Intro to sci

Description
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ่ Pharmaceutical S Science 2.…

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ่ Pharmaceutical S Science
 • 2. หลัักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิิต ั ั
 • 3. ยาการควบคุมคุณภาพ การผลิต วัตถุดิบ
 • 4. วชากลุ่มวทยาศาสตรทางเภสชศาสตร์ ิช ิ ศส ์ สัชศ สปี 2/1 เคมีฟิสิคลสําหรับเภสัชศาสตร์ ั (Physical chemistry for pharmaceutical science) หลั กการทางเคมี เชิ งฟิ สิก ส์ ที่เ ป็น พื้น ฐานของการผลิ ต ฐ และควบคุมคุณภาพยา
 • 5. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัปี 2/2 การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 (Pharmaceutical Production and Quality Assurance 1) การผลิตยาในรูปแบบต่างๆ - ยาน้ําใส ู ๆ การวิจัย คิดค้น พัฒนาตํารับ การควบคุมคุณภาพยาที่ผลิต
 • 6. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลินิก(Clinical microbiology & parasitology) เชอจุลนทรีย์แล ปรสิตที่ทาให้เกิดโรค เชื้อจลินทรยและปรสตททาใหเกดโรค ํ การตรวจสอบเชือในเภสัชภัณฑ์ ้ พื้นฐานสําหรับวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร์
 • 7. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัปี 3/1 การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 (PPQA 2) ต่อจาก PPQA1 – ยาน้ําแขวนตะกอน อมลชน ตอจาก ยานาแขวนตะกอน อิมัลชัน ่
 • 8. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัเคมีทางยา 1(Medicinal chemistry 1) ความสมพนธระหวางโครงสรางกบการออกฤทธของยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของยา การสังเคราะห์ยาให้มีโครงสร้างตามต้องการ
 • 9. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย(Medicinal herb and Thai traditional pharmacy) พฤกษศาสตร์ เน้นพืชที่ใช้เป็นยา ตัวยาจากธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ธาตุ การสกััดแยกตัวยาจากพืช ั ื การผลตยาแผนโบราณ การผลิตยาแผนโบราณ การแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
 • 10. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัปี 3/2 การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 3 (PPQA 3) ต่อจาก PPQA2 – ยากึ่งแข็ง ครม ขผง ตอจาก ยากงแขง ครีม ขีผึ้ง ้
 • 11. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัเคมีทางยา 2(Medicinal chemistry 2) ตอจาก เคมีทางยา ต่อจาก เคมทางยา 1
 • 12. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ(Medicinal herb and natural product) ตอจาก สมนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย ต่อจาก สมุนไพรและเภสชกรรมแผนไทย
 • 13. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ับูรณาการทางเภสัชศาสตร์ 2(Pharmacy integration 2) Mini project นําองค์ความรู้ในวิชาต่างๆมาประยุกต์ใช้
 • 14. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัปี 4/1 การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 4 (PPQA 4) ต่อจาก PPQA3 – ยาเม็ด ยาฉด ตอจาก ยาเมด ยาฉีด
 • 15. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร์(Pharmaceutical biotechnology) การเพาะเลยงเซลลและเนอเยอ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนือเยื่อ ้ ตัวยาที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ
 • 16. วิิชากลุ่มวิิทยาศาสตร์์ทางเภสัชศาสตร์์ ัวิชาเลือกเสรี วิทยาการเครื่องสําอาง (C ti i (Cosmetic science) ) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ุ (Natural health product) การดูแลสุขภาพทางเลือก (Alternative health care)
 • 17. ยาการควบคุมคุณภาพ สมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย สมุุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีทางยา 1-2 การผลิต จุลชววทยาฯ จลชีววิทยาฯ เทคโนโลยีชีวภาพ PPQA 1 41-4 วัตถุุดิบ
 • 18. โ โครงการพิเศษ “ องปฏิบัติิการปลอดภย” ิ “ห้้ ป ิ ป ั”เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และสิงแวดล้อม ่ เทคนิคการทําปฏิบัติการ การจดประเภทสารเคม การจัดประเภทสารเคมี การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ฏ การปฐมพยาบาล การจัดการกับอัคคีภัย การคัดแยกขยะ ั
 • 19. PharmCare Pharmaceutical
 • 20. อาจารย์ประจํากลุุ่มวิชา
 • 21. อ.ดร.ประสบอร รินทองPh.D. Pharmacognosy
 • 22. ผศ.ดร.เมธน ผดงกิจ ผศ ดร เมธิน ผดุงกจPh.D. Pharmaceutical chemistry and phytochemistry
 • 23. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้วPh.D. Pharmaceutical chemistry and phytochemistry
 • 24. อ.ดร.วนิดา ไทรชมภูPh.D.Ph D Science in Chinese materia medica
 • 25. อ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์Ph.D. Pharmaceutical sciences
 • 26. อ.ดร.บนลอ สงขทอง อ.ดร.บันลือ สังข์ทองDr.rer.nat. (Pharmazie)
 • 27. อ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร Ph.D. Research anddevelopment iin pharmaceuticalsd l t h ti l
 • 28. อ.ดร.พรพรรณ เหลาวชระสุวรรณอ ดร พรพรรณ เหล่าวชิระสวรรณ Ph.D. Research anddevelopment in pharmaceuticals
 • 29. อ.นชธมา แพงนคร อ นิชธิมา แพ่งนคร M.Sc. in Pharm.(Industrial pharmacy)
 • 30. อ.ศุภกัญญา ตันตระบัณฑิตย์ M.Sc. in Pharm. (Pharmaceutics)
 • 31. อ.กรพล แม่นวิวัฒนกลอ กรีพล แมนววฒนกุลM.Sc. in Pharm.(Pharmaceutical technology)Contact info :084-686-3747admin@pharmacafe.comadmin@pharmacafe comFacebook.com/kreepon.m
 • 32. อาจารยผู้ วยสอน อาจารย์ผช่วยสอน และเจ้าหน้าที่ีห้องปฏิิบัติการ ้ ้ ป
 • 33. นายกิิตติิศักดิิ์ เกิิดชาญ (พตม) (พี่ตั้ม) นายสุรพงศ์ รัตนะ (พี่เบ้า)
 • 34. นางสาวพัชรินทร์ บุญหลา นางสาวพชรนทร บญหล้า (พี่นุ่น)นางสาวไพฑูรย์ มูลทา (พี ( ี่หนิิง)
 • 35. ยาดี มีฤทธิ์ ผู้ผลิต คือ เภสชกร เภสัชกรยาเสย มีพิษ ผ้ ลิต คือยาเสีย มพษ ผูผลต คอ ฆาตกร
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks