Intro til Selvledelsesteknikker

Description
1. MOTIVASJON OGSELVLEDELSESelvledelsesteknikker 2. Hva er selvledelse?ã Fra brikke til aktør!ã Oppgaver du må gjøre selv: ã Bestemme mål og hvordan de skal…

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. MOTIVASJON OGSELVLEDELSESelvledelsesteknikker
 • 2. Hva er selvledelse?• Fra brikke til aktør!• Oppgaver du må gjøre selv: • Bestemme mål og hvordan de skal nås • Å stille seg selv gode spørsmål • Lage en forpliktende avtale • Reflektere over egen hverdag • Evaluere egen innsats • Ta ansvar for resultatet (egen læring og gjennomføring)• Dette forutsetter bevisstgjøring rundt egen person: • Selvinnsikt • Kjenne sine signaturstyrker, preferanser, individuelle faktorer for motivasjon, verdier, reaksjonsmønstre osv. • Selvbeherskelse • Hva skal til for å kunne lede egen væremåte • Bruke konkrete verktøy og teknikker• Trening, trening og atter trening
 • 3. Ønskede områder• Økt fokus og konsentrasjon om arbeidsoppgavene• Selvdisiplin• Sette mål
 • 4. Selvdisiplin / fokus og konsentrasjon• Hva er god selvdisiplin? • Økt fokus og konsentrasjon om arbeidsoppgavene? • Gjøre mer? • Gjøre noe annet enn det du gjør? • Leve i tråd med personlighet, ønsker, behov?• Hva gjør at du mister fokus og konsentrasjon? • Kan du finne svar i dagboka?• Hvilke tidstyver har du? • Bruk dagboka til å kartlegge • Skal du ha dem i jobben eller er de uønskede?• Kan du bytte fokus? • Se deg selv utenfra: Hva er det du gjør? • Kan du se på det du har gjort, ikke bare det du ikke har gjort?• Ta framtidsperspektiv
 • 5. Jeg harTa framtidsperspektiv nådd målet!! Hva var noen av de viktigste stegene du tok for å komme hit? Nå MålSentral NLP-teknikk
 • 6. I framtidsperspektivForestill deg at målet du satte er nådd:• Hvordan vet du at du har nådd målet?• Hvordan har du det da? • Hvordan ser det ut rundt deg? • Hva tenker du? • Hva føler du? • Hvordan har du det i kroppen?• Hvordan kan andre se at du har nådd målet? • Er det noe som er forandre ved deg? • Hvordan kan de se det eller merke det?• Er dette virkelig målet du ønsker å nå? • Evaluer om det er dette du ønsker eller om du kanskje bør omformulere målet eller spesifisere det mer.
 • 7. I framtidsperspektivNår målet er nådd, se deg tilbake:• Hva var det første du gjorde på vegen mot målet?• Støtte du på noen utfordringer? • Hvordan snakket du til deg selv? • Hvilke tanker hadde du? • Hvordan kan du håndtere utfordringene?• Var det noe/noen som hjalp deg på vegen • Venner/kollegaer som virket positivt på deg undervegs? • Hvem har tro på deg? • Andre med samme mål?• Kan du sette opp små delmål? • Belønning på vegen?
 • 8. Å sette SMARTE mål• Spesifikke• Målbare/motiverende,• Akseptable/ambisiøse• Realistiske og relevant• Tidsbestemte• Enkle
 • 9. Grunnleggende spørsmål 3. Hvilke barrierer står du overfor? 2. Hva vil du? 4. Hvorfor vil1. Hvor er du? du dit? 5. Hvordan skal du komme dit?
 • 10. Spørsmål eksempler:• Hvor er du? • Hva er du flink til? • Hva er du lidenskapelig opptatt av? • Hva er viktig for at du skal føle deg vel? • Hva kan du gi avkall på? • Hva ønsker du at folk skal si om deg i din begravelse?• Hva vil du? • Alt er viktig, men du kan ikke gjøre alt. Hva er viktigst? • Hva er mest tilfredsstillende for deg? (se dagbok og verdier?)• Hvorfor vil du dit? • Hva er belønningen? • For hvem vil du dit? For deg selv eller for at andre forventer det? • Er det en norm du bør leve opp til? • Hva gir det deg?
 • 11. Forts….• Hvilke barrierer står du overfor? • Hvordan snakker du til deg selv? • Er det noen som vil kritisere deg for det du gjør? • Har du noen forutinntatte meninger? • Hva tenker du om hva andre mener? • Hva er det verste som kan skje? Og hvordan reagerer du om det skjer med noen andre? • Hvordan kan du håndtere barrierene? • Hva fungerte da du møtte barrieren?• Hvordan vil du komme dit? • Kan du sette små mål? • Hvilke teknikker kan du bruke? Dagbok, positivt selvsnakk, ta fremtidsperspektiv, skrive kontrakt, …..osv • Hvilke hjelpere kan du benytte deg av?
 • 12. Livhjulet - hva er viktig for deg?Et hjelpemiddel for å velge område Karriere Fysisk miljø Jobb Mat Familie og venner Fritidsaktiviteter Andre viktige personer Rekreasjon/hvile Religion Personlig vekst Livssyn Helse Penger Velvære Materielle goder
 • 13. Livhjulet – definer dine egne områder,privat eller jobb
 • 14. Lag egen handlingsplan – ta ansvar• Sette SMARTE hovedmål – lag SMARTE delmål• Fortell andre om målet• Evaluere underveis • Be om feedback • Evaluer deg selv• Ta ansvar for resultatet • Egen læring og gjennomføring• Trene – trene - trene
 • 15. Oppgave: Skrive brev til deg selv• Skriv et brev til deg selv om noe du har lyst å forandre på.• Beskriv hvordan du tror du vil ha det når du har oppnådd dette.• Legg brevet i en konvolutt • Skriv navnet ditt utenpå • Lever til en kollega eller venn • Be om å få det tilbake – uåpnet – avtal hvor lenge brevet skal oppbevares før du får det tilbake.
 • 16. Brevet til deg selv• Beskriv målet –• Begrunn hvorfor –• Når skal målet være nådd – sett en frist.• Delmål – små steg på vegen - frister
 • 17. «Når endringen treffer meg»• Ta ansvar! • Vær en aktør• Kartlegging • Hva skjer rundt meg? (Fakta) • Hva vet jeg, hva trenger jeg vite, hvem kan hjelpe meg, forstår jeg helheten? • Hva skjer med meg? (Fakta) • Direkte endringer for min rolle, hva må jeg gjøre annerledes, hva kan jeg, hva må jeg lære, taper jeg noe viktig, vinner jeg noe? • Hva skjer i meg? (Selvobservasjon -> selvinnsikt) • Hva føler og tenker jeg? Hvor går energien? Hva vil jeg? Opplever jeg dette som en trussel eller mulighet?• Plan • Hva gjør jeg? (Selvledelse - > F.eks. GROW-modellen) • Legge opp til en vekst-/utviklingsstrategi! • Hva gjør jeg nå? Hvilke alternativer har jeg? Hvilke råd får jeg? Hva har jeg gjort tidligere i lignende tilfeller? Hva har jeg sett andre gjøre?
 • 18. Bruk av livhjulet Årlig «selvangivelse» eller statusvurdering • Bruk en halvtime til å se tilbake på siste år. Generelt Kjærlighet • Skriv noen setninger på hvert punkt for å oppsummere. • Vurder egen tilfredshet pr område Utvikling Arbeid i en skala fra 1 til 10 ( 1 = elendig - 10 = perfekt) • (Se utvikling fra foregående år.) • Vurder om/hvor handlinger er Økonomi nødvendig. -> Handlingsplan Helse Kilde: «Ekte lykke». M. Seligman Venner Lek «Du bør veie livet ditt en gang i året. Hvis du veier det og finner det for lett, må du forandre på livet ditt. Som regel vil du oppdage at løsningen ligger i dine egne hender.» Robertson Davies (1913-95) Prisbelønt canadisk forfatter og redaktør
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks