แนวการสอน. รายว ชา การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาล รห สว ชา (Infant and Toddler Education Programs) 2(1-2-3) - PDF

Description
1 แนวการสอน รายว ชา การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาล รห สว ชา (Infant and Toddler Education Programs) 2(1-2-3) สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย คณะคร ศาสตร ผ สอน สถานท ต ดต อ อาจารย พ ชร นทร จ นทร ส องแสง

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 50 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แนวการสอน รายว ชา การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาล รห สว ชา (Infant and Toddler Education Programs) 2(1-2-3) สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย คณะคร ศาสตร ผ สอน สถานท ต ดต อ อาจารย พ ชร นทร จ นทร ส องแสง ห องสาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย เบอร โทรศ พท ค าอธ บายรายว ชา ความหมาย ความส าค ญ แนวค ด และหล กการของการจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาลทฤษฎ พ ฒนาการเด กว ย 0 3 ป แนวทางการอบรมเล ยงด เด กบร บาลตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย การจ ด สภาพแวดล อมท เอ อต อการอบรมเล ยงด เด กบร บาล บทบาทของพ อ แม ผ ปกครอง คร และผ ท เก ยวข อง การประเม นผลการพ ฒนาเด กบร บาล การสร างและการจ ดโปรแกรมเพ อส งเสร มพ ฒนาการและการเร ยนร ส าหร บเด กบร บาล จ ดประสงค 1. สามารถอธ บายความหมาย ความส าค ญ ของการจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาลได 2. สามารถว เคราะห แนวค ด หล กการของการจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาลได 3. สามารถอธ บายทฤษฎ พ ฒนาการของเด กว ย 0 3 ป ได 4. สามารถบอกแนวทางการอบรมเล ยงด เด กบร บาลตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ยได 5. สามารถอธ บายการจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการอบรมเล ยงด เด กบร บาลได 6. ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บ บทบาทของพ อ แม ผ ปกครอง คร และผ ท เก ยวข อง การ ประเม นผลการพ ฒนาเด กบร บาล 7. สามารถบอก และอธ บายว ธ การสร างและการจ ดโปรแกรมเพ อส งเสร มพ ฒนาการและการ เร ยนร ส าหร บเด กบร บาลได ก าหนดการจ ดการเร ยนร ส ปดาห ท สาระการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ผลล พธ การเร ยนร 1 เตร ยมความพร อมก อนเร ยน/ แนวทางการเร ยนร 2-3 ปร ชญาและทฤษฎ พ นฐานในการ จ ดโปรแกรมการศ กษาปฐมว ย (เด กบร บาล) 4 7 โปรแกรมการศ กษาปฐมว ย ต างประเทศ - มอนเตสซอร - น โอฮ วแมนน ส - แบงค สตร ท - ไอสโคป - เบร ทเทอร -อ งเกลแมน - ภาษาโดยรวม - วอลดอร ฟ ปฐมน เทศ/ ทดสอบก อนเร ยน/ ช แจงแนวการเร ยน การสอน อภ ปราย/ บรรยายสร ป ประกอบการน าเสนอด วย โปรแกรมPowerPoint บรรยายประกอบการน าเสนอด วย โปรแกรมPowerPoint/ อภ ปราย/ มอบหมายงานเป นรายกล ม และ รายบ คคล/ ศ กษาค นคว าด วย ต วเอง น กศ กษาเข าใจแนวทาง การเร ยนร ท กคน สามารถอธ บายปร ชญาและ ทฤษฎ ต าง ๆ ท เร ยนได สามารถอธ บายหล กการ ส าค ญของการจ ดโปรแกรม การศ กษาปฐมว ยของ ต างประเทศได 2 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง สอบระหว างภาคเร ยน สอบ คะแนนผ านเกณฑ ร อยละ ความร พ นฐานในการพ ฒนา โปรแกรมการอบรมเด กบร บาล กลว ธ การจ ดโปรแกรมการอบรม เด กปฐมว ย (เด กบร บาล) บรรยายประกอบแผ นใส/ อภ ปราย/ ศ กษาด วยตนเอง น าเสนอผลการค นคว าข อม ลเป น รายกล มและรายบ คคล/บรรยาย สร ป ระดมพล งสมอง / อภ ปรายกล ม/ บรรยายสร ปประกอบการ น าเสนอด วย โปรแกรม PowerPoint อธ บายสาระท เร ยนได สามารถอธ บายการจ ด ก จกรรมประจ าว นของเด ก อาย ต ากว า 3 ป ได 3 ก าหนดการจ ดการเร ยนร (ต อ) ส ปดาห ท การประเม นพ ฒนาการเด ก ปฐมว ย (เด กบร บาล) สาระการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ผลล พธ การเร ยนร บรรยายประกอบการน าเสนอด วย โปรแกรมPowerPoint / ศ กษา ค นคว าข อม ลจากส ออ นเตอร เน ต เก ยวก บการประเม นพ ฒนาการ เด กอาย 0 3 ป สามารถอธ บายการประเม น พ ฒนาการเด กอาย 0 3 ป ได ผลการเร ยนร ท คาดหว ง แนวโน มการจ ดโปรแกรมระด บ ปฐมว ย (เด กบร บาล) 16 สร ปบทเร ยน และช แจงแนว ข อสอบปลายภาค/ แจ งคะแนน เก บ หมายเหต ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 3 หมายถ ง ด มาก 2 หมายถ ง ปานกลาง 1 หมายถ ง ควรปร บปร ง ระดมพล งสมอง / อภ ปรายกล ม/ บรรยายสร ปประกอบการ น าเสนอด วย โปรแกรม PowerPoint / ศ กษาค นคว าด วย ตนเอง เข าใจ และว เคราะห แนวโน มของการจ ด โปรแกรมระด บปฐมว ย (เด ก บร บาล) สนทนาอภ ปราย/ บรรยายสร ป ทราบแนวข อสอบปลายภาค ข อตกลงในการจ ดการเร ยนร 1. ค ณภาพของงาน 1.1 ค ณภาพของงานสอดคล องก บข อก าหนด 1.2 ส งงานท กช นตามก าหนดเวลา 1.3 ท าข อสอบผ านเกณฑ 60 % ข นไป 2. การม ส วนร วมในการเร ยนการสอน 2.1 เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ จ านวนช นงานครบตามท ก าหนด 2.3 การม ส วนร วมท บ งช ถ งการพ ฒนาความฉลาดทางอารมณ 3. เง อนไขความจ าเป นในการไม เข าร วมก จกรรมการเร ยนการสอน 3.1 ไม สบายต องเข าโรงพยาบาลต องม หล กฐานประกอบด วย (ต วเอง/พ อแม หร อ ผ ปกครอง)ฯลฯ 3.2 เหต ผลท ร บไม ได ต นสาย ญาต ไม สบาย เคร องแต งกายไม พร อม เข าเร ยนสาย เป นเน องน ตย ฯลฯ 4. เง อนไขการเข าห องเร ยน 4.1 การแต งกาย ต องแต งกายถ กต องตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ยท กคร ง หาไม ถ กต องจะไม อน ญาตให เข าห องเร ยน 4.2 การตรงต อเวลา ไม อน ญาตให เข าห องเร ยนสายเก น 15 นาท หากสายกว าน 2 คร งถ อว า ขาด 1 คร ง 4.3 การใช เคร องม อส อสาร ไม อน ญาตให เป ดเคร องม อส อสารในระหว างก จกรรมการเร ยนการสอน 4.4 การแสดงความค ดเห น น กศ กษาสามารถโต แย งได ตลอดเวลาหากม ข อสงส ย แต ท งน ต องม มารยาทในการฟ งและการพ ดท คร ปฐมว ยพ งม เป นแบบอย าง แนวทางปฏ บ ต ส ความส าเร จ 1. เข าร วมก จกรรมอย างน อยร อยละ ส งงานตามก าหนดเวลาและครบท กช น 3. ค ณภาพของช นงานเป นไปตามท คาดหว งหร อส งกว า 4. ปฏ บ ต ตนถ กต องตามเง อนไขการเข าห องเร ยนท ก าหนดไว 5. เข าสอบตามก าหนดเวลาท ก าหนด / ไม ท จร ตในการสอบ การว ดและประเม นผล 1. เกณฑ การว ดผล 100 คะแนน 1.1 คะแนนระหว างภาคเร ยน 60 คะแนน การม ส วนร วมและแบบบ นท กภาระงาน 10 คะแนน สอบระหว างภาค 20 คะแนน รายงานกล มและน าเสนอ 20 คะแนน รายงานเด ยว 10 คะแนน 1.2 คะแนะปลายภาคเร ยน 40 คะแนน 4 เกณฑ การประเม นผล ระด บคะแนน เกรด ค ณล กษณะในการต ดส น A 1. ค ณภาพของงานสองคล องก บข อก าหนดท กช นงาน 2. ว เคราะห สถานการณ เพ อน าไปใช ได อย างถ กต องและครบถ วย 3. ปฏ บ ต ตนตามเง อนไขท กประเด นอย างสม าเสมอและต อเน อง 4. ส งงานท กช นครบตามก าหนดเวลา 5. ท าข อสอบผ านเกณฑ 60% ข นไป 6. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ 80% B+ 1. ค ณภาพของงานสองคล องก บข อก าหนด 2. ว เคราะห สถานการณ เพ อน าไปใช ได อย างถ กต อง 3. ปฏ บ ต ตนตามเง อนไขท กประเด นอย างสม าเสมอ 4. ส งงานท กช นครบตามก าหนดเวลา 5. ท าข อสอบผ านเกณฑ 60% ข นไป 6. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ 80% B 1. ค ณภาพของงานสองคล องก บข อก าหนด 2. ว เคราะห สถานการณ เพ อน าไปใช ได อย างถ กต อง 3. ปฏ บ ต ตนตามเง อนไขท กประเด นเป นบางคร ง 4. ส งงานตามก าหนดเวลา 5. ท าข อสอบผ านเกณฑ 60% ข นไป 6. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ C+ 1. ค ณภาพของงานเป นบางช น 2. ว เคราะห สถานการณ ได บ าง 3. ปฏ บ ต ตนตามเง อนไขบางคร ง 4. ส งงานท กช น 5. ท าข อสอบผ านเกณฑ 50% ข นไป 6. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ C 1. ค ณภาพของงานม น อย 2. ว เคราะห สถานการณ ได บ าง 3. ปฏ บ ต ตนตามเง อนไขน อยมาก 4. ส งงานบางช น 5. ท าข อสอบผ านเกณฑ 50% ข นไป 6. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ 60 5 6 เกณฑ การประเม นผล (ต อ) ระด บคะแนน เกรด ค ณล กษณะในการต ดส น D+ 1. งานไม ม ค ณภาพ 2. ว เคราะห สถานการณ ได บ าง 3. ปฏ บ ต ตนตามเง อนไขน อยมาก 4. ส งงานบางช น 5. ท าข อสอบไม ผ านเกณฑ 6. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ D 1. งานไม ม ค ณภาพ 2. ว เคราะห สถานการณ ไม ได 3. ปฏ บ ต ตนตามเง อนไขน อยมาก 4. ส งงานบางช น 5. ท าข อสอบไม ผ านเกณฑ 6. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ E 1. ส งงานบางช นหร อไม ส งเลย 2. งานไม ม ค ณภาพ 3. ท าข อสอบไม ผ านเกณฑ 4. เข าร วมก จกรรมไม น อยกว าร อยละ 30 เอกสารอ านเพ มเต ม กระทรวงศ กษาธ การ. (2547). ค ม อหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช กร งเทพฯ: คร สภาลาดพร าว. คณะกรรมการการศ กษาเอกชน. (มปป). ค ม อการจ ดประสบการณ การเร ยนร ส าหร บเด กปฐมว ย (0 5 ป ). กร งเทพฯ : คร สภาลาดพร าว. เต มส ร เนาวร งส. (2540). หล กส ตรและการจ ดโปรแกรมการอบรมเด กปฐมว ย. กร งเทพฯ: ภาคว ชาอน บาล ศ กษา คณะคร ศาสตร สถาบ นราชภ ฏสวนด ส ต. ท ศนา แขมมณ และคณะ. (2535). หล กการและร ปแบบการพ ฒนาเด กปฐมว ยตามว ถ ช ว ตไทย. กร งเทพฯ: จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. อ ดมล กษณ ก ลพ จ ตร. (มปป). ว ธ เล ยงด เด กว ยทารกและว ยเตาะแตะ. กร งเทพฯ: สาขาว ชาการศ กษา ภาคว ชา ประถมศ กษา คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. การน ดหมาย / ต ดต อผ สอน 1. ในช วโมงสอน 2. ทาง 3. บ นท กไว ท โต ะท างาน 4. โทรศ พท ท ท างาน หร อม อถ อหากม ความจ าเป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks