ส ดส วนการลงท น การประช มช แจง การรายงานข อม ลตามแบบรายงาน การลงท นและการประกอบธ รก จอ น. Issuer limit. Counterparty limit. - PDF

Description
การประช มช แจง การรายงานข อม ลตามแบบรายงาน การลงท นและการประกอบธ รก จอ น ว นพฤห สบด ท 15 ส งหาคม 2556 ห องบอลร ม 1 โรงแรมด เอมเมอร ลด 1 ส ดส วนการลงท น Issuer limit Product limit Counterparty limit Investment

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 22 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประช มช แจง การรายงานข อม ลตามแบบรายงาน การลงท นและการประกอบธ รก จอ น ว นพฤห สบด ท 15 ส งหาคม 2556 ห องบอลร ม 1 โรงแรมด เอมเมอร ลด 1 ส ดส วนการลงท น Issuer limit Product limit Counterparty limit Investment portfolio 2 Product Limit น บรวมม ลค าของตราสารแต ละประเภทของผ ออก/ค ส ญญาท กรายรวมก น ประเภทตราสาร Product Limit % ส นทร พย ลงท น 1. เง นฝากสถาบ นการเง น ไม จ าก ด 2. ตราสารหน ภาคร ฐ ไม จ าก ด 3. ตราสารหน เอกชน 60% 4. ตราสารท น (ในและต างประเทศ) 30% 5. กองท นรวมอส งหาร มทร พย REITs และ กองท นรวมโครงสร างพ นฐาน 20% 6. การให ก ย ม 20% 7. การลงท นต างประเทศ 15% 8. การร บอาว ลต วเง น (เฉพาะช ว ต) + การออกหน งส อค าประก น 5% 9. ตราสารหน ด อยส ทธ + Structured notes + ตราสารท น non-listed + กองท นรวมส นค าโภคภ ณฑ (ในและต างประเทศ) หมายเหต : หน วยลงท น ใช ว ธ Look-through น บรวมในการค านวณ Product limit 5% 3 Issuer Limit Sub-limit ภายใต Product limit ม ลค าของตราสารแต ละประเภทของผ ออก/ค ส ญญาแต ละราย ประเภทตราสาร Product Limit % ส นทร พย ลงท น Issuer Limit % ส นทร พย ลงท น 1. เง นฝากสถาบ นการเง น ไม จ าก ด ไม จ าก ด 2. ตราสารหน ภาคร ฐ ไม จ าก ด ไม จ าก ด 3. ตราสารหน เอกชน 60% 15% 4. ตราสารท น 30% 15% 5. กองท นรวมอส งหาร มทร พย REITs และ กองท นรวมโครงสร างพ นฐาน 20% 10% (ต อกองท นรวม) 6. การให ก ย ม 20% 5% 7. การลงท นต างประเทศ 15% 5% 8. การออกหน งส อค าประก น 5% 5% 9. ตราสารหน ด อยส ทธ + Structured notes + ตราสารท น non-listed + กองท นรวมส นค าโภคภ ณฑ 5% 5% 4 Counterparty Limit น บ Exposure ท ม ต อ counterparty ใดๆ (บนท กตราสารและประเภทธ รกรรม) Exposure value of investment issued + deposits + all debts + all rights ประเภทค ส ญญา / ผ ออกตราสาร Counterparty limit (ต อราย) % ส นทร พย ลงท น 1. ร ฐบาลไทย ธนาคารแห งประเทศไทย ไม จ าก ด กระทรวงการคล ง กองท นเพ อการฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น 2. สถาบ นการเง น 30% 3. บร ษ ทจ าก ด (จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย หร อ Investment grade หร อ 15% ร ฐว สาหก จท ม กม. เฉพาะจ ดต ง เป นต น ) 4. องค กรระหว างประเทศ (World Bank, ADB, IFC) 15% 5. ค ส ญญาอ นๆ (นอกเหน อจาก 1 ถ ง 4) 5% 5 หล กการ แบบรายงานข อม ลทาง การเง น (XML) ในป จจ บ น สามารถค านวณ product limit ได บางส วน ไม สามารถค านวณ product limit จากรายงาน XML ได เน องจากในหน า หน วยลงท น (3307) ไม ได แยกส วนประกอบของแต ละกองท นเพ อการค านวณ แบบ Look-through Counterparty limit และ Issuer limit ส าน กงาน สามารถต ดตามได จาก รายงาน XML แต ต องขอ ความร วมม อภาคธ รก จใน การกรอกช อค ส ญญาให เป น format เด ยวก น ให บร ษ ทจ ดส งแบบ รายงานการค านวณ Product limit กรอกข อม ลเพ มเต ม ใน XML ให บร ษ ทจ ดส ง Master file รายช อค ส ญญา เพ อใช เป น key index ในการจ บกล ม counterparty และ issuer 6 1 2 การรายงานข อม ล แบบรายงานการค านวณส ดส วนการลงท นตามประเภท ส นทร พย (Product limit) ค าส งนายทะเบ ยน ให บร ษ ทย นแบบรายงานการลงท นและการประกอบธ รก จอ น รายช อผ ออกตราสาร / ค ส ญญาของบร ษ ทในการลงท นและ การประกอบธ รก จอ น Master file เพ อใช ส าหร บการ mapping รายช อผ ออกตราสาร / ค ส ญญาในแบบรายงานข อม ลทาง การเง น (XML) 7 แบบรายงานการค านวณส ดส วนการลงท นตาม ประเภทส นทร พย (Product limit) 8 Master file รายช อผ ออกตราสาร / ค ส ญญาของบร ษ ท ในการลงท นและการประกอบธ รก จอ น 9 รายละเอ ยดการจ ดส งข อม ล แบบรายงาน product limit Master file รายช อค ส ญญา 1. ร ปแบบการส ง กระดาษ และ excel file excel file 2. การต งช อ excel file รห สบร ษ ท_product limit_mmyy (เด อน ป พ.ศ.) ต วอย าง 1001_product limit_ รอบระยะเวลาในการ จ ดส ง - รายเด อน ภายใน 30 ว นน บแต ว นส นเด อน ภายใน 45 ว นน บแต ว นส นไตรมาส 4. การจ ดส งคร งแรก ตามท ก าหนดในค าส งนายทะเบ ยน รห สบร ษ ท_counterparty_MMYY (เด อน ป พ.ศ. ท จ ดท า /เพ มรายช อ) ต วอย าง 1001_counterparty_ คร งแรก - เม อม การเปล ยนแปลง (เพ มรายช อ) จ ดส งพร อมก บการส งแบบรายงาน product limit คร งแรก 5. ช องทางการจ ดส ง excel file ส งทาง 10 รอบระยะเวลาในการจ ดส ง รายงานประจ าเด อน มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม ระยะเวลาจ ดส งข อม ล ภายใน 45 ว น น บแต ว นส นไตรมาส ภายใน 45 ว น น บแต ว นส นไตรมาส ภายใน 45 ว น น บแต ว นส นไตรมาส ภายใน 45 ว น น บแต ว นส นป 11 การกรอก XML เพ อรองร บประกาศลงท นฯ 12 การกรอก xml เพ อก าหนด key index 1. เง นฝากสถาบ นการเง น ตราสารหน ภาคร ฐ 3302 พ นธบ ตร- ต วเง นคล ง - ใช involve party type code เป นต วระบ ว าเป นการฝากเง นในหร อ นอกประเทศ - ส าน กงาน คปภ. ก าล งพ จารณาการขอรห สธนาคารจาก BOT อย เพ อให ทราบช อธนาคารด วย กรณ ท เป นพ นธบ ตรองค กรหร อร ฐว สาหก จท ม ร ฐบาลค าประก น ประกาศลงท นใหม จะถ อว าค ส ญญา (counterparty limit) เป นร ฐบาล ในให กรอกไว ท ข อ 2 ค อห วข อพ นธบ ตรองค กรหร อ ร ฐว สาหก จ แต ให กรอกหมายเหต ว า ร ฐบาลค าประก น 13 การกรอก xml เพ อก าหนด key index 3. ตราสารหน (ต วเง น) 3303 ต วส ญญา ใช เง น-ต วแลกเง น 4. ตราสารก งหน ก งท น 3306 ห นก -ห นก แปลงสภาพ - กรณ ท เป น Structured notes ให เข ยนระบ ในช องหมายเหต เพ อแยก เป น structured notes ท ค มครองเง นต น ก บ structured notes ท ไม ค มครองเง นต น เพราะเฉพาะ structured notes ท ค มครองเง นต น เท าน นท อย ใน limit ของการลงท นในหมวดตราสารหน - ส าหร บตราสารหน อ นๆหากม การค าประก นให น บ limit ของ ผ ค าประก นไม ใช ผ ออก โดยให กรอกให กรอกช อผ ค าประก นใน ช องค าประก น - ส าหร บตราสารหน อ นๆหากม การค าประก นให น บ limit ของ ผ ค าประก นไม ใช ผ ออก โดยให กรอกในช องหมายเหต ว า...ค าประก น 14 การกรอก xml เพ อก าหนด key index 5. ตราสารก งหน ก งท น 3306 ห นก -ห นก แปลงสภาพ - ร างประกาศลงท นฉบ บใหม เป ดโอกาสให สามารถลงท นในห นก ด อยส ทธ ได 1) กรณ เป นห นก แปลงสภาพ ให ระบ ในช องหมายเหต ว า ห นก แปลงสภาพ 2) กรณ ท เป นห นก ด อยส ทธ ให ระบ ในช องหมายเหต ว า ห นก ด อยส ทธ 6. ตราสารท น ร างประกาศลงท นฉบ บใหม แยกการถ อตราสารท นออกเป น 1) เพ อการลงท น (ไม เก น 10% ของจ านวนตราสารท นท ออกจ าหน าย) 2) เพ อการประกอบธ รก จอ น ด งน น ในกรณ ท ม การลงท นในตราสารท นเพ อการประกอบธ รก จอ น ให ระบ ไว ในช องหมายเหต ว า การประกอบธ รก จอ น 15 การกรอก xml เพ อก าหนด key index 7. ตราสารท น หน วยลงท น 3307 เน องจากประกาศลงท นแยก limit ของห น listed และ non-listed ด งน น ให ด ว าหากช อง ราคาเสนอซ อ ม ข อม ลจะถ อว าเป นห น listed ประกาศลงท นใหม ใช หล กการ look-through ซ งแบบรายงานใน ป จจ บ นไม รองร บ ด งน นให กรอกตามเด มไปก อนจนกว าจะม การ ปร บปร งแบบรายงาน XML ยกเว น กองท นต อไปน ให ระบ ประเภทกองท นในช องหมายเหต Property หมายถ ง กองท นรวมอส งหาร มทร พย REITs หมายถ ง กองทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย Infra หมายถ ง กองท นรวมโครงสร างพ นฐาน Commodity หมายถ ง กองท นรวมส นค าโภคภ ณฑ 16 การกรอก xml เพ อก าหนด key index 9. ส ญญาซ อขายล วงหน า ตราสารหน ท ม ล กษณะของ ส ญญาซ อขายล วงหน าแฝง การให ก ย ม การให เช าซ อรถ กรอกตามเด ม กรณ Structured note ท ไม ค มครองเง นต น (เช น credit-linked note) ให ระบ ในช องหมายเหต ว าเป น structured notes ท ไม ค มครองเง นต น กรอกตามเด ม 17 การกรอก xml เพ อก าหนด key index 12. การอาว ล (เฉพาะช ว ต) และการออกหน งส อค า ประก นเพ อเป นหล กประก น การปฏ บ ต ตามส ญญาของ โครงการต างๆ หน า 1220 ให กรอกวงเง นค าประก นในบรรท ดภาระผ กพ นอ น ส วน ภาระผ กพ นอ นๆนอกเหน อจากน ไม ต องกรอกใน 1220 แต ให ไป เป ดเผยในหมายเหต ประกอบงบการเง น (หน า 1220 ของบร ษ ทประก น ช ว ตจะม บรรท ดอาว ลต วเง นอย แล ว แต ไม ม บรรท ดออกหน งส อค า ประก น) 13. การท าธ รกรรมย มและ ให ย มหล กทร พย 14. การท าธ รกรรมซ อหร อ ขายหล กทร พย โดยม ส ญญา ขายหร อซ อค น - ในการบ นท กบ ญช จะถ อว าเป นธ รกรรมการก ย มเง นโดยจะบ นท ก บ ญช เจ าหน ตามส ญญา Repo/ SBL หร อล กหน ตามส ญญา Repo/ SBL (แล วแต กรณ ) ซ งจะอย ปนอย ใน 6900 หร อ ในหน า 6900 ม รายการ หน ส นจากการให ย มหล กทร พย (SBL) แยก ออกมาต างหาก แต ใน 5900 ไม ม รายการน จ งขอให บร ษ ทระบ ในช องหมายเหต ของรายการล กหน อ นว าม จ านวนเท าไหร 18 การกรอก xml เพ อก าหนด key index 15. การน บหล กทร พย ท วาง ค าประก นการย ม 16. การไม น บหล กทร พย ท ได ร บเป นประก นการให ย ม ทางบ ญช รายการน จะไม อย ในงบแสดงฐานะการเง น (แต จะม รายการ ล กหน SBL มาแทน) ซ งจ าเป นต องกระจายส นทร พย ท วางเป น หล กประก นการย มเข า limit ต างๆ ให กรอกท ช องหมายเหต ของ รายการ รวม ของส นทร พย ประเภทต างๆท น าไปวางหล กประก น ตามกล มของ limit ให เข ยนจ านวนเง นท ได ร บมาเป นหล กประก นการให ย มในช องหมาย เหต ท ายหล กทร พย น นๆ 19 การค านวณส นทร พย ลงท น ส นทร พย ลงท น = ส นทร พย ตามท ระบ ในร างประกาศฯ หมวด 2 ประเภทส นทร พย ห กด วย รายการอาว ลและภาระผ กพ น (1220) ห กด วย ตราสารท นเพ อการประกอบธ รก จอ น (3305) บวกด วย ล กหน SBL หร อ Repo (5900) ห กด วย เจ าหน SBL หร อ Repo (6900) 20 ร างประกาศลงท นฯ : ประเภทส นทร พย หมวด 2 ประเภทส นทร พย ฝากเง นไว ก บสถาบ นการเง น ตราสารหน ตราสารก งหน ก งท น ตราสารท น หน วยลงท น ส ญญาซ อขายล วงหน า (Forward / Future / Swap / Option) ตราสารหน ท ม ล กษณะของส ญญาซ อขายล วงหน าแฝง (Structured note) การให ก ย ม การให เช าซ อรถ การร บอาว ลต วเง น (ช ว ต) และการออกหน งส อ ค าประก นฯ การท าธ รกรรมย มและให ย มหล กทร พย การท าธ รกรรมซ อหร อขายหล กทร พย โดยม ส ญญาขายหร อซ อค น 21 22 หากม ข อสงส ย หร อ สอบถามเพ มเต มเก ยวก บ แบบรายงาน / ร างประกาศฯ 23
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks