วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) - PDF

Description
วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย ม นโยบายในการส งเสร ม เผยแพร เช อมโยง และกระต นการผล ตผลงาน ว ชาการและงานว

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 24 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย ม นโยบายในการส งเสร ม เผยแพร เช อมโยง และกระต นการผล ตผลงาน ว ชาการและงานว จ ยท ม ค ณค าต อการพ ฒนาว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โดยร ปแบบผลงานท วารสารจะร บพ จารณาม 3ประเภทค อบทความว ชาการ บทความว จ ยและบทว จารณ หน งส อ บทความว ชาการและบทความว จ ยท จะนามาต พ มพ ในวารสารว ถ ส งคมมน ษย น จะได ร บการตรวจสอบ ทางว ชาการ ( Peer Review) ก อนเพ อให วารสารม ค ณภาพในระด บมาตรฐานสากลและนาไปอ างอ งได ผลงาน ท ส งมาต พ มพ 1. ผลงานท ส งมาต พ มพ จะต องม สาระงานทบทวนความร เด มและเสนอความร ใหม ท ท นสม ยรวมท ง ข อค ดเห นท เก ดประโยชน ต อผ อ านด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2. ผลงานท ส งมาต พ มพ ต องไม เคยถ กน าไปต พ มพ เผยแพร ในวารสารอ นใดมาก อนและไม ได อย ใน ระหว างการพ จารณาลงวารสารใดๆ 3. หากผลงานท ส งมาต พ มพ เป นภาษาอ งกฤษ ต องผ านการตรวจสอบความถ กต องจากผ เช ยวชาญ ด านภาษา ก อนส งบทความมาย งกองบรรณาธ การ 4. หากผลงานท ส งมาต พ มพ เป นงานแปลหร อเร ยบเร ยงจากภาษาต างประเทศ ต องม หล กฐานการ อน ญาตให ต พ มพ เป นลายล กษณ อ กษรจากเจ าของล ขส ทธ 5. ผ น พนธ จะได ร บวารสารจ านวน 2 เล ม ภายใน 1 เด อนหล งจากวารสารเผยแพร แล ว และกอง บรรณาธ การม ส ทธ น าบทความด งกล าวไปเผยแพร ในวารสารฉบ บออนไลน ได โดยไม ต องแจ งผ น พนธ อ ก 6. หน งส อตอบร บการต พ มพ บทความ กองบรรณาธ การจะออกให เม อผ น พนธ แก ไขบทความตาม ค าแนะน าของผ พ จารณาบทความแล วเท าน น โดยหน งส อร บรองจะลงนามโดยคณบด คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ หร อผ ท คณบด มอบหมายท งน ผ น พนธ ต องย ดหล กเกณฑ การเข ยนอย างเคร งคร ด 7. ส งบทความฉบ บเต มมาท การเตร ยมต นฉบ บสาหร บบทความและบทความว จ ย 1. ภาษาเป นภาษาไทยหร ออ งกฤษก ได ถ าเป นภาษาไทยให ย ดหล กการใช ค าศ พท หร อการเข ยนท บ ศ พท ให ย ดหล กของราชบ ณฑ ตยสถานพยายามหล กเล ยงการใช ภาษาอ งกฤษในข อความยกเว นกรณ จ าเป น ศ พท ภาษาอ งกฤษท ปนไทยให ใช ต วเล กท งหมดยกเว นช อเฉพาะซ งต องข นต นด วยต วอ กษรใหญ ถ าเป น ภาษาอ งกฤษควรให ผ เช ยวชาญในภาษาอ งกฤษตรวจสอบความถ กต องก อนท จะส งต นฉบ บส าห บต วเลขให ใช ต วเลขอารบ ก 2. ขนาดของต นฉบ บพ มพ หน าเด ยวบนกระดาษส นขนาดA4 (216 x 279 มม.) ควรเว นระยะห างจาก ขอบกระดาษด านบนและซ ายม ออย างน อย 40 มม. (1.5 น ว) ด านล างและขวาม ออย างน อย25 มม. (1 น ว) พ มพ ด วยโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดด วยร ปแบบอ กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ต วอ กษรย อน วใส ต วอ กษรด วย 3. จานวนหน าบทความว ชาการและบทความว จ ยไม ควรเก น 12 หน า 4. ร ปภาพ ในกรณ ท ผ เข ยนบทความ ม ภาพประกอบบทความ ควรบ นท กไฟล ร ปภาพ เป นนามสก ล.jpg หร อ.jpeg โดยเข ยนบรรยายใต ภาพ ต วอ กษรเอ ยงขนาด 12 pt. การเร ยงลาด บเน อหา 1. บทความว จ ย 1.1. ช อเร อง (title) ควรส นกะท ดร ดและส อเป าหมายหล กของการศ กษาว จ ยไม ใช ค าย อความยาวไม ควรเก น 100 ต วอ กษรช อเร องต องม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษโดยให น าช อเร องภาษาไทยข น ก อน 1.2. ช อผ น พนธ และท อย ให ม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษและระบ ต าแหน งทางว ชาการหน วยงาน หร อสถาบ นท อย และ ของผ น พนธ เพ อใช ต ดต อเก ยวก บต นฉบ บและบทความท ต พ มพ แล ว กรณ เป นผลงานสารน พนธ ว ทยาน พนธ และด ษฎ น พนธ ต องได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษาตามใบร บรองของหล กเกณฑ วารสารน 1.3. บทค ดย อ (abstract) ให ม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษเป นเน อความย อท อ านแล วเข าใจง ายโดย เร ยงล าด บความส าค ญของเน อหาเช นว ตถ ประสงค ว ธ การศ กษาผลงานและการว จารณ อย าง ต อเน องก นไม ควรเก น 250 ค าหร อ 15 บรรท ดไม ควรม ค าย อให บทค ดย อภาษาไทยข นก อน ภาษาอ งกฤษ 1.4. คาสาค ญหร อคาหล ก (keywords)ให ระบ ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษใส ไว ท ายบทค ดย อของ แต ละภาษา 1.5. บทนา (introduction) เป นส วนของเน อหาท บอกความเป นมาและเหต ผลน าไปส การศ กษาว จ ย ให ข อม ลทางว ชาการพร อมท งจ ดม งหมายท เก ยวข องอย างคร าวๆและม ว ตถ ประสงค ของการศ กษา และการว จ ยน นด วย 1.6. ว ธ ดาเน นการศ กษาว จ ยให ระบ รายละเอ ยดว ธ ด าเน นการศ กษาว จ ยว สด อ ปกรณ ส งท น ามาศ กษา จานวนล กษณะเฉพาะของท ศ กษาตลอดจนเคร องม อและอ ปกรณ ต างๆท ใช ในการศ กษา อธ บายว ธ การศ กษาหร อแผนการทดลองทางสถ ต การส มว ธ การเก บข อม ลและว ธ การ ว เคราะห ข อม ล 1.7. ผลการศ กษา (results) แจ งผลท พบตามลาด บห วข อของการศ กษาว จ ยอย างช ดเจนได ใจความถ า ผลไม ซ บซ อนไม ม ต วเลขมากควรใช คาบรรยายแต ถ าม ต วเลขมากต วแปรมากควรใช ตารางแผนภ ม แทนไม ควรม เก น 5 ตารางหร อแผนภ ม ควรแปรความหมายและว เคราะห ผลท ค นพบและสร ป เปร ยบเท ยบก บสมมต ฐานท ต งไว 1.8. อภ ปรายและสร ปผล (discussion and conclusion) ช แจงว าผลการศ กษาตรงก บ ว ตถ ประสงค ของการว จ ยหร อแตกต างไปจากผลงานท ม ผ รายงานไว ก อนหร อไม อย างไรเหต ใดจ ง เป นเช นน นและม พ นฐานอ างอ งท เช อถ อได และให จบด วยข อเสนอแนะท จะน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน หร อท งประเด นคาถามการว จ ยซ งเป นแนวทางสาหร บการว จ ยต อไป 1.9. ตารางร ปร ปภาพและแผนภ ม ควรค ดเล อกเฉพาะท จ าเป นและต องม ค าอธ บายส นๆแต ส อ ความหมายได สาระครบถ วนในกรณ ท เป นตารางคาอธ บายต องอย ด านบนในกรณ ท เป นร ปภาพหร อ แผนภ ม คาอธ บายอย ด านล างและควรระบ แหล งท มาหร อเจ าของล ขส ทธ ของตาราง ร ปภาพและ แผนภ ม น นกรณ ไม ได เป นล ขส ทธ ของผ เข ยน เอกสารอ างอ ง(references) ส าหร บการพ มพ เอกสารอ างอ งท งเอกสารอ างอ งท เป นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษโดยม หล กการท วไปค อเอกสารอ างอ งต องเป นท ถ กต พ มพ และได ร บการยอมร บ ทางว ชาการไม ควรเป นบทค ดย อและไม ใช การต ดต อส อสารระหว างบ คคลถ าย งไม ได ถ กต พ มพ ต อง ระบ ว ารอการต พ มพ (in press) 2. บทความท วไป 2.1. ช อเร อง 2.2. ผ แต ง 2.3. บทค ดย อ 2.4. คาสาค ญ 2.5. บทนา 2.6. เน อหา 2.7. บทสร ป 2.8. เอกสารอ างอ ง 3. บทว จารณ หน งส อ 3.1. ข อม ลทางบรรณาน กรม 3.2. ช อผ ว จารณ 3.3. บทว จารณ การอ างอ งเอกสาร 1. การอ างอ งในเน อหา ใช ระบบนามป (Author - Date) อ างโดยใช ช อผ แต งและป พ มพ ภายในวงเล บ โดย สามารถอ างอ งไว หน าข อความและหล งข อความ ด ง 1.1. การอ างอ งหน าข อความ ช อผ แต ง (ป พ มพ )... Baldwin, J. (2002) ได ให ความหมายของอ นเตอร เน ต (Internet) ว า ย อมาจาก อ นเตอร เน ตเว ร ก ก ง (Internetworking)ค อการนาเคร องคอมพ วเตอร มาเช อมต อก นเป นเคร อข ายขนาดใหญ ท วโลก ภายใต มาตรฐานการร บ ส ง ข อม ลระหว างก น ตามท ก าหนด ท าให สามารถต ดต อส อสารและ แลกเปล ยนข อม ล ข าวสารระหว างก นได อย างอ สระท วโลก 1.2. การอ างอ งหล งข อความ...(ช อผ แต ง, ป พ มพ ) บร เวณตะว นออกเฉ ยงเหน อของสหร ฐฯ ในป จจ บ น เคยเป นบ านเด มของชนเผ าอ นเด ยนแดง ท พ ด ภาษาเด ยวก น เร ยกว า อ โรคอยส อ นประกอบด วยชน 6 เผ า ได แก ซ เนกา โอนายดา โอนอนดากา คาย กา โมฮ อก และ ท สคาโรรา และย งม เพ อนบ านอ ก 2 ชนเผ า ค อ ฮ รอน เอร และซ สเกอฮานา (กอบก ล อ งค ทานนท, 2545) 2. การอ างอ งส วนท ายเร อง ใช ร ปแบบการอ างอ งแบบ APA Style (The Publication Manual of the American Psychological Association) ท งน ผ น พนธ จะต องอ างอ งตามการอ างอ งในเน อหาท กรายการ โดยแบ งเป น เอกสารอ างอ งและส มภาษณ อ างอ ง การเข ยนอ างอ งเอกสารส วนท ายเร อง ก. กรณ ท เป นรายงานว จ ย ม ร ปแบบและการเร ยงลาด บด งน : ช อผ เข ยน (ในกรณ ภาษาไทยใช ช อและ นามสก ลและในกรณ ภาษาอ งกฤษใช นามสก ลและช อ. ป ท เผยแพร. ช อรายงานว จ ย.แหล งท นท รายงานว จ ยน น เสนอ.จานวนหน าของรายงานว จ ย.ในกรณ ท ม ผ เข ยนมากกว า 2คนให ใส รายช อผ เข ยนคนแรกแล วตามด วยค า ว า และคณะ หร อ et. al ว ภาร ตน พ นธ ฤทธ ดา. (2542).อ ทธ พลของว ฒนธรรมต างประเทศท ม ต ออ ตล กษณ ของว ยร น:ศ กษาเฉพาะ กรณ ดนตร ญ ป น. สาน กงานคณะกรรมการว ฒนธรรมแห งชาต กระทรวงว ฒนธรรม. 256 หน า. ข. กรณ ท เป นหน งส อ ม ร ปแบบและการเร ยงลาด บ: ช อผ เข ยน (ในกรณ ภาษาไทยใช ช อและนามสก ล และในกรณ ภาษาอ งกฤษใช นามสก ลและช อ. ป ท พ มพ. ช อหน งส อ.จ งหว ดท พ มพ : สถานท พ มพ.ในกรณ ท ม ผ เข ยนมากกว า 2คนให ใส รายช อผ เข ยนคนแรกแล วตามด วยคาว า และคณะ หร อ et. al ส จ ตต วงษ เทศ. (2554). นาค มาจากไหน?.กร งเทพ : โพสต บ ค. Waterson, R. (1990). The Living house : An anthropology of architecture in South East Asia. New York : Oxford University press ค. กรณ ท เป นรายงานการประช มว ชาการและส มมนา ม ร ปแบบการเร ยงล าด บค อช อผ แต ง. ป ท พ มพ. ช อเอกสารรวมเร องท ได จากรายงานการประช ม. ว นเด อนป ท จ ด : สถานท จ ด :สาน กพ มพ หร อผ จ ดพ มพ. อ โคโมสไทย. (2554). มรดกช มชนเม องแห งเอเช ย. รายงานการประช มว ชาการนานาชาต 2011: ICOMOS Thailand International Conference2011: Asian Urban Heritage ; ต ลาคม ภ เก ต. Crestani, Fabio & Ruthven, Ian., editors (2005). Information Context: Nature, Impact, and Role: 5th International Conference on Conceptions of Library and Information Sciences ; 4-8 June 2005 ; Glasgow, UK : Lecture Notes in Computer Science. ง. กรณ เป นว ทยาน พนธ ม ร ปแบบการเร ยงลาด บค อช อผ แต ง. ป ท พ มพ. ช อว ทยาน พนธ. จ งหว ดท ต ง ของสถาบ น : ช อสถาบ นการศ กษา ปฐม นวลคา. (2555). ป จจ ยทางส งคมและว ฒนธรรมท ม ผลต อพฤต กรรมการบร โภคเกล ออนาม ยของ ประชาชนจ งหว ดแม ฮ องสอน. (ว ทยาน พนธ ปร ญญาส งคมศาสตรมหาบ ณฑ ต). กร งเทพมหานคร : มหาว ทยาล ยมห ดล. Werner, Katherine Renee (2014). Officer involved domestic violence: An examination of California psychological inventory fitness for duty data. (Dissertation).Illinois : The Chicago School of Professional Psychology. จ. กรณ ท เป นหน งส ออ เล กทรอน กส ม ร ปแบบและการเร ยงล าด บค อช อผ แต ง. ป ท พ มพ ช อเร อง. ช อ วารสาร( ป เด อนว นท อ างอ งถ ง) เล มท (ฉบ บท ) : ได มาจากช อwebsite Yihong, G., Orton, J., & Lo Bianco, J. (2009). China and English : Globalization and the Dilemmas of Identity. [cited 2013 July 17] ; Buffalo: Multilingual Matters. Available from: ebook Collection (EBSCOhost). ฉ.กรณ บทความจากหน งส อท ม ผ แต งหลายคน ใช ช อผ แต งคนแรกท ปรากฏในหน าช อเร องท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks