IIF2018 - Natalie Eriksson - Hur du använder Online Communities för att konvertera kunder

Description
Facebook grupper är verkligen en dold guldgruva för företag. De är självvalda samhällen av likasinnade individer med gemensamma intressen. En fantastisk plats för att skapa engagemang och få massor av kunder. Natalie Eriksson är digital projektledare och författaren som bloggar på Resumé, gör expertuttalanden i Svenska Dagbladet, föreläser på Berghs och driver två Facebook-grupper med tusentals medlemmar. Natalie föreläser om att bygga communities online och att skapa engagemang i slutna grupper. För hur får man egentligen människor att öppna upp sig i en grupp med 9 000 främlingar? Och hur kan varumärken arbeta för att nå dessa slutna forum?

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 5 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ATT DRIVA ENGAGEMANG 
 I FACEBOOK-GRUPPER
 • 2. 90 meter 
 nyhetsflöde
 • 3. Facebook > 
 Aftonbladet
 • 4. 2,5 miljarder 
 månatliga 
 användare
 globalt
 • 5. NATALIE ERIKSSON
 • 6. Facebook-grupper
 • 7. 6.5 MILLIONS 4
 MILLION 3.9
 MILLION 1.3
 MILLION 1.2
 MILLION 3.7 MILLION 2.2
 MILLION
 • 8. 0 25 50 75 100 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2011 2013 2015 2017 PORTALS SEARCH SOCIAL NETWORKS
 • 9. 6 av 10 FB-ANVÄNDARE ÄR MED I GRUPPER
 • 10. POWER OF THE NEWSFEED -Negative feedback +Positive feedback 1 245 678 957 100 957 004 1 257 100 848 500 357 100
 • 11. Facebook groups
 • 12. _Dialog
 _Trovärdighet _Relevans
 • 13. 
 Pepsodent: tandhälsa för barn.
 Libresse: PMS.
 Energibolag: livshack i hemmet för att leva miljövänligt och ekonomiskt.
 • 14. Almi: 
 _En grupp för entreprenörer. 
 _Kvinnliga entreprenörer. 
 _Unga entreprenörer. 

 • 15. 1 min Borgeby fältdagar: 
 En grupp för Sveriges alla professionella jordbrukare. 

 • 16. Åhus Beach cup: 
 Ungdomar som älskar handboll.
 • 17. Så, hur gör vi då?
 • 18. 1. Köp en befintlig Facebook-grupp.
 • 19. Direktkanal till en 
 relevant målgrupp. Tänk: nyhetsbrev.
 • 20. 2. Skapa en ny grupp. Tänk: blogg.
 • 21. 3. Interagera i en befintlig grupp.
 • 22. Tänk micro-influencer.
 • 23. Our VisionSOCIAL MARKETING SOCIAL RESPONSIBILITY
 • 24. Arbeta med algoritmen
 • 25. Kom ihåg!
 • 26. _Identifiera ett område. _Strategi. _Investera i dialog och relevans.
 • 27. Tack! NATALIE.ERIKSSON@TAS.SE
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks