Ivan dimitri

Description
1. Fet per Ivan Dimitri Gómez 2. <ul><li>Els  espermatozoides  són les cèl·lules sexuals masculines que quan es fa l’acte sexual surten milers (coit)…

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Fet per Ivan Dimitri Gómez
 • 2. <ul><li>Els  espermatozoides  són les cèl·lules sexuals masculines que quan es fa l’acte sexual surten milers (coit) intentant sobreviure fins arribar a l’òvul i fecundar-lo </li></ul>
 • 3. <ul><li>L’ òvul  és la cèl·lula sexual o gàmeta femenina en la reproducció sexual. </li></ul><ul><li>L’ovul surt cada 28 dies si aquest ovul no s’ha fecundat surt en forma de regla o menstruació. </li></ul>
 • 4. <ul><li>Nomes 1 o 2 es fecunden. </li></ul>
 • 5. <ul><li>L’etapa d’embrio va dels 0 a 4 mesos d’edat. </li></ul>
 • 6. <ul><li>L’etapa de fetus va dels 4 als 9 mesos d’edat. </li></ul>
 • 7. <ul><li>És quan el fetus esta a punt de sortir del </li></ul><ul><li>ventre de la mare per la vagina, significa </li></ul><ul><li>que aproximadament han passat uns 8 o 9 </li></ul><ul><li>mesos. </li></ul>
 • 8. Part prematur <ul><li>El part prematur és quan el fetus neix amb 7 o 8 mesos i llavors no s’ha format del tot normalment estan en una incubadora fins que s’han format del tot. </li></ul>
 • 13. La mort <ul><li>És l’etapa de la vida en que la gent deixa de viure es a dir que deixen de respirar de reproduirce i de fer qualsevol altre cosa. </li></ul>
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks