imobil locativ.doc

Description
Cuprins INTRODUCERE 3 1. CAPITOLUL I CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC A EVALUĂRII IMOBILULUI 1.1 Noţiuni conceptuale cu privire la evaluarea bunurilor immobile 5 1.2 Evoluţia evaluării în RM în raport cu alte ţări 8 1.3 Clasificarea obiectelor rezidenţial 12 1.4 Particularităţile obiectelor rezidenţiale

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 43

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Cuprins II NTRODUCERENTRODUCERE 33 1. C1. C APITOLULAPITOLUL  I I CC ONCEPTONCEPT   ŞIŞI   SCURTSCURT   ISTORICISTORIC   AA   EVALUĂRIIEVALUĂRII   IMOBILULUIIMOBILULUI 1.1 Noţiuni conceptuale cu privire la evaluarea bunurilor immobile 51.2 Evoluţia evaluării în RM în raport cu alte ţări 81.3 Clasificarea obiectelor rei!enţial 12 1. #articularităţile obiectelor rei!enţiale 1   2. C2. C APITOLULAPITOLUL  II SII S UPORTUPORT   ECONOMICOECONOMICO -- MATEMATICMATEMATIC   LALA   EVALUAREAEVALUAREAIMOBILULUIIMOBILULUI   LOCATIVLOCATIV 2.1 Meto!e patrimoniale !e evaluare 1$2.2 Meto!e !inamice !e evaluare a proprietăţii rei!enţiale 212.3 Meto!a vînărilor comparabile 2 3. C3. C APITOLULAPITOLUL  IIIIII E STIMAREA VALORII DE PIAŢĂ A APARTAMENTULUICU DOUĂ ODĂI 3.1 #rocesul evaluării 2%3.2 Caracteristica obiectului evaluării 283.3 &plicarea meto!elor !e evaluare 3'3. Reconcilierea valorilor ' Cn! u#ii $i r%!&'n()ri 2 Bi* i+r',i% An%% 52  Inr(u!%r% (evoltarea )i formarea statelor avansate ne !emonstreaă că o con!iţie necesar obli*atorie a funcţionării economiei !e piţă este nivelul înalt !e !evoltarea a pieţei imobiliare.(evoltarea pieţei imobiliare a contribuie în marea măsură la realiarea unuia !in principiileeconomiei !e piaţă + in!epen!enţa economică a subiectelor pieţei )i libertatea activităţiieconomice, !eoarece etse !e ne ima*inat o activitate economică liberă )i in!epen!entă fără un patrimoniu imobiliar. #rocurarea imobilului, aren!a acestuia este o necessitate vitală a economiei!e piaţă, motiv !in carea ultimii ani în statele cu tranacţie la economia !e piaţă s-au intensificatîncercările !e !efinire le*ală a imobilului )i !e re*lamentare uri!ică a operaţiunilor cu aceasta./n toate timpurile statul a avut o atitu!ine !eosebită faţă !e bunurile immobile, circuitulacestora fiin! supus unor re*lementări speciale. (evoltarea pieţei imobilului în RepublicaMol!ova a fost frînată !e lipsa pe parcursul unei perioa!e în!elun*ate a baei uri!ice, creareacăreia este actualmente necesară pentru elaborarea mecanismelor uri!ice !e funcţionare aacestei pieţe./n lumina celor e0puse, problemele re*lamentării relaţiilor !e vînare + cumpărare a bunurilor immobile apar e0treme !e actuale )i necesită o cercetare profun!ă. Necesitateaefectuării investiţiilor asupra problemelor viate este con!iţionată )i !e faptul a!optării recente aunui nou Co! Civil al Republicii Mol!ova, care va stabili re*ulile fun!amentale ale !obîn!irii!reptului !e proprietate asupra bunurilor immobile precum )i caracterele uri!ice specifice alecontractului !e vînare + cumpărare a bunurilor immobile. &bia în preent valoarea !e piaţă î)iocupă locul cuvenit pentru unele cate*orii !e imobil con!iţiile necesare !e implimentare au fostcreate !e cîţiva ani, mai ales la imobilul locativ tipiat.  altă problemă care apare în acestconte0t este netransparenţa preţurilor la tranacţiile imobiliare. &)a !ar, evaluarea obiectivă avalorii !e piaţă a imobilelor preintă o problemă economică, socială )i meto!olo*ică.copul lucrării !ate constă în stu!iul particularităţilor proprietăţii rei!enţiale )i!eterminarea valorii !e piaţă a imobilului locativ tipiat./n conformitate cu acest obiectiv au fost puse spre soluţionare următoarele sarcini1.Evoluţia conceptuală istorică, a proprietăţii rei!enţiale42.Evoluţia evaluării în Republica Mol!ova în raport cu alte ţări43.Clasificarea obiectelor rei!enţiale4 .#articularităţile obiectelor rei!enţiale43  5.(eterminarea mo!elelor economico + matimatice la evaluarea imobilului locative, )i anumemeto!e patrimoniale !e evaluare, meto!e !inamice !e evaluare a proprietăţii rei!enţiale,meto!a vînărilor comparabile4$.Măsurarea factorilor !e influienţă asupra valorii imobilului locativ4%.Elaborarea unui raport !e evaluare a unui imobil locative tipiat !in municipiul Ci)inău./n lucarea !ată va fi tratată mai !etaliat problema în ceea ce prive)te particularităţile*enerale ale evaluării proprietăţii rei!enţiale, la fel vor fi sco)i în evi!enţă )i clasificaţifactorii !e influienţă asupra valorii !e piaţă a !iferitor tipuri !e imobile locative. Evaluarea bunului imobiliar este o activitate profesională comple0ă care necesită !in partea evaluatorului un comple0 între* !e cuno)tinţe )i !eprin!eri. /n ca!rul acestei activităţise împlinesc restrîns norme )i re*lamentări uri!ice, economice, etice. Evaluatorul trebuie săcunoască !in le*islaţia, să )tie a aplica în mo! corect meto!ele actuale !e evaluare, sa aibăacces la informaţie si*ură )i complectă privin! piaţa imobiliară. 6oto!ată, o mare atenţie săacor!e bunei reputaţiei a specialistului priceperii lui !e a lucra cu clienţii )i cole*ii, cucon!ucerea întreprin!erii.#rocurarea imobilului, aren!a acestuia este o necesitate vitală a economiei !e piaţă, motiv!in care în ultimii ani în statele cu traniţie la economia !e piaţă s-au intensificat încercările !e!efinire le*ală a imobilului )i !e re*lementare uri!ică a operaţiunilor cu acesta.7n toate timpurile statul a avut o atitu!ine !eosebită ţaţă !e bunurile imobile, circuitulacestora fiin! supus unor re*lementări speciale. Re*lementări speciale a circuitului bunurilor imobile e0istau încă în !reptul privat roman, evolun! )i în ţările romne)ti în perioa!a EvuluiMe!iu ca !ea în perioa!a !evoltării relaţiilor capitaliste să se elaboree unele concepţii clasice,care )i ai stau la baa re*lementării uri!ice a operaţiunilor cu imobilele.7mobilul repreintă unul!in elementele care pose!ă o stabilitate )i această stabilitate *enereaă stabilitatea sistemeimonetare prin oprirea !e *eneraţii )i mic)orn! resursele în procesul opririi sau în!epliniriioperaţiunilor financiare.#iaţa imobilului constituie ramura !e baă în !evoltarea economie naţionale. #entru bu*etul !e stat o importanţă !eosebită o are circulaţia obiectelor imobiliare. Eficienţa acesteia poate fi asi*urată prin aplicarea meto!elor !e piaţă !e evaluare. (evoltarea sistemului !ere*lare a circuitului bunurilor imobiliare reie)in! !in specificul valorii !e piaţă, permiteraţionaliarea e0ploatării !e către proprietari care folosesc bunurile immobile.   CC APITOLULAPITOLUL  IICC ONCEPTONCEPT   ŞIŞI   SCURTSCURT   ISTORICISTORIC   AA   EVALUĂRIIEVALUĂRII   IMOBILULUIIMOBILULUI 1.1 N/iuni !n!%pu' % !u pri0ir% ' %0' u'r%' *unuri r i&*i % Constituirea pieţei imobiliare începe în anul 1989 cîn! a fost a!optată otărîrea prin care se permitea vînarea )i cumpărarea spaţiului locative !e stat )i ob)tesc. /nsă procesul !e formare a pieţei imobiliare a luat amploare !oar în anul 1992 cîn! s-au creat con!iţiile obiective pentrutranacţiile imobiliare. &ctualmente piaţa imobilului locative s-a transformat într-o formăinte*ră, o piaţă aparte cu o infrastructură bine !evoltată )i o puternică influienţă asuprastabilităţii economice a Republicii Mol!ova. (evoltarea acestei pieţe în continuare !epin!e )i !e elaborarea )i implimentarea în practicăa unui sistem !e evaluare a bunurilor imobile baat pe valoarea !e piaţă. &bia în preent valoarea!e piaţă î)i ocupă locul cuvenit, !e)i pentru unele cate*orii !e imobil con!iţiile necesare !eimplimentare au fost create !e cîţiva ani, mai ales la imobilul locativ tipiat. #rin evaluareaeconomică se stabilesc nu preţuri ale elementelor patrimoniale, ci valori. (iferenţa este nu numai!e natură semantică, ci )i meto!olo*ică )i are la baă atît conţinutul, cît )i mo!alităţile !iferite !e!eterminare.  Pr%/u  + poate fi consi!erat un fapt istoric, care refectă cît s-a celtuit în afaceriasemănătoare !ea înceate. 6ermenul !e pr%/  se mai folose)te pentru a in!ica  preţul ofertei . Nici preţul istoric, nici cel al vînătorului nu preintă o mărime ar*umentată pentru evaluareaobiectului.  V' 'r%'  + preintă suma !e bani sau ecivalentul bănesc pe care cumpărătorul îl oferă înscimbul unui obiect. Ea !e obicei se analieaă !in punctul !e ve!ere al cumpărătoruluiipotetic. #rin urmare am putea !efini 0' 'r%' !rept suma care va fi plătită !e un cumpărător  pentru proprietatea evaluată. E0' u'r%      proces !e !eterminare a valorii obiectului evaluării la o !ată concretă, ţinn!u-secont !e factorii fiici, economici, sociali )i !e altă natură, care influenţeaă asupra valorii4  E0' u'r  + persoană fiică binevăută, ce activeaă în baa licenţei, cu stu!ii superioarecorespunătoare, pose!n! certificat calificativ !e evaluator, o e0perienţă !e lucru suficientă în!omeniul evaluării, un nivel profesional înalt, competent în !esfă)urarea activităţii !e evaluare.  R'pr (% %0' u'r%  + !ocumentul ce conţine !escrierea obiectului evaluării )i calcululvalorii, întocmite !e către evaluator în formă scrisă sau electronică la finele procesului !e!eterminare a valorii obiectului evaluării.5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks