İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İSTEDİĞİ BELGELER

Description
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İSTEDİĞİ BELGELER

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Microbiology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 GÜZ MÜLAKAT-DEĞERLENDİRME SONULARIASİL LİSTE ADI SOYADISONUÇ EZGİ AKÇA !"-BA#ARILI $TEZLİ% AYŞE EZGİ DAMGACI &'-BA#ARILI $TEZLİ% GÖKSEL KAYA &'-BA#ARILI $TEZLİ% DERYA ÖLÇENER (!-BA#ARILI $TEZLİ% CAHİT ERDEM PEKÖZ !&-BA#ARILI $TEZLİ% ELİF BURCU SAYGIN &4-BA#ARILI $TEZLİ% İSMET ERTUNA YAVUZ (&-BA#ARILI$TEZLİ% ALİŞAN ÖZDEMİR BA#ARILI )*ZEL *ĞRENCİ $TEZSİZ% İLAN TARİHİ : 13.09.2013 KESİN KAYIT TARİ+LERİ 1!-20 EYLÜL 2013 • K,/  5 6// 789,/: ;/ <9= >/ 7/:, A/?@= D@ B/@8/ ;,9, ;/=//;/ @:8  6@ İ;9 , M@ @,9 D9, B/@8/ ;,9, $K@9 M,9,6-Z,=/ K% 789,/= :9,/ 7;,,:,9. • B/;/ F/9 ,/  ?,@,@,9/ *89,/: İ@,9 D9, B/@8/ $K@9 M,9,6-Z,=/ K% ,@= ,;,:,9. • D5 F/9 ,99 ;/=/@ ;,9 ,>= @,=/ <9  @,=/ ==@= F@:@9;9.  Akademk Da!"#ma!"! Ad" S$%ad": &'(. )*(. D+ek ARLI ÇİL ,Fe!-Ede%a Fak/+e- Te+: 021 2 10 0223 İDARİ 4E 5ALİ İ6LER DAİRESİ 7A68ANLIININ İSTEDİİ 7EL)ELER T.CMALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KAYIT ESASLARI PEŞİN ÖDEME Ücretin tamamını peşin ödemek isteyenler, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 0216 626 10 50  d!"ili 2556#255$ tele%&nlarından öğrenecekleri "esap n'marasına, "er"an(i )ir İş Bankasına (iderek masra%sı* ödeme yapacaklar ve alacakları dek&nt' Üniversiteye ileteceklerdir+ eşin kayıt anında Banka yetkililerine aşağıdaki )il(iler verilir- • .ğrencinin adı s&yadı, • .ğrencinin / imlik n'marası+ Peşi !"e#e$e% &'"e(e )'*' '%'(+$+,+$' '+$'('*/+%. K%e"i *'%/+ e e* *')$ e"i$#ee(e*/i%.K'+/ '+"' e,i/i# 5(%e/ii /'#'#++ eşi !"e#e&i 6'$i"e 710 i"i%i# 8$'+%. TAKSİTLİ ÖDEME  .ğrenci adına ödeme yapacak kişi, aşağıda )elirtilen )el(elerle )irlikte, Üniversitemi* ltr Merke*i 34emin at İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına (iderek kayıt yenileme işlemi yapa)ilecektir+ • .ğrencinin n%'s c*danının %&t&k&pisi, • .deme yapacak kişinin n%'s c*danının %&t&k&pisi, • .deme yapacak kişinin / kimlik n'marası • .denecek peşinat t'tarı,  • .deme yapacak kişi cretli alışansa, im*alı cret )&rdr&s'3B&rdr&y' im*alayanın yetkili &ld'ğ'n' (österir )el(e ve im*a sirkleri, • 7mekli ise emekli c*danının %&t&k&pisi, • ira (eliri varsa tap', kira k&ntratları ve kiraya ilişkin (elir ver(isi )eyannamesinin s'reti, • 8er)est meslek sa"i)i ise ver(i lev"asının %&t&k&pisi, şirket &rtakları iin )'nlara ek &larak şirket )ilan&s' ve (elir ta)l&s', im*a sirkleri ve ticaret sicil (a*etesi+/aksitli ödeme )aşv'r's' )anka tara%ından &naylandığı takdirde, veli adına aılan ari 9esa)a, yıllık öğrenim creti kadar ::7k 9esap ;imiti<< ta"sis edecektir+ /aksitli sisteme d!"il &lan öğrencilerin taksit ödemeleri, kayıt sırasında, velileri adına aılmış "esaplara yapılmalıdır+İş Bankası, isti")aratı &l'ms'* ıkan velilere kredili "esap amayacak= kayıt işlemini )aşlatmayacak, (erekli (örlen d'r'mlarda ke%il isteye)ilecektir+ /aksit t'tarlarının, s&n ödeme tari"ine kadar 3tatile rastlaması "alinde )ir s&nraki iş (n )ankanın atığı ari 9esa)a yatırılması (erekmektedir+ 8&n ödeme (nne kadar yatırılmayan veya taksit t'tarından eksik &lan )ir t'tar ödendiğinde, Banka, "esa)ını*a ta"sis edilen ek "esap limitini*den eksik kalan t'tarı Üniversiteye ödeyecek, )öylece "esap sa"i)ini kredilendirmiş &lacaktır+ B' d'r'm, "esap sa"iplerinin kredi %ai*i ödemelerini (erektirmekte &l'p, veliler 7k 9esaplarıyla il(ili (erek anapara, (erekse %ai* )&rlarını İş Bankası >')elerinden öğrenerek, masra%sı* &larak yatıra)ileceklerdir+.deme yapacak kişi tara%ından Banka yetkilisine öğrencinin aşağıdaki )il(ileri verilir+ • .ğrencinin n%'s c*danının %&t&k&pisi, • .ğrencinin / imlik n'marası+.deme yapacak kişi, Banka >')esinde aşağıdaki )el(eleri im*alayacaktır+ • Bankacılık 9i*met 8ö*leşmesi, • /aa""tname, • 7k sö*leşme, • .deme planı, • ?erekli (örlen d'r'mlarda ke%ilin im*alayacağı ke%alet sö*leşmesi+/aksit seenekleri ekli ta)l&da )elirtilen şekilde 'y('lanacaktır+ 9'*' i$e '+$'('* /'*&i/ iş$e#$e%i i$e i$8i$i )i$8i '$+')i$e(e* İş 9'*'&+ #e#%$'%++ /e$e:; N#'%'$'%+< Marmara 7ğitim öy >')esi- 8antral- 0216 626 1@ 21#22ayıt anında aşağıda )elirtilen )il(i ve )el(eler istenir  . • .ğrencinin n%'s c*danının %&t&k&pisi,  • .denecek peşinat t'tarı, • B&rlanacak kişi ve ke%ilin n%'s c*danının %&t&k&pileri, • B&rlanacak kişi ve ke%il cretli alışansa, im*alı cret )&rdr&s'3B&rdr&y' im*alayanın yetkili &ld'ğ'n' (österir )el(e ve im*a sirkleri, • B&rlanacak kişi ve ke%il emekli ise emekli c*danının %&t&k&pisi, • B&rlanacak kişi ve ke%ilin kira (eliri varsa tap', kira k&ntratları ve kiraya ilişkin (elir ver(isi )eyannamesinin s'reti, • B&rlanacak kişi ve ke%il ser)est meslek sa"i)i ise ver(i lev"asının %&t&k&pisi, şirket &rtakları iin )'nlara ek &larak şirket )ilan&s' ve (elir ta)l&s', im*a sirkleri ve ticaret sicil (a*etesi+ NOT: GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLARDA; GAYRİMENKUL İPOTEĞİ TEMİNAT OLARAK İSTENECEKTİR.KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME  redi kartı ile taksitlendirme as(ari t&plam eğitim )edeli kadar limiti &lan İş)ank, Aakı%)ank, &rld ö*ellikli kredi kartları, 98B, Cdvanta(e ö*ellikli kredi kartları, Maksim'm ö*ellikli kredi kartları,  Ck)ank Cess ö*ellikli kartlar, ?aranti Bankası ve B&n's ö*ellikli kredi kartları ile yapılacaktır+ 8adece )' )ankalar ile kredi kartı taksit sö*leşmesi im*alandığı iin diğer )anka kredi kartları ile taksitlendirme yapılamayacaktır+ redi kartı ile taksitlendirme işlemi /++ Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yapıla)ilecektir+redi kartı ile kayıt anında öğrencinin aşağıdaki )il(ileri verilir  . • .ğrencinin n%'s c*danının %&t&k&pisi, • .ğrencinin ayıt Eapacağı ;isansst r&(ramının Cdı • .ğrencinin / imlik n'marası+ *ĞRENCİ İ#LERİ DAİRESİ BA#KANLIĞININ İSTEMİ# OLDUĞU BELGELER YÜKSEK LİSANS İİN  • D79 Y@@ L/Y,F@ D<@F=// NF,9 O/@ S9, • L/ M,6/, T9/9< $=,6/,, ?9 ;9=/ 7,9,/ /F ;7= ?,@,% @  ; /F,9 F/@ 9, • ALES > , GMATH GRE B,@, • Y9; Ü/,9,@,9;,/ =,6/ F@/ T.C. /; 789,/:@,9 >/ Y*K,/ @/: ;<@F= ;,/@ ?,@, • V9 Y?/: D@ S/ B,@, A@ $KPDSH ÜDS , Y*K/ ,;,8,9 F@9 ?,@9@,;8 /@9;/ ,/ 6 '' </ 9@ ,@,/ S/ SF/> B,@,% • NJ C6;/// FFF< • 3 JFF89J • E9, ;@9 >/ A,9@ D9= $T,:@% B,@, , T,95 B,@,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks