การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ - PDF

Description
การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ นว ตกรรม (Innovation)? นว ตกรรม หมายถ ง การทาส งต างๆ ด วยว ธ ใหม ๆ การสร างสรรค การพ ฒนา ต อยอด การเปล ยนแปลงทางความค ด การ จ ดการการผล

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 12 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
การจ ดการนว ตกรรม (Innovation Management) โดย ดร.ศ กด ชาย ร กการ นว ตกรรม (Innovation)? นว ตกรรม หมายถ ง การทาส งต างๆ ด วยว ธ ใหม ๆ การสร างสรรค การพ ฒนา ต อยอด การเปล ยนแปลงทางความค ด การ จ ดการการผล ต กระบวนการ ระบบ โครงสร าง องค กร ร ปแบบธ รก จ เพ อท จะสร างม ลค าใหม ๆ ส าหร บล กค า และผลตอบแทนทางการเง นให ก บ ธ รก จ โดยเป นท ยอมร บต อส งคมและส งแวดล อม ไม ข ดต อหล กศ ลธรรม จรรยาบรรณ ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ต างๆ ศ ลป (Artistic) ธ รก จ (Business) ร ปแบบการพ ฒนานว ตกรรม ความค ด ร เร ม กระบวนการ ส งสร างสรร การส ารวจ ความใหม ส งท ม อย ส งท ม อย ใหม ส าหร บ บางคน ใหม ส าหร บ ท กคน เก ดส งใหม น เป นนว ตกรรมหร อไม? แบบเด ม แบบใหม จากการว จ ยและพ ฒนาส นว ตกรรมทางธ รก จ เง น ท น การว จ ย และ พ ฒนา หร อการ สร างสรร ค การพ ฒนา นว ตกรรม สร าง ค ณค า สร างส ง ใหม นว ตกรรมทาง ธ รก จ สร างความย ง ย น สร าง ม ลค าเพ ม นว ตกรรมทางธ รก จ นว ตกรรมทางธ รก จเพ อความย งย น การท ธ รก จจะประสบความส าเร จและ ย งย นได ธ รก จต องค นหา นว ตกรรมธ รก จ ออกส ตลาด อย างต อเน อง นว ตกรรมม ใช เพ ยงแค ความค ด สร างสรรค ความค ดใหม ๆ แต ต องเป น ความค ดใหม ๆท สามารถขายได หร อ การทา ให ความค ดใหม ๆ ม ม ลค าเช งพาณ ชย แหล ง ท ส าค ญท ส ดของการเก ดนว ตกรรม อย ท ล กค าหร อตลาดการแข งข น เพราะจะแสดงถ ง ความต องการของผ บร โภค ความม ผล ตภ ณฑ ใหม ท ค แข งน าหน าเข ามาส ตลาดอย างต อเน อง แรงกดด นในธ รก จต อการพ ฒนา นว ตกรรม แรงกดด นจากการจ ดการค ณภาพ แรงกดด นจากการจ ดการต นท น แรงกดด นจากการจ ดการเวลา แรงกดด นจากล กค า 3 ส ตรส าเร จการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม 1. เพ มองค ประกอบของผล ตภ ณฑ ใหม ให ตรงก บ ความต องการของตลาดมากท ส ด 2. ลดระยะเวลาในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ให ส นท ส ด 3. ควบค มต นท นและค าใช จ ายในการพ ฒนา ผล ตภ ณฑ ไม ให บานปลายหร อส งจนเก นไป การออกแบบผล ตภ ณฑ +การปร บเปล ยน ร ปแบบบรรจ ภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน ร ปแบบผล ตภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน กระบวนการบร การ =นว ตกรรมทางธ รก จ ห าม ออก แนวค ดสร างสรรค +การปร บเปล ยน ร ปแบบผล ตภ ณฑ =นว ตกรรมทางธ รก จ ป จจ ยการว จ ยและพ ฒนา ค าใช จ ายท ลงท นในการว จ ยและพ ฒนา ไทย 3 ส งคโป ร จ น มาเลเ ซ ย อ นเด ย Total R&D as Percent of Gross Domestic Product (GDP) ; เกาหล ท มา:ส าน กงานคณะกรรมการว ป จจ ยการว จ ยและพ ฒนา ผล ตผลท ได จากการว จ ยและพ ฒนา ,037 29,186 13,916 12,77413,746 1, , , ,016 ประเทศ น กว จ ยอาช พ (คน/10,000 คน) น กว จ ยใน ภาคเอกชน (คน/10,000 คน) ส งคโปร เกาหล ไทย จานวน Patent ( ) ท มา:ส าน กงานคณะกรรมการว ความแตกต างด านตลาดและป จจ ย ผ บร โภค ASEAN ข อม ลท น าสนใจค อค าใช จ ายจ างแรงงาน ไทย 1 คน สามารถจ างชาวจ นได 3 คน อ น โน เซ ยได 4 คน เว ยตนามและก มพ ชาได 5 คน พม าได 9 คน ในขณะท ค าจ างแรงงานไทยม ความใกล เค ยง ก บมาเลเซ ย แต ผล ตภาพในการทางานของ แรงงานมาเลเซ ยมากกว าไทยกว า 2เท าต ว แม ว าค าจ างแรงงานส งคโปร แพงกว าแรงงาน ไทยกว า 2 เท าต วแต ผล ตภาพมากกว าเรา ถ ง 5 เท าต ว และเม อเท ยบก บแรงงานเว ยตนาม ประเภทนว ตกรรมทางธ รก จ ประเภทของนว ตกรรม รายละเอ ยด ต วอย าง ธ รก จ 1. ผล ตภ ณฑ ส นค าต างๆ ท ส มผ สได ไทเกอร ม งก นย งนาโน, โอไรเซ แป งพ ฟฟ จากแป งข าวเจ า 2. บร การ ค ณค าท ไม สามารถส มผ ส ได e-certificate กรมพ ฒนาธ รก จ, ATM, SMS, MMS, EMS 3. กระบวนการ ข นตอนท ท าให งานสาเร จได Internet registration, CAD/CAM, Business Plus 4. ร ปแบบธ รก จ รายได และค าใช จ ายท เก ดข น 7-Eleven, e-bay, Amazon, Travelocity, Direct Sale ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาห กล องไร กาว น กออกแบบอ สระช ผลงานบรรจ ภ ณฑ ไม ใช กาว คว ารางว ลชนะเล ศจากการออกแบบบรรจ ภ ณฑ ส าหร บผล ตภ ณฑ ขนมไทย ของ สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร ด านเอสแอนด พ เตร ยมต อยอดผลงาน น าไปพ ฒนาเป นบรรจ ภ ณฑ พร อมใช งานจร ง ข าวกล องหอมมะล เสร มส ขภาพ นว ตกรรมด านกระบวนการผล ตและการบร หาร จ ดการผล ตข าวหอมมะล อ นทร ย พ นธ ขาวดอก มะล 105 โดยไม ม การปลอมปนจากข าวพ นธ อ นๆ และได ร บการร บรองมาตรฐานเกษตร อ นทร ย สากล โดยใช แบคท เร ยส งเคราะห แสง เพ อเพ มผลผล ตในการปล กข าว นอกจากน น โรงส ข าวจะใช ระบบการข ดขาวท ลดการห กของ เมล ดข าว ท มา:กรมส งเสร มอ ตส มอเตอร ไซค พล งไฮโดรเจนค น แรกของโลก แหล งพล งงานของมอเตอร ไซค ค นน มากจาก การทาปฏ ก ร ยาระหว างไฮโดรเจนและออกซ เจน หล งจากได พล งงาน แทนท จะปล อยคว น คาร บอนไดออกไซด รถค นน ปล อยน าเปล ามา แทน ถ าข บเร ว 80ก โลเมตรต อช วโมงจะว งได นานถ ง 4 ช วโมง โดยไม ต องเต มไฮโดรเจน ท มา:กรมส งเสร มอ ตสา ต เย นต านแบคท เร ย ต เย นธรรมดาราคา ประมาณ 16,500 บาท VS ต เย นนาโนราคา ประมาณ 23,000 บาท เม อม การเพ มอน ภาค นาโนเช น อน ภาคไทเทเน ยมไดออกไซด หร ออน ภาคซ ลเวอร นาโนเข าไปในระหว าง ข นตอนการเตร ยมเส นใยหร อเคล อบบน พ นผ ว ของว ตถ ก จะสามารถฆ าเช อแบคท เร ยและ กาจ ดกล นได แต จาเป นต องม แสงเข ามาร วมทา ปฏ ก ร ยาด วย ด งน นในกรณ ของเส อผ า หล ง การสวมใส จ งจาเป นจะต องน ามาตากแดด ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การปร บปร งค ณภาพทางจ ล นทร ย ของแหนม ด วยร งส แกมมา การฉายร งส แกมมา เป นว ธ การหน งท ม การศ กษาแล ว ว า สามารถใช ทาลายพยาธ และเช อจ ล นทร ย ท ก อโรค ในอาหารได เช น ร งส ปร มาณ 2 ก โลเกรย พบว า เพ ยงพอท จะทาลายเช อโรคท องร วงซ ลโมเนลลาท อาจ ต ดมาก บเน อหม ในแหนมได ส าหร บพยาธ งานว จ ย พบว า ร งส ปร มาณ 0.6 ก โลเกรย สามารถใช ทาลายพยาธ ท พบในเน อหม ได การทดสอบค ณภาพ ทางประสาทส มผ ส ตรวจไม พบความแตกต างอย างม น ยส าค ญในเร อง ส กล น รสชาต และเน อส มผ ส ระหว างแหนมไม ฉายร งส ก บแหนมฉายร งส การน า แหนมไปฉายร งส ควรให แหนมหม กต วเป นระยะเวลา 1-3 ว นก อนจ งน าไปฉายร งส ท ปร มาณ 2 ก โล ท มา:กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ระด บของนว ตกรรม ประเภทของ นว ตกรรม ส วนแบ งของ ตลาด ระด บของ ความแปลก ใหม ความ เคล อนไหว การแข งข น ขอบเขตของ นว ตกรรม ความซ บซ อน (ความเส ยง) กรอบเวลา จานวนของ โครงการ ส นเช ง หร อ เฉ ยบพล น 10% ส ง ช า สะด ด ผล ตภ ณฑ กระบวนการ และการตลาด ท ใหม และ ร ปแบบธ รก จ ส ง ระยะยาว (เด อน- ป ) เล กน ย ความ แตกต าง 20% กลาง ปาน กลาง ผล ตภ ณฑ กระบวนการ และการตลาด ท ใหม กลาง ระยะกลาง (ส ปดาห - เด อน) ปานกลาง เพ มเต ม หร อค อย เป นค อย ไป 70% ต า ย งย น ผล ตภ ณฑ ท ม อย, กระบวนการ หล ก ต า ระยะส น (ว น- ส ปดาห ) มากมาย ขอบเขตตลาดของนว ตกรรม ขอบเขตตลาด เทคโนโลย เด ม ใหม ใหม สาหร บบร ษ ท (ภายในเป นผ ใช ) 1 2 ใหม สาหร บผ ซ อ/ผ ใช 3 4 ใหม สาหร บตลาดท องถ น จ งหว ด หร อระด บชาต 5 6 ใหม สาหร บตลาดระด บนานาชาต 7 8 ค ณค าของนว ตกรรม นว ตกรรม ผลกระทบเช งบวกถ งลบ ต วอย างด านผล ตภ ณฑ ต วอย างด านบร การ การพ ฒนาทางการแพทย ส ขภาพการด ารงค ช ว ตท ด และ เคร องกระต นห วใจ การภาพบ าบ ด ยาวนานข น การศ กษา และการอบรม ร บความร และท กษะใหม ๆ ท ว ด ว ด การสอน การกระจายเส ยว ผลประโยชน และความพ งพอใจ สะดวก สะบาย สน กสนาน ร ส ก โทรศ ทพ. เร อเหาะ บาร บ ค ว การวางแผนการลงท น ประก น ของล กค า ด ช ว ต ความบ นเท ง สน กสนาน ไม เคร ยด ว ด โอเกมส คร ฝ กสอนด านก ฬา การเพ มผลผล ตในอ ตสาหกรรม ผลผล ตส งข น หร อใช ว ตถ ด บ น อยลง การปร บปร งอ ตสาหกรรมหล อล น ยานยนต การร บทราบถ งข อม ลท แท จร งอย อย างต อเน อง การเพ มผลผล ตด านบ คลากร ผลผล ตส งข น หร อใช ว ตถ ด บ บ คคลากรด านคอมพ วเตอร การค นหาทางอ นทราเน ต น อยลง การสร างนว ตกรรมตามกระแสน ยม การน าเข าส าหร บก จกรรม โทรศ พท เคร องม อน าทาง ว ทย การค นหาทาง Google และค ณค า สน บสน นท เก ยวข อง คอมพ วเตอร ซอฟแวร อ นตรายหร อการท าลายทร พย ส น การส ญเส ยทางการเง น การออกแบบจ ดบกพร อง หร อ ว สด ในการสร างยาพ ษ ซอฟแวร ไวร ส บาดเจ บหร อตายของส ตว และปศ กาการเจ บปวดและทรมาน ยาฆ าแมลง การท าลายส งแวดล อม ส ตว บาดเจ บหร อตายของมน ษย กาการเจ บปวดและทรมาน ป น ยาพ ษ การละเว นกฏหมายความ ปลอดภ ยทางรถยนต นว ตกรรมทางธ รก จ กลย ทธ โลก อนาคต ย คท 1 ย คของการทางานหน กกว าคนอ น ย คท 2 การใช ความได เปร ยบด วยท นท มากกว า ย คท 3 การได มาซ งส มปทานทาให ได เปร ยบ กว าคนอ น ย คท 4 การใช กลย ทธ ทางธ รก จท เหน อกว า ย คท 5 ย คป จจ บ นท เป นการรวมม ตรท งหมด ร ปแบบการจ ดการท น าส นว ตกรรมทาง ธ รก จ การตล าด เช งกล ย ทธ ผล ตภ ณฑ นว ตกร รมทาง ธ รก จ เทคโน โลย โครงส ร าง องค กร กระบวน การ ร ปแบบความส าเร จของการพ ฒนา นว ตกรรมทางธ รก จ ต วอย างและแม บทแห งความส าเร จ Wall Mart นว ตกรรมค าปล ก : การเพ มประส ทธ ภาพอย างไม หย ดย ง อ นน าไปส ราคาท ต ากว า Walt Disney นว ตกรรมบ นเท ง : การทาให ของเล นและความ บ นเท งกลายเป นการให รางว ลก บช ว ตไม จาก ดเฉพาะก บเด กๆ Dell นว ตกรรมแห งช องทางจาหน ายส นค า ท ทาให คนเร ม เช อว าไม ม ส นค าอะไรท จะซ อขายทางอ นเตอร เน ตไม ได และเป นต นแบบของการทาธ รก จท ไม ต องม ส นค าหม นเว ยน Microsoft นว ตกรรมแห งการเพ มประส ทธ ภาพให ล กค าและ การตลาดระด บโลก Starbucks นว ตกรรมแห งช องทางน ดพบของคนเด นถนน- ร านกาแฟ นว ตกรรมทางธ รก จของประเทศไทย ข อจาก ดด านท กษะ แรงงาน เง นลงท น การว จ ย และพ ฒนา เน นการสร างนว ตกรรมด านการออกแบบพ ฒนา บรรจ ภ ณฑ และการสร างตราส นค า การว จ ยและพ ฒนา ค อ การใช เง นในการสร างความร นว ตกรรม ทางธ รก จ ค อ การใช ความร และ การเปล ยนแปลงสร างเป นม ลค าเพ ม ความเช ยวชาญจะต องถ กต อยอดด วย ความค ดสร างสรรค ออกมาเป นส นค าร ปแบบใหม และม ม ลค าใหม ท ส งข น โดยม สมการแนวค ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks