Instruire-PSI-tema-02.pdf

Description
TEMA 2 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor Art.1.9. Activităţile desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare constituie sarcini de serviciu, care se înscriu ca atribuţiuni în fişele posturilor. Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de a

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  7/85TEMA 2 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor Art.1.9. Activităţile desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare constituie sarcini de serviciu, care se înscriu ca atribuţ iuni în fişele posturilor.Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din subordine care au stabilite prinfişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, timpul si condiţiile necesaredesfăşurăriiactivităţilor aferente îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea prevederilor normelor nu absolvă factorii decizionali derăspunderile ce le revin potrivit legii.Art.1.10. Cadrele tehnice cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor şi persoanele desemnate pentru punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor,îndeplinesc următoarele sarcini principale: ã îndrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; ã verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie pentru lucrările de investiţii noi, reparaţiicapitale, modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale construcţiilor şi instalaţiilorexistente şi propune, după caz, completarea acestora cu măsuri şi sisteme de protecţie la foc necesare conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare şi a scenariilor de siguranţă la foc elaborate potrivit prevederilor legale; ã coordonează efectuarea studiilor privind identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu, precum şi de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la obiectivele aflate în exploatareşi propune conducerii respective măsurile de creştere a nivelului de protecţie împotriva incendiilor; ã urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor cuprinse îndocumentaţiile tehnice de execuţie sau stabilite de autorităţile abilitate potrivit legii; ã propun conduceri lor respective să convoace specialiştii pompieri militari în cadrul comisiilor de recepţiea lucrărilor de investiţii, în condiţiile legii; ã elaborează pe baza planurilor tematice aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectele planurilor  tematice de taliate de pregătire a salariaţilor şi personalului serviciilor de pompieri civili, pe care le supunaprobării conducerii, desfăşurând nemijlocit activităţi de pregătire a acestora prin lecţii teoretice şiaplicaţii practice; ã întocmesc şi reactualizeazăpermanent listele cu substanţele periculoase utilizate, stabilesc măsurile deidentificare a pericolului de prevenire, stingere a incendiilor şi de protecţie a personalului, corelate cunatura şi riscurile prezentate şi le supun aprobării conducerii; ã coor donează întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi după caz, întreprind demersurilede avizare a acestora de către pompierii militari; ã evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru achiziţionarea, repararea,întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentruefectuarea celorlalte activităţi specifice de apărare împotriva incendiilor; ã acordă sprijin la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a servicii lor de pompieri civili,  pe care îl supun aprobării conducerii; ã întocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi calitativă a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea acestora con formprevederilor normei; ã  participă la cercetarea incendiilor produse, ţin evidenţa acestora şi propun măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare; ã întocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se desfăşoară analizele semestrialede apărare  împotriva incendiilor. Art.1.11. Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţile de educaţie naţională se realizează printr- un ansamblu de măsuri tehnico -organizatorice, constând în principal din: a. desemnarea cadrelor tehnice sau a s  pecialiştilor cu atribuţii de coordonare, control şi constatare aîncălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor concrete ce le revin  8/85 astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege pentru organele de con ducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea şi instruirea specifică; b. instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru, aregulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţllor curente, precum şi acelor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase; c. organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe toată durata desfăşurării activităţilor didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin membrilor acestora în legatură cu: ã alarmarea şi anunţarea incendiilor; ã alertarea forţelor de intervenţie proprii; ã alertarea forţelor cu care cooperează; ã alertarea pompierilor militari; ã efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii, după caz, aalimentării cu electricitate, gaze sau energie termică aferente şi de punere în funcţiune ainstalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor; ã evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale; ã executarea intervenţiei de stingere; d. dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi; e. asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii. Proprietari şi Directori Art. 1.29. Asigură cunoaşterea şipunerea în aplicare, în părţile care le revin, a planurilor de protectieîmpotriva incendiilor întocmite, aprobate şi puse la dispoziţie de titularul dreptului de proprietate şi/sau utilizare. Art. 1.30. Asigură măsurile necesare pentru determinarea împrejurărilor care au favorizat producereaincendiilor, ţine evidenţa acestora şi stabileşte, după caz, măsuri de preîntâmpinare a producerii unor  evenimente similare. Analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor. Art. 1.31. Verifică periodic, direct sau prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şirăspunderilor ce îi revin privind apărarea împotriva incendiilor, cuprinse în contractele de închiriere,concesionare sau dare în locaţie şi după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor şi măsurilor prevăzute  în acestea. Art. 1.32. Asigură instruirea salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând personal sau prin persoane desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere aincendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară.Art. 1.33. Numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea înaplicare, controlul şi supraveghereamăsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura,complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de activităţile desfăşurate.Art. 1.34. Stabileşte cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesuluide educaţie şi învăţământ asupra riscului de incendiu prezentat de activităţile desfăşurate, a măsurilor şiregulilor de prevenire a incendiilor, precum şi asupra modului de comportare şi a posibilităţilor de orientareşi evacuare în caz de incendiu.Art. 1.35. Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii privind apărarea împotriva incendiilor conducătorul unitatii este obligat : ã să stabilească prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea  împotriva incendiilor în unitatea pe care o conduce; ã să reactualizeze dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc; ã să aducă la cunostinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, a dispoziţiilor  reactualizate; ã să justifice autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt corelatecu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice.  9/85Utilizatori Art. 1.36. Utilizatorii trebuie să participe la activităţile de pregătire teoretică şi practică, să cunoascăşi să aplice întocmai instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor specifice locului de activitate şi după caz,atribuţiile stabilite prin planurile de intervenţie în caz de incendiu.Art. 1.37. Să respecte instrucţiunile de lucru privind utilizarea substanţelor şi materialelor  periculoase, precum şi a tehnologiilor, instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor şi echipamentelor aferente activităţii.Art. 1.38. Să informeze imediat şefii nemijlociţi sau persoanele cu atribuţii de conducere şisupraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, despre defecţiunile sesizate la mijloacele tehnicede prevenire şi stingere a incendiilor din dotarea locurilor de munca, precum şiasupra defecţiunilor şiavariilor tehnice care pot constitui cauze potenţiale de incendiu. Cadre didactice si elevi Art. 1.39. Elevii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere aincendiilor din unitatea respectivă (de învăţământ şi după caz, cămin).Art. 1.40. În cazul în care iau cunoştiinţă de nereguli privind apărarea împotriva incendiilor înunitate, vor anunţa imediat conducerea.Art. 1.41. Să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz deincendiu sau calamităţi naturale.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks