Intrebari asigurari.docx

Description
1) Definiti conceptul de asigurare, explicati abordarea acestuia d. p. d. v. juridic, economic si financiar: Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economice care implică aportul unui număr mare de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care sunt ameninţate de aceleaşi pericole posibile, dar nesigure. Caracterul juridic rezulta din forma sa legala, contractul de asigurare ca lege a partilor si legea propriu-zisa de reglement

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1)   Definiti conceptul de asigurare, explicati abordarea acestuia d. p. d. v. juridic, economic si financiar:  Asigurarea   reprezintă un sistem de relaţii economice care implică aportul unui număr mare de  persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care sunt ameninţate de aceleaşi  pericole posibile, dar nesigure. Caracterul juridic  rezulta din forma sa legala, contractul de asigurare ca lege a partilor si legea  propriu-zisa de reglementare a asig. Caracterul economic rezulta din constituirea fondului propriu-zis de asig. Caracterul financiar rezulta din faptul ca asig. este una din parghiile sistemului financiar, un intermediar fin. intre pers. F si J. 2)   Premisele asigurarii: a)   Caracterul aleator   al evenimentelor la care se refera asig: evenimentul trebuie sa fie intamplator iar realizarea lui sa nu depinda de vointa pers. asigurate.  b)   Caracterul evaluabil el evenimentelor: pt. a fi asigurat, evenimentul trebuie sa poata fi cuprins in cercetarea statistica si sa se incadreze in regulile de calcul ale probabilitatilor.  c)    Mutualitatea, (ocupa un loc deosebit) reflectata in constituirea   fondului de asig. dupa principiul toti pt. unul, unul pt. toti.  d)    Extensia numerica a asig: este o cerinta in derularea procesului de asig, asigurarea unor resurse suficiente pt. constituirea fondului de asigurari.  e)    Echidistanta asiguratilor fata de risc. 3)   Functiile asigurarilor: a)    De repartitie : consta in procesul de redistribuire a unei parti din PIB, in procesul de formare si dirijare a fondului de asigurare.    b)    De control  :   functia complementara a asig., urmareste modul in care se incaseaza primele, cum se efectueaza platile, CH de prevenire a riscurilor.   c)    De compensare a pagubelor  : principala functie a asig., prezinta interes atat pt. asigurati cat si  pt. economia tarii.   d)    De prevenire a producerii pagubelor:  se realizeaza prin finantarea unor actv. de prevenire a calamitatilor si a accidentelor.  e)    Financiara :  asig. este una din paaghiile sistelului financiar, pt. ca incasarea primelor de asig. are loc la inceputul perioadei de referinta, iar palta se realizeaza pe tot parcursul anului.   4)   Clasificarea asig. dupa regimul juridic sau forma de realizare:  a)    Asig. obligatorii: relatiile de asig. sunt reglementate prin acte normative cu caracter obligatoriu.  b)    Asig.    facultative : relatiile de asig. se stabilesc prin liberul consimtamant al partilor printr-un contract.   5)   Clasificarea asig. dupa natura relatiilor dintre partile implicate in asigurare: a)    Asig. directe sau propriu-zise : asig. in care sunt implicati asiguratul si asiguratorul printr-un contract de asig.  b)   Coasigurarea : asiguratul incheie contractul de asig. pt. bunurile asigurate cu mai multe SC de asig., in acelasi timp, dar in cota parte.  c)    Reasigurarea : asiguratorul cedeaza unui alt asigurator o parte mai mare sau mai mica din riscurile preluate si primele de asig.   6)   Care sunt subiectele asigurarii: -    Asiguratul:  pers. F sau J care isi asigura bunurile   -    Asiguratorul: societatea de asig.   care in schimbul primei de asig. isi asuma raspunderea pt riscurile prevazute in contract   -   Contractantul:  pers. F sau J care poate sa incheie contractul de asig. fara a fi asigurat.   -    Beneficiarul:  pers. F sau J care are dreptul sa incaseze despagubirea fara a fi parte in contractul de asig.   7)   Ce este fransiza si de cate feluri este ea: a)    Atinsa (simpla): asiguratorul acopera in intregime paguba daca aceasta este mai mare decat fransiza.  b)    Deductibila (absoluta) :  se scade in toate cazurile din paguba, indiferent de volumul pagubei.   8)   Interesul in asigurare: reflecta manifestarea de vointa favorabila promovarii raporturilor de asig., interesul este motivat de risc.  9)   Riscul asigurabil: este pericolul sau primejdia posibila sau evenimentul incert, posibil si viitor care ar putea afecta bunurile, capacitatea de munca, persoanele. Riscul poate fi provocat de forte ale naturii sau de terte persoane.  10)   Primcipii valabile la acordarea despagubirii:  a)   11) Principiul raspunderii proportionale: despagubirea este stabilita in aceeasi proportie fata de paguba in care se afla suma asigurata fata de val. bunurilor.  b)   12) Principiul primului risc:  se aplica mai des la bunurile la care riscul la producerea daunei totale este mai redus.  c)    Principiul raspunderii limitate sau cu fransiza:  despagubirea se acorda numai daca paguba depaseste o val. prestabilita (fransiza).   13) Caracterele juridice ale contracului de asigurare: a) Caracter sinalagmatic:  partile au obligatii reciproce, interdependente: asiguratul (sa plateasca prima de asig. si sa faca declaratii reale), asiguratorul (sa acopere riscul prin despagubire).  b) Caracter consensual:  se incheie cu acordul ambelor parti. c) Caracter aleatoriu:  partile urmaresc realizarea unor fapte a caror infaptuire este intamplatoare. d) Caracter oneros:  partile urmaresc realizarea unor scopuri, interese materiale. e) Caracter succesiv:  are o realizarea variabila in timp. f)  Este unic:  in raprt cu intreaga perioada de valabilitate a acestuia. g) Implica buna credinta. 14) Interesul asigurabil in asigurarea de bunuri: este interesul patrimonial, ce decurge de regula din calitatea de proprietar a pers. care doreste sa se asigure. 15) Riscul asigurat in asig. de bunuri: a)  Riscuri civile:  la cladirile de locuinte, birouri si bunurile aflate in acestea.  b)  Riscuri comerciale si industriale:  asociate cladirilor care folosesc ca unitati de productie si depozitare si bunurile aflate in acestea. Exemple de riscuri: incendiu, trasnet, explozie, ploaie torentiala, grindina, cutremur, avalanse etc. 16) Cum se stabileste marimea pagubei in caz de dauna la asig. de bunuri: a)  In caz de dauna totala:  valoarea de inlocuire a bunului distrus la data producerii evenimentului asigurat din care se scade uzura si valoarea resturilor care se pot valorifica.  b)  In caz de dauna partiala:  costul reparatiilor din care se scade uzura si valoarea resturilor care se pot intrebuinta 17) Faceti o comparatie intre valoarea reala a unui bun si suma asigurata a a cestuia: In cazul asig. de bunuri, suma asigurata nu trebuie sa depaseaca valoarea reala a bunului in momentul incheierii contractului. In general sumele de asig. se stabilesc fie separat pt. fiecare bun in parte fie global pt. toate bunurile din acceasi grupa.   18) Constatarea si evaluarea daunei. Stabilirea despagubirii in asig. de bunuri: Cand se produce riscul asigurat => Despăgubirea  care se face în raport cu starea bunului în momentul  producerii evenimentului asigurat, iar valoarea acestuia nu poate depăşi suma asigurată sau valoarea reala a  bunului. 19) Ce intelegem prin paguba totala in asig. de bunuri?  Paguba totala:  distrugerea bunului in asemenea grad incat refacerea lui nu este posibila sau cheltuielile de refacere depasesc suma asigurata.  Paguba partiala:  distrugerea bunului astfel incat prin reparare paote fi adus la starea initiala. 20) Situatii in care sociectatea de asig. poate refuza plata despagubirilor: a) Daca dauna este provocata in mod intentionat de asigurat, pers. care locuiesc cu asiguratul sau folosesc bunul asigurat.  b) Daca cererea de despagubire este facuta cu rea credinta sau daca asiguratul a contribuit in mod deliberat la producerea daunei. 21) Care este cuantumul despagubirii pe care o datoreaza asiguratorul in cazul in care asiguratul a incheiat mai multe contracte de asig. pt. aceleasi bunuri:  22) Riscurile asigurate prin contractul de asigurare maritima: a)  Riscuri obisnuite:  din care fac parte riscurile marii: furtuna, naufragiul, scufundarea, esuarea, coliziunea, furtul, jaful, capturarea si sechestrarea.  b)  Riscuri speciale: se datoreaza unor cauze deosebite: scurgerea lichidelor, spargerea materialelor casante, incingerea cerealelor c)  Riscuri excluse:  sunt acele riscuri pt. care SC de asig. nu poarta nicio raspundere: evaporarea lichidelor.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks