İndirim Kuponları

Description
İndirim Kuponları

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 5 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Online Alışveriş Kuponu  ile ekstra keyifli alışverişler    Online Alışveriş Kuponları, internetten yapılan alışverişlerinde en çok rağbet gören kampanya aracı haline geldi. Sisteme kısa sürede alışan tüketici, indirim sağlayan bu kuponlar sayesinde artık daha cesur şekilde almak isteği ürüne yaklaşabiliyor    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de son yıllarda rağbet gören online alıĢveriĢ siteleri, tüketicinin karĢısına yeni alternatiflerle de çıkmaya baĢladı. Tüketiciye bilgisayar baĢından kalkmadan alıĢveriĢ keyfi yaĢatan bu siteler, bugüne kadar bedava kargo, ikincisi bedava ve yüzde 90 ‟a varan  indirim uygulamalarıyla da dikkat çekiyordu. Ancak yeni sistem artık internet dünyasına yakıĢır bir süratlilikte hizmet sağlayan bir kampanya metodu yarattı. Bu yeni metodun adı ise‟ Ġndirim Kupon Kodları‟… Bu kodlar sayesinde müĢteri, alıĢveriĢ esnasında özel indirimlerden kolaylıkla yararlanabiliyor.  Büyük rekabetin yaĢandığı internet mağazalarında her an indirim ve fırsatlarla karĢılaĢmak mümkün. Bedava kargo, yüzde 90 indirim, ikin cisi bedava, gibi müĢteri çekmek için yapılan kampanyalar adeta tüketicinin baĢını döndürüyor. Hal böyle olunca  tüketici de kendini bilgisayarın baĢında "en ucuzunu" nasıl alırım düĢüncesiyle bulabiliyor.   ĠĢte, t üketiciyi bu karmaĢık kampanya sisteminden kurtarmak ve gerçek indirim keyfini yaĢatmak için birkaç yıldır internet mağazalarında uygulanan ve büyük rağbet gören „Ġndirim Kupon Kodları‟ ya da „Online AlıĢveriĢ Kuponları‟, hem tüketiciye hem de satıcıya büy ük kolaylık sağlıyor    MAĞAZALAR DA SĠSTEMDEN MEMNUN   Ġndirim kuponları ile artık tüketici artık daha cesur bir Ģekilde almak isteği ürüne yaklaĢabiliyor. Bu durumdan online mağazalar memnun olmuĢa benziyor ki dönemsel olarak ya da özel günler için kupon kodu dağıtıyor. Kupon kodlarına ulaĢmak için tüketici ya mağaza, mağaza dolaĢacak ve aradığı indirim kuponu böyle bulacak ya da daha kısa bir yol olan ve amaçları tüketiciyi bu zahmetten kurtarmak olan indirim kuponlarının yayınlandığı, sitelere   göz atacak. Hemen hemen online alıĢveriĢin gerçekleĢtiği bütün mağazaların indirim kupon kodlarını bu sitelerden bulunabiliyor. Ġndirim kuponu kullanımı, online alıĢveriĢte Türkiye için birkaç yıldır kullanılan bir kavram olsa da uluslararası platformlarda çok uzun yıllardır tercih edilen bir sistem . Öyle ki; giyim den, elektroniğe ve hatta gıdaya kadar pek çok alanda kupon kodu uygulamasını   görmek mümkün. Güvenli olması , herhangi bir ücret ya da üyeli k gerektirmemesi ve karĢılığının hemen alınıyor olması sektörün geliĢip büyümesine de büyük katkı sağlıyor  . KUTU KUPON KODU SĠSTEMĠ NASIL ÇALIġIYOR?   Kupon Kodu sistemini kısaca anlatmak gerek irse; dönemsel olarak ya da özel günler için firmaların ürün gruplarına yönelik düzenlediği indirim kampanyalarından tüketicinin haberdar olması ve isterse kullanması için, özel kodlar aracılığıyla yayına sunan ve bu kodların alıĢveriĢ esnasında kullanılmasıyla özel indirim almasını sağlayan bir sistem . Pek çok ünlü firma iĢ ortaklığı yaptığı kupon sitesine özel kodlar hazırlayarak alıĢveriĢler sırasında anında indirim uygulanmasını sağlıyor  .  AlıĢveriĢini  bitiren kiĢi bu kodu sepetinde  yer alan kupon kodu bölümüne yazarak; gerek ekstra indirim gerekse de miktarı belli olan fiyat indirimini alarak,  ürünü daha da ucuz fiyata alabiliyor. Örneğin; öğretmenler günü için çiçek almaya karar verdiniz en kısa yoldan ve size en uygun fiyatı veren siteden almak istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken arama motoruna mağazanın da isminin geçtiği “…..indirim kuponu” yazmak olacaktır. Arama listesinden karĢınıza  guncelkupon.com  adlı site çıktı ve sayfaya giriĢ yaptınız. Buradaki bilgilerde dikkat etmeniz gereken ne kadar indirim aldığınız, kupon kodunun süresi ve hangi ürünler için geçerli olduğudur. Bir diğer husus da kupon kodunu kullanmadan önce benzer kategorilerde aynı ürünü satan sitelerin kupon kodlarını incelemeniz; böylelikle size en çok in dirim yapan siteden alıĢveriĢinizi yapmıĢ olursunuz.  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks