ИЗВЕШТАЈ о раду Правног факултета у Нишу у години - PDF

Description
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИЗВЕШТАЈ о раду Правног факултета у Нишу у години Ниш, фебруар Правни факултет у Нишу, као високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу,

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 8 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИЗВЕШТАЈ о раду Правног факултета у Нишу у години Ниш, фебруар Правни факултет у Нишу, као високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу, у претходној години реализовао је активности предвиђене Годишњим програмом рада за годину. Упркос објективним и субјективним проблемима и потешкоћама са којима се наш факултет суочио, свеукупне планиране активности реализоване су на задовољавајућем нивоу (на задовољојавајући начин). Протекли једногодишњи период, који је обухватио део школске 2006/2007 и јесењи семестар школске 2008/2009. године, био је период наставка неопходних активности циљно оријентисаних ка акредитацији Факултета за обављање делатности високог образовања, као и акредитацији студијских програма у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Факултет је, 19. јануара и 02. марта године, усвојио Статут којим су уређени његова организација и делатност, начин рада, управљање и руковођење, начин финансирања и друга питања од значаја за рад у складу са Законом о високом образовању ( Сл. Гласник РС бр. 76/05). На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ( Билтен Правног факултета бр. 96 од године), Наставно-научно веће Правног факултета, на седницама одржаним и године, утврдило је предлог студијских програма основних, дипломских и докторских академских студија права који је Сенат Универзитета у Нишу усвојио године. У складу са Законом о високом образовању и Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма ( Службени гласник РС, број 106/05), новембра месеца године, Савет Правног факултета у Нишу усвојио је два документа од великог значаја за даљи рад на организацији установе и извођењу наставе: - СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ Мисија, визија, циљеви, опредељења, принципи и начин операционализације ( ) ( Билтен Правног факултета у Нишу бр. 103/07) и - ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУ ( Билтен Правног факултета у Нишу бр. 104/07). У складу са наведеним документима, образовани су Одбор за квалитет, његове сталне комисије (Комисија за праћење и унапређивање студирања и Комисија за односе са 2 студентима) и велики број оперативних радних тела Факултета неопходних за остварење квалитетних и свеобухватних резултата рада и укупне активности Факултета у виљу испуњења стандарда за акредитацију. Захваљујући интензивираним напорима свих запослених, Факултет је, почев од месеца децембра године, предузео низ активности на: - ревидирању и усвајању студијских програма основних, дипломских и докторских студија права; - усвајању великог броја нормативних аката неопходних за испуњење стандарда и обезбеђење квалитета целокупног рада; - анкетирању свих субјеката наставног процеса и изради извештаја о самовредновању; - упису прве генерације студената по новом студијском програму докторских студија права и - благовременој припреми за пријем 49-те генерације студената која ће студије започети по акредитованим студијским програмима основних и дипломских студија права. Упоредо са наведеним заједничким активностима наставног и ненаставног особља и студената, настављен је и активиран рад организационих јединица Факултета. ПРИЛОГ 1: ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУФАКУЛТЕТСКОЈ, МЕЂУУНИВЕРЗИ-ТЕТСКОЈ, МЕЂУНАРОДНОЈ И ОСТАЛИМ ВИДОВИМА САРАДЊЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА ПЕРИОД ОД ПРИЛОГ 2: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРАВНА И ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ПРИЛОГ 3: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВНЕ КЛИНИКЕ ПРИЛОГ 4: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ ПРИЛОГ 5: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНАРСКО-ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА ПРИЛОГ 1: ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУФАКУЛТЕТСКОЈ, МЕЂУУНИВЕРЗИ- ТЕТСКОЈ, МЕЂУНАРОДНОЈ И ОСТАЛИМ ВИДОВИМА САРАДЊЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА ПЕРИОД ОД 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Правни Факултет у Нишу је високошколска институција која је широко отворена за сарадњу са сродним установама из земље и иностранства, како са европског, тако и са америчког и других образовних простора. У циљу проширивања међусобних односа и њиховог обогаћивања новим садржајима, закључено је низ споразума и уговора о академској, научној - образовној или другим облицима сарадње, као и о научно - истраживачким пројектима. Листа домаћих и страних високошколских установа, са којима је Факултет сарађивао или данас има различите облике сарадње, је широка. Сазнање да је сваки вид изолације у науци погубан по високо образовање и развој друштва у целини, утицало је да интернационализација у сарадњи Факултета има важан стратешки циљ у остваривању његовог делокруга рада. Од правних факултета и универзитета из иностранства са којима је Правни факултет Универзитета у Нишу, у иѕвештајном периоду, остваривао различите видове сарадње, можемо навести институције из: Аустрије (Салцбург, Грац), Русије (Москва, Велики Новгород, Петрозаводск), Украјине (Кијев), БиХ, односно Републике Српске (Бања Лука), Словеније (Љубљана и Марибор), Македоније (Скопље), Хрватске (Сплит, Ријека, Осијек), Бугарске (Софија, Благојевград), Румуније (Темишвар), Мађарске (Сегедин), Норвешке (Осло), Грчке (Солун), САД ( Бафл, Кортланд, Мејн, Портланд и др.). Факултет настоји да постојећу сарадњу стално продубљује, као и да успоставља нове контакте са сродним институцијама у циљу што ефикасније реализације мобилности студената и наставника, као и испуњавања других захтева савременог времена у процеса високог образовања. Правни факултет у Нишу је у извештајном периоду реализовао сарадњу засновану на академским контактима и\или споразумима закљученим са сродним институцијама и установама у земљи и иностранству, што је доприносило укупном унапређењу правничког образовања и остваривању шире друштвене улоге Факултета. Активности Правног факултета у Нишу у погледу међууниверзитетске, међуфакултетске и међународне сарадње могу се сегментирати на три дела. Први сегмент сарадње се остварује кроз организацију научних скупова и конференција на Факултету, учешће наставника и сарадника Правног факултета у Нишу на домаћим и међународним научним скуповима и њиховим боравком на универзитетима, факултетима и другим институцијама у земљи и иностранству. 4 Други сегмент је учешће његових наставника и сарадника у реализацији домаћих и међународних пројеката и Трећи сегмент сарадње се испољава кроз успостављање и реализацију партнерских односа са иностраним институцијама, као и боравку и гостовању професора из земље и иностранства на Правном факултету у Нишу, укључујући и остале видове сарадње. 2. КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ 2.1. ПРЕГЛЕД ОРГАНИЗОВАНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА И АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА У ОСТВАРИВАЊУ САРАДЊЕ Правни факултет у Нишу има богату традицију у организацији великих и веома запажених научних скупова са учешћем референата из земље, увек укључујући значајан број наставника и сарадника Факултета, као и колега са партнерских високошколских установа из иностранства. У извештајном периоду је одржано више међународних научних скупова. Из мноштва других догађаја вредно је издвојити и хронолошким редом поменути: Организација и одражавање Међународне научне конференције»правни систем Републике Србије усаглашаваље са правом Европске уније», са учешћем 45 референата, од којих 15 из иностранства. Резултати Конференције објављени су у Зборнику радова у издању Центра за публикације Факултета, обима преко 700 страница; године одржан је Међународни научни скуп под називом Хармонизација стечајног права и нови Закон о стечајном поступку на коме су учествовали представници правних факултета из Украјине, Македоније, Републике Српске и наше земље. Зборник радова са научне конференције одбјавио је Центар за публикације Правног факултета у Нишу. На Факултету је одржана Међународна научна конференција под називом Новине у породичном законодавству. На Конференцији су, поред наставника и сарадника Правног факултета у Нишу, учествовали наставници са правних факултета Универзитета у Београду, Сарајеву, Крагујевцу, Косовској Митровици и представници Министарства за здравство и социјална питања Републике Србије. Зборник радова са научне конференције објавио је Центар за публикације Правног факултета у Нишу. 5 Факултет је био домаћин округлог стола О потреби доношења новог Закона о међународном приватном праву и поступку, уз учешће еминентних професора и стручњака из Аустрије, Немачке, Бугарске, Словеније, Црне Горе и наше земље. У оквиру обележавања Дана Факултета, године одржана је Међународна научна конференција Изградња правног система Републике Србије, на којој су, између осталих, учествовали и наставници и сарадници са државних правних факултета из Аустрије, Македоније, Хрватске, Русије и наше земље, укључујући већи број наставника и сарадника Факултета. У извештајном периоду значајан број наставника и сарадника Правног факултета у Нишу учествовао је на научним скуповима у земљи и иностранству. Реч је о сусретима који имају високу међународну репутацију, међу којима се посебно издвајају Копаоничка школа природног права, у организацији Удружења правника Републике Србије и под покровитељством Организције Уједињених нација за науку и културу, као и о Конгресу Удружења правника у привреди Републике Србије. Оба високорангирана скупа се одржавају сваке године уз различите активне облике учешћа већег броја наставника и сарадника Факултета. Поред тога, наставници и сарадници Факултета учествовали су и на бројним другим конференцијама у организацији институција и установа у Републици и иностранству. Тешко је дати исцрпну листу свих активности које су имали наставници и сраданици Факултета у вези са њиховим ухешћем у раду међународних научних скупова. У наставку се, према хронолошком реду даје преглед њихових значајнијих облика активности, које су забележене у наведеном извештајном периоду: Од фебруара године је проф. др Александар Ћирић, по позиву Европске економске комисије ОУН, учествовао, са дискусијом, у раду Шесте сесије ECCE о инвестицијама и развоју предузетничке делатности године је проф. др Александар Ћирић, тада декан Факултета, одржао пригодно приступно предавање поводом почетка школске године на Правном факултету државног универзитеа Тарас Шевченко у Кијеву, Украјина, у име страних институција са којима тај Факултет сарађује; Проф. др Гордана Станковић и проф. др Александар Ћирић присутвовали су на Правном факултету у Бања Луци Саветовању Октобарски правнички дани Републике Српске и поднели реферате; 6 У организацији канцеларије Уједињених нација у Београду и Града Ниша, проф. др Зоран Радивојевић учествовао је у раду Округлог стола поводом 60. година постојања Уједињених нација; Проф. др Зоран Радивојевић учествовао је са рефератом на тему Реформа Савета безбедности : проширење чланства на Симпозијуму 60 година УН изазови и одговори који су организовали амбасада Шведске у Београду и Факултет политичких наука у Београду; Мр Небојша Раичевић учествовао је са рефератом на тему Мировне операције УН на симпозијију Реформа Савета безбедности проширење чланстава на симпозијуму 60 година УН - изазови и одговори који су организовали а
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks