Iletişim 97 2003

Description
Iletişim 97 2003

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 3 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  İletişim Nedir? İletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda, bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yamalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yaılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç d!yar. "rneğin bir kon!şmacı #kaynak$ ortak bir dil aracılığıyla #örn. %ürkçe$ kodladığı belirli kelimeleri #mesa&'ileti$ ses dalgaları ve hava yol!yla #kanal$ dinleyiciye'alımlayıcı #hedef$ aktarır. İletişimin Öğeleri İletişimi açıklamak için altı temel öge k!llanılır() *aynak #+önderici$) lıcı #-edef$) İleti #esa&$) /ağlam #Ortam$) 0önüt #+eri bildirim$) *anal #raç$ +önderici, d!yg! düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya tol!l!klara denir. lıcı, iletilen sözü alan kişiye veya tol!l!ğa denir. ynı şekilde ileti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan d!yg!, düşünce ya da isteğe denmektedir. /! temel iletişimin gerçekleştiği ortama bağlam1 gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline kanal denmektedir. 2ğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da dönüt olarak adlandırılmaktadır. 2ğer sistemde bir tür şifreleme söz kon!s!ysa ve kon!şan iki kişinin birbirini anladığı seslerden ol!şan ve belli k!ralları olan her doğal dile de kod denir.. 3ağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi tol!m! ol!şt!ran en küçük birim olan aile de başlar.  Aile Nedir? 3oy!t anlamda kişiler arası ilişkileri içeren belli k!ralları olan bir düzendir. 0iğer bir değişle akrabalık ilişkisi olan, sikolo&ik, sosyal, ekonomik ve cinsel gereksinimlerin karşılandığı tol!msal birimdir. Aile Bir İlişkiler Sistemidir   ile sistemi dediğimiz zaman aile içindeki bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşimde b!l!nd!klarını düzenleyen k!ralların tümünü kastederiz. -er birey kendi benlik tanımlaması içinde ailenin tüm düzeninden ciddi biçimde etkilenir. 4oc!k, aile içi ilişkileri benimsemiş ya da en azından kanıksamışsa, koş!llar olanak sağladığında, alıştığı türden bir aile ortamını yaratmaya girişir. 0aha doğr!s! koş!llarını ve olanaklarını kendi bildiği aile türünden bir aile yaratacak biçimde k!llanır. /! nedenle babası alkolik olan bir kız #babasıyla b! yüzden ciddi sor!nlar yaşamış olsa bile$ alkolik bir adamla evlenebilir. +üçlü ve sağlıklı ailelerin en önemli özelliklerinden biri, sağlıklı iletişim kon!s!ndaki yetenekleridir. 3ağlıklı aileler birbirleriyle daha açık, daha net, daha sık ve doğr!dan iletişime geçerler. 3öylemeye çalıştıklarını dinlerler ve birbirlerini doğr! olarak anlarlar. İmalarda b!l!nmaz, birbirlerine kötü söz sarf etmezler. /irbirlerine saygılı davranırlar. /aşarılı bir iletişime sahi olan bir ailede aile bireyleri birbirleriyle d!yg!larını, düşüncelerini, hayallerini, kork!larını, ümitlerini, acılarını, sevinçlerini, deneyimlerini ve ihtiyaçlarını aylaşır. İletişim denince ek çok kişinin aklına karşılıklı kon!şma ve diyaloglar gelmektedir. Oysa iletişim, ne söylendiği, nasıl söylendiği, niçin söylendiği, ne zaman söylendiği, hatta ne söylenmediğidir. İletişim ağızdan çıkanlar kadar bir şeyi söylerken1) yüz ifadesinin,)  &est ve mimiklerin #el, kol hareketleri ve yüzdeki ifade$,) bedenin d!r!ş!n!n,) ses ton!n!n ve) o andaki d!yg!n!n ne old!ğ!d!r.  5ani başkalarıyla k!r!lan iletişim, sözlü mesa&ları old!ğ! kadar sözsüz mesa&ları da içerir. 3ağlıklı aile yaılarında b! tür sağlıklı ve doğr!dan iletişimleri içeren sözlü ve sözsüz mesa&lar k!llanılmakta, kon!şma becerilerine old!ğ! kadar dinleme becerilerine de dikkat edilmektedir. *işinin sözel mesa&lar kadar sözel olmayanları da tanıması,sağlıklı iletişim kon!s!ndaki başarısını arttırır. *arşısındakini daha iyi anlamasını, kendisini daha iyi ifade edebilmesini kolaylaştırır, yanlış anlaşılmaları azaltır./ir ailenin üyelerinin birbirleriyle k!rd!kları iletişimin kalitesi, aile içi ilişkilerin sağlıklı devamını sağlar.  ile içi iletişim becerileri kon!s!nda bilgi sahibi olmak ve öğrenilenlerin !yg!lanması, ailenin iletişim kalitesini arttırır. Ailenin Temel Gereksinimleri  0eğerli olma d!yg!s!  +üven ortamı  5akınlık ve dayanışma d!yg!s!   3or!ml!l!k d!yg!s!  6orl!klarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme  !tl!l!k ve kendisini gerçekleştirme ortamı Korunması Gereken Beş Temel Özgürlük 7.8imdi ve b!rada olanı d!yma ve görme #algılama$ özgürlüğü9.*endi düşündüğünü old!ğ! gibi ifade edebilme özgürlüğü :.*endi d!yg!larını old!ğ! gibi ifade edebilme özgürlüğü;.*endi arz!larına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü <.Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü  İletişim Engelleri  2mir =ermek, 5önlendirmek   >yarmak, %ehdit 2tmek   hlak 0ersi =ermek   "ğüt =ermek   antık yol!yla İnandırmak   5argılamak, 2leştirmek, 3!çlamak  "vmek, ynı 0üşüncede Olmak, %eşhis *oymak   d %akmak, lay etmek,  5or!mlamak, naliz 2tmek, %anı *oymak Sağlıklı Bir Ailede Sorunları !zmek İ"in Kullanılan  #!ntemler  0!yg! ve düşünceler old!ğ! gibi, abartılmadan ortaya kon!lmalıdır 3or!nlar şimdiki bağlam içinde ele alınmalı ve eski birikimler işin içine sok!lmamalıdır *esinlikle öğüt verme k!llanılmamalı, davranışlar som!t bir biçimde ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. 5argılamaya gidilmemeli, kişiler kendi d!yg! ve düşüncelerini ifade edebilmelidirler1 *on!n!n özü ile kon!ya ilişkin olmayan ayrıntılar birbirinden ayırt edilmelidir 3or!n çözmede etkin dinleme k!llanılmalıdır. /elirli bir zaman kon!s! içinde ancak bir çatışma üzerinde d!r!lmalı, başka çatışma kon!ları çatışmaya katılmamalı.  $ Ben %ili $ +enellikle anne ve babalar iletişimde ?sen dili? ni k!llanıyorlar. 3en iletileri d!yg! ifade etmez. +enellikle emir verme yargılama, öğüt verme gibi iletişim engellerini içerir. Örneğin ;- “Konuşma artık " - "Yapmamalısın " - "Dersine çalışmazsan " - "Yaramazlık yapıyorsun " - "Bebek gibisin " - "Dikkat çekmek istiyorsun " - "Daa iyi !ğrenmelisin “    na@baba çoc!ğ!n davranışını kab!l etmediği zaman o davranış nedeniyle ne hissettiğini çoc!ğa söylerse ileti ?32A İB2%İ3İC nden ?/2A İB2%İ3İC ne dönüşür. 5ani ben dilinde d!yg!lar kon!ş!r( @ 2ğer b!gün çok yaramazlık yaarsan ben çok üzülürüm. @ kşam yemeğini zamanında yetiştiremeyeceğim diye endişeleniyor!m. @ 5org!n old!ğ!m zaman canım oy!n oynamak istemiyor. "zellikle çoc!kların kişilik gelişiminde önemli bir nokta da anne baba t!t!mlarıdır. &' Baskı(ı )e ka*ul edi(i tutum+ @+elişim geriliği @>y!ms!zl!k @nne babaya aşırı bağımlılık @şağılık d!yg!s! @*ork!lar ol!ş!r 
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks