Janezov-veliki-evangelj-4 (2)

Description
Janezov veliki evangelij - 4

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ^etrta knjiga Janezovveliki evangelij Od Gospoda sprejelJakob Lorber Ljubljana, 2002Prevedel Roman [tus  5 Jezus v okolici Cezareje Filipove Matejev evangelij,16. poglavje 1.  Resni~na modrost in ‘ivo ~a{~enje Boga 1 Ko sem se dvignil in z Menoj vsi, ki so ve~ kot tri ure prav slad-ko spali, takoj pokli~em trojico k Sebi in jih vpra{am, zakaj se tudioni niso za te tri ure predali krepilnemu spancu.2 Re~e Matael : “Gospod! Ti ~udoviti! Ti najmodrej{i! Kdo bi mogelspati, ko pa nam je Tvoja beseda tako in tako najmo~nej{e okrep~ilo!Vsi trije smo tako okrepljeni, kot bi vso no~ najbolje spali! Te tri ure pasmo v Tvojem imenu – tako dobro kot smo le zmogli – uporabili, in smos Tvojim premilostnim dovoljenjem izvedeli stvari, o katerih se {e nobe-nemu smrtniku ni niti sanjalo. Za to pa se Ti tudi najprisr~neje in najtop-leje zahvaljujemo; Ti si Gospod in vsepovsod si edino Ti vse v vsem; za-to pa tudi edinemu Tebi vsa na{a ljubezen in najve~je spo{tovanje!”3 Re~em Jaz : “Dobro, dobro, Jaz vem, o ~em ste se pogovarjali inkaj ste izvedeli v danem ~asu! Toda zdaj, ko ste izvedeli, ohranite toza zdaj zase in tudi pozneje tega ne uporabljajte neprimerno; tega ot-roci te zemlje ne razumejo, ker niso od tam, od koder ste vi. Izve-deli pa boste {e veliko ve~je re~i. Ko bo pri{el nad vas Sveti duh, kiga bom neko~ izlil iz nebes na vas, vas bo {ele on vodil v vso res-nico! To bo duh ljubezni, O~e sam, ki vas bo pritegnil in u~il, da bos-te lahko vsi pri{li tja, kjer bom Jaz.4 Resni~no povem vam: Nih~e ne bo pri{el k Meni, ~e ga O~e nebo pritegnil k Meni! Vse vas mora pou~iti O~e, torej ve~na ljubezenv Bogu, ~e ho~ete priti k Meni! Vsi morate biti tako popolni, kot jepopoln O~e v nebesih! Toda veliko znanja in tudi najbogatej{e izku{-nje vas ne bodo spravile tja, ampak edino ‘iva ljubezen do Boga inprav tako do bli‘njega; v tem je velika skrivnost vnovi~nega rojstvava{ega duha iz Boga in v Bogu.5 Vsak pa bo moral prej z Menoj skozi ozka vrata najpopolnej{e-ga samozatajevanja, dokler ne bo postal tak kot sem Jaz. Vsak moraprenehati biti nekaj zase, da bo lahko v Meni postal vse.6 Boga ljubiti nadvse pomeni: z Bogom se povsem zediniti in postatidel Njega, in ljubiti bli‘njega pomeni prav tako: z bli‘njim se povsemzdru‘iti, sicer ga ne moremo nikoli povsem ljubiti; polovi~na ljubezenpa ne koristi niti tistemu, ki ljubi, niti onemu, ki je ljubljen.7 ^e ho~e{ imeti z visoke gore popoln razgled na vse strani, se mo-ra{ vsekakor povzpeti na njen najvi{ji vrh, kajti z ni‘jega vrha ti bodober del celotnega razgleda ostal zmeraj zakrit. Tako se mora tudiv ljubezni vse in do skrajnih mo~i dogajati iz notranjosti, da se bodonjeni sadovi razodeli na vas.  6 8 Va{e srce je njiva in dejavna ljubezen ‘ivo seme; ubogi bratje paso gnojilo za njivo. Kdor izmed vas bo v dobro pognojeno njivo po-lo‘il veliko semen, bo tudi obilno ‘el. S kolikor ve~ reve‘i boste gno- jili njivo, toliko krepkej{a bo; in kolikor ve~ semen boste polo‘ili va-njo, toliko bogatej{a bo ‘etev. Kdor bo bogato sejal, bo tudi bogato‘el; kdor pa bo pi~lo sejal, bo tudi pi~lo ‘el.9 Najvi{ja modrost pa je v tem, da postanete modri po najbolj ‘iviljubezni. Znanje brez ljubezni ne koristi ni~! Zato ne skrbite tolikoza obilno znanje, temve~ za to, da veliko ljubite, tako vam bo lju-bezen dala tisto, kar vam nobeno znanje nikoli ne more dati! Dob-ro je in prav, da ste tri ure marljivo porabili za mnogotero oboga-titev znanja in izku{enj; toda vse to bi samo zase va{i du{i pravmalo koristilo. ^e pa boste vnaprej tako prizadevno ‘rtvovali ~asljubezni do bli‘njega, bo ‘e en sam dan kar najbolj koristil va{i du-{i!10 Kaj bi vam pred Menoj koristilo, ~e bi se skoraj razkrojili od ob-~udovanja moje oblasti, veli~ine in nedoumljivega veli~astva, zunajva{e hi{e pa bi ubogi bratje in sestre jokali od lakote, ‘eje in mra-za? Kako bedno in brez koristi bi bila glasno vriskanje in radostnovpitje v ~ast in slavo Boga, ob katerem bi povsem presli{ali bedo ubo-gega brata! Kaj koristijo bogati in najsijajnej{i darovi v templju, ~epred njegovimi vrati ubogi brat umira od lakote?11 Zato bodi va{e raziskovanje usmerjeno predvsem v bedo va{ihubogih bratov in sester; tem pomagajte in jih tola‘ite! Tu boste v enembratu, kateremu ste pomagali, na{li ve~, kot ~e bi prepotovali vsezvezde in Me slavili z jeziki serafov!12 Resni~no, povem vam, vsi angeli, vsa nebesa in vsi svetovi zvso svojo modrostjo vam vso ve~nost ne morejo dati tega, kar lah-ko dose‘ete, ~e ste bratu, ki je bil v bedi, resni~no pomagali z vsosvojo mo~jo in z vsemi svojimi sredstvi! Ni~ Mi ne pomeni ve~ inni~ ni bli‘je kakor resni~na, dejavna ljubezen!13 ^e moli{ k Bogu, in dokler moli{, ne sli{i{ to‘e~ega glasu svo- jega ubogega brata, ki te je ob uri tvoje molitve pri{el prosit pomo-~i, tedaj naj bo prekleto tvoje prazno blebetanje! Kajti Moja ~ast jev ljubezni – in ne v praznem blebetanju tvojih ust!14 Ne bodite, kot je neko~ klical Izaija: šGlej, to ljudstvo Me ~astiz ustnicami; toda njihovo srce je dale~ od Mene!’, ampak ko molitek Meni, storite to v duhu in v vsej resnici! Kajti Bog je duh in mo-lite Ga lahko samo v duhu in resnici.15 Resni~na, Meni edino v{e~na molitev v duhu torej ni premika-nje jezika, ust in ustnic, temve~ edino dejavno izpolnjevanje ljubez-ni. Kaj koristi, ~e si z mnogimi funti zlata okrasil grob kak{nega pre-roka, ob tem pa presli{al glas trpe~ega brata?! Misli{, da mi bo tov{e~? Norec! Z jeznim o~esom te bom pogledal, ker si zaradi mrtve-ga presli{al glas ‘ivega!”  7 2.  Usoda krajev v Palestini 1 ( Gospod ): “Glejte, zato sem `e vnaprej poskrbel, da krajev, ki jihzdaj obiskujemo, `e ~ez sto let ne bo ve~, da jih ne bi s~asoma pre-grobo malikovali!2 Mojega Nazareta ne bo ve~ najti, na{li pa bodo nekega drugegaprek gora od tod proti zatonu * . Genezaret bo ugasnil, le Tiberija to-stran morja bo ostala. Cezareja Filipova, kjer smo zdaj, je ‘e ugas-nila, toda ostala bo ena nad morjem, od koder prihaja Jordan, in enav ve~eru * , nedale~ velikega slanega morja, nedale~ od Tira in Sido-na. De‘ele Samarije pa bo ostal le del od tod proti poldnevu **  do ve-likega morja, majhen del, ki le‘i bolj proti jutru, s pravim Siharjemin pravo goro Horeb, bo izbrisan, in poznej{i potomci ga bodo iskaliin na{li nedale~ od velikega morja; toda ostalo bo le {e ime in str-ma gora, ne pa resnica. In tako se bo zgodilo tudi z Jeruzalemom in{e mnogimi kraji obljubljene de‘ele, ki bo pogosto spremenjena vpu{~avo.3 Dobro si zapomnite vse to, kajti tako se bo zgodilo zato, da ljud- je zaradi malikovanja teh krajev ne bi preve~ presli{ali glasu svojihubogih bratov in sester! To naj jih zmede! Mojo ko~o naj neumne‘i i{-~ejo v la‘nem Nazaretu, kajti pravi Nazaret bo kmalu po mojem od-hodu v Moje kraljestvo zbrisan z obli~ja zemlje.4 Kdor bo iskal ne~imrnost, bo to tudi na{el in zaradi tega umrl; kdorpa bo v srcu iskal pristni Nazaret, ga bo na{el v vsakem ubogem bra-tu in pristni Betlehem v vsaki ubogi sestri!5 Pri{li bodo ~asi, ko bodo ljudje od dale~ prihajali semkaj in iskalite kraje. Imena bodo seveda ostala, kraji pa ne! Da, evropska ljudstvase bodo vojskovala za posest teh krajev in bodo mislili in verjeli, daMi s tem dobro slu‘ijo; toda doma bodo svoje ‘ene in otroke in bratein sestre pustili ginevati v rev{~ini, stiski in bedi!6 Ko pa bodo potem onstran pri{li k Meni, da bi prejeli domnevnopla~ilo za svoj trud in ‘rtvovanje, jim bom razodel, kako zelo so noriin jim pokazal, kak{no bedo so povzro~ili med ljudmi s svojo norost- jo, ki je Jaz nisem nikoli zapovedal, in najprej med tistimi, ki so bilitudi najbli‘e zaupani njihovi skrbi, namre~ med ubogimi ‘enskami, ot-roki in drugimi, pomo~i potrebnimi v hi{i! In zvedeli bodo, da ne bo-do prej pri{li v svetlobo Moje milosti, dokler ne bodo povsem popra-vili vsega zla, ki so ga povzro~ili, to pa jim bo zelo te‘ko uspelo, kerbodo v slabotni zarji kraljestva duhov nad zemljo in pod njo imeli zato nadvse pi~la sredstva.7 Povem vam: Zaradi velike norosti ljudi bodo ti kraji izro~eni po-ganskemu ljudstvu. In Jaz bom po teh poganih bi~al la‘ne izpovedo- *  Zaton, ve~er = zahod  ** Poldan = jug
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks