สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. - PDF

Description
สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 29 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา คานา ข าราชการ และเจ าหน าท บ คลากรกรมการศาสนา ถ อเป นป จจ ยส าค ญต อประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และผลส มฤทธ ต อภารก จกรมการศาสนา ด งน น การพ ฒนาบ คลากรกรมการศาสนา จ งเป นภารก จและกลไก ส าค ญของ ส วนราชการ ท จะช วยเพ มพ นประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของบ คลากรในกรมการศาสนา โดยต องม งพ ฒนาองค ความร ท กษะ สมรรถนะ เพ อเป นทร พยากรบ คคล ท ม ศ กยภาพ ม สมรรถนะในการปฏ บ ต ราชการ โดยสามารถตอบสนองความ ต องการและความคาดหว งของประชาชนต อการบร การของกรมการศาสนาส งข น นาไปส ผลส มฤทธ ของกรมการศาสนา ด งน น งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน จ งได จ ดท าแผนการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งาน เทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให ก บเจ าหน าท ของกรมการศาสนา ประกอบด วย หล กส ตร การฝ กอบรมฯ จานวน ๓ หล กส ตร ค อ ๑) หล กส ตร การตกแต งภาพสวยและสร างสรรค งานศ ลปะด วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ๒) หล กส ตร การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น การใช งานระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 7 การใช โปรแกรมอ นเทอร เน ตในการร บส งเมล และส บค นบร การจ ดการสารสนเทศ ๓) หล กส ตร การใช งานโปรแกรมประย กต การใช โปรแกรมสาน กงานช ด Microsoft Office 2010 งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน ก นยายน ๒๕๕๕ สารบ ญ หน า คานา ๑. โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT...๑ ๒. แนวทางในการจ ดทาโครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕... ๕ ๒.๑ สารวจองค ประกอบของข อม ลในการจ ดท าแผนการฝ กอบรมประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕... ๕ ๒.๒ สร ปผลการว เคราะห ความจาเป นในการพ ฒนาบ คลากรกรมการศาสนา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕... ๗ ๒.๓ การสม ครสอบและการลงทะเบ ยน... ๘ ๓. ร ปภาพก จกรรมการด าเน นงาน... ๙ ๔. สร ปผลการประเม นการฝ กอบรม... ๑๔ ๔.๑ สร ปผลการฝ กอบรมหล กส ตรการตกแต งภาพสวยและสร างสรรค งานศ ลปะ ด วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5... ๑๕ ๔.๒ สร ปผลการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น การใช งาน ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 7... ๑๙ ๔.๓ สร ปผลการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานโปรแกรมประย กต การใช โปรแกรมสาน กงาน ช ด Microsoft Office ๒๓ ๕. ภาคผนวก ก. ข าราชการและบ คลากรกรมการศาสนาท ได ร บใบร บรอง Certificate... ๒๗ ๕.๑ ใบ CERTIFICATE หล กส ตร Adobe Photoshop CS5 ๕.๒ ใบ CERTIFICATE หล กส ตร Microsoft Windows 7 ๕.๓ ใบ CERTIFICATE หล กส ตร Microsoft Office 2010 ๑. หล กการและเหต ผล โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห องประช ม ช น ๑๕ กรมการศาสนา ******************** ป จจ บ นย คข อม ลข าวสารและเทคโนโลย ท าให สภาวการณ ปร บเปล ยนไปอย างรวดเร ว การปร บต ว ให ท นต อสถานการณ จ งจ าเป นต องม การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศท ด และท นสม ย ม การบร หารจ ดการท ด และใช สารสนเทศได อย างถ กต องและรวดเร ว โดยเฉพาะการส อสารผ านทางระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต จ งม ความจ าเป นอย างย งท บ คลากรกรมการศาสนา ต องเป นผ ท ม ความร ความสามารถทางด านคอมพ วเตอร การบร หารจ ดการและการประมวลผล สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ รวดเร วท นต อสถานการณ ในย คข าวสารป จจ บ นและอนาคต อ กท ง กรมการศาสนา ได พ ฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมการศาสนา และได น าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาใช เป นเคร องม อในการปฏ บ ต งานของข าราชการ ล กจ าง และพน กงานของกรมการศาสนาในการ ปฏ บ ต งานตามภารก จ หน าท เพ อม งผลสาเร จในการส งเสร ม พ ฒนาความร ค ค ณธรรม เสร มสร างศ ลธรรม ค ณธรรมและ จร ยธรรม ให ประชาชนกล มเป าหมายม ความร ความเข าใจหล กธรรมทางศาสนา ด งน น งานแผนงาน(เทคโนโลย สารสนเทศ) ส าน กงานเลขาน การกรม ในฐานะท เป นหน วยงานท ด าเน นก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ เล งเห นความส าค ญในการปฏ บ ต งานของ ข าราชการ และเจ าหน าท ผ ใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร ว และท นสม ยอย ตลอดเวลา จ ง จ ดทาหล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ให ม ท กษะ ความร ความสามารถในการใช งานโปรแกรมต างๆ ให ม ประส ทธ ภาพ และความชานาญมากย งข น ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท บ คลากรกรมการศาสนา ให ม ท กษะ ความร สามารถใช งานเทคโนโลย สารสนเทศท ม การพ ฒนาอย างต อเน องในป จจ บ น ๒.๒ เพ อเพ มพ นท กษะ ความชานาญในการสร างสรรค ผลงาน และนาไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ๓. เป าหมาย ข าราชการและเจ าหน าท กรมการศาสนา ท กสายงาน ท กระด บ ท ม ความสนใจในการเพ มพ นความร ท กษะและความชานาญ ๔. เน อหาหล กส ตร ๔.๑ หล กส ตรท ๑ การตกแต งภาพสวยและสร างสรรค งานศ ลปะด วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5 - การใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5 ๔.๒ หล กส ตรท ๒ การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น - การใช งานระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 7 - การใช โปรแกรมอ นเทอร เน ตในการร บส งเมล และส บค นบร การจ ดการสารสนเทศ /๔.๓ หล กส ตร... - ๒-๔.๓ หล กส ตรท ๓ การใช งานโปรแกรมประย กต (เบ องต น) การใช โปรแกรมสาน กงานช ด Microsoft Office 2010 ประกอบด วย - โปรแกรมจ ดการงานเอกสาร Microsoft Word โปรแกรมการนาเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint โปรแกรมจ ดการงานค านวณ Microsoft Excel 2010 ๕. เทคน คหร อว ธ การฝ กอบรม ฝ กอบรมโดยการบรรยายพร อมปฏ บ ต ๖. ว ทยากรในหล กส ตรการฝ กอบรม ว ทยากรร บเช ญจากหน วยงานภายนอก ๗. ระยะเวลาการดาเน นงาน หล กส ตรท ๑ การตกแต งภาพสวยและสร างสรรค งานศ ลปะด วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 - การใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5 ระหว างว นท ๑-๒ ก นยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ระยะเวลาจ ดอบรม (๒ ว น/ ๑๒ ช วโมง) หล กส ตรท ๒ การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น - การใช งานระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 7 - การใช โปรแกรมอ นเทอร เน ตในการร บส งเมล และส บค นบร การจ ดการสารสนเทศ ระหว างว นท ๓-๔ ก นยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ระยะเวลาจ ดอบรม (๒ ว น/ ๑๒ ช วโมง) หล กส ตรท ๓ การใช งานโปรแกรมประย กต (เบ องต น) การใช โปรแกรมสาน กงานช ด Microsoft Office 2010 ประกอบด วย - โปรแกรมจ ดการงานเอกสาร Microsoft Word โปรแกรมการน าเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint โปรแกรมจ ดการงานคานวณ Microsoft Excel 2010 ระหว างว นท ๘-๑๐ ก นยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ระยะเวลาจ ดอบรม (๓ ว น/ ๑๘ ช วโมง) ๘. สถานท จ ดฝ กอบรม ณ ห องประช ม ช น ๑๕ กรมการศาสนา ๙. จานวนผ เข าร บการฝ กอบรม จานวนผ เข าร บการฝ กอบรม ๖๐ คน ประกอบด วย ข าราชการและเจ าหน าท กรมการศาสนา ๙.๑ หล กส ตรท ๑ การตกแต งภาพสวยและสร างสรรค งานศ ลปะ จานวน ๒๐ คน ด วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5 ๙.๒ หล กส ตรท ๒ การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น จานวน ๒๐ คน ๙.๓ หล กส ตรท ๓ การใช งานโปรแกรมประย กต (เบ องต น) จานวน ๒๐ คน /๑๐. งบประมาณ... - ๓-๑๐. งบประมาณการฝ กอบรม งบดาเน นงาน ค าใช จ ายในการส มมนาและฝ กอบรม จานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท สร ปยอดค าใช จ ายจร งหล งเสร จส นโครงการเป นเง นงบประมาณ ๑๕๗,๖๔๓.- บาท เหล องบประมาณค นคล งท งส น ๓๘,๘๕๗.- บาท จาแนกรายการได ด งน ๑. ค าใช จ ายในการจ ดอบรม ๓ หล กส ตร เป นเง น = ๑๑๘,๙๘๔.- บาท ๑.๑ หล กส ตรตกแต งภาพสวยและสร างสรรค งานศ ลปะ = ๓๕,๕๒๔.- บาท ด วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ๑.๒ หล กส ตรการใช งานระบบปฏ บ ต การ Windows 7 = ๓๕,๓๑๐.- บาท การใช โปรแกรมอ นเตอร เน ตและอ เมล และส บค นบร การจ ดการสารสนเทศ ๑.๓ หล กส ตรการใช โปรแกรมสาน กงานช ด = ๔๘,๑๕๐.- บาท Microsoft Office 2010 ๒. ค าพาหนะผ เข าร วมการอบรม = ๘,๒๕๐.- บาท ๓. ค าอาหางกลางว นอาหารว างและเคร องด ม = ๓๐,๐๖๐.- บาท ๔. ค าว สด ส อบ นท กว ด โอ แผ น DVD Sony = ๓๔๙.- บาท รวมท งส น = ๑๕๗,๖๔๓.- บาท ๑๑. ผ ร บผ ดชอบโครงการ งานแผนงาน (เทคโนโลย สารสนเทศ) สาน กงานเลขาน การกรม ๑๒. การประเม นผลการฝ กอบรม ๑๒.๑ ประเม นผลโครงการ โดยว ธ การให ผ เข าร บการอบรมทดสอบทาแบบประเม นผลก อน และหล ง การอบรม และกรอกแบบสอบถามหล งการฝ กอบรม ๑๒.๒ ส งเกตพฤต กรรมของผ เข าร บการอบรม ๑๒.๓ ต ดตามผลการปฏ บ ต งานหล งการฝ กอบรม โดยจะม การส งแบบสอบถามให ก บผ บ งค บบ ญชา ของผ เข าร บการฝ กอบรม เพ อประเม นประส ทธ ภาพหล งการฝ กอบรม ๑๓. ผลท คาดว าจะได ร บ บ คลากรของกรมการศาสนา ม ท กษะ ความร สามารถใช งานเทคโนโลย สารสนเทศท ม การพ ฒนาอย าง ต อเน อง และนาไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นอ นจะเป นประโยชน ส งส ดต อราชการต อไป แนวทางในการจ ดท า โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๕-๑. สารวจองค ประกอบของข อม ลในการจ ดทาแผนการฝ กอบรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานแผนงาน (งานเทคโนโลย สารสนเทศ) สาน กงานเลขาน การกรม ดาเน นการศ กษาและรวบรวมข อม ลความ ต องการในการฝ กอบรมของบ คลากรกรมการศาสนา ในป งบประมาณ ๒๕๕๕ ด งน ๑. สารวจความต องการในการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ โดย การออกแบบสารวจ และม ผ ส งแบบสารวจกล บมา จานวน ๗๓ ฉบ บ ปรากฏผล ได ด งน สร ปผลการว จ ย การพ ฒนาหล กส ตรการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ กล มต วอย าง บ คลากร ข าราชการ ล กจ างประจา ล กจ างช วคราว พน กงานราชการ ของกรมการศาสนา จานวน ๗๓ ท าน โดยผ ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ เป นบ คลากร เพศ หญ ง ค ดเป นร อยละ ๖๘.๕ และเพศชาย ค ดเป นร อยละ ๓๑.๕ เพศ ร อยละ ชาย ๓๑.๕ หญ ง ๖๘.๕ รวม ๑๐๐ ช วงอาย ขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks