Isms new

Description
1. USAID Finance for Economic Development (FED) Program Workshop: “IT Governance in Banks” May 27, 2014 2. Information Security Management…

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 7 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. USAID Finance for Economic Development (FED) Program Workshop: “IT Governance in Banks” May 27, 2014
 • 2. Information Security Management ԿԿոոմմիիտտաասս ՍՍտտեեփփաաննյյաանն ԵԵրրևևաանն - 2014
 • 3. WWhheerree ddoo wwee ssttaarrtt??
 • 4. The Foundation ooff IInnffoorrmmaattiioonn SSeeccuurriittyy
 • 5. The Information SSeeccuurriittyy FFuunnccttiioonnss
 • 6. MMaannaaggiinngg IInnffoorrmmaattiioonn SSeeccuurriittyy
 • 7. ԲԲոովվաաննդդաակկոոււթթյյոոււնն – ԻԻննչչ տտեեսսաակկիի աակկտտիիվվննեերր կկաանն ՏՏՏՏ հհաամմաակկաարրգգեերրոոււմմ?? – ՈՈրրոոննքք եենն աամմեեննաակկաարրևևոորրննեերրըը?? – ԿԿաարրիիքք կկաա աարրդդյյոոքք դդրրաաննքք պպաաշշտտպպաաննեելլոոււ – ՏՏեեղղեեկկաատտվվաակկաանն աաննվվտտաաննգգոոււթթյյաանն(( ՏՏԱԱ)) կկաարրիիքքըը – ԻԻննչչպպեեսս հհաասսննեելլ ՏՏԱԱ CCIIAA հհաայյեեցցաակկաարրգգիի իիրրաակկաաննցցմմաաննըը – ՈՈրրոոննքք եենն հհաաջջոողղոոււթթյյաանն չչաափփիիչչննեերրըը – ՎՎտտաաննգգննեերր – ԻԻննչչպպեեսս պպաաշշտտպպաաննվվեելլ – ԱԱննվվտտաաննգգոոււթթյյաանն հհաայյեեցցաակկաարրգգ ևև մմոոտտեեցցոոււմմննեերր
 • 8. Կազմակերպության ակտիվներ • Har dwar e ( Ֆիզիկական ակտիվներ) • Ծրագրեր • Dat a and i nf or mat i on • Անձնակազմ, ով մատուցում է ՏՏ ծառայություններ • Համակարգեր • Ինֆրակառուցվածք NI ST SP 800- 30
 • 9. Տեղեկատվական ակտիվներ ՏՏեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււննըը ևևսս աակկտտիիվվ էէ,, ոորրըը իիննչչպպեեսս մմյյոոււսս կկաարրևևոորր բբիիզզննեեսս աակկտտիիվվննեերր ոոււննիի աարրժժեեքք կկաազզմմաակկեերրպպոոււթթյյաանն հհաամմաարր,, ևև հհեետտևևաաբբաարր պպեետտքք էէ հհաամմաարրժժեեքք պպաաշշտտպպաաննվվիի » IISSOO//IIEECC1177779999:: 22000000
 • 10. Ինչու է տեղեկատվությունը ամենակարևոր ակտիվներից մեկը • Բիզնեսի պահանջներ – Հաճախորդներ / գործընկերներ / բաժնետերեր – Մարկետինգ – Վստահություն – Ներքին կառավարում, որոշումներ • Իրավական պահանջներ • Այլ Բիզնեսի անընդհատություն , Օրենսդրության Իրավական ակտերի պահանջների բավարարում
 • 11. Ինչի համար է ՏԱ- ը • ՏԱ- ն պաշտպանում է տեղեկատվությունը տարբեր վտանգներից՝ ապահովելով – Բիզնեսի անընդհատությունը – Նվազեցնելով վնասի չափը, եթե. . . – Ավելացնելով ROI - ն և հնարավորությունները ՀՀոոււսսաալլիի,, կկաայյոոււնն,, աաննխխաափփաանն ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերր
 • 12. Տեղեկատվական անվտանգության ծախսեր Q: Ինչքան պետք է յուրաքանչյուր կազմակերպություն ծախսի ՏԱ համար? A: …??????… ՄԼՆ / Ամիս Q: Ինչքան պետք է յուրաքանչյուր կազմակերպություն ծախսի ՏԱ համար? A: …??????… ՄԼՆ / Տարի
 • 13. Ինչի համար կազմակերպությունը ունի ՏԱ կարիք Business-impact վվեերրլլոոււծծոոււթթյյոոււնն Ինչքան է արժենում մեկ ժամը, երբ աշխատակիցը չի կարողանում օգտվել անհրաժեշտ տեղեկատվությունից ? Օրինակ - > Մոտ 10 մլն/ օր - > Մեկ օրվա աշխատանքային ժամը 8 - > 1. 25 մլն/ ժամ - > 10% եկամուտ = 125, 000 / ժամ
 • 14. …. Այլ օրինակ… • Ինչքան է մոտավար արժեքը, երբ հակերային հարձակում/ վիրուսային վարակում է տեղի ունենում? – Ինչ ծավալի տեղեկատվություն է վնասվում, կորչում, որը հետո պետք է վերականգնել – մարդ/ ժամ – Ինչքան մարդ/ ժամ է ծախսվում վիրուսը մաքրելու համար – Ինչքան ժամանակ ծառայությունները չեն աշխատում – Հաճախորդների բավարարվածությունը – Կազմակերպության հեղինակությունը Այսպիսով կազմակերպությունը ծախսում է XYZ գումար, հարձակմանը, կամ վիրուսային վարակման համար
 • 15. Տեղեկատվական անվտանգության մոտեցումները ՏԱ- ը երեք հիմնական հաշտանիշների միաժամանակյա ապահովումն է. • Conf i dent i al i t y - Գաղտնիություն – Ապահովում է տեղեկատվության օգտագործումը միայն իրավասու օգտագործողներին • Int egri t y - Ամբողջականություն – Ապահովում է տեղեկատվության ճշտությունը և լրիվությունը • Avai l abi l i t y - Հասանելիություն – Ապահովում է տեղեկատվության հասանելիությունը իրավասու օգտագործողներին՝ հենց դրա կարիքը լինի
 • 16. Հաջողության գրավականը • Գործընթացներ/ Քաղաքականություն/ կանոնակարգեր – Հստակ – Ամբողջական – Համապատասխան– իրավական, ստանդարտ, լավագույն փորձ և այլն • Մարդիկ/ անձնակազմ – Տեղեկացվածություն ( ՏԱ նվազագույն պահանջների իմացություն) – Կարգ ու կանոն ( Di s c i p l i ne ) • Տեխնոլոգիաներ – Մեխանիզմներ, գործիքներ, լուծումներ – Կառավարչական լուծումներ
 • 17. Ինչ է վտանգը? Կարղ է տեղի ունենա մի բան, որը վատ հետևանք կունենա, օրինակ կխափանի ցանի աշխատանքը ՕՕգգտտաագգոորրծծոողղ ՀՀաաքքեերր//չչաարրաամմիիտտ գգոորրծծոողղոոււթթյյոոււննննեերր ՎՎիիրրոոււսս ՍՍպպաամմ ԱԱյյլլ
 • 18. Հիմնական գործոնները որոնք մեծացնում են վտանգների թիվը • Ինտերնետի արագություն/ հասանելիությունը բբոոլլոորրիինն • RReeaall -- tt ii mmee իիննտտեերրննեետտ լլոոււծծոոււմմննեերր • OOnnll ii nnee գգոորրծծաառռոոււյյթթննեերր
 • 19. Այսօրվա վտանգները – ՍՍոոցց ցցաաննցցեերր – SSooccii aall EEnnggii nneeeerr ii nngg – ՀՀաամմաակկաարրգգաայյիինն սսխխաալլննեերր – ՑՑաաննցցաայյիինն սսխխաալլննեերր – WWeebb վվտտաաննգգննեերր – ՄՄաարրդդկկաայյիինն գգոորրծծոոնն ԱԱյյսս բբոոլլոորրըը իիննձձ չչիի վվեերրաաբբեերրվվոոււմմ.. .. ..
 • 20. Ինչպես պաշտպանվել • ԱԱննհհրրաաժժեեշշտտ էէ հհսսկկոողղոոււթթյյոոսսււնն,, ոորրըը ննշշաաննաակկոոււմմ էէ – PPoolliiccyy && PPrroocceessss sseeccuurriittyy ccoonnttrrooll ttoo pprroovviiddee gguuiiddeelliinnee aanndd ffrraammeewwoorrkk – PPeeooppllee ttoo ccoonnttrrooll uusseerr bbeehhaavviioorr – TTeecchhnnoollooggyy wwiillll bbee aa ttooooll iinn oorrddeerr ttoo eennffoorrcceedd PPoolliiccyy tthhrroouugghhoouutt tthhee oorrggaanniizzaattiioonn eeffffeeccttiivveellyy..
 • 21. Pol i cy & Pr ocess Cont r ol • Pol i cy Compl i ance – I SO 17799/ / 27001 • Compl i ance Checki ng – Cobi T Audi t Tool s • NI ST secur i t y st andar d gui del i ne – NI ST – 800 ser i es • Or gani zat i on Cont r ol – Busi ness Cont i nui t y Pl an
 • 22. Անձնակազմի հսկողություն • Անվտանգության իմացության դասընթացներ • Ուսուցման անընդհատություն – Տեղեկացում, ուսուցում • Պատասխանատվությունների հսկողություն – Ես գիտեմ որ. . . պատասխանատու եմ. . . ՉՉըըըըըըըըըըըըըը.. .. գգիիտտեեիի,, կկննեերրեեքք .. .. ..
 • 23. Տեխնոլոգիակն հսկողություն • Comput er Securi t y i s t he pr ocess of pr event i ng and det ect i ng unaut hor i zed use of your comput er • Prevent i on - hel ps you t o st op unaut hor i zed user s ( i nt r uder s) f r om accessi ng any par t of you comput er net wor k • Det ec t i on - hel ps you t o det er mi ne whet her or not someone at t empt ed t o br eak i nt o your syst em, i f t hey wer e successf ul , and what t hey may have done. • Network and Hos t Based Securi t y – Secur i t y Devi ces ( Har dwar e) or Secur i t y Sof t war e
 • 24. Anti-Spam Source: Symantec/ Brightmail
 • 25. ԵԵԶԶՐՐԱԱԿԿԱԱՑՑՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ PPT Policy - People ––Technology Համակարգեր՝ առանց որակի/ արտադրողականության կորստի ԻԻննչչիի՞՞ հհաամմաարր եենն մմեեքքեեննաայյիի աարրգգեելլաակկննեերրըը ՄՄեեքքեեննաայյիի աարրգգեելլաակկննեերրըը ննրրաա հհաամմաարր չչեենն,, ոորր մմեեքքեեննաանն դդաաննդդաաղղ ըըննթթաաննաա՝՝ հհաակկաառռաակկըը –– ննրրաա հհաամմաարր եենն,, ոորր մմեեքքեեննաանն աարրաագգ ևև աաննվվտտաաննգգ ըըննթթաաննաա.. .. ..
 • 26. ԵԵԶԶՐՐԱԱԿԿԱԱՑՑՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ ՏՏԱԱ-- նն ննրրաա հհաամմաարր չչէէ,, ոորր դդաաննդդաաղղաացցննիի,, խխաաննգգաարրիի կկաազզմմաակկեերրպպոոււթթյյաաննըը՝՝ հհաակկաառռաակկըը ննրրաա հհաամմաարր էէ,, ոորր օօգգննիի կկաազզմմաակկեերրպպոոււթթյյաանն աաննվվտտաաննգգ,, աապպաահհոովվ զզաարրգգաացցմմաաննըը աառռաաննցց ռռիիսսկկեերրիի.. .. ..
 • 27. ՀՀիիշշեեքք TTrreeaatt yyoouurr ppaasssswwoorrdd lliikkee yyoouu ttrreeaatt yyoouurr ttooootthhbbrruusshh.. NNeevveerr ggiivvee iitt ttoo aannyyoonnee eellssee ttoo uussee,, aanndd cchhaannggee iitt eevveerryy ffeeww mmoonntthhss..
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks