Ipº-km-chpw Ip _m\ kzoi-c-whpw - PDF

Description
Kumbasaravum Qurbanasweekaranavum (Malayalam) Editions : Feb 2006, Sep 2007, Jan 2009, Mar 2010, Mar 2011, Apr Compiled by: P.O. Luise & Cisy Luise, Tripunithura. Imprimatur

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 12 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Kumbasaravum Qurbanasweekaranavum (Malayalam) Editions : Feb 2006, Sep 2007, Jan 2009, Mar 2010, Mar 2011, Apr Compiled by: P.O. Luise & Cisy Luise, Tripunithura. Imprimatur : Mar Thomas Chakiath, Aux. Bishop of Ernakulam-Angamaly Archdiocese Published by : Ann Maria Publishers Naduvattom P.O., Kalady Kochi, Kerala P.O. Luise Price: ` 3/- \n߃ \nßsføs ip oicn phn. \msf \nßfpss CSbn I Ømhv A px߃ {]h Øn pw.'' (tpmjz 3:5) Dedicated to my parents : Ouseph Pullan ( ) and Annam Ouseph ( ) BapJw \ Ipº-km-c-Øn\v ItØm-en m k` \n t±-in- p A p- Im-cy-߃ Xmsg simsp-øn-cn- p p. 1. ]m]-ß-sf mw {Ia-ambn Hm p- -Xv. 2. ]m]-ß-sf- p-dn v ] m-ø-]n- p- -Xv. 3. taen ]m]w snøp-i-bn-s v {]Xn snøp- Xv. 4. snbv-xp-t]mb amci]m]-ß-sf- nepw sshzn-is\ Adn-bn p- Xv. 5. sshzn-i Iev]n- p {]mb- nøw \nd-th- p- Xv. Ch-bn BZysØ c p-im-cy-߃ GIm- -X-bn ka-b-sa- SpØv \n -ln-t - -Xm-b-Xn-\m ] n-bnse Xnc- n-\n-s-bn AXv _p n-ap- -m-ip p. AXn-\m Ipº-kmcZnhkw AXn-cm-hnse Fgpt v ho n-en-cp v GIm- -ambn {]m -\-tbmss ]m]-ß-sf mw Hm p- Ibpw (B-h-iy-sa- n Hcp IS-em-kn Ipdn-s -Sp- mw.) ]m]-ß-sf- p-dn v ] m-ø-]n- p-ibpw snøp- Xv \ Ipº-km-c-Øn\v hfsc D]-I-cn- pw. sszhiev]-\-i-fp-ambn _ -s -SpØn GXm\pw ]m]-ßfpss ] ni Xmsg simsp-øn-cn- p- p. Ch ]q Æ-a-s - nepw ]m]-ßsf mw {Ia-ambn Hm p-hm CXp klm-bn- pw. ]m]w F m sszh-tømspw ktlm-z-c-ß-tfm-sp-ap kvt\l- _- sø XI p AYhm sszh-{]-am-w-߃ p hn]-co-x-am-bn- p a\:]q -amb {]hrøn As - n Dt]- -bm-wv. sszh-{]-am- W-Øns Kuchtadnb ewl\w amc-i-]m-]hpw elp-hmb ewl\w elp-]m-]-hp-am-wv. ]m]w elp-hm-bm t]mepw \mw sszh-øn \n pw AI-ep- p. a\:km n \sω Ip- -s -Sp-Øp elp-]m-]-ßfpw sshzn-i-t\msv G p-]-d- m am{xta sszh-kvt\lw Bg-Øn A\p- `-hn- -dn-bp-hm km[n- p-i-bp- q. 2 \ Ipº-km-c-Øn-\p Hcp- -߃ `h-\-øn-en-cp v {]mcw` {]m \ : ]nxm-hn-s bpw ]p{x-s bpw ]cn-ip- m-flm-hn-s bpw \ma-øn ]cn-ip- m-flmth Fgp- n hc-w-ta. Atß Znhy- {]-Im-i-a-b v Fs Bflm-hns bym ÿnxn Fs t_m[y-s -Sp-ØWsa. F n-ep ]m]-ßsf F\n v shfns -SpØnØcn-Ibpw Ah-bpsS hen- hpw Kuc-hhpw Fs t_m y-s -Sp-Øp-Ibpw snø-w-sa. (-Xp-S v sszh-i-ev]-\-iƒ Hmtcm pw {]txy-i-ambn Hm Øv Ign Ime-ß-fn D mb ewl-\-ß-sf- n ] m- Ø-]n v am v At]- n- p-i.) 1. \ns I Øm-hmb sszhw Rm\m-Ip- p. Rm\- msx as mcp sszhw \n\ p m-i-cp-xv. (H mw {]am-w-øn\v FXn-cmbn sn-bvxn- p ]m]-߃ Hm p-i) a) sszhsø ]q ÆlrZ-btØmSpw ]q Æ-B-flmthmSpw ]q Æ-i- n-tbmspw IqSn kvt\ln- m-øxv (\n-b-a. 6:5) b) A\y-tZ-h- m-tcm-sp Bcm-[\. (]p-d. 20 :3, \nb-a. 5:7) c) a{ hm-zw, IqtSm-{Xw, p{z-hnzy apx-em-bh. (\n-b-a. 18:9 13) 3 d) A -hn-izmkw (ssit\m- w, PmXIw t\m p-i, aplq Øw t\m p-i, hmc-^ew t\m pi apx-em-b-h) (2 cmp. 17: 16-18, CCC*. 2116) e) hn{k-l-߃ v A n ` W km[-\-߃ Ign- p- X.v (1 sim-dn. 10:19-21) f) \nco-izchmzw, Xs axw G p-]-d-bm km[n- m-øxv. (eq m.12 : 8 9, CCC. 2137, 2139, 2140) g) kpj-tem-ep-]-x, azym-k- n, PohnX hy{k-x, [\-tam-lw, A[n-Imc tamlw, Rm F `mhw. (eq- m. 12:34, 21:34) h) sszh-øn\v H mw ÿm\w simsp- m-sxbpw sszh-øn B{i-bn- m-sxbpw Xs Ign-hp-I-fn Al- -cn- p- - Xv. {]m -\bv v th {X {]m[m\yw simsp- m-øxv. (a t m.12:33) 2. sszh-øns Xncp-\maw hrym {]tbm-kn- -cp-xv. (c mw {]amwøn\v FXncmbn snbvxn p ]m]߃ Hm pi) a) sszh-\maw hrym D]-tbm-Kn- p-i, hymp-ambn BWbn-SpI, AXym-hiykµ `-ß-fn-e- msx kxyw snøp-i. (]pd. 20:7, aøm. 5:33, CCC. 2164) d) hy -am-bp {]m -\, sszh-øns t]cn A\m-hiy BtLm-j-߃ \S-ØpI (eq- m. 18:9 14) e) sshzn-isc thz-\n- n- p-i, ka n-xsc A]-am-\n- p-i. (k o. 105:15) 3. I Øm-hns Znhkw ]cn-ip- -ambn BN-cn- Ww (aq mw {]am-w-øn\v FXn-cmbn snbvxn- p ]m]-߃ Hm p-i) a) Rmb-dm-gvN-I-fnepw ISs Xncp-\m-fp-I-fnepw apgp-h Ip _m-\-bn ] p-sim- m-xn-cn- pi (Rmb-dm-gvN-bmWv ItØm-en- km_-ømbn BN-cn- p- -Xv), hne- -s the-iƒ snøpi. (CCC. 2042, 2192) b) km_øn\p {]m[m\yw simsp- m-xn-cn- p-i, B Znh-kßfn a p tpmen-i-fn am{xw apgp-ip-i, hnip- n p tncmø azy-]m-\w, tæ hnt\m-z-߃, ]c-zq-jww F nh-bn G s -Sp-I, sszhhn-\sø tnmzyw snøp-i, hn\ {]tlm-j-isc Ip w ]d-bpi. (]pd. 20:8, Giøm. 58:13-14) c) h j-øn-sem-cn- -se- nepw Ipº-km-cn- mxncn- p-i, s]klm ImeØv ]cn-ip Ip _m\ DƒsIm- m-xn-cn- pi. (CCC. 2042) d) \n -bn- -s Znh-k-ß-fn D]-h-kn- m-xn-cn- p-ibpw hne- s ` -W-km-[-\-߃ h Pn- m-xn-cn- p-ibpw snøpi. (CCC. 2043) b) sszh-zq-jww ]d-bp-i, ]cn-ip- m-flm-hn-s\-xnsc kwkm-cn- pi, sszh-h-n\w Zp hym-jym\w snøp-i. (aøm. 12:31) c) t\ t\cp- Xpw i]yw snøp- Xpw \nd-th- m-xn-cn- p- I, a p- -h-sc-s m v \nd-th- n- p- -Xn\p th n t\ t\cpi (a-øm. 5:33) 4 5 e) th {X Hcp- -an- msx Znhy-Im-cpWyw kzoi-cn- pi (1- simdn. 11:27) 4. amxm-]n-xm- - msc _lp-am-\n- Ww (\memw {]am-w-øn\v FXn-cmbn snbvxn- p ]m]-߃ Hm p-i) a) amxm-]n-xm- sf _lp-am-\n- m-xn-cn- p-i, A\p-k-cn- m- Xn-cn p-i, kvt\ln- m-xn-cn- p-i, thz-\n- n- p-i, i]n- p-i, kwc- Ww \ Im-Xn-cn- p-i. (]pd. 20:12, {]`m: 3:1 16, Fs^. 6:1 3) b) tae-[n-im-cn-iƒ, k`m-[n-im-cn-iƒ, A ym-]-i, tpjvt ktlm-zcn ktlm-z-c-߃ F n-hsc _lp-am-\n- m-xn-cn- p-i. (1- ]-t{xm. 2:14) c) PohnX ] m-fnsb kvt\ln- m-xn-cn- p-i, ] m-fn-bpss amxm- ]n-xm- sf _lp-am-\n- m-xn-cn- p-i, a sf I Ømhns in -W-Ønepw D]-tZ-i-Ønepw hf Øm-Xn-cn- p- I. (F-s^. 5:22-25, 6:4, CCC. 2252) 5. sim cpxv (A mw {]am-w-øn\v FXn-cmbn snbvxn- p ]m]-߃ Hm p-i) a) Bsc-sb nepw sim p-i-tbm, ]cn-t -ev]n- p-itbm Aßs\ snøp-hm KqVm-tem-N\ \S-Øp-Itbm, AXv snøp- h v Iq p\n p-itbm snøpi. (]pd.20:13, D ]. 37:18-22) b) {`qw-lxy snøp-itbm AXn\p t{]cn- n- p-itbm snøp-i. ( m\w 12:3, CCC. 2322, 2323) c) Zbm-h[w \S-ØpI, kz w Poh \in- n- -W-sa v hnnmcn- p-i. (a. 8:36-37; CCC. 2324,2325) d) Al cn pi, a p- -hsc hn[n- p-i, ]cn-l-kn- p-i, AhcpsS Ip ßfpw Ipd-hp-Ifpw ]d p \S- p-i, tim]- 6 7 hm- p-i-fn-eqssbpw IpØp-hm- p-i-fn-eq-ssbpw Bscsb- nepw thz-\n- n- p-i, shdp v lrz-b-øn h psim p \S- p-i. (a-øm. 5:22, 7:1, 8:35) e) km[-\-ß-fn ambw tn Øv a p- -hsc h n- p-i, ssi pen simsp pi, azyw, ab- p-a-cp v apx-em-bh D]-tbm- Kn- p-i, AXn\v a p- -hsc klm-bn- p-i. f) Akq-b, tim]w, a-bn- m-bva, i{xp-x, Ie-lw, am -cyw, `n - X, hn`m-knb Nn, hntzz-jw, sshcmkyw apx-em-bh. (K-em. 5:19-21) 6. hy`n-nmcw snø-cpxv (Bdmw {]am-w-øn\v FXn-cmbn snbvxn p ]m]-߃ Hm p-i) a) hy`n-nmcw snøp-i. (]p-d.20:14) b) Bk- n-tbmss kv{xosb /]pcpjs\ t\m p-i, A«oe ]pkvx- I-hm-b-\, am[y-a-ß-fn-eqss tæ -cw-k-߃ I p ckn- p-i, \ X I m-\-µn- p-i, ]g-b-]m-]-߃ Hm Øp kt mjn pi. (aøm. 5:28, 1-sX-k.4:3 7, CCC. 2395) c) kzbw t`mkw, kzh t`m-kw, ark-t`mkw. (te-hy. 20:13-16, CCC. 2396) d) a p- -h v Zp:jvt{]cW \ Ip-I, a p- -h v DX- p- m-ip coxnbn hkv{x-[m-cww snøpi. (a-øm.18:6) e) A[m an-i-amb am -ß-fneqsS P\\ \nb-{ Ww \SØp-I, hnhml tamn\w, _lp-`m-cyxzw apx-em-b-h. (CCC. 2399,2400) f) ZmºXy Ahn-iz-kvXX hgn-bmbn ] m-fn-tbmsv h \ ImWn- p-i; azy-]n v Zmº-Xy-[ Ωw \nd-th- p-i; A\y]pcp-j, kv{xo Chsc a\- n [ym\n v ZmºXy [ Ωw A\p-jvTn- pi. (sl{_m. 13:4) 7. tamjvsn- -cpxv (Fgmw {]am-w-øn\v FXn-cmbn snbvxn p ]m]-߃ Hm p-i) a) tamjvsn- p-i, ISw hmßn-bxv XncnsI simsp- m-xn-cn- pi. (]p-d. 20:15) b) I -tc-j-bp- m n a p- -h-cpss kzøv A\ym-b-ambn Itø-dp-I, Afhnepw Xq -Ønepw sh n p \S-Øp-I, A\ymb ]eni hmßn a p- -h-cpss ]Ww A]-l-cn- p-i. (an- m. 6:10-12, CCC. 2454) c) sszh-lnx{]im-c-a- mø am -ß-fn ]Ww kºm-zn- p-i, the- m v \ymb-amb Iqen simsp- m-xn-cn- p-i, ssi qen hmßp-i, \ncm-ew-_ p \oxn \ntj-[n- p-i. (bm-t m. 5:4, Btamkv. 5:12) d) snøp tpmen-tbmsv Bflm X ImWn- m-xn-cn- p-i. [\- tamlwaqew ]m]-km-l-n-cy-ß-fn tpmen XpS-cp-Ibpw ]m]øn\p Iq p\n pibpw snøp-i. e). k m-cn\p simsp- p-hm-\p- -Xv simsp- m-xn-cn- p-i, sh w, sshzyp- Xn, s]mxp-ap-x F nh tamjvsn- p-itbm \in- n- p-itbm snøp-i. (a-øm. 22:21) f) tzhm-e-b-øn\pw sszh-ip-{iq-jbv pw sshzn-im- y- \n bn- n- p ]X-hm-chpw a v Hml-cn-Ifpw simsp- m-xn-cn- p-i. (CCC. 2043) 8. I- -km yw ]d-b-cpxv (F mw {]am-w-øn\v FXn-cmbn snbvxn- p ]m]-߃ Hm p-i) a) I -km yw \ In Ip - m-c\v Iq p \n p-i, snømø Ip w a p- -h-cpss ta si n-h-bv p-i, kxy-øn\p hncp- ambn {]h Øn- p-i. (]p-d.20:16, CCC. 2509) b) Ip w ]d-bp-i, \pw ]d-bp-i, ] -]mxw ImWn- p-i, Ipt m-tcm- ]Ww \S-Øp-I, ZpjvNn, hy -`m-j-ww,]c-zq-j-ww, Zp:jvt{]cW \ IpI, ssi pen simsp pi apx-em-bh. (eq m. 6:37, bmt m. 2:9, aøm. 15:19, 18:6) c) D -Xm-Wv ]d-bp- -sx hymtp\ A]-cs k t]-cn\v If w Nm Øp-I, kxyw ad- p-h p kwkm-cn- p-i, I - p-º-kmcw \S-Øp-I. (kp-`m. 4:24, CCC. 2507) d) as m-cmƒ p lm\n-i-c-amb clkyhnh-c-߃ shfn-s -Sp-Øp- Xv, a p- -h-cpss kwkmcw Hfn n-cp p tiƒ p-i, AXv a p- -h-tcmsp ]d-bp-i. ({]-`m.19:7 11, CCC. 2511) e) ]m]tømspiqsn hn. Ip m\ kzoicn p Xv. (1 timdn. 11:27) 9. A\ys `mcysb tamln- -cpxv (H ]Xmw {]am-w-øn\v FXn-cmbn snbvxn- p ]m]-߃ Hm p-i.) a) A\ys `mcysb AYhm ` Øm-hns\ Bk- n-tbmss t\m p-i, X\n- p- th-wsa v B{K-ln- p-i. (]p-d. 20:17, aøm. 5:28, CCC. 2528) b) ` Ømhv `mcy-tbmspw `mcy ` Øm-hn-t\m-Sp-ap ZmºXy[ Ωw \nd-th- m-xn-cn pi. a p- -h-cpss PohnX ]- m-fn-bpss KpW߃ am{xw ]pigvøn ]d-bp-ibpw Nn n- p-ibpw snbvxv kz w PohnX] m-fn-bpss ta -Isf Ipd- p-im-wn- p-i. (1 -sim-dn. 7:3) 10. A\ys hkvxp- ƒ tam-ln- -cpxv (]Ømw {]amwøn\v FXn-cmbn snbvxn- p ]m]-߃ Hm p-i.) a) A\ys hkvxp- ƒ X\n p thw-sa v B{K-ln- p-i, a p- -h-cpss Db -bn Bkq-b-s -Sp-I. (]p-d. 20:17, CCC. 2553) b) kº-øn\pw AXn ta-ep A[n-Im-c-Øn\pw th n-bp Bk n. (CCC. 2552) 8 9 c) AXym-{K-lw, BUw_c{`aw D mipi, azy]m\w, ]pihen, No pifn apxemb A\mhiyImcy߃ v ]Ww Nnehgn pi, kzøv Zp hybw snøp-i. (aøm. 6:21, eq- m. 16:1,16:21) d) Zcn-{Z-tcmSv IcpW ImWn- m-xncn- p-i, e`n D]-Im-c-Øn\v \µn {]Im-in- n- m-xn-cn- p-i. a p- -h-tcmsv A]-a-cym-Z-bmbn s]cp-amdpi (eq- m. 17:18; 1 ]t{xm. 2:12) e) snøp-hm Ign-bp-am-bn-cp \ snøm-xn-cn- p-i. (hn-i- p- -h v ` Ww, Zmln- p- -h v sh w, ]c-tz-in- Iƒ v kzoi-c-ww, hkv{x-an- m-ø-h v hkv{xw F nh simsp- p- -Xv.; \ s\ DSp- n- p- -Xv, tcmkn-i-sfbpw Imcm-{Kl hmkn-i-sfbpw kµ in- p- -Xv, Ah-isc klm-bn- p- Xv XpSßn-bh \ {]h Øn-I-fm-Wv.) (bmt m. 4:17, aøm. 25:42-43) XpS v snbvxp-t]mb ]m]-ß-tfm Øp ] m-ø-]n- p- I. api-fn simspøn-cn- p- Xp IqSm-sX-bp ]m]-ßfpw Hm Øp ] m-ø-]n- p-i. {]m \ Icp-Wm-a-b-\mb tbip-\mym Atß-bvs -Xn-cmbn \nch[n ]m]-߃ Rm snbvxpt]mbn Rß-fpsS ]m]-tam-n- \-Øn-\mbn a\p-jym-h-xmcw snbvxv AXnItTm-c-amb ]ou- Iƒ G p-hmßn Ipcn-in Xd-bv -s v aq mw Znhkw Db sø-gp-t Aß-bpsS ]oum-k-l-\-ßsf{]xn Fs ]m]-߃ an- -W-ta. ]m]-ß-fn \n pw ]m]kml-ncy-ß-fn \n pw C\n Rm AI- p-t]m-bn-s m- mw. C\nbpw ]m]w snøp-i-bn-s v Rm Ign Ipº-km-c- Ønepw {]Xn snbvxn-cp- -Xm-Wv. Fs _e-lo-\xaqew Cutimsb ho pw Rm ]m]-øn hogp-hm-\n-s-bm-bn. Rm snøp Hmtcm ]m]hpw Ahn-SpsØ ico-c-øn-te-ev]n- p Hmtcm apdn-hm-w-t m. Cutimsb Ft msp an -W-ta. ]m]w snbvxv Fs a\- n-s\bpw lrz-b-søbpw ico-csøbpw Rm aen-\-am- n. I Ømsh Ft msp Icp-W-bmbn-cn- -W-ta. F n-ep amen-\y-ßsf Ahn-Sp v FSpØv am -W-sa. Rm Aß-bn \n pw AI- p-t]m-bn. Fs Cutimsb Fs kzoi-cn- -W-sa. Rm C\n apx ]m]w snømsx Pohn- p-sim- mw. Aß-bpsS ai-\mbn /a-i-fm-bn Fs kzoi-cn- -W-sa. ]nxmhns bpw ]p{xs bpw ]cnip mflmhns bpw \maøn. Ipº-km-c-Øn\p th Hcp- -߃ tzhm-e-b-øn-en-cp v Ipº-km-c-Øn\v sxm p-apºv:- a. snbvxpt]mb ]m]ßsf mw {Iaambn Hm pi. b. ]m]ßsf pdn v] mø]n pi. c. taen ]m]w snøpibns v {]Xn snøpi. d. Ipº-km-c-Øn-\p P]-Øns BZy-`mKw snm p-i. Ipº-km-c-k-abØv :- a. Ipº-km-cn- n v F{X-\m-fm-sb v sshzn-is\ Adn-bn- p-i. b. sshzn-is ÿm\øv tbip-hns\ I p-sim v ]nxmth Rm snbvxp-t]mb ]m]-߃ Ft msv an- -Wta'' F v Xmgva-bmbn At]- n- p-i. c. snbvxp-t]mb Hmtcm ]m]hpw hy -ambn sshzn-i-t\msp ]d-bp-i d. sshzn-i Iev]n- p {]mb- nøw {i -tbmss ti -Xn-\ptijw Ipº-km-c-Øn-\p P]-Øns c mw `mkw snm p-i. tijw a\kvxm] {]I-cWw snm p-i. sshzn-i Iev]n- p {]mb- nøw Ip _m\ kzoi-c-w- Øn\p apºv snøp-hm km[n- p- -Xm-sW- n At mƒ Xs bpw As - n A\p-tbm-Py-amb ka-bøpw \n -ln- p-i. Ipº-km-c-Øn-\p P]w k -i- -\mb sszh-tøm-spw, \nxy-i-\y-i-bmb ]cnip- -a-dn-b-tømspw {][m\ amem-j-bmb hnip anjm-tbent\mspw, hnip kv\m]-i-tbm-l- m-t\mspw, «ol- m-cmb hn. ]t{xm-kn-t\mspw, hn. ]utem-kn-t\m-spw, hnip- - txm-am-tbmspw, kie hnip- - m-tcmspw ]nxm-th, Aß-tbmSpw Rm G p ]d-bp- p. hnnm-c-ømepw hm mepw {]hr-øn-bmepw Rm hfsc ]m]w snbvxp-t]m-bn. Fs ]ng, Fs ]ng, Fs henb ]ng. BI-bm, \nxy-i-\y-i-bmb ]cn-ip- -a-dn-b-tøm-spw, {][m\ amem-j-bmb hnip anjmtb-ent\mspw, hnip kv\m]- I-tbm-l- m-t\m-spw, «ol- m-cmb hn. ]t{xm-kn-t\m-spw, hnip ]utem-kn-t\m-spw, hnip txmam-tbm-spw, kie hnip- -tcm- Spw, ]nxm-th, Aß-tbmSpw \ΩpsS I Øm-hmb sszh-tømsv F\n- p-th n {]m n- -Wta F v Rm\-t]- n- p- p. a\kvxm] {]I-cWw Fs sszh-ta, G w \ -h\pw F m- n\pw D]-cn-bmbn kvt\ln- -s -Sp-hm tbmky-\p-amb Atß-s -Xn-cmbn ]m]w snbvxpt]m-b-xn-\m ]q Æ lrz-b-tømss Rm a\-kvx-]n- p-ibpw ]m]-ßsf shdp- p-ibpw snøp- p. Aßsb Rm kvt\ln- p- p. Fs ]m]-ßfm Fs Bflm-hns\ Aip- -am- n-b-xn-\m-epw, kz sø \jvs-s -SpØn \c-i-øn\v A l- \mbn(a l-bmbn) Xo -Xn-\mepw Rm tjzn- p- p. AßbpsS {]km-z-hc klm-b-øm ]m]-km-l-n-cy-ßsf Dt]- n- psa pw taen ]m]w snbvi-bn-s pw ZrV-ambn Rm {]Xn snøp- p. GsX nep-samcp ]m]w snøpi F - Xn-t\- mƒ acn- p-hm\pw Rm k - \m (k- - -bm)-bn-cn p- p. Ip _m\ kzoi-cww ]cn-ip Ip _m\ tbmky-x-tbmss Dƒs m- p-hm ItØm-en- m-k` \n t±in p aq p-im-cy-߃ 1. {]km-z-hcw D m-bn-cn- p- -Xv. 2. Znhy-Im-cpWy kzoi-c-w-øn-\p-apºv Hcp awn- q t\ctø v D]-h-kn- p- Xv (sh w IpSn- p- Xv D]-hmk ewl-\-a- ) 3. th {X ` n-bpw Hcp- hpw D m-bn-cn- p- -Xv. (Ip-º-kmc Znh-k-a- msx sxm -SpØ GXm\pw Znh-k-ß-fn, amci ]m]-ß-sfm pw snbvxn- n- mø Hcmƒ Ip _m\ kzoic-w-øn\v Hcp-ßp-IbmsW n Hmtcm Ip _m\ kzoi-c-w Øn\pw apºv \ Ipº-km-c-Øn\p th Hcp- -ß-fpsS BZysØ aq v Imcy-߃ snøp-ibpw XpS v, snbvxp-t]mb elp-]m-]-߃ ]q Æ-a-\-kvXm-]-tØmsS Cutim-tbmSv ]dbp-ibpw ap Ipº-km-c-Øn sshzn-i Iev]n {]mb- nøw ({]m -\bm-sw- n ) H p-iqss \nd-th- p-ibpw snø-ww). hn. I _m\ kzoi-c-w-øn\p apºv a-\-kvxm] {]I-cWw snm p-i Cutimtb Ft msp Icp-W-bm-bn-cn- -Wta (]-e-{]m-hiyw snm p- I) _elo\\pw ]m]n-bp-amb F\n v Ahn-SpsØ kzoicn- p-hm-\p tbmkyx Xc-W-ta. hnnm-c-ømepw hm mepw {]h Øn-bmepw Rm snbvxpt]mb ]m]-߃ Ft msv an- -W-ta. Fs AtΩ Fs B{i-bta F\n- p-th n {]m - n- -W-ta. kie amem-j-amsc kie hnip- sc F\n- pth n {]m n- -W-ta. (Cu-tim-bpsS Xncp-lr-Zb P]-ame: anin-lm-bpss Znhymflmth Fs ip o-icn Wta F p-xp-s-ßp {]m \ snm p-i.) lrz-b-im- bpw Ffn-a-bp-ap Cutim, Fs lrzbw Atß Znhy-lr-Z-b-Øn\v HØ-Xm- n-b-cp-f-w-ta. (Cu {]m \ Ip m\ kzoi-cww hsc snm n-s m- n-cn- p-i) hn.- Ip _m\ kzoi-c-w-øn-\p- tijw Fs lrz-b-øn-tebv v Cd-ßn-h Cutimsb Rm Aßsb Bcm-[n- p-ibpw kvxpxn- p-ibpw \µn-]-d-bp-ibpw snøp- p. Fs Znhyc Im Fs Bfl ico-c-߃ v Bh-iy-am-bh Fs - m-sa v Aßv \ mbn Adn ncn- p- -h-t m. Aßv Adn-bp- -Xp-t]m-sebpw a\- m-ip- -Xp-t]msebpw Fs Bin h-zn- -W-ta. \n Ω-e-am-sbmcp lrzbw F n krjvsn- -W-ta. \n\ v A\n-jvS-amb \n mc ]m]w t]mepw snøm-xn-cn- m-\p a\ v F\n v Xc-W-ta. ZrVhn-izm-khpw i n-bp ic-whpw XoIvj-W-amb kvt\lhpw sfln-im-k- n-i-fn hnc-k-xbpw F\n p Xc-W-ta. \n n \n v ]ncn v t]mip-hm Fs A\p-h-Zn- -cp-tx. ZpjvS i{xp- -fn \n v Fs ImØp-c- n- p- sim- -W-ta. ]cn-ip AtΩ F\n- p-th n {]m n- -W-ta. F\n v Ft mgpw AΩ-bpsS hna-e-lr-z-b-øn A`bw Xc-W-ta. kz - hm-kn-i-fmb amem-j-am-tc, ]cn-ip- -flm-tc, \nßfpw F\n- pth n {]m n- -W-ta. Fs Cutimsb Fs ]q Æ-ambpw hnip- o-i-cn- - W-ta. Fs Bflm-hn-tebv v Aen- n-d-ß-w-ta. Fs Nn -bnepw `mh-\-bnepw _p n-bnepw Aen- n-d-ß-w-ta. Fs ico-c-am-k-i-e-ap Hmtcm IWn-I-bn-te pw Aen- nd-ß-w-ta. Rm Bbncn p Ahÿbn Fs hnip oicn Wta. F\n px tpmen, PohnXw, {]iv\߃, {]bmk߃, IpSpw_PohnXw, amxm]nxm ƒ, PohnX] mfn, a ƒ, 14 15 _ p ƒ F nhscsb mw Rm \ns Xncpapºn ImgvNhbv p p. A\p{Kln Wta, Bio hzn Wta, hnip oicn Wta. Fs Ab mtcbpw kl{]h ØItcbpw kplrøpitfbpw D]ImcnIsfbpw A\p{Kln Wta. Fs Cutimtb F m hkvxp tf mƒ A[nIambn Rm Aßsb kvt\ln p p. (Ip _m\ XpSßp Xphsc Hcp sim t]mse CXp sn pi.) (Cutim Fs D n hkn p psh Nn bn B ZnhksØ Hmtcm {]h ØnIfpw \n ln pi.) ]co- -bn AI-s -Sm-Xn-cn- m DW n-cp p {]m n- p-hn '' (eq- m. 22:46) C v Ip _m\ kzoic -Whpw `qcn-`mkw {InkvXym-\n-Iƒ pw Hcp NS-ßm-bn-Øo n-cn- p p. ]m]t_m[-an- mø P\߃ Zn\w{]Xn h n- p-sim- n-cn- p- p. Hcp- -an- m-sx-bp tbmky-x-bn- m-sx-bp Ip _m\ kzoi-c- Whpw Bfl-tim-j-W-Øn-tebv pw hnizmk XI -bn-tebv pw \bn- p- p. hn. ]utemkv 1 simdn. 11:27 Fgp-Xn-bn-cn- p- Xv Bsc- nepw Atbm-Ky-X-tbmsS I Ømhns A w ` n- p-ibpw ]m{x-øn \n p ]m\wsnøp-ibpw snbvxm Ah I Øm-hns ico-c-øn\pw c -Øn\pw FXnsc sx p snøp- p. AXn-\m Ipºkm-chpw icn-bmb Hcp -tømssbmbn-cn- Ww \S-tØ- -Xv. AXn\v Cu ]pkvxiw \nßsf klm-bn- p- p. Cu ]pkvxiw \n߃ v kup\yambn e`n XmsW n CXns hne klmba ln p Hcp hy n p \nßfpss hnln-x-tøm-ssm w simsp pi. Zm\[ Ωw snøp- -Xn asn ImWn- -cp-xv. ]mh-s - -h- \n \n pw apjw Xncn v If-b-cp-Xv. At mƒ sszhw \n n \n pw apjw Xncn- p-i-bn-.'' (txm-_nxv 4:7) It will be a blessing to your family if you purchase copies of the prayer books and distribute at free of cost. Do for others what you want them to do for you (Matthew 7:12)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks