Instalatii Pentru Semnalizare Acustica Si Optica

Description
instalatii electrice

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 20

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   TEMA :  INSTALAȚII PENTR U SEMNALIZARE OPTICĂ ȘI  ACUSTICĂ      Cuprins  pag.  ARGUMENT  …………………………………………………………………… 1 CAPITOLUL I  Instalații de curenți slabi    1.1.   Defi niție…………………………………………………………………..2  1.2.   Clasificare …………………………………………………………….......2  1.3.   Lucrări din instalații de curenți slabi…………………………………......2  1.3.1.   Relee electromagnetice…………………………………………….3  1.3.2.   Releul termic……………………………………………………….4  1.3.3.   Relee fotoelectrice………………………………………….............4  CAPITOLUL II  Instalații     pentru semnalizare acustică și optică   2.1. Generalități………………………………………………………………......5   2.2. Instalații de semnalizare acustică……………………………………………5   2.2.1. Elementele unei instalații de semnalizare acustică…………………5   2.2.2. Executarea instalațiilor de sonerie………………………………….7   2.3. Instalații de semnalizare optică…………………………………………….10   2.4. Instalații de avertizoare de incendiu……………………………………......12    EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIILOR  DE CURENȚI SLABI  ……………………………………………………………16   BIBLIOGRAFIE  ………………………………………………………………....18       ARGUMENT    Instalațiile electrice de iluminat și de forță consumă, în timpul funcționării lor, o cantitate apreciabilă de energie electrică, fiind străbătute de curenți importanți. De aceea, aceste instalații se numesc instalații de curenți slabi . Dacă însă pentru producerea unei acțiuni oarecare este nevoie de un consum redus de energie electrică, instalațiile electrice executate în acest scop sunt numite instalații de curenți slabi. În general aceștia se folosesc la t ransmiterea de informații între un post emițător și unul receptor, adică la electrocomunicații.   Printre primele aplicații ale curenților slabi, datând de peste 100 de ani, pot di menționate: semnalizarea, telegrafia și telefonia cu fir.  În anul 1895, savantul rus M.F. Freidenberg a realizat, în colaborare cu S. M. Berdicevski  –    Apostolov, sistemul automat de comunicație telefonică, stabilind  principiile de bază ale unei centrale telefonice automate moderne.   Inventarea radioului de către A. Papov în 1895,  a deschis drumul în domeniul radiocomunicațiilor, iar savanții sovietici Mendelstamn și Papaleksi au adus contribuții esențiale la realizările telefoniei moderne.   În prezent radiotehnica a căpătat o dezvoltare din ce în ce mai mare. Undele electromagnetice sunt tot mai mult folosite în diverse domenii (radio, telemecanică, televiziune, radiolocație etc.).   O aplicație recentă a radiotehnicii o constituie lansarea sateliților artificiali ai  pământului și a rachetelor cosmice, de către Uniunea Sovietică. A fost realizată  pentru prima dată în lume transmisiunea radio de la o depărtare de peste 500 000 km. Descoperirea celulei fotoelectrice a permis descoperirea principiilor televiziunii, adică a principiilor de transmitere a imaginilor la distanță.   Aplicați ile recente ale televiziunii cuprind domenii dintre cele mai diverse, care au început să fie introduse și la noi în țară. Semnalizările fac parte din domeniul telecomunicații, ramură a tehnicei care se ocupă de transmiterea la distanță a unei acțiuni mec anice oarecare. Semnalizările transmit de obicei un semnal optic, acustic sau combinat, atrăgând în acest mod atenția asupra unui anumit lucru. Semnalizările electrice pot fi: semnalizări propriu - zise (sonerii, semnalizări pentru circulație, spitale, hotel uri), semnalizări de avertizare și alarmă care atrag atenția asupra unor pericole (incendii, furturi etc.)    CAPITOLUL I  Instalații de curenți slabi   1.1.   Defini ție   Prin instalații de curenți slabi, se înțeleg deci instalațiile electrice care sunt  parcurse de curenții de intensitate relativ mică în raport cu cei ce parcurg instalații de lumină sau de forță. intensitatea scăzută a curentului se datorează în special  puterii receptoarelor din astfel de instalații, care este mică. Totuși denumirea este improprie de oarece și aceste instalații pot fi parcurse de curenți mari, mai ales atunci când sunt alimentate cu tensiune redusă.   1.2.   Clasificare Principalele tipuri de instalații care sunt parcurse sub această denumire sunt:  -    Instalații pentru semnalizări acustice și optice  (ca exemple pot fi date: instalațiile de sonerii, pentru chemarea și căutarea de persoane, de avertizare a unei situații anormale în construcții etc.).  -    Instalații electrofonice   (a exemple pot fi date: instalațiile de telefonie, de radioficare, de radioamplificare etc.). -    Instalații de ceasuri electrice . 1.3.   Lucrări din instalații de curenți slabi   Lucrările de instalații de curenți slabi se execută în general în mod asemănător instalațiilor electrice interioare de curenți tari (lumină, forță).  La majorit atea instalațiilor de curenți slabi (semnalizare, avertizare, telefonie) se utilizează relee electrice, care acționează atunci când se stabilește sau se modifică curentul într  - un circuit, comandând anumite modificări în alt circuit.   După principiul lor de funcționare se deosebesc: relee electromagnetice, relee termice și relee fotoelectrice.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks