โครงการนาร อง เผยแพร ส อการเร ยนร บนระบบ itunes U สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ช อโครงการ - PDF

Description
สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ช อโครงการ 2. ความเป นมา แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ตามแผนยท ธศาสตร 15 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ในประเด นย ทธศาสตร ท 1 สร างองค ความร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ช อโครงการ 2. ความเป นมา แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ตามแผนยท ธศาสตร 15 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ในประเด นย ทธศาสตร ท 1 สร างองค ความร ด านการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนร ของผ เร ยน SAP 2 โครงการผล ตส อและเทคโนโลย หร อนว ตกรรมในการสอน เพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเอง ซ งสอดคล อง แผนปฏ บ ต ราชการส าน กคอมพ วเตอร เพ อสน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ย ป งบประมาณ พ.ศ ในก จกรรมการส งเสร มการเร ยนการสอนโดยใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ(IT) ได ก าหนดโครงการน าร อง เผยแพร ส อการเร ยนร บนระบบ itunes U โดยม ว ตถ เพ อส งเสร มให คณาจารย และบ คลากรม ความร ในการ ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อเสร มสร างศ กยภาพด านการเร ยนการสอน สาน กคอมพ วเตอร ตระหน กถ งแหล งเร ยนร ท ม ระบบการจ ดการและจ ดเก บข อม ลท ม ประโยชน อย าง ย งมาใช ในการจ ดการเร ยนร หร อสน บสน นการเร ยนร รวมถ งเคร องม อต างๆท ช วยให เก ดความค ดเช งสร างสรรค อ นก อให เก ดค ณค าในงาน ด งน น ส าน กคอมพ วเตอร จ งได จ ดโครงการน าร อง เผยแพร ส อการเร ยนร บนระบบ itunes U โดยเช ญว ทยากรท ม ความเช ยวชาญมาบรรยายรวมท งเป ดโอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และ เร ยนร จากผ เช ยวชาญในวงการไอท ระบบ itunes U โดยตรง เพ อการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากให ม ความร ในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเสร มสร างศ กยภาพด านการเร ยนการสอน รวมท งย ง เป นช องทางหน งท จะช วยการเผยแพร และเพ มโอกาสในการเข าถ งผลงานว ชาการต างๆ ของมหาว ทยาล ยและ องค กรท ให ความร มากมาย เป นแหล งรวบรวมไฟล ด จ ท ลท งท เป นภาพน ง เส ยง ภาพเคล อนไหว ภาพยนตร เอกสาร หน งส อ ต ารา ท น าเสนอโดยผ เช ยวชาญจากท วโลก สามารถเป ดชมได ท งบนเคร องคอมพ วเตอร ท วไป และผ านช องทาง Application itunes U บนอ ปกรณ ประเภท ipad iphone และ ipod Touch 3. ว ตถ ประสงค 3.1 เพ อส งเสร มความร ด านไอท เร อง การเร ยนร บนระบบ itunes U สาหร บคณาจารย และบ คลากรของ มหาว ทยาล ย 3.2 เพ อส งเสร มให คณาจารย และบ คลากรม ความร ในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อเสร มสร าง ศ กยภาพด านการเร ยนการสอน 3.3 เพ อให เก ดความร วมม อและสร างส งคมเคร อข ายของอาจารย ท น าความร ด าน ICT ไปใช ในการเร ยน การสอนและส งเสร มการช วยเหล อในกล มอาจารย 4. คณะกรรมการบร หารโครงการ 1. ผ ช วยศาสตราจารย สมภพ รอดอ มพร ท ปร กษา 2. ผ ช วยศาสตราจารย ว ชรช ย ว ร ยะส ทธ วงศ ประธานกรรมการ 3. นางสาวส ว มล คงศ กด ตระก ล กรรมการ 4. นายช ยว ฒน ช างกล ง กรรมการ 5. นายปวร ศร เมธาน นท กรรมการ 6. นายภ ทรช ย ไชยมงคล กรรมการ 7. นางศ ร ศศ เกษม ว จ ตร กรรมการและเลขาน การ 8. นางสาวจ ตต มา ช างไม กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 5. ระยะเวลาดาเน นการ ระหว างเด อนเมษายนถ งเด อนส งหาคม สถานท ดาเน นการ อาคารนว ตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บ วศร ช น 8 และช น กล มเป าหมาย (ผ เข าร วมโครงการ) จานวน 50 คน ผ เข าร วมภายในหน วยงาน/มหาว ทยาล ย 1. คณาจารย จานวน 34 คน 2. บ คลากร จานวน 16 คน รวมท งส น จานวน 50 คน 8. แผนการดาเน นการ แผนการดาเน นการแบ งออกเป น 2 ระยะ ค อ ระยะท 1 : การประชาส มพ นธ และร บสม ครผ เข าร วมโครงการ 1. ประชาส มพ นธ ให หน วยงานต างๆในมหาว ทยาล ยฯได ร บทราบโครงการ 2. จ ดประช มหน วยงานเพ อช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการ 3. ร บสม ครคณาจารย เข าร วมโครงการ ระยะท 2 : การฝ กอบรม ฝ กอบรมคณาจารย และบ คลากร ในการผล ต Courseware E-Learning จานวน 2 หล กส ตร ด งน 1. itunes U Course Manager 2. การผล ตส อด จ ตอลเพ อการเร ยนร สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 2 9. แผนก จกรรม ก จกรรม ป งบประมาณ 2558 เมย พค ม ย กค สค Plan 1. จ ดทาร างและรายละเอ ยดโครงการ X 2. นาเสนอผ บร หารเพ อขอความเห นชอบในหล กการเบ องต น X 3. ปร บรายละเอ ยดโครงการตามความเห นชอบของผ บร หาร X 4. ขออน ม ต โครงการ X 5. ประสานแผน ว ทยากร และทร พยากรดาเน นงานโครงการ Do 6. ดาเน นโครงการ X 7. แต งต งคณะกรรมการบร หารโครงการ X 8. จ ดประช มคณะกรรมเพ อวางแผนการดาเน นงาน X 9. ประชาส มพ นธ ในมหาว ทยาล ย X 10. ร บสม ครผ เข าร วมโครงการ X 11. เตร ยมข อม ลเอกสารใช ในการฝ กอบรม X 12. ฝ กอบรมและผล ต Courseware E-Learning X 12.1 itunes U Course Manager 12.2 การผล ตส อด จ ตอลเพ อการเร ยนร X 13. ลงม อปฏ บ ต การสร าง Course และผล ตส อ X X 14. สน บสน นการนาส อการเร ยนร ข นระบบ itunes U ของมหาว ทยาล ย X Check 15. ประช มต ดตามและประเม นผลโครงการ X 16. รายงานผลการต ดตามการนาความร ไปใช ประโยชน ภายใน 30 ว น หล งจากดาเน นโครงการเสร จ Act 17. ทบทวนป ญหาข อเสนอแนะในโครงการ เพ อปร บปร งในป ถ ดไป สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 3 10. ต วช ว ด ผลผล ต เช งปร มาณ 10.1 จานวนผ เข าร บบร การ จานวน 50 คน 10.2 ความพ งพอใจของผ ร บบร การ ร อยละ 85 ผลล พธ เช งปร มาณ 10.3 ผ ร บบร การ ร อยละ การประเม นผลโครงการ 12. งบประมาณ 11.1 ทาแบบสารวจความพ งพอใจประเม นโครงการ เม อส นส ดโครงการ งบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย งบรายจ ายอ น โครงการเพ อการสร าง องค ความร เพ อการพ ฒนาน ส ต บ คลากร หร อตามภารก จของมหาว ทยาล ย จานวน 15,000 (หน งหม น ห าพ นถ วน) ด งรายการต อไปน 1. ค าใช จ ายในการฝ กอบรม ค าใช สอย ค าอาหารว างและเคร องด ม ( 50 คน x 50 x 3 ม อ) ค าอาหารกลางว น (50 คน x 100 x 1 ม อ) 2. ค าใช จ ายในประช มต ดตามและประเม นผล ค าใช สอย ค าอาหารว างและเคร องด ม ( 50 คน x 50 x 1 ม อ) 13. ผลท คาดว าจะได ร บ รวม (หน งหม นห าพ นถ วน) 7,500 5,000 2, ผ ร วมโครงการได ร จ กและเข าใจ เผยแพร ส อการเร ยนร บนระบบ itunes U 13.2 ผ ร วมโครงการได ร บความร ความเข าใจการประย กต ใช itunes U ในการเร ยนการสอน 13.3 มหาว ทยาล ยได ม การพ ฒนาส งคมเคร อข ายของการจ ดการศ กษาแบบ Online 13.4 คณาจารย ได ร บความร ในการใช ICT เพ อการเร ยนการสอน เพ อให สอดร บก บความต องการ การพ ฒนาการศ กษา แนวใหม ของประเทศ 15,000 สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 4 การฝ กอบรม กาหนดการ ณ อาคารนว ตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บ วศร ช น 8 กาหนดการ ก จกรรม ว นอ งคารท 19 พฤษภาคม น. ร บลงทะเบ ยน น. การบรรยาย เร อง itunes U Course Manager โดย อาจารย มน ญญา เหล องด ลก น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. การบรรยาย เร อง itunes U Course Manager (ต อ) ว นศ กร ท 22 พฤษภาคม น. ร บลงทะเบ ยน น. การบรรยาย เร อง ibook Authors โดย ค ณป ญชสา เชาวน ช เวชช (Apple Education Trainer) น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. การบรรยาย เร อง ibook Authors (ต อ) น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. การบรรยาย เร อง imovie โดย ค ณกฑล ศ ภปฐม (Store Manager of U-Store SWU by UFicon) น. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. การบรรยาย เร อง imovie (ต อ) กาหนดการ ณ อาคารนว ตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บ วศร ช น 12 ประช มต ดตามและประเม นผล ประช มต ดตามและประเม นผลโครงการ ก.ค น. ต ดตามผลการนาความร ไปใช ประโยชน สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks