Jedem do afriky!

Description
1. Jedem do Afriky! Drábová Simona 2. Hledání informací o zemi hlavní město počet obyvatel aktuální klima nejvyšší bod náboženství pohoří měna…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Jedem do Afriky! Drábová Simona
 • 2. Hledání informací o zemi hlavní město počet obyvatel aktuální klima nejvyšší bod náboženství pohoří měna úřední jazyk
 • 3. Prohlížení měst pomocí webkamery Zadání měst do vyhledávače Prohlížení si zajímavých videí jednotlivých měst Reálnější obraz o tom, jak to ve městech JAR vypadá
 • 4. On-line pozdrav přátelům z JAR Dle seznamu rodin se dvojice seznámí se svými rodinami z jednotlivých oblastí. Každé rodině zazpívá dvojice dětí nějakou písničku. Rozloučení se a těšení se na osobní setkání.
 • 5. Zjištění nejvýhodnější trasy a nejlevnější společnosti zjištění trasy Praha - Johannesburg porovnání cen délka letu služby letadla
 • 6. Poohlédnutí se po městech, které navštívíme Pretoria Durban Johannesburg Kapské Město Dračí hory East London KwaZulu-Natal
 • 7. Vytváření videí a fotografií Pomocí fotoaparátů Pomocí mobilů Pomocí videokamer
 • 8. Komumikace z JAR do ČR Vkládání příspěvků na web sboru On-line komunikace s rodiči v ČR Vkládání videí a fotografií Vidění se s rodiči pomocí webkamery
 • 9. Tvorba závěrečné prezentace Vytvoření prezentace pro rodiče a známé sboru Všechna videa a fotografie se dají do kupy a děti si samy vytvoří prezentaci, ve které bude vše, co viděly a prožily.
 • 10. Děkuji za pozornost
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks