Informácie týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a predpisov pre výrobky radu meracej a snímacej techniky divízie Digital Energy spoločnosti GE - PDF

Description
Titulná stránka. Digital Energy Informácie týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a predpisov pre výrobky radu meracej a snímacej techniky divízie Digital Energy spoločnosti GE Kód publikácie GE: GET-8539 Copyright

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 32 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Titulná stránka. Digital Energy Informácie týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a predpisov pre výrobky radu meracej a snímacej techniky divízie Digital Energy spoločnosti GE Kód publikácie GE: GET-8539 Copyright 2011 GE Digital Energy GE Digital Energy 215 Anderson Avenue, Markham, Ontario Canada L6E 1B3 Tel: (905) Fax: (905) Internet: 2011 GE Digital Energy Incorporated. Všetky práva vyhradené. GE Digital Energy Dokument jazykových požiadaviek pre značku CE. Obsah tejto príručky je majetkom spoločnosti GE Digital Energy Inc. Táto dokumentácia sa poskytuje na základe licencie a nesmie sa rozmnožovať vcelku ani sčasti bez povolenia spoločnosti GE Digital Energy. Obsah tohto dokumentu slúži len na informačné účely a podlieha zmenám bez oznámenia. Digital Energy Informácie o bezpečnosti výrobku a týkajúce sa špecificky regulácie Obsah VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Úvod...1 Účel tohto dokumentu... 1 Skratky použité v dokumentácii k meracej a snímacej technike divízie Digital Energy spoločnosti GE... 1 Grafické symboly používané v dokumentácii k meracej a snímacej technológii divízie Digital Energy spoločnosti GE... 2 Technická slovná zásoba pre dokumentáciu k meracej a snímacej technike divízie Digital Energy spoločnosti GE... 7 Všeobecné pokyny pre všetky výrobky...11 Environmentálne pokyny...11 Všeobecné bezpečnostné opatrenia Návod na montáž...12 Návod na údržbu...12 Informácie týkajúce sa používania...13 ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY Merače...15 Intellix SM300: návod na údržbu...15 Monitor a diagnostika...16 Transport X...16 Transfix/Taptrans/Multitrans/Minitrans...16 Hydran M Komunikácie...17 Všetky rádiokomunikačné zariadenia...17 MDS série Intrepid spoločnosti GE...17 PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ Šablóny prehlásení o zhode používané v divízii Digital Energy spoločnosti GE...19 REGISTER Všeobecný register...23 INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE i OBSAH ii INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE Digital Energy Informácie o bezpečnosti výrobku a týkajúce sa špecificky regulácie Kapitola 1: Všeobecné požiadavky Všeobecné požiadavky Úvod Účel tohto dokumentu Účelom tohto dokumentu je poskytnúť užívateľovi dodatočné informácie o bezpečnosti produktov a zhode s predpismi, ktoré súvisia s výrobkami radu meracej a snímacej techniky divízie Digital Energy. Tento dokument by sa mal používať spoločne s platnými užívateľskými príručkami návodmi na inštaláciu a akoukoľvek inou poskytnutou dokumentáciou. V dôsledku existencie nespočetného množstva scenárov pre inštaláciu a prostredí, v ktorých zariadenia môžu pracovať, užívateľ musí starostlivo posúdiť všetky riziká súvisiace so zariadením, jeho inštaláciou a údržbou. Táto príručka je písaná zrozumiteľne, ale nemá popisovať všetky možné riziká, ktoré sa môžu objaviť. Dodatočné informácie alebo objasnenie informácií uvedených v tomto dokumente získate od príslušného centra služieb zákazníkom divízie Digital Energy spoločnosti GE. Skratky použité v dokumentácii k meracej a snímacej technike divízie Digital Energy spoločnosti GE V tomto dokumente sú použité nasledujúce skratky. AEL...dosiahnuteľný emisný limit ANSI...Americký národný úrad pre normalizáciu AWG...americká mierka pre vodiče Cd...kadmium (chemický prvok) CEC...kanadský kódex pre elektrické zariadenia EMC...elektromagnetická kompatibilita ESD...elektrostatický výboj Hg...ortuť (chemický prvok) IEC...Medzinárodná elektrotechnická komisia INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE 1 KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY IEEE... Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov NEC... národný kódex pre elektrické zariadenia NFPA... Národné združenie pre požiarnu ochranu Pb... olovo (chemický prvok) SELV... bezpečnostné malé napätie Grafické symboly používané v dokumentácii k meracej a snímacej technológii divízie Digital Energy spoločnosti GE Na výrobkoch alebo v produktovej dokumentácii sa môžu objaviť nasledujúce grafické symboly. WARNING CAUTION Výstraha V dokumentácii alebo na zariadení. Ikona výstrahy naznačuje, že v prípade nedodržania pokynov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo údajov. Varovanie V dokumentácii alebo na zariadení. Ikona varovania naznačuje, že v prípade nedodržania pokynov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo údajov. Nebezpečenstvo V dokumentácii alebo na zariadení. Ikona nebezpečenstva užívateľov varuje, o možnosti vážneho alebo smrteľného úrazu ich samotných alebo iných osôb. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom V dokumentácii alebo na zariadení. Nebezpečenstvo oblúkového blesku alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. Vyžadujú sa vhodné OOP (osobné ochranné pomôcky). Oznámenie o vystavení rádiovej frekvencii V dokumentácii alebo na zariadení. Používa sa na identifikáciu zariadenia, ktoré vydáva rádiofrekvenčnú energiu. Hoci je hladina výkonu nízka, koncentrovaná energia zo smerovej antény môže predstavovať zdravotné riziko. Batéria, všeobecné informácie Na zariadení napájanom z batérií. Slúži na identifikáciu zariadenia súvisiaceho s dodávkou energie k zariadeniu prostredníctvom (primárnej alebo sekundárnej) batérie, napríklad tlačidla testovania batérie, umiestnenia svoriek konektorov, a pod. Tento symbol nemá určovať polaritu. Poloha článku batérie Na priehradke na batérie a v nej. Za účelom identifikácie samotnej priehradky na batérie a identifikáciu polohy článkov v priehradke na batérie. Menič AC/DC, usmerňovač prúdu, náhradný zdroj energie Za účelom identifikácie meniča AC/DC a v prípade zariadení pripájaných zástrčkou na identifikáciu príslušných zásuviek. 2 INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Plus; kladná polarita Ma identifikáciu kladných svoriek zariadenia, s ktorým sa používa, alebo ktoré generuje jednosmerný prúd. Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie. Mínus; záporná polarita Ma identifikáciu záporných svoriek zariadenia, s ktorým sa používa, alebo ktoré generuje jednosmerný prúd. Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie. Zap (prívod energie) Na indikovanie pripojenia k sieti, aspoň pre sieťové spínače alebo ich polohy a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie. Vyp (prívod energie) Na indikovanie odpojenia od siete, aspoň pre sieťové spínače alebo ich polohy a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Význam tohto grafického symbolu závisí od jeho orientácie. Pohotovostný režim Na identifikáciu spínača alebo polohy spínača, prostredníctvom ktorého sa zapne časť zariadenia za účelom uvedenia zariadenia do stavu pohotovostného režimu. Zap/Vyp (zatláčacie tlačidlo v každej polohe) Na indikovanie pripojenia k sieti alebo odpojenia od siete, aspoň pre sieťové spínače alebo ich polohy a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Každá poloha, ZAP alebo VYP je stabilnou polohou. Zap/Vyp (zatláčacie tlačidlo) Na indikovanie pripojenia k sieti, aspoň pre sieťové spínače alebo ich polohy a všetky tie prípady, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Poloha VYP je stabilnou polohou, zakiaľ čo poloha ZAP je aktívna len vtedy, keď je tlačidlo stlačené. Žiarovka; svetlo; osvetlenie Na identifikáciu spínačov, ktoré ovládajú zdroje svetla, napr. osvetlenie miestnosti, žiarovka filmového projektora, podsvietenie ciferníka zariadenia. Vzduchová turbína (dúchadlo, ventilátor, atď.) Na identifikáciu spínača alebo ovládača, ktorým sa ovláda vzduchová turbína, napr. ventilátor premietačky filmov alebo diapozitívov, izbový ventilátor). Poistka Na identifikáciu poistkových skríň alebo ich polohy. Uzemnenie Na identifikáciu uzemňovacej svorky v prípadoch, kedy sa výslovne nevyžadujú symboly Bezšumové uzemnenie a Ochranné uzemnenie zobrazené nižšie. Bezšumové uzemnenie Na identifikáciu svorky bezšumového uzemnenia, napr. špeciálne skonštruovaného systému uzemnenia, aby sa predišlo funkčnej poruche zariadenia. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE 3 KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Ochranné uzemnenie Na identifikáciu akejkoľvek svorky, ktorá je určená na pripojenie k externému vodiču kvôli ochrane proti zásahu elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo svorky elektródy ochranného uzemnenia. Spojenie s kostrou Na identifikáciu svorky spojenia s kostrou. Ekvipotencialita Na identifikáciu svoriek, ktoré v prípade vzájomného prepojenia dostávajú rôzne časti zariadenia alebo systému na ten istý pocenciál, ktorý nevyhnutne nemusí byť potenciálom uzemnenia, napr. pri lokálnom vodivom prepojení. Jednosmerný prúd Na štítku zariadenia na označenie, že zariadenie je vhodné len pre jednosmerný prúd; na identifikáciu príslušných svoriek. Striedavý prúd Na štítku zariadenia na označenie, že zariadenie je vhodné len pre striedavý prúd; na identifikáciu príslušných svoriek. Jednosmerný aj striedavý prúd Na štítku zariadenia na označenie, že zariadenie je vhodné pre jednosmerný aj striedavý prúd; na identifikáciu príslušných svoriek. Vstup Na identifikáciu vstupnej svorky, ak je potrebné rozlišovať medzi vstupmi a výstupmi. Výstup Na identifikáciu výstupnej svorky, ak je potrebné rozlišovať medzi vstupmi a výstupmi. Nebezpečné napätie Na indikovanie nebezpečenstiev vyplývajúcich z nebezpečných napätí. V prípade aplikácie výstražného označenia sa bude postupovať podľa pravidiel v súlade s normou ISO Anténa Na zariadení, ktoré prijíma a vysiela rádiové signály. Na identifikáciu svoriek antény. Tento symbol by sa mal používať, pokiaľ nie je nevyhnutné špecifikovať typ antény. Dipól Na zariadení, ktoré prijíma a vysiela rádiové signály. Na identifikáciu svoriek dipólovej antény na zariadení, ktoré prijíma a vysiela rádiové signály. 4 INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Varovanie, horúci povrch Na označenie, že označený výrobok môže byť horúci a je možné dotýkať sa ho len opatrne. Vnútorný symbol je štandardizovaný v norme ISO Prenos tepla, všeobecné informácie Výstražné značenia sú štandardizované v norme ISO Rámová anténa Na prijímačoch rádiových signálov a hľadačoch smeru. Na identifikáciu svoriek rámovej antény. Tuner; prijímač rádiového signálu Na identifikáciu príslušných vstupných svoriek, ku ktorým môže byť pripojený tuner alebo prijímač rádiových signálov. Zoslabenie sily signálu (lokálne/na diaľku) Na prijímačoch rádiových signálov. Na identifikáciu spínača, ktorým sa obvod zapája, ktorá zoslabuje silnejšie lokálne signály, aby sa predišlo preťaženiu vstupných obvodov. Nepoužívať v obytných oblastiach Na identifikáciu elektrického zariadenia, ktoré nie je vhodné pre obytné oblasti (napr. zariadenia, ktoré počas prevádzky produkuje rádiové rušenie). Signalizačná kontrolka Na identifikovanie spínača, prostredníctvom ktorého sa zapína alebo vypína signalizačná kontrolka, prípadne prostredníctvom ktorého sa zapínajú alebo vypínajú signalizačné kontrolky. Elektrostaticky citlivé zariadenia Na obaloch obsahujúcich elektrostaticky citlivé zariadenia a na samotných zariadeniach. Ďalšie informácie nájdete v norme IEC Neionizačné elektromagnetické žiarenie Na označenie zvýšených, potenciálne nebezpečných hladín neionizačného žiarenia. V prípade aplikácie výstražného označenia sa bude postupovať podľa pravidiel v súlade s normou ISO Radiačný alebo laserový prístroj Na identifikáciu radiačných alebo laserových výrobkov. V prípade aplikácie výstražného označenia sa bude postupovať podľa pravidiel v súlade s normou ISO Transformátor Na identifikovanie spínačov, ovládačov, konektorov alebo svoriek, ktoré spájajú elektrické zariadenie so sieťou prostredníctvom transformátora. Môže sa použiť aj na obálke alebo kostre za účelom označenia, že obsahuje transformátor (napr. v prípade zariadenia pripájaného zástrčkou). INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE 5 KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Zariadenie triedy II Na identifikovanie zariadenia, ktoré vyhovuje bezpečnostným požiadavkám uvedeným pre zariadenia triedy II podľa normy IEC Poloha symbolu s dvoma štvorcami bude taká, aby bolo jasné, že tento symbol je súčasťou technických informácie a aby sa nedal zameniť s názvom výrobcu alebo inými identifikáciami. Testovacie napätie Na identifikovanie zariadenia, ktoré dokáže odolať testovaciemu napätiu 500 V. Iné hodnoty testovacieho napätia môžu byť uvedené v súlade s príslušnými normami IEC: pozri napríklad normu IEC Zariadenie triedy III Na identifikovanie zariadenia, ktoré vyhovuje bezpečnostným požiadavkám uvedeným pre zariadenia triedy III podľa normy IEC Usmerňovač prúdu Na identifikovanie usmerňovacieho zariadenia a s ním súvisiacich svoriek a ovládačov. Menič DC/AC Na identifikovanie meniča AC/DC a s ním súvisiacich svoriek a ovládačov. Transformátor odolný voči skratovaniu Na identifikovanie transformátora, ktorý znesie skrat, vo svojej podstate alebo inak. Izolačný transformátor Na identifikáciu transformátora izolačného typu. Bezpečnostný izolačný transformátor Na identifikáciu bezpečnostného izolačného transformátora. Transformátor neodolný voči skratovaniu Na identifikovanie transformátora, ktorý neznesie skrat. Menič so stabilizovaným výstupným prúdom Na identifikovanie meniča dodávajúceho konštantný prúd. Alarm, všeobecný Na označenie alarmu na riadiacom zariadení. Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri trojuholníka alebo pod ním. 6 INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Naliehavý alarm Na označenie naliehavého alarmu na riadiacom zariadení. Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri trojuholníka alebo pod ním. Naliehavosť alarmu môže byť naznačená menením charakteristiky alarmu, napr. rýchlosťou blikania vizuálneho signálu alebo kódovaním počuteľného signálu. Vymazanie alarmu systému Na poplašnom zariadení Na identifikovanie ovládača, prostredníctvom ktorého je možné poplašný obvod znovu nastaviť do pôvodného stavu. Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri otvoreného trojuholníka alebo pod ním. Potlačenie alarmu Na označenie potlačenia alarmu na riadiacom zariadení. Typ alarmu môže byť uvedený vo vnútri trojuholníka alebo pod ním. Technická slovná zásoba pre dokumentáciu k meracej a snímacej technike divízie Digital Energy spoločnosti GE Na výrobkoch alebo v produktovej dokumentácii sa môže objaviť nasledujúca terminológia. Anténa...Kovové zariadenie (napríklad tyč alebo drôt) na vysielanie alebo príjem rádiových vĺn. Batéria...Jeden alebo viac elektrochemických článkov, ktoré menia viazanú chemickú energiu na elektrickú energiu. Dielektrikum...Elektrický izolant. Dúchadlo...Mechanické zariadenie na zabezpečenie pohybu vzduchu alebo iných plynov. Elektrolyt...Akákoľvek látka obsahujúca voľné ióny, ktoré robia látku elektricky vodivou. Elektrostatický...Pomaly sa pohybujúce elektrické náboje. Energia svetla...vnímaná energia svetla. Energia...Schopnosť, ktorú má fyzikálny systém na vykonanie práce na iných fyzikálnych systémoch. Fázový prúdový transformátor.zariadenie používané na meranie fázových elektrických prúdov. GND...Skratka pre uzemnenie. Hi-pot...Skratka pre vysoký potenciál. Horľavý plyn...plyn, ktorý horí, vrátane vykurovacích plynov, vodíka, uhľovodíka, oxidu uhoľnatého alebo ich zmesi. Horľavý...Ako ľahko niečo zhorí alebo sa zapáli, pričom spôsobí požiar alebo horenie. Infračervený...Elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou než vlnová dĺžka viditeľného svetla. Inhalovať...Pohyb vzduchu z externého prostredia do pľúc. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE 7 KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Inštalačná lišta... Používa sa na ochranu a smerovanie elektrickej kabeláže. Istič... Automaticky ovládaný elektrický spínač určený na ochranu elektrického obvodu pred poškodením spôsobeným preťažením alebo skratom. Izolant... Materiál, ktorý bráni toku elektrického prúdu. Kalibrácia... Proces nastavenia výstupu na meracom prístroji tak, aby zodpovedal hodnote použitej normy, so špecifikovanou presnosťou. Koaxiálny kábel...elektrický kábel s vnútorným vodičom obklopeným pružnou, trubicovou izolačnou vrstvou, obklopenou trubicovým vodivým plášťom. Kontakt... Vodivé zariadenie na vzájomné prepájanie elektrických obvodov. Kostra... Referenčný bod v elektrickom obvode, z ktorého sa merajú iné napätia, alebo spoločná spiatočná cesta pre elektrický prúd alebo priame fyzické spojenie so zemou. Kryt... Skrinka, v ktorej je nejaké zariadenie. Laser... Zariadenie, ktoré emituje svetlo (elektromagnetické žiarenie) prostredníctvom procesu optického zosilňovania založenom na stimulovanej emisii fotónov. Merací transformátor... Používa sa na meranie napätia a prúdu v elektrických silnoprúdových energetických systémoch a na ochranu silnoprúdových energetických systémov a ich ovládanie. Merač... Zariadenie, ktoré meria množstvo spotrebovanej elektrickej energie. Mokré kontakty... Kontakty vlhčené ortuťou. Nebezpečenstvo... Situácia, ktorá predstavuje istú úroveň ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia. Nebezpečenstvo... Vyhlásenie popisujúce riziko nepriaznivých udalostí. Nebezpečné umiestnenie... Miesto, kde dochádza ku koncentráciám horľavých plynov, výparov alebo prachu. Ochranné pomôcky... Ochranný odev, prilby, okuliare alebo iný kus odevu určený na ochranu tela nositeľa pred poranením tupým nárazom, nebezpečenstvami, ktoré predstavuje elektrická energia, teplom, chemikáliami a infekciou na účely súvisiace s bezpečnosťou pri práci a ochranou zdravia pri výkone povolania. Ochranné relé... Komplexné elektromechanické zariadenie určené na výpočet prevádzkových podmienok v elektrickom obvode a prepnutie ističov v prípade zistenia poruchy. Ochranné zariadenie... Zariadenie na ochranu elektrického zariadenia pred prechodom energie. Odpor... Miera stupňa, do akého predmet odporuje elektrickému prúdu, ktorý ním preteká. Olovo... Mäkký, taviteľný slabý kov. Opätovné spustenie... Reštartovanie ovládača softvéru odstránením napájania. Optické káble... Kábel obsahujúci jedno alebo viac optických vlákien. 8 INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU A TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKY REGULÁCIE DIVÍZIE DIGITAL ENERGY SPOLOČNOSTI GE KAPITOLA 1: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Oxidy...Chemická zlú
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks