ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT - PDF

Description
1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - I = Information หมายถ ง สารสนเทศ, สารน เทศ หร อข อม ล - C = Communication หมายถ ง การส อสาร - T = Technology หมายถ ง เทคโนโลย โดยสร ปแล ว ICT

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 17 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - I = Information หมายถ ง สารสนเทศ, สารน เทศ หร อข อม ล - C = Communication หมายถ ง การส อสาร - T = Technology หมายถ ง เทคโนโลย โดยสร ปแล ว ICT หมายถ ง เทคโนโลย ท ใช จ ดการสารสนเทศ การส อสาร เป นเทคโนโลย ท เก ยวข องต งแต การรวบรวม การจ ดเก บข อม ล การประมวนผล การพ มพ การสร างงาน การส อสาร ฯลฯ ซ งรวมไปถ งการให บร การ การใช และ การด แลข อม ล 1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) หมายถ ง เทคโนโลย ท เก ยวข อง โดยม เทคโนโลย คอมพ วเตอร การส อสาร และเคร อข ายคอมพ วเตอร เป นหล ก ท ทาหน าท ในการจ ดการข อม ล ได แก การน าข อม ลเข า การประมวลผลข อม ล ให ได ผลล พธ ท เป นประโยชน และเผยแพร ต อไปย งผ ใช ให สามารถใช ผลผล ต น น ไ ด อ ย า ง ถ ก ต อ ง ต ร ง แ ล ะ ท น ก บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร 1. ความหมายและความสาค ญ ของ ICT ก บงานบ ญช ICT (ไอซ ท ) ม ความส าค ญท งในระด บประเทศและระด บโลก อ นเป นผลท าให เก ดความเปล ยนแปลงอย างมาก ในส งคมท งด านเศรษฐก จ การค า ร ฐบาล การเม อง การแพทย การศ กษา การส อสาร และอ นๆ อ กมาก โดยเฉพาะอย าง ย งในการพ ฒนาประเทศโดยใช ไอซ ท เพ อขจ ดความยากจน ปร บปร งค ณภาพ ช ว ต พ ฒนาส งเสร มการศ กษา ให บร การต างๆ ของร ฐบาล ฯลฯ เพ อผล กด นให ก าวไปส ส งคมสารทนเทศ และส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต อ นเป นผลท าให ม การเปล ยนร ปแบบของส งคมเกษตร และส งคมอ ตสาหกรรมมาส ส งคมแห ง เทคโนโลย เพ อการพ ฒนาประเทศให เจร ญก าวหน ามากย งข น 2. การน า ICT มาประย กต ใช ก บงานบ ญช การบ ญช (Accounting) หมายถ ง กระบวนการจ ดการในส วนของบ นท ก รายการทางการค า ได แก การเข ยนบ นท กรายการทางการค า การจ าแนกแยก ประเภทหมวดหม ทางการค า การสร ปผลการด าเน นงาน รวมไปถ งการ ว เคราะห และการแปลความหมายข อม ลของน กบ ญช หร อ การบ ญช ค อ ระบบสารสนเทศระบบหน ง ม หน าท เก บรวบรวม บ นท ก และจ ดเก บรายการค าและเหต การณ ทางธ รก จต างๆ เพ อใช เป นหล กฐานท เก ดข น พร อมม การนาเสนอสารสนเทศทางการบ ญช ท ใช ประกอบการต ดส นใจ 2. การน า ICT มาประย กต ใช ก บงานบ ญช จากความหมายข างต นการบ ญช ค อ ระบบสารสนเทศท ใช คอมพ วเตอร หร อใช ม อ จ ดทาบ ญช ก ได ม 4 ข นตอนด งน ข นตอนท 1 การจดบ นท ก ค อ การลงบ นท กความจาซ งเก ยวข องก บเหต การณ ทางการ เง นท เก ดข นของแต ละว น ข นตอนท 2 การจ าแนก ค อ การน าข อม ลท จดบ นท กไว ในสม ดรายว นไปจ าแนก หมวดหม หร อแยกประเภทบ ญช ในสม ดข นปลาย ข นตอนท 3 การสร ปผล ค อ การน าข อม ลท ผ านการจ าแนกประเภท มาสร ปผลเป น รายงานทางการเง น หร องบการเง นภายในงวดเวลาบ ญช หน ง ข นตอนท 4 การว เคราะห และแปลความหมาย ค อ การน าข อม ลซ งสร ปผลในรายงาน ทางการเง นมาท าการว เคราะห ในร ปของร อยละ จากน นน าผลการว เคราะห มาแปล ความหมายและนาเสนอผลการว เคราะห แก บ คคลท เก ยวข องท งภายใน และภายนอกธ รก จ 2. การน า ICT มาประย กต ใช ก บงานบ ญช สารสนเทศ ทางการบ ญช ค อ สารสนเทศท ได มาจากระบบสารสนเทศทางการบ ญช ค อ งบการเง น และการภาษ ม ลค าเพ มท น าเสนอต อผ ใช งบการเง นและกรมสรรพากร และในส วน การบ ญช บร หาร ค อ รายงานว เคราะห ต นท นต างๆ รายงานงบประมาณ ซ งเป นผลล พธ ท ออก จากระบบสารสนเทศทางการบ ญช และใช เป นหล กฐานทางการเง น ด งน 1. ช วยให ธ รก จทราบกาไรท แท จร งขององค กร 2. ช วยให ธ รก จทราบฐานะทางการเง นของก จการ 3. ช วยเป นเคร องม อสน บสน นการหาแหล งเง นท นของธ รก จ 4. ช วยเป นเคร องม อในการเส ยภาษ 5. ช วยในการวางแผนธ รก จ 6. ช วยในการปร บปร งและพ ฒนาธ รก จให เจร ญก าวหน าต อไปได 2. การน า ICT มาประย กต ใช ก บงานบ ญช เทคโนโลย ทางการบ ญช 1. โปรแกรม สาเร จร ปทางการบ ญช ค อ ซอฟต แวร เช งพาณ ชย ประเภทหน งท ถ กพ ฒนาข น ใช เฉพาะก บงานด านการบ ญช และจ าเป นต องใช ร วมก บระบบจ ดการฐานข อม ล (DBMS) เพ อ สร างระบบจ ดเก บข อม ลทางการบ ญช ท ม ประส ทธ ภาพ สามารถออกรายงานทางการเง นและ การบร หารได ตามความต องการของผ ใช ท งน จะต องเน นการควบค มทางการบ ญช ในส วนการควบค มเฉพาะระบบ ท งในด านการ ควบค มด านการเข าถ ง การร บเข า การประมวลผล และการส งออกข อม ล โปรแกรม สาเร จร ปทางการบ ญช เป น โปรแกรมประเภทท เน นการบ นท ก การประมวลผล และการน าเสนอรายงานท เก ยวข องก บธ รกรรมโดยม การบ นท กข อม ล รายว น การผ านบ ญช ไป สม ดแยกประเภท การรายงานสร ปผลในงบการเง นต างๆ ผลล พธ ของโปรแกรมอาจอย ใน ร ปแบบเอกสาร หร อรายงานต างๆ 2. การน า ICT มาประย กต ใช ก บงานบ ญช เทคโนโลย ทางการบ ญช (ต อ) 2. การน าเสนองบการเง นทางอ นเทอร เน ต งบการเง น ค อ รายงานทางการเง นท น าเสนอต อผ ใช ท ง ภายในและภายนอกธ รก จ การน าเสนองบการเง นทางอ นเทอร เน ตเป นว ถ ทางหน งท สามารถเช อมโยงงบ การ เง นได กว างไกลท วโลกอย างไร พรมแดน 3. โปรแกรมการวางแผนทร พยากรองค กร ค อ โปรแกรมส าเร จร ปท ถ กพ ฒนาข นภายใต สภาพแวดล อมการท างานแบบล กข าย แม ข าย โดยท าการเช อมต อกระบวนการทางธ รก จภายในองค การ ในส วนการประมวลผลธ รกรรมของระบบสารสนเทศทางธ รก จต างๆท เก ยวข องโดยม การใช ฐานข อม ล รวมขององค การเพ ยงข อม ลเด ยวและม การนาเข าข อม ลเพ ยงคร งเด ยวผ ใช ในหน วยงานต างๆ ความสามารถของโปรแกรมการวางแผนทร พยากรองค การย คป จจ บ น นอกจากการเช อมต อระบบ สารสนเทศภายในองค การด วยฐานข อม ลเด ยวก น ขยายขอบเขตไปถ งการเช อมต อระบบสารสนเทศ ระหว างองค การเข าด วยก น หร ออ กน ยหน งค อ การเช อมต อระบบสารสนเทศภายในองค การเข าก บการ เช อมต อระบบสารสนเทศภายในองค กรค ค า 3. ประโยชน ท ได จากการน า ICT การทาบ ญช ด วยระบบคอมพ วเตอร มาใช ในงานบ ญช 1. ไม ต องใช บ คลากรจานวนมาก 1. ประหย ดค าใช จ าย ประโยชน ท ได ร บจาก การทาบ ญช ด วยคอมพ วเตอร 2. คอมพ วเตอร ทางานได แม นยารวดเร ว และถ กต อง 3. คอมพ วเตอร ไม ส บสนเร องต วเลขและ ข อความ เก บข อม ลได มากตามเน อท 4. ขณะทารายการ ถ าจานวนเง นด าน เดบ ตและเครด ตไม เท าก นโปรแกรมจะ ไม บ นท กให การแก ไขต วเลขโปรแกรม จะแก ไขต วเลขป จจ บ นให ท นท 5. สามารถออกรายงานได ท นท ท ง รายงานป จจ บ น และรายงานย อนหล งก ได 2. ประหย ดเวลา ได งานท รวดเร วและถ กต อง 3. แสดงรายงานได รวดเร ว อ านง าย และช ดเจน 4. การผ านบ ญช ทาได โดยอ ตโนม ต และไม เส ยเวลาใน การแก ไขต วเลขเป นป จจ บ นตลอดเวลา 5.ท นต อการส งรายงานให ห วหน างานท นต อการส งให กรมสรรพากร กรณ ท เป นรายงานภาษ ม ลค าเพ ม ม ฉะน นอาจเส ยเบ ยปร บ 3. ประโยชน ท ได จากการน า ICT การทาบ ญช ด วยระบบคอมพ วเตอร 6. บ นท กรายว นได โดยไม ต องรอยอดยกมา เพราะยอดยกมาสามารถบ นท กท หล งได 7. สามารถขอด งบการเง นได ท นท ท ม ข อม ล หล ก และข อม ลรายว นท นต อความต องการ ของผ บร หาร 8. สามารถเปร ยบเท ยบข อม ลย อนหล งได ถ ง 5 ป ท งข อม ลจร งและงบประมาณ มาใช ในงานบ ญช ประโยชน ท ได ร บจาก การทาบ ญช ด วยคอมพ วเตอร 6. ไม เส ยเวลารอคอยยอดยกมา ในกรณ ท ป ดบ ญช ไม ได 7. ได ร ปแบบงบการเง นตรงตามความต องการของ ผ ใช งาน 8. เป นประโยชน ในการต ดส นใจของฝ ายบร หาร ซ ง ม ผลกระทบต อผลกาไรของก จการ 9. สามารถกาหนดรห สผ านของแต ละบ คคล ได ไม จาก ดจานวน 9. ทาให เก ดความปลอดภ ยต อข อม ล และทาให ความล บของก จการไม ร วไหล 10.สามารถโอนข อม ลในส วนของกระดาษทา การและงบทดลองไปย งโปรแกรมเพ อสร าง 10. ทาให ฝ ายบร หารต ดส นใจได ง าย กราฟได 3. ประโยชน ท ได จากการน า ICT มาใช ในงานบ ญช ช วยประมวลผลข อม ลท ม ความซ บซ อนได ง ายข น ช วยให สามารถว เคราะห ข อม ลได ง าย และรวดเร วข น ช วยให การดาเน นงานม ความเร ว ถ กต อง และม ประส ทธ ภาพมากข น ช วยให สามารถเช อมโยงต ดต อก บหน วยงานอ นได อย างรวดเร ว ช วยลดข นตอนการปฏ บ ต งานท ซ าซ อนก นได เพราะว าระบบงานเด มอาจจะท างานท เหม อนก น ผ บร หารสามารถนาข อม ลไปใช ประโยชน ได อย างถ กต อง รวดเร ว และท นต อเวลา ช วยให ทราบผลการดาเน นงานของก จการได รวดเร วข น ช วยให ทราบผลของการจ ดทางบประมาณได เร วข น ช วยในการเก บร กษา และทาลายข อม ลได ด ย งข น 4. อาช พน กบ ญช ก บการรองร บ AEC ว ชาช พท สามารถเคล อนย ายแรงงานฝ ม ออย างเสร ในประชาคมอาเซ ยน (Mobility of professions in ASEAN community) ประชาคมอาเซ ยนม สมาช กท ง 10 ประเทศ ว ชาช พท ม การตกลงให เคล อนย ายหร อแลกเปล ยน ระหว างประเทศสมาช กน นได แก ว ชาช พท เก ยวก บการร กษาหร อการแพทย (Medical services) ว ชาช พท เก ยวก บท นตกรรม (dental services) ว ชาช พพยาบาล (nursing services) ว ชาช พด านว ศวกรรม (engineering services) ว ชาช พด านสถาป ตยกรรม (architectural services) ว ชาช พเก ยวก บการสารวจ หร อน กสารวจ (surveying qualification) ว ชาช พบ ญช (accountancy services) 4. อาช พน กบ ญช ก บการรองร บ AEC ร ปแบบการให บร การว ชาช พบ ญช (Mode of Supply) Mode 1 การบร การข ามพรมแดน (Cross-border services) เช น คนไทยขอให บร ษ ท บ ญช ในต างประเทศทาบ ญช ให บร ษ ทโดยต ดต อทาง หร อ โทรศ พท Mode 2 การเข าไปร บบร การในต างแดน (Consumption abroad) เช น คนไทย เด นทางไปขอคาปร กษาด านบ ญช ในต างประเทศ Mode 3 การจ ดต งหน วยธ รก จในต างแดน (Commercial presence) เช น บร ษ ท บ ญช มาจ ดต งธ รก จ เพ อให บร การบ ญช ในประเทศไทย Mode 4 การเข าไปทางานของบ คลากรเป นการช วคราว (Movement of natural persons) เช น น กบ ญช ไทยเด นทางไปทางานในต างประเทศ 4. ความจาเป นของ Certified ก บงานบ ญช สาหร บน กบ ญช อย างน อย ต องม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ 1 ใบ อาท 1. ผ สอบบ ญช ภาษ อากร (Tax Auditor : TA) (ผ สอบภาษ อากร 1 คนสามารถสอบเซ นร บรอง งบได 300 ราย) ด งน นย งม ความต องการ และโอกาสท จะสอบเป นผ สอบบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks