หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น - PDF

Description
เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 34 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ เร อง หน า คนพ การทางการมองเห นจะใช คอมพ วเตอร ได อย างไร...1 ICT เพ ออาช พก บ...1 จ ดท าเอกสาร และการค านวณ ส าหร บคนพ การ ทางการมองเห น...1 แนะน าองค ประกอบและเคร องม อใน MICROSOFT OFFICE WORD การเข าส การท างานของโปรแกรม Microsoft Office Word บทท ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม MICROSOFT WORD ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word แนะน าป มเคร องม อพ นฐานต างๆ บนแถบเคร องม อ (Tool Bar)...5 การจ ดการก บไฟล เอกสาร...6 การสร างเอกสาร...6 ข นตอนการเป ดไฟล เอกสารเก า...7 การบ นท กเอกสาร...8 การพ มพ ข อความและการเล อนต าแหน งเคอร เซอร ในเอกสาร...9 การพ มพ ข อความในเอกสาร...9 บทท การจ ดการต วอ กษร...9 การเล อนต าแหน งเคอร เซอร ในเอกสาร...10 การเล อกช วงข อความในเอกสาร...10 การตกแต งข อความ...12 แป นค ย ล ดส าหร บการจ ดการต วอ กษร...15 การต งค าหน ากระดาษ...16 การก าหนดระยะขอบของกระดาษ...16 บทท การจ ดหน าก นระยะขอบกระดาษ ใส กรอบและส ญล กษณ...16 แป นค ย ล ดส าหร บก าหนดค าขอบกระดาษ...17 การจ ดย อหน าเอกสาร...18 การจ ดร ปแบบ โดยก าหนดจากเส นไม บรรท ด (Ruler) การจ ดร ปแบบโดยการใช เมน ค าส ง...18 การก าหนดต าแหน งเย องของย อหน าบรรท ดแรก (Indentation)...19 แป นค ย ล ดส าหร บการจ ดการย อหน า...20 แป นค ย ล ดส าหร บการจ ดการย อหน า...20 กรอบข อความ...20 การสร างเส นกรอบ...21 การลบเส นกรอบ...21 การจ ดข อความให เป นร ปแบบล สต รายการ...22 การใส ส ญล กษณ ห วข อย อย และล าด บเลข...22 การแทรกส ญล กษณ พ เศษ (SYMBOL)...23 การสร างตาราง...24 บทท การจ ดการก บตาราง...24 การสร างตารางแบบก าหนดเอง...25 การสร างตารางแบบส าเร จร ป...26 การปร บแต งจ านวนคอล มน และแถวในตาราง...26 การเพ มแถวหร อคอล มน โดยใช Draw Table...26 การเพ มแถวแบบคร งละแถว...27 การเพ มแถวแบบคร งละหลายๆ แถว...27 การเพ มคอล มน แบบคร งละหลายๆ คอล มน...27 การลบแถวหร อคอล มน...28 การลบข อความภายในตาราง...28 การพ มพ เอกสารแบบคอล มน...30 บทท การจ ดการข อความแบบคอล มน...30 ว ธ การสร างจดหมายเว ยน...32 บทท การท าจดหมายเว ยน...32 การพ มพ จดหมาย...36 แป นค ย ล ดส าหร บท าจดหมายเว ยน...37 แนะน าการใช โปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL การเข าส การท างานของโปรแกรม Microsoft Office Excel บทท ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม MICROSOFT EXCEL ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Excel การจ ดการเซลล ใน WORKSHEET (แผ นงาน)...42 การป อนข อม ลในเซลล...42 การยกเล กข อม ลท ก าล งพ มพ...42 การแก ไขข อม ล ในเซลล...42 การลบข อม ลในเซลล...43 การเล อกช วงข อม ลในแผ นงาน (WORKSHEET)...43 การปร บความกว างคอล มน และความส งของแถว...44 การบ นท กเอกสาร...45 การท างานก บแผ นงาน (WORKSHEET)...46 บทท การจ ดการก บแผ นงาน (WORKSHEET)...46 การเปล ยนช อแผ นงาน (Rename)...47 การสร างแผ นงานใหม (Insert)...47 การลบแผ นงาน (Delete)...47 การระบ จ านวนแผ นงานเม อสร างเอกสารใหม...47 แป นค ย ล ดส าหร บท างานก บแผ นงาน...48 แป นค ย ล ดส าหร บการย ายและเล อนต าแหน งภายในแผ นงาน...49 การจ ดร ปแบบและประเภทข อม ลในเซลล...52 บทท การจ ดร ปแบบข อม ลในเซลล และตกแต งเซลล...52 ต วอย างการจ ดร ปแบบเป นประเภทว นท...53 การตกแต งช องเซลล...54 การใส ลวดลาย และส พ นให ช องเซลล...54 การต กรอบ Border (เส นขอบ)...55 การค านวณเบ องต น...56 ล าด บและเคร องหมายท ใช ในการค านวณ บทท การค านวณเบ องต น การค านวณอ ตโนม ต และส ตรฟ งก ช นพ นฐาน...56 การสร างส ตรค านวณเอง...57 หล กการสร างส ตร...57 องค ประกอบส าค ญในการสร างส ตร...57 การสร างส ตรโดยอ างอ งต าแหน งเซลล...58 การสร างส ตรโดยอ างอ งต าแหน งเซลล แบบ Relative...58 การค ดลอกส ตร...59 การด ผลล พธ จากการค านวณด วย AUTOCALCULATE...59 การเปล ยนฟ งก ช นใน AutoCalculate...60 การใช งานฟ งก ช นพ นฐาน...60 Average (ค าเฉล ย)...61 Maximum (ค าส งส ด), Minimum(ค าต าส ด) และ Count(น บจ านวน)...61 แป นค ย ล ดส าหร บการค านวณ...62 การพ มพ เอกสาร...64 การก าหนดขนาดกระดาษ และแนวการวางกระดาษ...64 บทท การส งพ มพ เอกสาร...64 การส งพ มพ เอกสาร Word และ Excel...65 พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร...66 การกระท าความผ ดในส งคมด จ ท ล...66 ICT เพ ออาช พก บ จ ดท าเอกสาร และการค านวณ ส าหร บคน คนพ การ ทางการมองเห น คนพ การทางการมองเห นจะใช คอมพ วเตอร ได อย างไร ท กว นน เทคโนโลย คอมพ วเตอร และการส อสาร (ICT) ได เข ามาม บทบาทส าค ญในการอ านวยความ สะดวกและเพ มประส ทธ ภาพในการท างานรวมไปถ งการสร างโอกาสทางอาช พ ให แก คนในส งคมเป นอย าง มาก ซ งรวมถ งการสร างโอกาสทางอาช พให แก คนพ การทางการมองเห นด วยเช นก น หลายคนอาจม ค าถามว า แล วคนพ การทางการมองเห นสามารถใช คอมพ วเตอร ได อย างไร ค าตอบค อ เพราะม การน าเทคโนโลย ทางด าน ICT เข ามาใช เช น โปรแกรมส าหร บอ านหน าจอ ซ งโปรแกรมส าหร บอ านหน าจอน น จะท าการออกเส ยงการ กระท าต างๆ ท เก ดข นบนหน าจอคอมพ วเตอร ออกมา ท าให คนพ การทางการมองเห นสามารถใช คอมพ วเตอร ได เหม อนคนปกต ท วไปน นเอง . Page 2 ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Word 2003 ผลท จะได จากการอบรม ค ณจะสามารถ: เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Word ได ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม จ ดการก บไฟล เอกสาร เช น สร าง เป ดไฟล เอกสารได บ นท กไฟล เอกสารได แนะน าองค ประกอบและเคร องม อใน Microsoft Office Word 2003 โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 น ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น ข อความ จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ ซ งโปรแกรมน สามารถช วยจ ดร ปแบบเอกสารให ด สวยงาม และสามารถสร าง งานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได อ กด วย การเข าส การท างานของโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ข นตอนการเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 สามารถท าได ด งน 1. กดป ม Windows+R 2. พ มพ Winword จากน น กดป ม Enter 3. โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 จะเป ดให ใช งานได ท นท. ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และการค านวณส าหร บผ พ การทางการมองเห น 3 Page 1 2 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 Title Bar (แถบช อเร อง) Menu Bar (แถบเมน ) Tool bar (แถบเคร องม อ) View bar (แถบม มมอง) Status bar (แถบสถานะ). Page 4 จะเห นได ว าโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ม ส วนประกอบในการท างาน ด งน Title bar (แถบช อเร อง) แสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท ค ณเป ดใช งานอย Menu Bar (แถบเมน ) แสดงเมน หล กของโปรแกรมโดยจะม ค าส งย อยซ อนอย Tool Bar (แถบเคร องม อ) เป นการน าเอาค าส งท ใช งานบ อยมาแสดงเป นไอคอนเพ อความ สะดวกในการเร ยกใช งาน Status bar (แถบสถานะ) แถบแสดงสถานะการท างานป จจ บ นบนหน าจอ View bar (แถบม มมอง) แถบแสดงม มมองเอกสารในแบบต างๆ แนะน าป มเคร องม อพ นฐานต างๆ บนแถบเคร องม อ (Tool Bar) Style Font Font size Bold Underline Italic Alignment Style Font Font size Bold Line Spacing Increase Indent Bullet Numbering Decrease Indent ร ปแบบต วอ กษร ต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ต วอ กษรหนา Font Color Highlight. ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และการค านวณส าหร บผ พ การทางการมองเห น 5 Page ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม Italic ต วอ กษรเอ ยง Underline เข ยนเส นใต ให ก บต วอ กษร Line Spacing ช องว างระยะห างระหว างบรรท ด Bullet and Numbering ส ญล กษณ ห วข อย อย Highlight เน นต วอ กษร หร อข อความ Font Color ส ต วอ กษร Indent ก าหนดการเย องของย อหน า Alignment ต าแหน งของต วอ กษร เช น ช ดซ ายกระดาษ ก งกลางหน ากระดาษ การจ ดการก บไฟล เอกสาร การสร างเอกสาร ในการสร างเอกสาร เราสามารถสร างเอกสารได หลายประเภท จาก Task Pane (แถบท อย ทางด าน ขวาม อ) ด งน 1. Blank Document (สร างเอกสารเปล า) เป นการสร างเอกสาร ใหม แบบว างเปล า โดยไม ม การออกแบบอะไรไว ในเอกสาร 2. Form existing document (สร างจากเอกสารท ม อย แล ว) เป น การสร างเอกสารจากไฟล เอกสารท ม อย แล ว โดยน ามาออกแบบ หร อเปล ยนแปลงเน อหาใหม แทนเน อหาท ม อย เด ม 3. Templates on my computer (สร างจากแม แบบบน คอมพ วเตอร ของฉ น) เป นการสร างเอกสารจาก แม แบบท สร างไว เองหร อดาวน โหลดมาจากอ นเทอร เน ต จาก กล มห วข อ Microsoft Office Online ซ งจะถ กน ามาเก บท น. Page 6 ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม ข นตอนการสร างเอกสารใหม ในการสร างเอกสารใหม ท าได ด งน 1. คล กเมน File (แฟ ม) หร อกดป ม Alt + F 2. จากน นคล กเล อก New (สร าง) หร อกดป ม Ctrl + N หร อกดป ม Alt + F + N 1 2 ข นตอนการเป ดไฟล เอกสารเก า การเป ดเอกสารเก าม ข นตอนด งน 1. คล กเมน File (แฟ ม) Open (เป ด) หร อกดป ม Alt + F + O 2. จะปรากฏหน าต าง Open (เป ด) ข นมา 3. จากน น คล กเล อกไฟล งานท ต องการ แล วคล กป ม Open (เป ด) หร อกดป ม Enter ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และการค านวณส าหร บคนพ การทางการทางมองเห น 7 Page ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม การบ นท กเอกสาร เม อพ มพ งานเอกสารและตกแต งเร ยบร อยแล ว ต องท าการบ นท กข อม ลลงในเคร องคอมพ วเตอร เสมอ โดยม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Save (บ นท ก) บนแถบเคร องม อ หร อกดป ม Ctrl + S 2. หร อคล กเล อกเมน ค าส ง File (แฟ ม) Save (บ นท ก) หร อกดป ม Alt + F + S/ 3. หร อคล กเล อกเมน ค าส ง File (แฟ ม) Save As (บ นท กเป น) หร อกดป ม Alt + F + A/ 4. จะปรากฏหน าต าง Save As (บ นท กเป น) ข นมา ให ก าหนดรายละเอ ยด ด งน - ท ช อง Save in (บ นท กใน) ให เล อกต าแหน งไดร ฟ และโฟลเดอร ท ต องการเก บข อม ล - ท ช อง File name (ช อไฟล ) ให พ มพ ช อไฟล ท ต องการ จากต วอย างน ใช ช อว า First Job จากน น คล กป ม Save (บ นท ก) จะได ไฟล นามสก ล.doc หมายเหต : ในกรณ ท ต องการระบ ไดร ฟท ต องการจ ดเก บ ให ท าการระบ ไดร ฟท ต องการลงไปโดยตรง ในช อง File name (ช อไฟล ) ได เลย เช น พ มพ d:\first Job เพ อจ ดเก บในไดร ฟ D:\ *** เทคน คการเป ดหน าต าง Save as อย างรวดเร ว กดป ม Ctrl+S บนค ย บอร ด*** Page 8 บทท 2 การจ ดการต วอ กษร ผลท จะได จากการอบรม ค ณจะสามารถ: พ มพ ข อความในเอกสารและเล อนต าแหน งเคอร เซอร ในเอกสารได เล อกช วงข อม ลในเอกสารได จ ดร ปแบบให ก บต วอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks