Jeffrey Archer - Cain si Abel.doc

Description
- CAIN ŞI ABEL - JEFFREY ARCHER CAIN şi ABEL Traducerea de DOINA CERĂCEANU Titlul original:KANE AND ABEL, 1979 Prefaţă Jeffrey Archer este unul dintre cei mai citiţi scriitori britanici 2 - JEFFREY ARCHER - contemporani. Deşi nu a beneficiat în mod deosebit de adaptări cinematografice sau TV, cărţile sale se vând chiar mai repede decât cele ale

Please download to get full document.

View again

of 511
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 511

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  - CAIN ŞI ABEL - JEFFREY ARCHERCAIN şi ABEL   Traducerea de DOINA CERĂCEANU Titlul srcinal:KANE AND ABEL, ! ! Prefaţă Jeffrey Archer este unul dintre cei mai citiţi scriitori britanici  #  - $E%%RE& ARC'ER - contemporani. Deşi nu a beneficiat în mod deosebit de adaptări cinematografice sau TV, cărţile sale se !nd chiar mai repede dec!t cele ale lui John le arre, #rederic$ #orsyth şi %tephen &ing. A fost  publicat în '( de ţări şi tradus în )* limbi iar numărul cărţilor !ndute a depăşit demult o sută cinci+eci milioane eemplare.%ecretul acestui succes trebuie căutat în talentul său de  poestitor. -ete urray îl numeşte pe Jeffrey Archer cel mai mare narator britanic contemporan, Lo( Angele( Ti)e(  îl plasea+ă printre  primii +ece poestitori din lume, iar Ne*ca(tle E+ening Cronicle declară/ 0Dacă -remiul 1obel s2ar acorda pentru arta poestirii,Jeffrey Archer l2ar primi cu certitudine3 4nii critici literari îl pun alături de 5als6orthy sau %omerset augham. -e ultimul, Jeffrey Archer îl aprecia+ă în mod deosebit/ 0 red că 5raham 5reene este cel mai bun scriitor de limbă engle+ă, dar augham este un  poestitor mai bun3.Alţi critici literari, mai cu seamă aşa numiţii 0high2bro63 îl tratea+ă pe Jeffrey Archer ca pe un scriitor minor ale cărui cărţi se !nd bine dar nu sunt sortite a intra în istoria literaturii. Acestor critici Jeffrey Archer le2a răspuns în 7898, cu prile:ul lansării cărţii sale A T*i(t in te Tale  astfel/ 0Trebuie să fii un bun poestitor ca să supraieţuieşti ca scriitor... Dacă eşti doar un scriitor şi nu un bun poestitor oamenii nu te citesc... -atric$ ;hite a c!ştigat -remiul 1obel pentru literatură, dar nimeni nu2şi mai aminteşte de el pentru că nimeni nu2l citeşte. De ce< -entru că nu este un bun  poestitor. #ra+ele lui sunt frumos construite, mai frumoase dec!t ale multora dintre noi, dar el nu ştie să poestească3.Jeffrey Archer s2a născut la 7* aprilie 78=( în %omerset,tatăl său a fost consul în %ingapore, iar mama +iaristă. >i2a făcut educaţia la ;ellington şi ?ford. a student a repre+entat culorile arii @ritanii la alergări, la Jocurile ?limpice din 78'=. a !rsta de )8 ani este ales în camera omunelor Bdin partea -artidului  onseratorC fiind cel mai t!năr membru al -arlamentului @ritanic.a = ani demisionea+ă în urma falimentului unei firme canadiene  frauduloase în care inestise foarte mulţi bani, faliment ce2l lasă cu o datorie de ')( ((( E. >i2a !ndut casa din &ensington, maşina, a încercat să2şi găsească o slu:bă, dar n2a reuşit. #iind un tip  pragmatic, a hotăr!t ca eenimentele ce l2au determinat să  părăsească iaţa politică să le transpună într2o carte. Aşa că s2a aşe+at la masa de lucru şi a scris 0 Nici un .nu/ )ai )ult, nici un.nu/ )ai 0u/in 3, roman care a apărut în 78F' şi s2a bucurat de un succes neaşteptat. A urmat în 78FF 0 1.-i (0une) 2re3edintelui4 3  5  - CAIN ŞI ABEL - un policier imagin!nd un complot pentru asasinarea lui Teddy &ennedy. ele două cărţi l2au scăpat aproape complet de datorii.Gn 78F8 a apărut Kane 3i Ael  care a făcut imediat încon:urul lumii plas!ndu2l pe Jeffrey Archer în eşalonul de !rf al romancierilor contemporani şi l2a transformat peste noapte în milionar. Au urmat apoi/ O tol. cu (.ge/i  B789(C, %iica r.t.citoare B789)C, 2ri)ul 6ntre egali  B789=C, O 0role). de onoare  B789'C  2o+e3ti cu 6ntor(.turi nea3te0tate  B7898C, toate best2seller2uri.-rima sa piesă de teatru Dincolo de orice 6ndoial. , s2a :ucat doi ani în şir cu casa închisă, iar piesa 0 E7clu(i+ 3 a aut în distribuţie nume de prestigiu ca/ -aul %cofield, Alec c5o6an,Hileen At$ins.Gn anul 789* Jeffrey Archer reine în politică, fiind unul din colaboratorii apropiaţi ai doamnei Thatcher şi este ales icepreşedinte al -artidului onserator. Iăm!ne în această funcţie doar un an pentru că două +iare londone+e de scandal îl calomnia+ă că ar fi aut relaţii cu o prostituată. Din nou este neoit să demisione+e. Dă în :udecată cele două +iare şi c!ştigă procesul în 789F.  se plătesc daune în aloare de un milion pe care le donea+ă aproape în totalitate catedralei Hly.-olitica şi scrisul sunt dominantele ma:ore ale lui Jeffrey Archer. Viitorul a decide care dintre ele a at!rna mai mult în balanţă, deşi opţiunile declarate nu o singură dată de scriitor par a înclina talerul spre politică. 0-olitica răm!ne prima mea iubire3, este  fra+a care reine ca un leit2moti în interiurile acordate de Jeffrey Archer presei.ilioanele sale de cititori îl preferă pe scriitorul Jeffrey Archer şi sperăm că printre ei se or număra şi cititorii rom!ni cărora le oferim această traducere K Cain 3i Ael  K din opera sa ce a fi urmată nu peste multă reme de %iica r.t.citoare , cele două cărţi cuprin+!nd poestea a două familii, pe parcursul a două generaţii,a!nd ca fundal +buciumatul secol al LL2lea. Doina Cer.ceanu 8
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks