Izrada radova

Description
ccv

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  “Izrada radova“ pruža usluge konsultovanja, podrške i tutorstva u obrazovanju, kao i ostale savetodavne usluge u obrazovanju. Zatim usluge obrazovnog konsaltinga i usluge visokokvalitetne  pomoći pisanja, istraživanja i tehničku obradu predloga teksta, pojedinačno (seminarski, diplomski, magistarski, master i doktorski rad). Zatim usluge pomoći izrade nacrta naučne zamisli, naučnog istraživanja odnosno prijave rada, usluge pomoći izrade prijave doktorske disertacije i  pomoć pri izradi doktorske disertaci  je (prema planu i programu donetom u Agenciji), i mnoge druge, slične usluge. Agencija „MagistraM“ pruža usluge konsultovanja, podrške i tutorstva u obrazovanju, kao i ostale savetodavne usluge u obrazovanju.  Naš cilj je da omogućimo studentima svih oblas ti i svih nivoa da pri izradi svog srcinalnog rada dobiju korektnu i stručnu pomoć u pronalaženju adekvatnih izvora i materijala. Svaki tekst koji se dobije uslugom, predstavlja privatno, autorsko i intelektualno vlasništvo i bez dozvole autora ne sme se distribuirati, kopirati ili upotrebljavati na način koji nije dozvoljen “Zakonom o autorskim  pravima”. Naše tekstove koristite kao pomoć pri izradi Vašeg kvalitetnog i srcinalnog rada.  Spisak usluga A gencije za pomoć u obrazovanju:      Pružamo usluge konsultovanja, podrške i tutorstva u obrazovanju,      Savetodavne usluge u obrazovanju,    Obrazovni konsalting,    Usluge visokokvalitetne pomoći pisanja, istraživanja i tehničku obradu predloga teksta za naše klijente, pojedinačno (seminarski, diplomski, magistarski, m aster i doktorski rad),    Usluge pomoći izrade nacrta naučne zamisli, naučnog istraživanja odnosno prijave rada,      Usluga pomoći izrade prijave doktorske disertacije i pomoć pri izradi doktorske disertacije (prema posebnom planu i programu donetom u Agenciji),    Usluga pomoći u ispravljanju već urađenih autorskih radova prema zahtevima, uputstvima mentora ili ispitne komisije,    Usluga prikpljanja i objedinjavanja literature za samostalnu izradu naučnih radova,       Usluga pretrage materijala u Arhivu Republike Srbije,    Usluga pomoći u pisanju eseja, refereta, govora i kritičkih analiza,      Usluga pomoći u izradi CV i motivacionih pisama,      Izrada Power point prezentacija,    Prebacivanje teksta iz formata PDF u word i obrnuto,    Posredovanje ka prevodilačkim uslugama,      Kucanje, prekucavanje rukopisa ili tonskog (video) zapisa,    Obrada teksta, izrada slika, tabela, grafikona,    Usluga skeniranja štampanih materijala,      Usluge štampe, spiralnog i trvdog koričenja,      Usluga fotokopiranja knjiga, brošura, materijala svih vrsta,  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks