ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ - PDF

Description
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Контрастивна анализа жанрa у текстовима о класичној

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 12 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Контрастивна анализа жанрa у текстовима о класичној музици на енглеском и српском језику Кандидат: др Дарко Ковачевић I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију На седници одржаној године Наставно-научно веће Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (одлуком бр /1 од ) именовало је Комисију за оцену подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације под насловом: Контрастивна анализа жанрa у текстовима о класичној музици на енглеском и српском језику. 2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: Др Диана Продановић-Станкић, доцент за ужу научну област Англистика, изабрана , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, ментор Др Јелисавета Шафрањ, ванредни професор за ужу научну област Енглески језик, изабрана ,Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Др Наташа Киш, доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика, изабрана , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1. Име, име једног родитеља, презиме: Дарко, Милан, Ковачевић 2. Датум и место рођења, општина, република: 1. септембар године, Сарајево, Центар, Босна и Херцеговина 3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе: 7. јул Источно Сарајево Пале, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Утицај америчких прозних писаца 19. и 20. вијека на књижевно стваралаштво Моме Капора Докторска теза је одбрањена 9. октобра године, Источно Сарајево Пале, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Приповједни поступци у романима Пола Остера 2 4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: Специфичне књижевности, Англистика 5. Приказ научних стручних радова са оценом: Ковачевић, Д. (2009). When Should Nominal Compounds Be Avoided in Technical English?. У: Д. Точанац и М. Јовановић (ур.). Примењена лингвистика 11. Нови Сад: Филозофски факултет: У овом раду аутор анализира врсте и одлике сложеница на енглеском језику које се јављају у текстовима који се баве техником у било ком погледу. Оно што представља посебно тежиште рада јесте анализа примера у којима су такве именице погрешно употребљавају, тачније упућују на више од једног значења, што доводи до нејасноћа. У том смислу аутор наводи могуће глаголе који се могу јавити као допуна оваквим именицама да би се избегла двозначност. Рад припада ужој научној области из које је пријављена докторска дисертација. Kovačević, D. (2013). Prezi An Online Presentation Tool and Some Possibilities of Its Use in Creating ESP Courses. In: A. Akbarov (ed.). Proceedings from the Third International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL). Sarajevo: International Burch University: Аутор се у раду бави конкретним текстовима и језичким материјалима који се могу користи у настави енглеског као језика струке, посебно кад је реч о курсевима енглеског за студенте на Музичкој академији. Након краће анализе жанра и формално-функцијиских облежја текстова, аутор разматра предности употребе алатке Prezi за осмишљавање и стварање мултимедијалних презентација које би се могле користити у настави, посебно када је реч о курсевима енглеског језика за музичаре. Рад припада ужој научној области из које је пријављена докторска дисертација. Kovačević, D. (2013). Texts on (Classical) Music and Some Aspects of Their Use in Teaching ESP at the Academy of Arts. In: N. Stojković, S. Živković and D. Mitić (eds.). Proceedings from the First International Conference on Teaching English for Special Purposes. Niš: Faculty of Electronic Engineering: Рад је заснован на анализи типова текстова о музици који се могу користити у настави енглеског као језика струке. Аутор полази од прагмалингвистичких својстава различитих типова текстова и нуди класификацију најчешћих типова који се користе у настави. У раду се нуде и репрезентативни примери за сваку врсту и даје переглед основних крактеристика. У закључку аутор истиче да је одабир одговарајућег текста који ће се користити у настави условљен различитим факторима, али најпре потребама студената који уче страни језик струке. Рад припада ужој научној области из које је пријављена докторска дисертација. Kovačević, D. (2013). Some Interpretaion Aspects of Nominal Compounds in Technical English. In: I. Lakić and N. Kostić (eds.) Proceedings from the Conference Across Languages and Cultures. Nikšić: Institute of Foreign Languages: Аутор се у овом раду бави терминима у оквиру одређеног корпуса техничког регистра и анализира оне који у структурном смислу представљају сложенице. Након анализе уочених типова сложеница, разматрају се могући проблеми који настају тумачењем ван 3 одговарајућег контекста. Аутор у раду нуди предлоге везане за могуће раздвозначавање двосмислених значења анализираних сложеница које је потребно систематично примењивати у пракси да би се избегла нејасна употреба термина у језику струке. Рад припада ужој научној области из које је пријављена докторска дисертација. Kovačević, D. (2015). Translation as a Part of Teaching ESP at an Academy of Music. In: N. Stojković and V. Nejković (eds.). Proceeedings from the Second International Conference on Teaching English for Special Purposes and New Language Learning Technologies. Niš: Faculty of Electronic Engineering: У овом раду аутор се бави значајем увежбавања превођења у оквиру курсева енглеског језика као језика струке, с посебним освртом на лексичке проблеме који су саставни део одрђених текстова о класичној музици. Поред тога, аутор нуди анализу жанра текстова у уџбеницима енглеског језика који се користе на Музичкој Академији у Источном Сарајеву. Аутор у раду истиче да читав процес превођења може бити олакшан ако се на систематичан начин приступи анализи стручне терминологије везане за текстове о класичној музици. Рад припада ужој научној области из које је пријављена докторска дисертација. Kovačević, D. (2015). Texts on (Classical) Music and Some Aspects of Their Use in Teaching ESP at the Academy of Music. In: N. Stojaković (ed.) Vistas of English for Specific Purposes. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: Аутор у раду покушава да дефинише и опише модел класификовања текстова о класичној музици на основу одређених параметара. Основни параметри који се у раду користе јесу дужина, организација текста, садржај и сврха. Сваки издвојени тип је описан и илустрован у раду. Поред тога се истиче да би издвајање посебних одлика везаних за појединачне типове текстова могло да помгоне у процесу наставе и учења језика. Рад припада ужој научној области из које је пријављена докторска дисертација. Ковачевић, Д. (2015). Some Aspects of Musical Analysis Terminology in English and Serbian. У: Д. Ковачевић (ур.). Proceedings from the First Scientific Conference M-INISTAR. Источно Сарајево: Музичка академија: Рад се бави питањима и проблемима везаним за терминологију која се обично користи у различитим аспектима музичке анализе на енглеском и на српском језику. У раду се такође даје приказ различитих приступа таквој врсти анализе, као и могућим резултатима. Основу рада чини приказ текстуалних одлика различитих врста музичке анализе. Рад припада ужој научној области из које је пријављена докторска дисертација. Ковачевић, Д. (2008). Примјена CMS Moodle у унапријеђивању наставе из предмета Енглески језик на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву. У: С. Милојковић (ур.). Зборник радова ИНФОТЕХ Јахорина Источно Сарајево: Електротехнички факултет Источно Сарајево, У овом раду аутор предлаже конкретне садржаје који се могу наћи у виртуелној учионици, тачније у оквиру Moodlа да би се унапредили курсеви енглеског језика на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву. Како аутор напомиње, у складу с 4 потпуном применом Болоњске декларације, настави енглеског језика се поклања посебна пажња, а потешкоће с којима се наставници сусрећу у покушају да изједначе ниво знања студената и остваре планирани ниво постигнућа могу се олакшати отварањем виртуелног простора за додатне наставне садржаје. Ковачевић, Д. (2009). Настава енглеског језика у мултимедијалној рачунарској лабораторији: карактеристике, могућности, предности, мане и поређења. У: С. Милојковић (ур.). Зборник радова ИНФОТЕХ Јахорина Источно Сарајево: Електротехнички факултет Источно Сарајево, Аутор у овом раду анализира основне типове мултимедијалних апликација које се могу применити у наставном процесу, а посебну пажњу посвећује оним интерактивним мултимедијалним апликацијама које би могле бити корисне за учење енглеског језика. Осим тога, у раду се описују и специфичне вештине и знања које морају поседовати и наставници и студенти да би се успешно реализовала примена оваквих програма. На крају рада, аутор пореди наставу енглеског језика у традиционалним учионицама и у рачунарским учионицама у којима је могуће користити одговарајућа софтверска решења да би се унапредила настава. Kovačević, D. (2009). Haiku LMS and its Application in Creating English Language Courses on the Internet. Proceedings from the 14th Congress JISA DICG, Herceg Novi, June 2009, Рад представља приказ система који је заснован на учењу помоћу интернета и који усмерен ка конкретним лекцијама. У раду се даје преглед предности и недостатака овакве алатке за креирање језичких курсева на интернету. Аутор закључује да се највећа предност примене оваквих алатки огледа у понуди додатних садржаја који су део наставног материјала, а који превазилазе обим рада предвиђен на часу. У том смислу, тако понуђен материјал може бити посебно интересантан студентима који лакше уче користећи нове технологије. Ковачевић, Д. (2009). Приповједни поступци Пола Остера у романима Mr Vertigo и Бруклинска ревија лудости. У: М. Ковачевић (ур.) Радови Филозофског факултета 11/1. Пале: Филозофски факултет: Аутор у раду описује појединачни наративни поступак који Пол Остер примењује у романима Mr Vertigo и Бруклинска ревија лудости, али даје и упоредну анализу наративних стратегија које писац користи у горенаведеним романима. Сем анализе наративног поступка аутор се бави и анализом Остерове креативне употребе језика у оба романа. Аутор истиче на крају да оба романа представљају два карактеристична модела Остерове нарације. Kovačević, D. (2009). Quest for Identity in Three Recent Paul Auster s Novels. In: N. Tomović and J. Vujić (eds.). English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR) International Conference to Mark the 80 th Anniversary of the English Department. Belgrade: Faculty of Philology: Рад се бави анализом мотива потраге за идентитетом с којом се суочавају три лика из Остерових романа The Brooklyn Follies, Travels in the Scriptorium и Man in the Dark. Основни мотив је анализаран у сваком роману појединачно, али су издвојене карактеристичне заједничке одлике сва три романа. Ковачевић, Д. (2010). Креирање тестова из енглеског језика на нематичним факултетима коришћењем специјализованих апликација. У: С. Милојковић (ур.). Зборник радова ИНФОТЕХ Јахорина Источно Сарајево: Електротехнички факултет Источно Сарајево: Аутор се у раду најпре бави тестирањем у настави страног језика уопште. После прегледа различитих типова писмених тестова, аутор анализира могућности које пружа коришћење различитих база података и употребу програма којим се начин могу саставити потенцијални тестови на много једноставнији и бржи, који би се користили у току наставе. Посебан осврт је дат на предности употребе одрђене апликације за подешавање појединачних параметара везаних за стварање тестова. Ковачевић, Д. (2010). ispring Presenter as a Tool for the Improvement of Multimedia Presentations in English Language Teaching. Зборник радова са XV Конгреса ЈИСА ДИЦГ. Херцег Нови, јун Рад се бави начином укључивања мултим
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks