หล กส ตร. In-House Training. Adobe Acrobat 9 Pro. ดำ เน นการสอนโดย: Mr. PDF. Basic PDF. theory - PDF

Description
หล กส ตร Adobe Acrobat 9 Pro ดำ เน นการสอนโดย: Mr. /X มาตรฐานสำาหร บการพ มพ เหมาะสำาหร บ: ร านแยกส, โรงพ มพ, สำาน กพ มพ, หน งส อพ มพ - /X Workflows - มาตรฐานไฟล /X (/X-1a, /X-3, /X-4) - ก บ /X ต างก นอย

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 43 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตร Adobe Acrobat 9 Pro ดำ เน นการสอนโดย: Mr. /X มาตรฐานสำาหร บการพ มพ เหมาะสำาหร บ: ร านแยกส, โรงพ มพ, สำาน กพ มพ, หน งส อพ มพ - /X Workflows - มาตรฐานไฟล /X (/X-1a, /X-3, /X-4) - ก บ /X ต างก นอย างไร? - ระบบงานของค ณควรใช /X ใด? และใช อย างไร? - สร างไฟล /X จาก Adobe CS3, CS4 - การแปลงไฟล ไปเป น /X - การตรวจด (Preview) ไฟล /X Output Preview: แสดงค าส และว ตถ, ตรวจด การแยกส และส พ เศษ, ตรวจด Overprint, ตรวจด Rich Back (ดำาเข ม) - การตรวจเช ค, การว เคราะห และซ อมไฟล /X (Preflight) : แสดงรายการความละเอ ยดของภาพ, การลบ Printer Mark, การฝ งฟ อนต, การแปลงค าส และเปล ยน Profile - การแปลงค าส, การแทนท ค าส ในไฟล /X - การจ ดการ Transparency - การจ ดการ Layers - การเปร ยบเท ยบเอกสาร - การ Output ไฟล /X - ทำาความร จ กก บ Print Engine ระยะเวลาการสอน: 1 ว น (เวลา น.) ค าใช จ าย: 15,000 บาท/ว น (จำานวนผ เร ยนไม เก น 30 ท าน) สำาหร บงานเตร ยมพ มพ เหมาะสำาหร บ: ร านแยกส, โรงพ มพ, สำาน กพ มพ, หน งส อพ มพ, บร ษ ทโฆษณา - ค ออะไร? - เวอร ช น ท เหมาะสมสำาหร บงานเตร ยมพ มพ - การเตร ยมไฟล ก อนการสร าง - สร างไฟล จากโปรแกรม Office บน Windows (Word, PowerPoint) - สร างไฟล โดยตรงจากโปรแกรมกราฟฟ ค เช น Adobe CS (InDesign, Illustrator), Quark XPress, CorelDraw - การแปลงไฟล โดยผ าน Acrobat Distiller, การแปลงไฟล อ ตโนม ต - ทำาความเข าใจเก ยวก บฟ อนต ในไฟล - หล กการ การใช งาน ก บ Imposition และ Digital Proof - การตรวจด (Preview), การว เคราะห และซ อมไฟล (Preflight) - การแปลงค าส, การแทนท ค าส ในไฟล - การจ ดการ Transparency - การใช เคร องม ออ น ๆ ใน Print Production Tools - การแยก, ย าย, ลบ และรวมหน าเอกสาร - การเปร ยบเท ยบเอกสาร - การ Output ไฟล, ทำาความร จ กก บ Print Engine - การใช งาน ก บ JDF - ทำาความร จ กก บเคร องม ออ น ๆ เช น Pitstop สำาหร บงานพ มพ OnDemand เหมาะสำาหร บ: ร านบร การงานพ มพ OnDemand - ค ออะไร? - เวอร ช น ท เหมาะสมก บเคร องพ มพ OnDemand - สร างไฟล ท ถ กต อง และเหมาะสมสำาหร บงานพ มพ OnDemand จากโปรแกรมต าง ๆ - ทำาความเข าใจเก ยวก บ และ VDP - ทำาความร จ กก บไฟล มาตฐาน /VT เพ องานพ มพ ด จ ท ล - หล กการของ Web to Print - ทำาความเข าใจเก ยวก บฟ อนต ในไฟล - หล กการ การใช งาน ก บ Imposition - การตรวจด (Preview), การว เคราะห และซ อมไฟล (Preflight) - การแปลงไฟล ส ไปเป น ขาว-ดำา - การจ ดการ Transparency - การแก ไข เปล ยนแปลงข อม ลในไฟล - การปร บเปล ยนขนาดของหน างาน - การแยก, ย าย, ลบ และรวมหน าเอกสาร - การ Output ไฟล ท เคร องพ มพ OnDemand - แนะนำาการใช Pitstop Professional Plug-in (กรณ ท ร านพ มพ OnDemand ม โปรแกรมน อย แล ว) ระยะเวลาการสอน: 1 ว น (เวลา น.) ค าใช จ าย: 15,000 บาท/ว น (จำานวนผ เร ยนไม เก น 30 ท าน) สำาหร บน กออกแบบม ออาช พ เหมาะสำาหร บ: บร ษ ทโฆษณา, องค กรท ม น กออกแบบเพ อ Print และ Web - ค ออะไร? - สร างไฟล โดยตรงจากโปรแกรมกราฟฟ ค เช น Adobe CS (InDesign, Illustrator) - สร างไฟล โดยตรงจากโปรแกรม Adobe Acrobat 9 Pro - Portfolio: การรวบรวมไฟล และไฟล อ นๆ เพ อการนำาเสนอ - กระบวนงาน การร วมก นตรวจสอบไฟล งาน (Share Review Workflows) - การใช งาน Comment และ Markup - การใช เอกสารร วมก น บน Acrobat.com - การทำางานร วมก น บน Acrobat.com ท ง Share File และ Share Screen - การใส Flash, Movie และ Sound ในไฟล - การตรวจด (Preview), การว เคราะห และซ อมไฟล (Preflight) - การเปร ยบเท ยบเอกสาร - การกำาหนด Security ในเอกสาร - การใช Digital Sign เพ อการร บรองเอกสาร - Optimizer (การทำาให ไฟล เหมาะสมก บการนำาไปใช ) - การพ มพ เพ อตรวจสอบไฟล (Desing Proof) - SoftProof การตรวจสอบไฟล บนหน าจอ สำาหร บใช ในสำาน กงาน (edoc) เหมาะสำาหร บ: หน วยงานราชการ, ธนาคาร, บร ษ ทประก นภ ย, โรงพยาบาล, สถาบ นการศ กษา, องค กร และบร ษ ทต าง ๆ ท ต องใช เอกสารอ เล กทรอน กส - ค ออะไร? /A ค ออะไร? - ทำาความเข าใจไฟล สำาหร บใช ในสำาน กงาน - สร างไฟล จากโปแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - สร างไฟล ร ปภาพ ไปเป น ผ านโดยตรงจากโปรแกรม Acrobat - การสร างไฟล จากการสแกน - การเปล ยนจากต วอ กษรภาพ เป นต วอ กษรธรรมดา ในไฟล (OCR) - การรวมไฟล เอกสาร เพ อการจ ดเก บ และการค นหา (Organizer, Merge File) - กระบวนงาน การร วมก นตรวจสอบไฟล งาน (Share Review Workflows) - การใช งาน Comment และ Markup, การใช และสร างตรายางด จ ท ล - การแยก, ย าย, ลบ และรวมหน าเอกสาร - การค นหาคำา หร อประโยค ในเอกสาร - การกำาหนด Security ในเอกสาร - การใช Digital Signature เพ อการร บรองเอกสาร - การใส Header, Footer, Background และ WaterMark - การใส Bates Numbring และการใส เลขหน า ในเอกสาร - การแปลงไฟล กล บไปเป นไฟล Word, Text หร อ ภาพ - การใช TouchUp Text และ TouchUp Object เพ อการเปล ยนแปลงแก ไขไฟล - การพ มพ ข อม ลเพ ม ด วยเคร องม อ TypeWriter - การใช คำาส ง Redation เพ อปกป ดข อม ล - กำาหนดให ไฟล สามารถใช Comment และ Digital Signature ด วย Adobe Reader - การพ มพ เอกสาร และการพ มพ เฉพาะ Comment หน งส ออ เล กทรอน กส (ebook) เหมาะสำาหร บ: สำาน กพ มพ, หน วยงานราชการ, ธนาคาร, บร ษ ทประก นภ ย, โรงพยาบาล, สถาบ นการศ กษา, องค กร และบร ษ ทต าง ๆ ท ต องการผล ต ebook - ทำาความเข าใจไฟล ก บการผล ตหน งส ออ เล กทรอน กส - แนวทาง และข นตอนของการผล ตหน งส ออ เล กทรอน กส - สร างไฟล จากโปแกรม Microsoft Office (Word, PowerPoint) - สร างไฟล จากโปแกรมทางด านกราฟฟ ค (InDesign, QuarkXpress) - สร างไฟล ร ปภาพ ไปเป น ผ านโดยตรงจากโปรแกรม Acrobat - การสร างไฟล จากการสแกน - การสร าง Bookmarks, สร างการเช อมโยง (Link), การร อยต อข อความ (Article) - การใส ภาพเคล อนไหว (Animation), Flash, Movie, Sound - การใส คำาส งแสดง และซ อนว ตถ (Show/Hide) - กำาหนดให หน าแรกแสดงภาพเคล อนไหว และเส ยง (Page Action) - ใส ป มเพ อควบค มหน างาน และเอกสารอ เล กทรอน กส - สร าง Index เพ อการค นหาคำา หร อประโยค ในเอกสาร - การใช JavaScript เพ อควบค มการแสดงผล และสร างสารบ ญ - กำาหนดการแสดงผลของหน งส ออ เล กทรอน กส เช น Full Screen, แสดงหน าค, แสดงหน าเอกสาร พร อม Bookmarks, แสดงหน าโดยซ อนเมน และแถบเคร องม อ - กำาหนด Page Transition - การทำา AutoRun - การรวบรวมไฟล และการจ ดเก บ เพ อบรรจ ใน CD-ROM หร อเพ อนำาข นเว บไซต แบบฟอร มอ เล กทรอน กส (eform) เหมาะสำาหร บ: หน วยงานราชการ, ธนาคาร, บร ษ ทประก นภ ย, โรงพยาบาล, สถาบ นการศ กษา, องค กร และบร ษ ทต าง ๆ ท ต องใช แบบฟอร มอ เล กทรอน กส - ทำาความเข าใจไฟล ก บการสร างแบบฟอร มอ เล กทรอน กส - แนวทาง และข นตอนการสร าง และใช แบบฟอร มอ เล กทรอน กส - สร างแบบฟอร ม และกำาหนด Form Fields จากโปรแกรม LiveCycle Deginer 9 - สร าง Form จากโปรแกรมต างๆ เช น Word, Excel - สร าง Form จากฟอร มท เป นกระดาษ - การใส Form Filds อ ตโนม ต โดยใช Form Wizard - การใส Form Fields ในโปรแกรม Acrobat 9 Pro: Text Fields, Date and Number Fileds, List Box, Combo box, Check List, Radio Button, Signature Fields - การสร าง Fields เพ อการคำานวณ - การใช JavaScript เพ อการคำานวณ - การสร างป มเพ อ Submit Form ผ านทาง - การสร างป ม Print, Clear Form Fields - การเพ ม และแก ไข Form Fields - กำาหนดร ปแบบของการส ง และตอบกล บแบบฟอร มอ เล กทรอน กส - การต ดตามการใช แบบฟอร ม หล งจากการ Distribute Form - การ Import และ Export Data จากแบบฟอร ม - การรวม Data ไปอย ร ปแบบของ SpreadSheet - กำาหนดการกรอกข อม ล และการบ นท กแบบฟอร ม ด วย Adobe Reader - การส งพ มพ แบบฟอร ม ทางด านว ศวกรรม, สถาปน ก เหมาะสำาหร บ: บร ษ ทผ ออกแบบก อสร าง, บร ษ ทต างๆ ท เก ยวข องก บการ ออกแบบทางด านว ศวกรรม, สถาปน ก - ทำาความเข าใจไฟล ก บงานทางด านว ศวกรรม - ทำาความร จ กก บมาตรฐานไฟล /E - การแปลงไฟล จากโปรแกรม AutoCAD ท งท ม และไม ม โปรแกรม AutoCAD อย ในเคร อง - การแปลงไฟล AutoCAD ใน Batches - การควบค ม Layer เม อม การแปลงไฟล จาก AutoCAD - การใส ร ปทรงสามม ต (3D) ในเอกสาร - การควบค ม และกำาหนดม มมองภาพ 3D - การย าย, ลบ และปร บขนาดของ 3D - การว ดระยะภาพ 3D - การใช งาน Comment และ Markup - การรวมไฟล เอกสาร เพ อการจ ดเก บ และการค นหา (Organizer, Merge File) - กระบวนงาน การร วมก นตรวจสอบไฟล งาน (Share Review Workflows) - การแยก, ย าย, ลบ และรวมหน าเอกสาร - การใส Numbering ในเอกสาร - การแปลงเอกสาร ไปเป นภาพ, การแยกภาพออกจากเอกสาร - การกำาหนด Security ในเอกสาร - การใช Digital Signature เพ อการร บรองเอกสาร - การส งพ มพ เอกสาร ส ญล กษณ แสดง หล กส ตรข นพ นฐาน เหมาะสำาหร บผ เร ยนท ไม ม พ นความร เร อง เป นการสอน เพ อใช คำาส งพ นฐานท วไปของการสร าง และใช งาน เพ อใช ก บระบบงานต างๆ ท งการพ มพ และใช ในสำาน กงาน ส ญล กษณ แสดง หล กส ตรข นส ง เป นการสอน สร าง และใช ไฟล ท เน นงานเฉพาะทาง ผ เร ยนจะต องม ความร และทำางานอย ในสาขาอาช พน นๆ อย ก อนแล ว การสอนเป นการประย กต ใช ไฟล ท ถ กต อง เหมาะสมก บระบบงาน เช น การสร างไฟล /X สำาหร บการ พ มพ, การใช ไฟล เพ องานด านว ศวกรรม ส ญล กษณ แสดง ทฤษฎ ต ว P ทฤษฏ ต ว P ค อ 5 P 1 P เป นแนวทฤษฎ ของการทำางาน ด านการเตร ยมพ มพ เพ อไปส การพ มพ ท สมบ รณ ลดการผ ด พลาด ทำาให ลดต นท น และเวลาในการผล ต 5 P ประกอบไปด วย Prepair, Preview, Preflight, Package และ ส วนอ ก 1 P ค อ Print หร อ Press หล กส ตรท ม ส ญล กษณ น อย แสดงว า ม การใช หล กการ ทฤษฎ ต ว P เข ามาประกอบการเร ยนการสอนด วย หล กส ตรท งหมดออกแบบ และพ ฒนาโดย ค ณประส ทธ คล องง เหล อม (Mr. ) บร ษ ท ฟ วช น เทคโนโลย จำาก ด 1201/47 ถ. ศร วรา แขวงว งทองหลาง เขตว งทองหลาง กทม โทร/แฟกซ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks