การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ - PDF

Description
1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 20 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 ค าน า การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ าน สหกรณ 2 คร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นสภาพการด าเน นงาน ป จจ ยและองค ประกอบของ โครงการ และเพ อประเม นผลส มฤทธ ของโครงการ ก อนการด าเน นโครงการและหล งการด าเน น โครงการ โดยด าเน นโครงการอย างเป นระบบ น บต งแต การศ กษาสภาพป จจ บ น ป ญหาและความ ต องการ การก าหนดจ ดพ ฒนา การวางแผน การปฏ บ ต งานตามแผน การน เทศต ดตามผล และ ประเม นโครงการเพ อน าผลการประเม นโครงการไปใช ในการพ ฒนางานอย างต อเน องและเป นระบบ ผลการด าเน นงานช วยให โรงเร ยนได พ ฒนาการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนซ งจะส งผลให ผ เร ยนม ค ณภาพตามจ ดหมายของหล กส ตร ในการด าเน นการคร งน ส าเร จล ล วงได ด วยความอน เคราะห จากนายช ศ กด ทองนาค ผ อ านวยการโรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ท ได ให การส งเสร ม สน บสน น แนะน า ให ค าปร กษา และแก ไข ข อบกพร องต าง ๆ ด วยความเอาใจใส อย างด ย ง จนเก ดความส าเร จ ในการด าเน นการตามโครงการ ผ ประเม นขอขอบพระค ณเป นอย างส ง ไว ณ ท น ขอขอบค ณคณะคร และน กเร ยน โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ท ให ความร วมม อในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช ส อ ICT ด วยความม งม น ต งใจ และการให ข อม ลในการประเม น เป นอย างด ขอขอบค ณนายว โรจน ภ ม ส นส ร ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 1 และผ ทรงค ณว ฒ ผ เช ยวชาญท กท านท กร ณาให ค าแนะน า ตรวจสอบ เพ อน ามา แก ไขปร บปร ง ให ถ กต องครบถ วน สมบ รณ สามารถน าไปใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ หว งเป นอย างย งว า การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ฉบ บน จะม ค ณค าและเก ดประโยชน ต อการจ ดการศ กษา และใช ในการ พ ฒนางาน ให ม ความก าวหน าต อไป เบ ญจพรรณ ดวงเด น 3 ข ช อเร อง : การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ผ ประเม น : นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 1 ป ท ด าเน นงาน : 2550 บทค ดย อ ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ 1. เพ อประเม นสภาพการด าเน นงานของโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 1 ป การศ กษา เพ อประเม นผลส มฤทธ ของโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 1 ป การศ กษา 2550 ว ธ ด าเน นการประเม นโครงการ การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ าน สหกรณ 2 คร งน เป นการตรวจสอบโครงการอย างเป นระบบ โดยพ จารณาต งแต ป จจ ยน าเข า กระบวนการ และผลของการด าเน นโครงการ ซ งได ด าเน นการด งน 1. ประเม นสภาพการด าเน นงาน โครงการ 4 ด าน ค อ 1) สภาพแวดล อม 2) ด านป จจ ยเบ องต น 3) ด านกระบวนการ 4) ด านผลผล ต ประชากรท ใช ได แก ผ บร หาร คร ผ สอนและน กเร ยนโรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ป การศ กษา 2550 เคร องม อท ใช เป นแบบสอบถาม 2. ประเม นผลส มฤทธ ของโครงการ โดยการเปร ยบเท ยบ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถม ศ กษาป ท 5 และช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2549 และป การศ กษา 2550 จ านวน 45 คน ซ งช นประถมศ กษาป ท 5 เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ โดยใช ผลจากการทดสอบระด บท องถ น (Local Test) ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 1 ช นประถมศ กษาป ท 6 เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ โดยใช ผลจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-Net) ของสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) และว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต ค าเฉล ย ( ) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( ) และสร ปเป นความเร ยง โดยใช โปรแกรมส าเร จร ป SPSS ค 4 ผลการประเม นโครงการ 1. สภาพการด าเน นงานโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยน หม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 1 ป การศ กษา 2550 พ จารณาจาก 1.1 สภาพการด าเน นงาน 4 ด าน โดยภาพรวมผ บร หารและคร ผ สอน เห นว า ม ระด บ การด าเน นโครงการอย ในระด บมาก ค าเฉล ย ( ) 4.25 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( ) 0.47 และ สภาพการด าเน นการแต ละด าน ม ระด บการด าเน นโครงการอย ในระด บมากท งหมด โดยม ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐานด งน ด านสภาพแวดล อมของโครงการค าเฉล ย 4.23 ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน 0.65 ด านป จจ ยเบ องต นของโครงการ ค าเฉล ย 4.26 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ด าน กระบวนการของโครงการ ค าเฉล ย 4.27 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.29 และด านผลผล ตของ โครงการ ม ค าเฉล ย 4.25 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ความค ดเห นและความพ งพอใจ ของน กเร ยน ม ระด บความพ งพอใจอย ในระด บมาก ค าเฉล ย ( ) 4.33 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลส มฤทธ ของโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยน หม บ านสหกรณ 2 ปรากฏผล ด งน 2.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 จากการทดสอบระด บ ท องถ น (Local Test) ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 1 ป การศ กษา 2550 ส งกว า ป การศ กษา 2549 ท กกล มสาระการเร ยนร โดยม ผลส มฤทธ เฉล ยส งข นร อยละ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 จากการทดสอบทาง การศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน(O-Net) ของสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ป การศ กษา 2550 ส งกว าป การศ กษา 2549 ท กกล มสาระการเร ยนร เช นเด ยวก น โดยม ผลส มฤทธ เฉล ยส งข น ร อยละ 5.27 ง 5 สารบ ญ หน า ค าน า ก บทค ดย อ ข สารบ ญตาราง ฉ สารบ ญแผนภ ม ช บทท 1 บทน า 1 ความเป นมาของการประเม นโครงการ 1 หล กการและเหต ผลของการประเม นโครงการ 3 ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ 4 ขอบเขตของการประเม นโครงการ 5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 5 น ยามศ พท เฉพาะ 6 บทท 2 รายละเอ ยดของโครงการและแนวค ด ทฤษฎ วรรณกรรมท เก ยวข อง 7 ความเป นมาของโครงการ 7 ว ตถ ประสงค 7 เป าหมายของโครงการ 8 ว ธ ด าเน นการ 8 ทร พยากร 9 งบประมาณ 9 การประเม นผล 9 ผลท คาดว าจะได ร บ 9 ก จกรรมในการด าเน นโครงการ 10 แนวค ด ทฤษฎ วรรณกรรมท เก ยวข องก บโครงการ 13 บทท 3 ว ธ การประเม นโครงการ 34 ร ปแบบของการประเม นโครงการ 34 ว ธ ประเม นโครงการ 37 การสร างเคร องม อ 38 การเก บรวบรวมข อม ล 39 การว เคราะห ข อม ล 40 จ 6 สารบ ญ (ต อ) หน า สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 40 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล 42 บทท 5 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ 56 สร ป 56 อภ ปรายผล 59 ข อเสนอแนะ 61 บรรณาน กรม 62 ภาคผนวก 65 ภาคผนวก ก รายนามผ เช ยวชาญ 66 ภาคผนวก ข หน งส อขอความอน เคราะห ผ เช ยวชาญ 67 ภาคผนวก ค แบบสอบถาม 68 ภาคผนวก ง ผลการตรวจสอบค ณภาพของเคร องม อ 75 การเผยแพร ผลงาน 78 ประว ต ผ ประเม นโครงการ 80 ฉ 7 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 43 2 สภาพการด าเน นงานโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 1 โดยภาพรวมและจ าแนกเป นรายด าน 44 3 ผลการประเม นด านสภาพแวดล อมของโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต ผลการประเม นด านป จจ ยเบ องต นของโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต ผลการประเม นด านกระบวนการของโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต ผลการประเม นด านผลผล ตของโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต ความค ดเห นและความพ งพอใจของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 และช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ป การศ กษา 2550 ต อการเร ยนการสอนโดยใช ส อICT โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 จากการทดสอบระด บท องถ น (Local Test) ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 1 ป การศ กษา 2549 และป การศ กษา เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 จากการทดสอบ ทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-Net) ของสถาบ นทดสอบทางการศ กษา แห งชาต (องค การมหาชน) ป การศ กษา 2549 และ ป การศ กษา 8 ช สารบ ญแผนภ ม แผนภ ม ท หน า 1 องค ประกอบ การจ ดท าโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ ร ปแบบการประเม นผลการด าเน นงานโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICTโรงเร ยนหม บ านสหกรณ กรอบแนวค ดในการประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ แนวด าเน นการประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 36 1 บทท 1 บทน า ความเป นมาของการประเม นโครงการ งานว ชาการเป นงานหล ก และเป นห วใจของการพ ฒนางานของคร การจ ดก จกรรมการเร ยน การสอนด วยว ธ การท หลากหลาย โดยม จ ดม งหมายให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ ประสบความส าเร จในการด าเน นช ว ต เป นเป าหมายท คร ท กคนต องการและต องท าให ได การ ค นคว าหาความร เพ อน ามาพ ฒนางานว ชาการ จ งม ความส าค ญส าหร บคร เป นอย างย ง การพ ฒนา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks