Ispitna Pitanja Pedagoška Psihologija 2018

Description
1

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Pedagoška psihologija - Ispitna pitanja 2018 1.   Nastanak i razvoj pedagoške psihologije 2.   Bihejvioristički pristup učenju – klasično uslovljavanje 3.   Bihejvioristički pristup učenju – operantno uslovljavanje 4.   Kognitivistički pristup – geštalt psihologija 5.   Kognitivistički pristup – proučavanje veralnog učenja i zaoravljanja !.   Kognitivistički pristup – #$ – pa%nja &.   Kognitivistički pristup – #$ – kratkoročna' radna (e(orija ).   Kognitivistički pristup – #$ – dugoročna (e(orija *.   +o,ijalne teorije učenja 1-.   edagoške i(plika,ije ija%eove teorije 11.   edagoške i(plika,ije teorije /igotskog 12.   0azvoj jezika teorije jezičkog razvoja' razvoj jezika na školsko( uzrastu 13.   $nteligen,ija – odreenje poj(a' +pir(anovo' Katelovo i Kerolovo vienje inteligen,ije 14.   $nteligen,ija – teorija višestruke inteligen,ije' e(o,ionalna inteligen,ija 15.   $nteligen,ija – rojna teorija inteligen,ije +ternerg 1!.   erenje inteligen,ije 1&.   0asporeivanje ili or(iranje odeljenja pre(a slični( sposonosti(a 1).   +tilovi i preeren,ije u učenju 1*.   $nkluzija' individualni orazovni plan 2-.   6čeni,i sa hiperaktivnoš7u i pore(e7aje( pa%nje 21.   6čeni,i sa disleksijo(' dispraksijo( i diskalkulijo( 22.   6čeni,i sa teško7a(a u ko(unika,iji8 učeni,i sa intelektualni( s(etnja(a 23.   6čeni,i sa e(o,ionalni( ili pore(e7aji(a ponašanja 24.   6čeni,i sa ošte7eni( zdravlje(' čulni( ošte7enje(' sa pore(e7aje( autističnog spektra 25.   Nadareni i talentovani učeni,i 2!.   Kreativnost 2&.   +trategije učenja i veštine izučavanja 2).   ranser učenja 2*.   +o,iokognitivistička teorija 3-.   ri(ena so,iokognitivističke teorije 31.   Kognitivistički i so,ijalni konstruktiviza( 32.   ri(ena konstruktivističkih stanovišta 33.   otiva,ija – odreenje poj(a' vrste (otiva,ije' opšti pristupi (otiva,iji 34.   Ko(peten,ija' autono(ija' povezanost  35.   #rijenta,ije ,iljeva i (otiva,ija 3!.   $nteresovanja i e(o,ije 3&.   6verenja i sel9še(e 3).   otiva,ija za učenje u školi 3*.   0azred kao grupa' stilovi rukovoenja 4-.   +o,ijalni pro,esi u učenju 41.   :jednički rad i saradnja 42.   ripre(anje učenika za rad pute( saradnje 43.   #deljenska zajedni,a – konstruktivno razrešavanje konlikata 44.   Nasilje u škola(a 45.   +aradnja sa roditelji(a 4!.   #soine nastavnika i uspešno poučavanje 4&.   ro,enjivanje' (erenje i o,enjivanje znanja – odreenje poj(ova8 svrha proveravanja znanja 4).   6s(eno i pis(eno ispitivanje znanja 4*.   estovi' nor(ativni i kriteriju(ski testovi 5-.   /rste i način konstruk,ije zadataka u ispiti(a znanja
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks