Informatica (2)

Description
iinfo

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 37

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  1 ARHITECTURA CALCULATORULUI   I. Calculatorul propriu-zis (Unitatea centrală). II. Monitorul (Display). III. Tastatura (Keyboard). I. Calculatorul propriu-zis : este structurat în 5 unităţi:1.Unitatea de intrare.2.Unitatea logico-aritmetică.3.Memoria.4.Unitatea de control.5.Unitatea de ieşire. 1. Unitatea de intrare:  preia datele din exterior şi le oeră spre prelucrare calculatorului!a direct olosind tastatura:   #$anta%: & uşurinţă în introducerea datelor!   'e(a$anta%: & $ite(ă mică de preluare a datelor şi posi)ilitatea apariţiei erorilor umane! ) indirect olosind discuri lexi)ile:   #$anta%: - $ite(ă mare de încărcare* nu pot apărea erori umane!   'e(a$anta%: - în preala)il inormaţia tre)uie încărcată pe disc+etă. . !. . U. , # & aritmetical!  & logical! U & unit!   este singura unitate din calculator ce poate genera inormaţia nouă. xecută calcule aritmetice şi logice. /a(a de numeraţie olosită este )a(a 2 ,0*1 / ,)inar termen termen al )a(ei 2.  Multiplii #IT- ului : -1 /  2 3 )iţi 6 ,octet !-78/ 1 7/ 2 10  )iţi 1.024!-M9#/ 1 M/ 2 20  )iţi 1.046.5;!-99#/ 1 9/ 2 30  )iţi !-<#/ 1 / 2 40 )iţi. $. Me%oria realizează $ &unc'ii:  înregistrarea datelor!  conser$area datelor ără alterare!  redarea datelor. Memoria este deinită de 2 parametri:  capacitatea memoriei măsurată prin nr. de unităţi de inormaţie ce poate să înmaga(ine(e!  $ite(a de lucru deinită prin timpul de acces la inormaţie.  Me%oria internă:  memoria operati$ă: capacitate medie şi timp de acces mic!  memoria superoperati$ă: capacitate mică şi timp de acces oarte mic la inormaţie.  2  Me%oria eternă : este ormată din unităţi de discuri lexi)ile* discuri optice* )en(i magnetice* cartele magnetice!  are capacitate oarte mare şi timp de acces mare!  Din punct de edere al păstrării in&or%a'iei este:  memoria $olatilă ,inormaţia se pierde la întreruperea alimentării !  memoria ne$olatilă.  Din punct de edere al accesului la in&or%a'ie:  de tip  *+M   ,read onl memor nu permite dec=t citirea inormaţiei:  de tip  *!M   ,reandom access memor memorie cu acces aleatoriu * permite at=t citirea c=t şi scrierea inormaţiei. ,. Unitatea de control  :  este creerul întregului calculator* iind unitatea care este inormată de existenţa şi  starea tuturor dispo(iti$elor din calculator şi transmit comen(i tuturor acestor dispo(iti$e. .Unitatea de ieire :   preia datele din calculator şi le oeră mediului exterior:-direct olosind imprimanta ,ără ca aceasta să mai poată i modiicată !-indirect olosind disc+eta ,de data aceasta put=nd i modiicată ulterior .  II. Monitorul  : este componenta cu a%utorul căreia un calculator poate pre(enta inormaţia utili(atorului.  monocrom ,gal)en cu negru! $erde cu negru! al) cu negru !  color:- >.9.#. ,color grap+ic adaptor !- .9.#. ,extension grap+ic adaptor ! - ?.9.#. ,$ideo grap+ic adaptor !-@.?.9.#. ,super $ideo grap+ic adaptor . 'upă lungimea diagonalei pot i de 14* 15*A*1B inc+ ,1 inc+2*54 cm . <e(oluţia monitorului este repre(entată de nr. de puncte ,pixeli pe ori(ontal şi pe $ertical ce poate i aişat la un moment dat pe ecran.  III. Tastatura:  după nr. de taste poate i cu 64* 65 taste sau extinsă cu 101* 102*Ataste.  după caracterele gra$ate pe taste:-tastaturi engle(eşti ,cu caractere )ritanice !-tastaturi nemţeşti!-tastaturi ranţu(eşti.  Tastele: -aste caracter:  !/#/C/001//$/00. -aste uncţionale: 2  1  / 2    / 002  1 ! îndeplinesc anumite uncţii.-asta  3pace  & apăsarea ei determină deplasarea cursorului cu o po(iţie la dreapta.-asta  4sc  ,escape & permite renunţarea la anumite operaţiuni.-asta Tab ( ) ,ta)ulator & determină deplasarea cursorului spre dreapta cu un nr. de  po(iţii ,în general cu opt po(iţii .  3 asta  #ac5space ( )  & determină deplasarea cursorului cu o po(iţie spre st=nga! dacă  pe acea po(iţie se ală un caracter* acesta $a i şters.-asta Caps oc5   & permite scrierea cu literă mare sau mică.-asta  36i&t    ( )  & împreună cu alte taste îndeplineşte anumite uncţii ,aişarea caracterului din partea de sus a tastei respecti$e .-asta  7o%e  & duce cursorul la începutul r=ndului.-asta  4nd   & duce cursorul la s=rşitul r=ndului.-asta  8a9e Up  & duce cursorul în partea de sus a paginii.-asta  8a9e Don  & duce cursorul în partea de %os a paginii.- asta  8ause  pune pau(ă intr-un program ,%oc .- asta Ctrl ; 8  -astele Ctrl ; sau  - cursorul sare peste un cu$=nt înainte sau înapoi.-astele Ctrl ; 7o%e - duce cursorul la începutul documentului.-astele Ctrl ; 4nd   &aduce cursorul la s=rşitul documentului.-astele Ctrl ; 8a9e Don - duce cursorul la începutul paginii.-astele Ctrl ; 8a9e Up  &îl duce înapoi de la o pagină la alta la începutul paginii.-astele Ctrl ; !lt ; Delete  &pentru repornirea calculatorului sau înc+iderea unor  programe.-asta  < = 3las6  .-asta  > = #ac5slas6 . -asta  4nter   &,r=nd nou &permite $alidarea comen(ilor.-astele permit deplasarea cursorului pe text în direcţia dorită.-asta  Delete  &şterge caracterul alat în partea dreaptă a cursorului.-asta  ?u% oc5   &dacă este acti$ată se pot olosi cirele din partea dreaptă.  Co%ponente op'ionale:- Mouse  & este un dispo(iti$ ce îndeplineşte uncţii asemănătoare tastaturii. - I%pri%anta- (8rinter) : olosită pentru tiparire. mprimanta poate i:-matricială ,cu ace !-cu %et de cerneală ,color !-cu laser ,color . - Cd @ *o%  & ,compact* disc* read* onl* memor . - Mode%  & conectea(ă calculatorul la o linie teleonică. - 3canner   & perieric olosit pentru introducerea inormatiei graice în calculator.   3tructura &izică a discurilor %a9netice:   Discul &i (6ard discul)  sau disc inc6ester   & repre(intă memoria ne$olatilă a calculatorului pre(ent=ndu-se su) orma unei plăci compacte situate în cutia calculatorului.  @e numeşte disc pt. că are o ormă cilindrică* iind ormat din mai multe plăci circulare suprapuse între care există un spaţiu.   @e numeşte ix pt. că nu poate i extras din calculator repre(ent=nd o componentă  permanentă a acestuia . 'in punct de $edere al capacităţii sunt cuprinse între (eci de  M/ şi a%ung p=nă la ni$elul sutelor de M/ sau 9/.  4   Disc6eta ( discul &leibil sau 2loppy disc5 )  este un dispo(iti$ ce permite memorarea inormaţiei. Coate stoca inormaţia* dar au capacitate redusă* în comparaţie cu discul ix.  ste ormată dintr-o placă circulară din material plastic* peste care este depus un strat de material magnetic. Centru protecţie este introdus într-un în$eliş plastic.   'in punct de $edere al dimensiunii* sunt disc+ete de / inc6 ! $/ inc6 .   'in punct de $edere al capacităţii sunt de: - 3;0 7/! - 20 7/! 5*25 inc+ -  1*2 M/! - 1*44 M/ 3*5 inc+   'isc+etele de 3*5 inc+ pot i ormatate şi la capacitatea de 1* M/ sau 2*6 M/.   Dnainte de a i olosită o disc+etă este necesar să ie supusă operaţiunii de  &or%atare . #ceastă operaţie constă în împărţirea supraeţei discului în (one şi sectoare numite piste.   Eiecărei unităţi de disc îi este atri)uită o literă.  'iscul ix & C   sau  D  'isc+eta &  !  sau  # >d- <om &  4   ,în general următoarea literă rămasă li)eră . Ce un disc ix sau pe o disc+etă inormaţia este grupată în  &iiere.Un &iier este co%pus din :-numele işierului ,maxim 6 caractere -extensia işierului ,maxim 3 caractere -punctul care desparte numele işierului de extensia sa.  4: >#<.F ! ><<.'8>  işier text  G>.F ! M#<8./# ! M7.>8M  işier executa)il  G8<.M9 ! '@G./MC  işier imagine G>.HC  işier de tip asistenţă,a%utor . 2iierel  e sunt grupate după anumite criterii ! un astel de grup se numeşte  Director  .  Directoarele  sunt grupate în directoarul rădăcină .
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks